Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
12Activity

Table Of Contents

0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Manual Instructiuni Camera Video

Manual Instructiuni Camera Video

Ratings: (0)|Views: 737|Likes:
Published by petrisor_for_ever

More info:

Categories:Types, Recipes/Menus
Published by: petrisor_for_ever on Apr 06, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/17/2012

pdf

text

original

 
N GI     S H
EN
HARD DRIVE CAMCORDER
Dear Customer
Thank you for purchasingthis hard disk camera. Beforeuse, please read the safetyinformation and precautionscontained in pages 2 and 3 toensure safe use of this product.
GUIDEBOOK 
GZ-MG465GZ-MG435GZ-MG365GZ-MG335GZ-MG330
E/EKE/EKE/EKE/EKE/EK
 
R OM NĂ 
RO
INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE 
CAMERĂ VIDEO CU HARD DRIVE
Stimaţi clienţi,
Vă mulţumim pentruachiziţionarea acestei camerecu hard disk. Înainte de utilizare,vă rugăm să citiţi instrucţiunile şiatenţionările de la paginile 2 şi 3,pentru a putea utiliza acest produs în siguranţă.
 
2
 
then plug the largerend of the power cord into an AC outlet.
 
CAUTION:
The mains plug shall remain readily operable.
Instrucţiuni de siguranţă
IMPORTANT (pentru clienţii din Marea Britanie)Conectarea la reţeaua de alimentare în Marea Britanie.NU tăiaţi cablul de alimentare de la reţea alechipamentului.
 În cazul în care conectorul din dotare nu estecompatibil cu sursele de alimentare ale locuinţei oricablul nu este sucient de lung, se recomandă săcomandaţi un cablu prelungitor corespunzător caresă respecte regulile de siguranţă standard sau săconsultaţi dealerul autorizat.
ASIGURAŢI-VĂ că înlocuiţi siguranţa cu altaautorizată, de acelaşi tip cu cea originală şi înlocuiţicapacul acesteia.
Dacă totuşi cablul de alimentare nu este funcţional,scoateţi siguranţa şi îndepărtaţi conectorul imediatpentru a preveni eventualele electrocutări cauzate deconectarea accidentală. Dacă acest produs nu estelivrat cu un cablu de alimentare, urmaţi instrucţiunilede mai jos:
NU
realizaţi nicio conexiune cu borna mai mare deculoare verde sau marcată cu simbolul E. Culorilerelor cablului de alimentare respectă următorul cod:
Albastru la N(Neutru) sau NegruMaro la L (tensiune)sau Roşu
 În cazul în care aceste culori nu corespund simbolurilor de pe borna conectorului, realizaţi conexiunile dupăcum urmează: rul albastru corespunde bornei cusimbolul N (Neutru) sau de culoare neagră.rul de culoare maro corespunde bornei cu simbolul L(Live – sub tensiune) sau de culoare roşie.Dacă aveţi îndoieli, adresaţi-vă unui electricianautorizat.
AVERTISMENT: PENTRU PREVENIREAPRODUCERII DE INCENDII SAU AELECTROCUTĂRII, NU EXPUNEŢI ACEASTAPARAT ACŢIUNII PLOII SAU UMEZELII.
ATENŢIE:
Pentru prevenirea electrocutării, nu deschideţicarcasa aparatului. Componentele aparatului nu pot reparate de utilizator. Pentru reparaţii, adresaţi-văpersonalului calicat.Când nu utilizaţi un adaptor de curent alternativ(CA) o perioadă îndelungată de timp, se recomandădeconectarea cablului de alimentare de la priza CA.
OBSERVAŢII:
Plăcuţa indicatoare şi eticheta cu indicaţiile privindsiguranţa se aă pe partea inferioară şi/sau pespatele unităţii principale.Eticheta cu numărul de serie se aă în spaţiul demontare a acumulatorului.Informaţiile de identicare şi indicaţiile privindsiguranţa pentru adaptorul CA se aă pe părţilesuperioare şi inferioare ale acestuia.
AVERTISMENT:
Nu expuneţi acumulatorul, camera cu bateria montatăşi telecomanda cu bateria inserată la căldură excesivă,de exemplu la razele directe ale soarelui, foc sau alteasemenea surse.
 
ATENŢIE:
Cablul de alimentare va  menţinut în stare defuncţionare.
Atenţie la bateria cu litiu înlocuibilă
Dacă este utilizată necorespunzător, bateria aparatuluipoate cauza incendii sau arsuri chimice.Nu reîncărcaţi, dezasamblaţi, încălziţi bateria latemperaturi de peste 100 °C şi nu o aruncaţi în foc. Înlocuiţi-o cu baterii Panasonic (Matsushita Electric),Sanyo, Sony sau Maxell CR2025. În cazul înlocuirii incorecte a bateriei, există pericolul deexplozie sau incendiu.Îndepărtaţi imediat bateriile uzate.Nu lăsaţi la îndemâna copiilor.Nu dezasamblaţi şi nu aruncaţi bateria în foc.Când aparatul este depozitat într-un loc închis saupe un raft, asiguraţi-vă că acesta dispune de sucientspaţiu în jur pentru a se asigura ventilarea (minim 10cm pe lateral, deasupra şi în spate).Nu blocaţi oriciile de ventilaţie. (Dacă oriciile deventilaţie sunt blocate de obiecte precum ziare,materiale textile etc., căldura nu va mai putea evacuată).Pe aparat nu trebuie amplasate surse de ăcărideschise, precum lumânările aprinse. La îndepărtareabateriilor, luaţi în considerare problemele legate deprotecţia mediului. Respectaţi cu stricteţe dispoziţiilelocale şi legile privind îndepărtarea bateriilor. Aparatulnu trebuie expus la umezeală prin stropirea cu sauscurgerea de lichide.Nu utilizaţi acest echipament în baie sau în spaţii cu apă.De asemenea, nu aşezaţi pe acest aparat recipiente cuapă sau alte lichide (de exemplu, recipiente cu produsecosmetice, medicale, vaze sau ghivece cu ori, cănietc). (Dacă apa sau orice alt lichid pătrunde în interiorulacestui echipament, există pericolul producerii deincendii sau şocuri electrice.)Nu orientaţi lentila direct către soare. Aţi putea suferileziuni oculare sau puteţi cauza defectarea circuitelor interne. Există, de asemenea, riscul producerii deincendii sau de şocuri electrice.
ATENŢIE!
Următoarele observaţii sunt menite să previnăeventuale defecţiuni ale camerei şi leziuni aleutilizatorului. Dacă transportaţi sau manipulaţi cameraţinând-o de monitorul LCD, unitatea poate cădea sausuferi defecţiuni.Nu utilizaţi trepiedul pe suprafeţe care nu sunt stabilesau plane. În caz contrar, acesta se poate răsturna,provocând deteriorarea gravă a camerei.
ATENŢIE!
Nu este recomandată conectarea cablurilor (Audio/Video, S-Video etc.) la cameră şi amplasarea acesteiape televizor: este posibil să vă împiedicaţi de cabluri,provocând răsturnarea şi, în consecinţă, deteriorareacamerei.
ATENŢIE:
Pentru evitareaelectrocutării şi pentrua preveni deteriorareaunităţii, introduceţi mai întâi capătul mai mic alcablului de alimentare în adaptorul de curentalternativ până la xareaacestuia şi apoi conectaţi capătul mai mare al cabluluila priză.
 
 
CÂTEVA RECOMANDĂRI PRIVINDUTILIZAREA ACESTUI ECHIPAMENT ÎN SIGURANŢĂ
Echipamentul a fost proiectat şi fabricat în conformitatecu standardele internaţionale de siguranţă, însă, ca în cazul oricărui echipament electric, trebuie să luaţianumite măsuri de precauţie în vederea obţinerii derezultate optime şi garantării siguranţei.
CITIŢI
instrucţiunile de utilizare înainte de a încerca săoperaţi acest echipament.
ASIGURAŢI-VĂ
că toate conexiunile electrice(incluzând cablul de alimentare, cablul prelungitor şiinterconexiunile dintre componentele echipamentului)sunt realizate corect şi în conformitate cu instrucţiunileproducătorului. Închideţi aparatul şi deconectaţi cablulde alimentare când realizaţi sau schimbaţi conexiunile.
Informaţii pentru utilizatori privind îndepărtareaaparatelor şi bateriilor uzate[Uniunea Europeană]
Acestea sunt simboluri care indică faptul că, la sfârşitulduratei lor de viaţă, aparatele electrice şi electronice,precum şi bateriile astfel marcate nu trebuie aruncate împreună cu deşeurile menajere. Dimpotrivă, produselerespective trebuie predate centrelor care colecteazăechipament electric şi electronic pentru reciclareşi baterii pentru tratament, recuperare şi reciclareadecvate, conform prevederilor legale naţionale şiDirectivelor 2002/96/CE şi 2006/66/CE. Îndepărtând aceste produse în mod corect, veţicontribui la conservarea resurselor naturale şi laprevenirea eventualelor efecte negative asupramediului înconjurător şi asupra sănătăţii umane, care ar putea  cauzate de manevrarea necorespunzătoare aacestor deşeuri. Pentru informaţii suplimentare privindpunctele de colectare şi reciclarea acestor produse,vă rugăm să vă adresaţi ociului local, serviciului deeliminare a deşeurilor menajere sau magazinului deunde aţi achiziţionat produsul. În cazul eliminării incorecte a deşeurilor de acesttip, este posibilă aplicarea de sancţiuni, conform culegislaţia în vigoare la nivel naţional.
[Utilizatori persoane juridice]
Dacă doriţi să îndepărtaţi acest produs, vizitaţi paginanoastră de internet www.jvc-europe.com, pentru aobţine informaţii despre returnarea produsului.
[Ţările din afara Uniunii Europene]
Aceste simboluri sunt valabile numai în UniuneaEuropeană. Îndepărtarea acestor produse trebuieefectuată conform prevederilor legislaţiei valabilela nivel naţional sau altor norme din ţara respectivăcare vizează echipamentele electrice şi electronice şibateriile uzate.
3
N GI     S H
 
CONSULTAŢI
dealerul dacă aveţi întrebări cu privirela instalarea, utilizarea şi siguranţa echipamentuluiachiziţionat.
PROTEJAŢI
componentele din sticlă şi pe cele mobileale echipamentului.
NU
continuaţi să utilizaţi echipamentul dacă aveţi îndoieli cu privire la funcţionarea normală a acestuiasau dacă a fost deteriorat în vreun fel; în astfel decazuri, opriţi aparatul, scoateţi cablul de alimentare şiadresaţi-vă unui dealer.
NU
 îndepărtaţi niciun capac x pentru că astfel puteţi expuşi la o sursă de tensiune periculoasă.
NU
lăsaţi echipamentul nesupravegheat în timpulfuncţionării acestuia, decât în cazul în care estespecicat în mod clar că acesta poate  utilizat fărăa  supravegheat sau dispune de modul standby(aşteptare). Când opriţi aparatul, utilizaţi comutatorulprevăzut în acest sens şi asiguraţi-vă că toţi membriifamiliei ştiu să îl utilizeze.Pentru persoanele inrme sau cu dizabilităţi pot necesare ajustări speciale.
NU
utilizaţi echipamente precum sistemele audio sauradio, care vă pot distrage atenţia de la condus. Esteilegal să vă uitaţi la televizor în timp ce conduceţi unautovehicul.
NU
ascultaţi la căşti la volum ridicat, pentru că acestlucru vă poate afecta permanent auzul.
NU
 îngreunaţi ventilarea echipamentului prinintermediul unor elemente cum sunt perdelele sau alteelemente din material textil. Supraîncălzirea va provocadeteriorarea aparatului şi îi va scurta durata de viaţă.
NU
utilizaţi suporturi improvizate şi nu xaţi NICIODApicioarele cu şuruburi din lemn; pentru a garantasiguranţa deplină, instalaţi întotdeauna suportul saupicioarele cu dispozitivele de xare aprobate deproducător, conform instrucţiunilor.
NU
permiteţi expunerea echipamentelor electriceacţiunii ploii sau umezelii.
FOARTE IMPORTANT
Nu permiteţi NICIODATĂ introducerea de obiecte înoriciile, fantele sau alte deschideri ale carcasei, înspecial de către copii, deoarece acest lucru poateprovoca şocuri electrice fatale;Nu faceţi NICIODATĂ presupuneri şi nu vă asumaţiriscul în ceea ce priveşte echipamentele electricede orice tip — este mai bine să luaţi măsuri deprecauţie decât să regretaţi mai târziu!
 
Observaţie:
Marcajul „Pb” sub simbolul pentrubaterii indică faptul că bateriarespectivă conţine plumb.
ProduseBaterieReţineţi că această cameră este destinată exclusivutilizării în scopuri personale.
Este interzisă utilizarea sa în scopuri comerciale fărăo aprobare corespunzătoare. (Chiar dacă înregistraţiun eveniment precum un spectacol, un concert sau oexpoziţie, în scopuri personale, este recomandabil săobţineţi o autorizaţie în prealabil.)
Mărci înregistrate
Fabricat sub licenţa Dolby Laboratories. Dolby şisimbolul dublu D sunt mărci înregistrate ale DolbyLaboratories.● Windows
®
este e marcă înregistrată ca atare, emarcă aparţinând companiei Microsoft Corporation în Statele Unite ale Americii şi/sau alte ţări.Macintosh este marcă înregistrată a Apple Inc.Alte nume de produse sau companii incluse în acestmanual de instrucţiuni sunt e mărci înregistrate caatare, e mărci aparţinând proprietarilor.
 
R OM NĂ 

Activity (12)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Bita Eli added this note
nu am manualul de utilizare ptr.JVC Everio GZ-HM 30BU,in lb.romana,ce trebuie sa interprind ca sa intru in posesie ptr. ca magazinul flanco,nu mi l-a livrat
Fodor Laura liked this
Catalina Manea liked this
tatiana liked this
romeo1966 liked this
romeo1966 liked this
tucurici5740 liked this
vampco liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->