Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
przykładowe zadania otwarte KO z informatora

przykładowe zadania otwarte KO z informatora

Ratings: (0)|Views: 49,133 |Likes:
Published by ematematyka
Przykładowe zadania otwarte krótkiej odpowiedzi (KO) z informatora maturalnego z matematyki 2010.
Przykładowe zadania otwarte krótkiej odpowiedzi (KO) z informatora maturalnego z matematyki 2010.

More info:

Published by: ematematyka on Apr 06, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/26/2011

pdf

text

original

 
 
84
ZADANIA OTWARTE KRÓTKIEJ ODPOWIEDZIZadanie 51. (2 pkt)
Rozwi
ąż
równanie231122
 x x
= −
.
Rozwi
ąż
uk 
ł
ad równa
ń
3523
 x y x y
+ ==
.
Rozwi
ąż
nierówno
ść
076
2
+
x x
.
Rozwi
ąż
równanie 0362
23
=+
x x x
.
O funkcji liniowej
 f 
wiadomo,
ż
e (1)2
 f 
=
oraz,
ż
e do wykresu tej funkcji nale
ż
y punkt
( )
3,2
=
P
. Wyznacz wzór funkcji
 f 
.
Zadanie 56. (2 pkt)
Oblicz miejsca zerowe funkcji21 dla 0()2 dla 0
 x x f x x x
+ =+ >
.
Zadanie 57. (2 pkt)
 Naszkicuj wykres funkcji21 dla 0()2 dla 0
 x x f x x x
+ =+ >
.
Oblicz najmniejsz
ą 
warto
ść
funkcji kwadratowej
2
()61
 f x x x
= +
w przedziale 1,0.
Wielomiany
( ) ( )
2
b xax x
+=
i
( )
x x x x
++=
23
2 s
ą 
równe. Oblicz i .
a b
 
Wyra
ż
enie331
 x x x
+
zapisz w postaci ilorazu dwóch wielomianów.
 Napisz równanie prostej równoleg
ł
ej do prostej o równaniu 2110
 x y
=
i przechodz
ą 
cej przez punkt (1,2).
P
=
 
Wyznacz równanie okr 
ę
gu stycznego do osi
Oy
, którego
ś
rodkiem jest punkt
( )
5,3
=
S
.
 
 
85
Wyznacz równanie okr 
ę
gu o
ś
rodku
( )
5,3
=
S
przechodz
ą 
cego przez pocz
ą 
tek uk 
ł
aduwspó
ł
rz
ę
dnych.
Wyznacz równanie prostej zawieraj
ą 
cej
ś
rodkow
ą 
 
CD
trójk 
ą 
ta
 ABC 
, którego wierzcho
ł
kamis
ą 
punkty:
( )
1,2
=
 A
,
( )
1,6
=
 B
,
( )
10,7
=
.
W trójk 
ą 
cie prostok 
ą 
tnym, w którym przyprostok 
ą 
tne maj
ą 
d
ł
ugo
ś
ci 2 i 4, jeden z k 
ą 
tówostrych ma miar 
ę
.
α 
Oblicz sincos.
α α 
 
ą 
t
α 
jest ostry i1sin.4
α 
=
Oblicz
2
32tg
α 
+
.
Punkt
 D
le
ż
y na boku
 BC 
trójk 
ą 
ta równoramiennego
 ABC 
, w którym
 BC  AC 
=
. Odcinek 
 AD
dzieli trójk 
ą 
t
 ABC 
na dwa trójk 
ą 
ty równoramienne w taki sposób,
ż
e
CD AD AB
==
 (patrz rysunek). Oblicz miary k 
ą 
tów trójk 
ą 
ta
 ABC 
.
Oblicz pole trójk 
ą 
ta równoramiennego
 ABC 
, w którym 24
=
 AB
i 13
==
BC  AC 
.
Liczby 4, 10,
c
s
ą 
d
ł
ugo
ś
ciami boków trójk 
ą 
ta równoramiennego. Oblicz
c
.
Liczby 6, 10,
c
s
ą 
d
ł
ugo
ś
ciami boków trójk 
ą 
ta równoramiennego. Oblicz
c
.
Liczby 6, 10,
c
s
ą 
d
ł
ugo
ś
ciami boków trójk 
ą 
ta prostok 
ą 
tnego. Oblicz
c
.
Liczby 1
 x
,
 x
, 5 s
ą 
d
ł
ugo
ś
ciami boków trójk 
ą 
ta równoramiennego. Oblicz
 x
.
 AB D
 
 
86
Obwód czworok 
ą 
ta wypuk 
ł
ego
 ABCD
jest równy 50 cm. Obwód trójk 
ą 
ta
 ABD
jest równy 46 cm,a obwód trójk 
ą 
ta
 BCD
jest równy 36 cm. Oblicz d
ł
ugo
ść
przek 
ą 
tnej
 BD
.
Ile wyrazów ujemnych ma ci
ą 
g
( )
n
a
okre
ś
lony wzorem 242
2
=
nna
n
dla 1
n
?
Liczby 2, 3
 x
, 8 s
ą 
w podanej kolejno
ś
ci pierwszym, drugim i czwartym wyrazem ci
ą 
guarytmetycznego. Oblicz
 x
.
Wyrazami ci
ą 
gu arytmetycznego
( )
n
a
s
ą 
kolejne liczby naturalne, które przy dzieleniu przez5 daj
ą 
reszt
ę
2. Ponadto
3
12.
a
=
Oblicz
15
a
.
Ile jest liczb naturalnych czterocyfrowych takich,
ż
e w ich zapisie dziesi
ę
tnym wyst
ę
 puje jedna cyfra nieparzysta i trzy cyfry parzyste?Uwaga: przypominamy,
ż
e zero jest liczb
ą 
parzyst
ą 
.
Ile jest liczb naturalnych dwucyfrowych podzielnych przez 15 lub 20?
Ile jest liczb naturalnych trzycyfrowych, w których cyfra dziesi
ą 
tek jest o 2 wi
ę
ksza od cyfry jedno
ś
ci?
 Na jednej prostej zaznaczono 3 punkty, a na drugiej 4 punkty (patrz rysunek). Ile jestwszystkich trójk 
ą 
tów, których wierzcho
ł
kami s
ą 
trzy spo
ś
ród zaznaczonych punktów ?
Ś
rednia arytmetyczna liczb: 3, 1, 1, 0,
 x
, 0 jest równa 2. Oblicz
 x
.

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->