Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
P. 1
Overmundo Lab: Interface e arquitetura da informação

Overmundo Lab: Interface e arquitetura da informação

Ratings: (0)|Views: 89|Likes:
Published by Overmundo Lab
Aula A2
Aula A2

More info:

Published by: Overmundo Lab on Apr 05, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial Share Alike

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC or read online from Scribd
See more
See less

04/29/2011

 
Hviqkyfgh Bca
@fzw`wywh Hviqkyfgh -jj) Cbnyfz g`qi`whz qiziqvcghz&
 
@fwiqocji i cqsy`wiwyqc gc`fohqkcîêh
cybc C1kúgybh C< @fwqhgyîêh ä `fwiqfiw jhbcahqcw`vc ¥
 
Hviqkyfgh Bca
@fzw`wywh Hviqkyfgh -jj) Cbnyfz g`qi`whz qiziqvcghz&
 
Jhkifwãq`hz zhaqi c fhîêh gi `fwiqocji& @fwqhgyîêh äg`zjyzzêh zhaqi z`zwikcz gi `fwiqcîêh tqhthzwc tibhzizwyghz gi J`aiqfàw`jc&
1
@fobyìfj`cz gh giz`nf nqão`jh fh giz`nf gc `fohqkcîêhik tãn`fcz ~ia& Tqhgyîêh gi zifw`gh fc haqc cqwëzw`jcjhfwikthqáfic&
:
@fwiqocji i `kiqzêh< jhfji`whz gi qicb`gcgi v`qwycb&
7
Khgh+wi}wh
vz&
Nqctm`j Yziq @fwiqocji -NY@)&
9
Yzca`b`gcgi ik tãn`fcz ~ia& Giz`nf gc `fohqkcîêh
vz&
Cqsy`wiwyqc gc `fohqkcîêh&
?
Fhîùiz gi ctb`jcîêh gi ~`qioqckiz& Khgybcq`gcgi igiz`nf izwqywyqcgh zikcfw`jckifwi&
>
Wc}hfhk`c
vz&
Ohbezhfhk`c&
3
 
Hviqkyfgh Bca
@fzw`wywh Hviqkyfgh -jj) Cbnyfz g`qi`whz qiziqvcghz&
:
µ cybc C1 (( qizykh
@fwiqocji i cqsy`wiwyqc gc`fohqkcîêh
H tqhoizzhq ctqizifwc cz `fobyìfj`cz gh giz`nf nqão`jhfc cqsy`wiwyqc gi z`wiz i tãn`fcz ~ia" ctqh}`kcfgh hzcbyfhz gc g`zjyzzêh syi qibcj`hfc hz jhfji`whz giyzca`b`gcgi i khgybcq`gcgi" cwqcz gc jf`jc gijhfzwqêh i cfãb`zi gi ~`qioqckiz& Izwc zizzêh"thqwcfwh" ohqfiji zyazëg`hz tcqc c jhktqiifzêh gcztq`fj`tc`z wifgìfj`cz gc ivhbêh gh giz`nf i gccqsy`wiwyqc gc `fohqkcîêh ik cka`ifwi ~ia"`fwqhgy|`fgh i giacwifgh c fêh gi `fwiqocji iizwqywyqcîêh zikáfw`jc gc `fohqkcîêh&

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->