Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
19Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Mot So Bai Toan Hinh on Thi Vao Lop 10 Chuyen

Mot So Bai Toan Hinh on Thi Vao Lop 10 Chuyen

Ratings:
(0)
|Views: 3,045|Likes:
Published by nguyentangvu

More info:

Published by: nguyentangvu on Apr 06, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/18/2013

pdf

text

original

 
Hình h
c l
p 9
Nguy
ễn Tăng
V
ũ
Trườ
ng Ph
Th
ông Năng Khiế
uhttp://vuptnk.tk 1
M
T S
BÀI TOÁN HÌNH H
C ÔN THIVÀO L
Ớ 
P 10 CHUYÊN TOÁNBài 1: (LHP 2001 2002)
Cho tam giác ABC có ba góc nh
ọn nội tiếp trong đường tr 
òn tâm O và có tr 
ực tâm H.
L
ấy điểm M thuộc cung nhỏ BC.
a)
 
Xác định vị trí của M để tứ giác BHCM l
à hình bình hành. b)
 
V
ới M bất k 
ì thu
c cung nh
ỏ BC, gọi N, E lần lượt là các điểm đối xứng của M
qua AB, AC. Ch
ứng minh N, H, E thẳng h
àng.c)
 
Xác định vị trí M sao cho NE có độ d
ài nh
ỏ nhất.
 
Bài 2: (NK 2003 – 2004 CD)
Cho dây cung BC trên đường tr 
òn tâm O,
điểm A chuyển động tr 
ên cung l
ớn BC. H
ai
đường cao AE, BF của tam giác ABC cắt nhau tại H.
a)
 
Ch
ứng minh: CE.CB = CF.CA.
  b)
 
AE kéo dài c
ắt (O) tại H’. Chứng minh H và H’ đối xứng với nhau qua BC. Xácđịnh quĩ tích của H.
 
Bài 3: (NK 2005 – 2006 AB)
Cho tam giác ABC nh
ọn nội tiếp trong đường tr 
òn (O). G
ọi M là chân đường cao kẻ
t
ừ A của tam giác ABC. Đường thẳng AM cắt (O) tại I ( I khác A). Gọi H là điểm đối
x
ứng của I qua BC.
a)
 
Ch
ứng minh rằng H l
à tr 
ực tâm của tam giác ABC.
  b)
 
G
ọi N là giao điểm của BH v
à AC. P là m
ột điểm thuộc cạnh AB sao cho
 PMB NM
. Ch
ứng minh rằng C, H, P thẳng h
àng.c)
 
Gi
ả sử BH = 2HN v
à AH = HI. Ch
ứng minh rằng tam giác BAC đều.
 
Bài 4: (NK 2006 – 2007 CD)
Cho tam giác ABC nh
ọn, có trực tâm H. Các đường thẳng BH v
à CH l
ần lượt cắt AC,
AB t
ại M v
à N,
120
o
 NHM 
.a)
 
Ch
ứng minh
 AMN AB
. Tính
MN  BC 
  b)
 
Tính
 H  BC 
.
 
Hình h
c l
p 9
Nguy
ễn Tăng
V
ũ
Trườ
ng Ph
Th
ông Năng Khiế
uhttp://vuptnk.tk 2
Bài 5:
Cho tam giác ABC có góc A nh
ọn v
à n
ội tiếp đường tr 
òn (O; R). V
ẽ nửa đường tr 
òn
đường kính BC với tâm l
à E c
ắt các đoạn AB,
AC l
ần lượt tại M, N. Gọi H, K lần lượt l
àtr 
ực tâm của tam giác ABC v
à tam giác AMN. G
ọi I là tâm đường tr 
òn ngo
ại tiếp tam
giác AMN.a)
 
Ch
ứng minh ba điểm A, K, O thẳng hàng và ba điểm A, I, H thẳng h
àng. b)
 
Ch
ứng minh ba đường thẳng KH, MN và IE đồng qui.
 
Bài 6:
Cho BC là dây cung c
ố định của đường tr 
òn (O; R), g
ọi A là điểm di động tr 
ên cungl
ớn BC sao cho tam giác ABC nhọn. Các đường cao BD, CE của tam giác ABC cắt nhau
t
ại H. Dựng đường tr 
òn tâm H bán kính HA c
ắt AB, AC lần lượt tại M, N. Chứng minh
ằng:
 a)
 
Đường thẳng qua A vuông góc với MN luôn đi qua một điểm cố định.
  b)
 
Đường thẳng qua H vuông góc với MN đi qua một điểm cố định.
Bài 7:
Cho tam giác ABC nh
ọn có
60
o
 BAC 
n
ội tiếp đường tr 
òn (O; R). Hai
đường cao
BD, CE c
ắt nhau tại H. Gọi
 
 N là trung điểm của AC.
a)
 
Tính DE và bán kính đường tr 
òn ngo
ại tiếp tam giác HDE.
  b)
 
T
ứ giác EHON l
à hình gì? T
ại sao?
 
Bài 8:(NK 2004 – 2005 AB)
Cho tam giác ABC, g
ọi I và O là tâm đường tr 
òn n
ội tiếp v
à ngo
ại tiếp tam giác.
G
ọi P, Q là điểm đối xứng của I v
à O qua BC. Ch
ứng minh rằng Q thuộc (O) khi v
à ch
khi P thu
ộc (O).
Bài 9:
Cho tam giác ABC nh
ọn có
45
o
 BAC 
n
ội tiếp đường tr 
òn (O; R). Hai
đường cao BE
và CF c
ắt nhau tại H. M. N là trung điểm của BC v
à AH.a)
 
Ch
ứng minh B, F, O, E, C c
ùng thu
ộc một đường tr 
òn. b)
 
Tính BC theo R.c)
 
T
ứ giác BFOE l
à hình gì?d)
 
G
ọi M là trung điểm của AH. Chứng minh OH, EF và MN đồng qui.
Bài 10*:
Cho tam giác nh
ọn ABC có các đường cao AD, BE, CF cắt nhau tại H v
à c
ắt đường
tròn ngo
ại tiếp (O) lần lượt tại A’, B’
, C’.a)
 
Ch
ứng minh rằng
OA BC 
.
 
Hình h
c l
p 9
Nguy
ễn Tăng
V
ũ
Trườ
ng Ph
Th
ông Năng Khiế
uhttp://vuptnk.tk 3
 b)
 
Ch
ứng minh
4
 AA BB C AD BE C
.c)
 
Th
ử chứng minh điều sau đây
2222
9
 ABC AB
S S AB BC AC R
.
Bài 11:
Cho đường tr 
òn (O; R) m
ột điểm A ở ngoài đường tr 
òn sao cho OA = 3R. T
ừ A vẽ
hai ti
ếp tuyến AB và AC đến đường tr 
òn (O) v
ới B, C l
à hai ti
ếp điểm.
 a)
 
Ch
ứng minh tứ giác OBAC nội tiếp.
  b)
 
T
ừ B vẽ đường thẳng song song với AC, cắt đường tr 
òn (O) t
ại điểm D ( khác B).Đường thẳng AD cắt đường tr 
òn (O) T
ại E (Khác D) v
à tia BE c
ắt AC tại F.
Ch
ứng minh rằng F là trung điểm AC.
 c)
 
Ch
ứng minh tia đối của tia EC l
à tia phân giác c
ủa góc BEA.
 d)
 
G
ọi H là giao điể
m c
ủa BC v
à OA. Ch
ứng minh HB l
à phân giác c
ủa góc EHD.
Bài 12:
T
ừ điểm M nằm ngoài đường tr 
òn tâm O bán kính R v
ẽ hai tiếp tyến MA, MB (A, B
là hai ti
ếp điểm) v
à m
ột đường thẳng qua M cắt (O) tại C v
à D. G
ọi I là trung điểm của
CD. G
ọi E, F, K lần lượt là giao điểm của đường thẳng AB với các đường thẳng MO,
MD và OI.a)
 
Ch
ứng minh
2
..
 R OEOM OI O
  b)
 
Ch
ứng minh 5 điểm M, A, B, O, I c
ùng thu
ộc một đường tr 
òn.c)
 
Khi
  
CAD
nh
ỏ hơn
  
CBD
, ch
ứng minh
2
 DEC DB
.
Bài 13:
Cho đường tr 
òn (O) và m
ột điểm I nằm trong đường tr 
òn. Dây AB thay
đổi qua I v
àkhông ph
ải đường kính. Tiếp tuyến tại A v
à B c
ắt nhau tại P. Chứng minh P luôn thuộc
m
ột đường thẳng cố định.
Bài 14:(THTT 8/2007)
Cho đường tr 
òn (O) và m
ột điểm I nằm trong đường tr 
òn. Dây AB và CD thay
đổi
qua I và không ph
ải đường kính. Tiếp tuyến tại A v
à B c
ắt nhau tại P, tiếp tuyến tại C v
àD c
ắt nhau tại Q. Chứng minh OI vuông góc với PQ.
 
Bài 15:
T
ừ một điểm P nằm ngoài đường tr 
òn (O), k 
ẻ hai
tia ti
ếp tuyến PE v
à PF t
ới đường
tròn ( E, F là hai ti
ếp điểm). Một cát tuyến thay đổi đi qua P, cắt đường tr 
òn t
ại hai điểm
A, B ( A n
ằm giữa P v
à B ) c
ắt EF tại Q.
a)
 
Khi cát tuy
ến qua O, chứng minh
 PA QA PB QB
(1)

Activity (19)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
nghquan129 liked this
thien_kuku liked this
anhkhongthich_nd liked this
thanhthanhtrade liked this
ductung999 liked this
viethunghg81 liked this
dnguyetanh liked this
ts_naruto liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->