Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
6Activity
P. 1
Peperiksaan Undang-Undang

Peperiksaan Undang-Undang

Ratings:
(0)
|Views: 7,065|Likes:
Panduan menghadapi Peperiksaan Undang-Undang bagi pengesahan jawatan Penolong Pegawai Tadbir dan gred jawatan yang setara dengannya.
Panduan menghadapi Peperiksaan Undang-Undang bagi pengesahan jawatan Penolong Pegawai Tadbir dan gred jawatan yang setara dengannya.

More info:

Published by: Mohd Noh bin Md. Yunus on Apr 05, 2010
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

07/18/2013

pdf

 
PHCJVHC PFPFYKEWHHC VCJHCN"VCJHCN EFYHAHHCIHNK PFCOLOCN PFNH^HK ZHJIKY NYFJ C9>8# Wvehzhc Pfpfykewhhc
8#8 Zhyked jkevhzevhwhehc khlhd phjh 8 Ahcvhyk 8;;:#8#9 Bhzlhbhz wvehzhc#k# Vczve bfcfczvehc ihdh~h Vcjhcn"Vcjhcn Vbvb {hcn ifyehkzhc jfcnhcpfczhjikyhc jhc ifywhcnevzphvz jfcnhc efyah"efyah dhykhc jhlhb pfczhjikyhc jhphzjkefzhdvk olfd wfbvh pfnh~hk jhlhb evbpvlhc {hcn ifyefchhc#kk# Bfcfczvehc wfbvh pfnh~hk bfbhdhbk vcjhcn"vcjhcn {hcn ifyefchhc wfyzhzhdv bfcnnvchehcc{h jhlhb wfnhlh vyvwhc dhykhc bfyfeh#8#7 Zvavhc pfpfykewhhc#k#
 
Vczve pfcnfwhdhc jhlhb pfyedkjbhzhc ihnk pfnh~hk"pfnh~hk jhlhb EvbpvlhcPfcnvyvwhc jhc Pyomfwkochl jhc Evbpvlhc Woeocnhc {hcn wfzhyhm jfcnhcEvbpvlhc I lhczkehc zfyvw#kk#
 
Vczve zvavhc efchkehc phcnehz ihnhk pfnh~hk"pfnh~hk Evbpvlhc Pfcnvyvwhcjhc Pyomfwkochl jhc Evbpvlhc Woeocnhc {hcn wfzhyhm jfcnhc Evbpvlhc I {hcnjklhczke bflhlvk efchkehc phcnehz wfghyh lhczkehc $EPWL+#8#: Pfnh~hk {hcn lh{he bfcnhbikl pfpfykewhhc#k#
 
Pfnh~hk jhlhb Evbpvlhc Pfcnvyvwhc jhc Pyomfwkochl {hcn jkw{hyhzehcbfcnkevzk wekb pfyedkjbhzhc jhc Evbpvlhc Woeocnhc {hcn wfzhyhm jfcnhcEvbpvlhc I {hcn bhwkd iflvb jkwhdehc jhlhb pfyedkjbhzhc#kk#
 
Pfnh~hk jhlhb Evbpvlhc Pfcnvyvwhc jhc Pyomfwkochl jhc Evbpvlhc Woeocnhc{hcn wfzhyhm jfcnhc Evbpvlhc I {hcn jklhczke bflhlvk efchkehc phcnehz wfghyhlhczkehc $EPWL+#8#6 Wvehzhc Pfpfykewhhc zfybhwve bhwh jhc wohlhc#8#6#8# Ihdhnkhc 8 $Wfew{fc 8+
6809 H
 k#
 
Pfykczhd Hb jhc Pfyhzvyhc"Pfyhzvyhc Pfnh~hk H~hb$Ihi H Ihi N+kk# Pfyhzvyhc"Pfyhzvyhc Lfbihnh Zhzhzfyzki Pfyedkjbhzhc H~hb 8;;7kkk# Hyhdhc Pfyifcjhdhyhhck}# Zhzhghyh Pfcnvyvwhc Wzoy Efyhahhc}# Hezh Pyowfjvy Ef~hcnhc 8;6>" Ghloc jkefdfcjhek bfcah~hi
LKBH
$fwfk+ jhykphjh ZVAVD wohlhc {hcnjkifykehc jhlhb BHWH 7 ahb# $;#70 phnk ‗ 89#70 z/dhyk+
 
8#6#9# Ihdhnkhc 8 $Wfew{fc 88+
6809 I
 k#
 
Pfeflklkcn Efbhavhc Pfczhjikyhc H~hb $PEPH+kk# Phcjvhc Pfcnvyvwhc Pfahihzkkk# Hyhdhc Efwflhbhzhc" Ghloc jkefdfcjhek bfcah~hi
LKBH
$fwfk+ jhykphjh ZVAVD wohlhc {hcnjkifykehc jhlhb BHWH 7 ahb# $;#70 phnk ‗ 89#70 z/dhyk+8#6#7# Ihdhnkhc 88‗
6809 J
$ihnk PPZ C9>+k# Pfylfbihnhhc Pfywfevzvhc $ Ihdhnkhc 7 ‗ Ef~hynhcfnhyhhc+kk# Hezh Pfy~heklhc Evhwh 8;6= $Hezh 764+kkk# Hezh Zhmwkyhc 8;:4 jhc 8;=> $Hezh 744+k}# Hezh Eoczyhe Efyhahhc 8;:; $Hezh 890+}# Hezh Eoczyhe 8;60 $Hezh 87=+}k# Hezh Wvyvdhcah{h Pfcgfnhdhc Yhwvhd Bhlh{wkh 900; $Hezh =;:+}kk#Hezh W{hykehz 8;=6 $Hezh 896+}kkk#Ehcvc Zhchd Cfnhyh 8;=6 " Pfcnnhl 88 $Idn# :, 6 - 6H+" Ghloc jkefdfcjhek bfcah~hi
LKBH
$fwfk+ jhykphjh ZVAVD wohlhc {hcnjkifykehc jhlhb BHWH 9 ahb# $;#70 phnk ‗ 88#70 z/dhyk+
 Cozh1
Ghloc"ghloc dhc{h jkifchyehc bfyvave efphjh hyhdhc"hyhdhc, pfykczhd"pfykczhd, pfeflklkcn"pfeflklkcn, Pfylfbihnhhc jhc vcjhcn"vcjhcn jk hzhw whdhah# Ghloc avnh jkwhyhcehcbfbklkek ihdhc"ihdhc yvavehc {hcn zfyekck wfpfyzk ivev zfyikzhc KLIW# Flheehc bfbih~hihdhc yvavehc gfzhehc jhc pdozogop{ ef jhlhb jf~hc pfpfykewhhc#
8#= Pfcnfgvhlkhc 1 Ghloc"ghloc {hcn lvlvw bhch"bhch Ihdhnkhc hjhlhd jkefgvhlkehcjhykphjh bfcnhbikl wfbvlh Ihdhnkhc zfywfivz#8#> Efpvzvwhc 1 Lvlvw/Ehcjhw8#4 Ihdhwh 1 Ihdhwh Bhlh{wkh$Wohlhc - Ah~hphc+8#;
 
Efwfykcnhc 1 9 ehlk wfzhdvc $ Hpykl - Oezoify +Pfpfykewhhc8#80 Pfybodochc 1 Vyvwfzkh PfpfykewhhcAhihzhc Pfyedkjbhzhc H~hb $wfghyh oclkcf+dzzp1//~~~#eobpfzfcwk#aph#no}#b{/pfpfykewhhc/' 
 
9# Phcjvhc Hb9#8 Pfywfjkhhc H~hl
$k+# Phwzkehc zhyked pfpfykewhhc jhc zhyked zvzvp pfybodochc jhykphjh poyzhleobpfzfcwk Ahihzhc Pfyedkjbhzhc H~hb $APH+#dzzp1//~~~#eobpfzfcwk#aph#no}#b{/pfpfykewhhc/' $kk+# Kwk ioyhcn pfybodochc wfghyh oclkcf jhc efbvehehc pfybodochc hcjh jfcnhcwfnfyh phjh h~hl zhdvc ihnk pfpfykewhhc Hpykl jhc pfyzfcnhdhc zhdvc ihnkpfpfykewhhc Oezoify# Ahcnhc wfehlk"ehlk bfcvcnnv dkcnnh ef whhz"whhz hedky vczve bfcnfbvehehc pfybodochc hcjh#$kkk+# Jhphzehc wfbvh ivev"ivev yvavehc {hcn ifyefchhc wfihnhkbhch {hcn zfyzfyhjhlhb wvehzhc pfpfykewhhc, jhc avnh Pfeflklkcn/Wvyhz Pfeflklkcn ifyehkzhc {hcnzfyekck# Ihgh ihdhc"ihdhc kck jhc ikhwhehc jfcnhcc{h, zkjhe wfdkcnnh bfcndhmhlkwk ehcjvcnhcc{h efyhch hcjh iolfd bfyvave efphjhc{h jhlhb jf~hcpfpfykewhhc# Bfbhjhk jfcnhc bfcnfzhdvk jhc bfbhdhbk eocwfp"eocwfp jhcpykcwkp"pykcwkp {hcn zfyjhphz jhlhb ihdhc"ihdhc ifyefchhc#
9#9 Bfbklkd Wohlhc
$k+# Jhykphjh avblhd wohlhc {hcn jkefbvehehc jhlhb efyzhw wohlhc, pklkd iklhcnhcwohlhc {hcn pfylv hcjh ah~hi jfcnhc zflkzk jhc jhlhb efhjhhc ifydhzk"dhzk jhczfczfyhb#$kk+# Ihgh jfcnhc zflkzk efwfbvh wohlhc wfevyhcn"evyhcnc{h jvh ehlk# Phjh ihghhcpfyzhbh jhphzehc nhbihyhc ehwhy efpfylvhc zkhp"zkhp wohlhc jhc kck jhphzbfbihczv hcjh bfbklkd wohlhc"wohlhc {hcn hcjh lfikd {hekc vczve bfcah~hic{h#Zhcjhehc wohlhc"wohlhc pklkdhc hcjh# Ihnk ihghhc efjvh, zvbpvehc pfydhzkhchcjh efphjh wohlhc"wohlhc {hcn zflhd hcjh pklkd kzv whdhah# Wfbhwh bfbihghwohlhc"wohlhc zfywfivz nhykwehc pfyehzhhc hzhv yhcnehkehzh pfcvcave {hcn hehcbfbhcjvehc hcjh bfcavyvw efphjh yvavehc wfew{fc {hcn zfphz jhlhb ihdhcyvavehc#
9#7 Ghyh Bfbivhz Yvavehc
$k+# Efchlphwzk ihdhc yvavehc {hcn bhch whzv, jk hczhyh yvavehc"yvavehc ihnk ihdhnkhcefyzhw ifyefchhc, {hcn pfylv jkyvave#$kk+# Wfzflhd jkzfczvehc ihdhc yvavehc ifyefchhc, lkdhz pvlh bveh wvyhz ehcjvcnhcc{hjhc zvbpvehc pfydhzkhc efphjh zhave"zhave efgkl {hcn jkwfchyhkehc kzv#$kkk+# Pklkd zhave efgkl {hcn zfphz jfcnhc bhewvj jhc efdfcjhe wohlhc jhc zhcjhehcwfew{fcc{h#$k}+# Iveh efphjh bveh wvyhz jk hbhc zfyjhphz wfew{fc ifyefchhc jhc zflkzk kwkehcjvcnhcc{h zfybhwve wfew{fc lhkc {hcn ifyehkzhc# Ihgh efwflvyvdhc kwkehcjvcnhc wfew{fc zfywfivz jhc pklkd h{hz"h{hz {hcn bfcah~hi jfcnhc zfphzefdfcjhe wohlhc# Zhcjhehc h{hz"h{hz zfywfivz wfihnhk h{hz"h{hz pklkdhc hcjh,vczve jkzvyvcehc wfihnhk ah~hphc#

Activity (6)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Siti Salmi Said liked this
Elly Yanie liked this
Rahidah Hussain liked this
mokhtaralias liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->