Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Circular 5

Circular 5

Ratings: (0)|Views: 140 |Likes:
Published by smcakuwait

More info:

Published by: smcakuwait on Apr 05, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/05/2010

pdf

text

original

 
kotdm ae_mÀ IĨd Atkmkntbj³Ipssh¯v.
INDEMB/KWT/ASSN/121
SMCA/2009-2010/05
ùhfã mXIëveXi~aä,AbqTgX Fdmx»JfszÜãgX hglgÂeãJfszÜãgX cXiä~W avqÿxskeúgÿg. kgëgXyãtCf»gkägsëavlôlVèfw Ajfãekäfw vëèfã shmue Dh¥X cgJfTw MgùMtókäfngX, og:K sbúfãeBxòEòjCèfngX, DlfaveëvgyÀfòªg vëÿ kåfavqòªkäfngX kgëgXymaclX hsRëgèSÄebqTgX vÌf ajKsh¥ëgèfsTeúgÿg.
hfkxvfkx.
Date : 16 April 2010 Time : 3.00 pm to 9.30 pmVenue : Amateur Athletic Stadium, Keifan.
( Route Map Attached )
hfkxvfkfaveëvgyÀfòªx kgöfkWTgX cglfqÿbqTgX bfbfO ljèfngú keãfkclxmj~WGçeãfjfTgÿleCx. vf~WTx EbMõcgú YìCkth¥CgkW
 
750 fils
brlX
 
vwkf Ajfãe
`cWkanXn
ãXi~äfwvfÿx sskh¥a»çleCx. Fd bqóX kgöfkWTeãf ùhalõk
kføxmx crw
 GçeãfjfTgÿleCx. kgöfkWTeãf lÖeJeTfãfjfTgÿ sHãxmx shãfzÜfXix, yntCgkW, HQsiãfXmx, Sÿfb Fd bqósè hfkxvfTfszÜ ùhalõklãeCx.
vfãcebnf hjfóxkjC kîf»f.:
akùÌ YjCmcflfãgsë lrjgcev ùhkejX vfãcebnf hjfóxkjCèfveãf Zjg kîf»f jthrkjfòªfögçx.
 
aYoilf
 
vfqaÑM~W
 
Ajfãe
 
pv
.
kQbrvqcesj
 
SùlãgXabiX ajKectnX DJfãfTgk.
Ghlfjsåëghx:
mf»f
-
Hqbevfã Ajfã pvJw kQbrvJeãfjgÿ ùMr sk. SX. sòJfãezkgssb»fsn ùhbemprbflX Dbmevfh¥fòªx kevøãfw ÆfjlecmceTfãlgskeçx, hglfãAjfãe pvJw kQbrvJeãf, Ajfãeãgsë ameóõw sbwsHãq kQbrvq Eãfjgÿ
ùMrpãfXmx hf cåäfsã
lfjsåëgèg. hglfã ameóõw sbwsHãq DXiceãf
ùMr jepzaheW bäh¥f
sã vfãcebnf DvgMemfTgÿ jrlfãfw ksçègkãgX, mlõùhlfÈ sòãxlxDOfkejacnxTgkãgX sòãxlg.
4_ecl YbvvfqceChílf:
Smx SX mf S
YbvvfqceChílf
ãgsë
4
eX
I
ëØèf
szÜEjXYXkgJfTgkãeCx.
 
Flg
 
mXyÀfòª ùhKõehvX
 
Holy Family Cathedral
w
 
sbòªx
APRIL 25, Sunday 7.45 PM
vx
(kotdm ae_mÀ IpÀºm\¡pap¼mbn
 
)
 
YbvvfqceChílf
ãgsë
 
jkxóeOfkejfktëfãeã
 
Kuwait
 
BishopH. L Camillo Ballin
vfqbªufTgÿleãfjfTgX.
kgëgXy ãtCf»gkW:
kgëgXy
 
ãtCf»g
 
avleTWTeãf
 
vëèfã avlôlVhjfMrnvkõeêfw
 
hsRëgè
 
SÄebqTgX vÌfhJãgÿg.
 
ctÿg smóvgkäfneãf vëÿ kâemgkägX òqòªkägX kgëgyãtCf»gkägsë ùhbqèv ~WTx ofMeayeOX vwkgÿlfvg mueãkjceãf Sÿg kjglsö.Dbfsë Dbljfh¥fòª jthajKãgX vëhëfùkcbgX Dvgmjfòªx ãtCf»gkägsë ùhbqèv~Wùkcrkjfòªx Smx SX mf S kgëgyãtCf»x M©fsh¥ëgègbez ùMcfTgcaÄe.Z
 
jfTwktëf Fdmx»JfszÜãgX hglgÂeãJfszÜãgX cXiä~W avqÿx ske
 v,15
þ
maXv
 
`cW kanXnív th
 n,
 
A\n hn. X¿nÂ
April 3rd 2010
P\d sk{Id«dn
 Kuwait
(For Private Circulation only)
Please visit our websitewww.smcakuwait.org 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->