Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
12Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Behar br. 74-75

Behar br. 74-75

Ratings:
(0)
|Views: 683|Likes:
Published by Bosnamuslim-media
Časopis za kulturu i društvena pitanja "Behar" izdaje Kulturno društvo Bošnjaka Hrvatske "Preporod" i izlazi dvomjesečno od 1991. god. u Zagrebu. Najpoznatiji je bošnjački medij u Hrvatskoj.
Časopis za kulturu i društvena pitanja "Behar" izdaje Kulturno društvo Bošnjaka Hrvatske "Preporod" i izlazi dvomjesečno od 1991. god. u Zagrebu. Najpoznatiji je bošnjački medij u Hrvatskoj.

More info:

Published by: Bosnamuslim-media on Apr 06, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/04/2013

pdf

text

original

 
^ASOPIS ZA KULTURU I DRU[TVENA PITANJA
Zagreb, IX.-XII. 2005.Godina XIV / Broj 74-75
ISSN 1330-5182
Cijena 30 kn
BEHAR
 
2BEHAR 74-75
BEHAR, dvomjese~ni bo{nja~ki~asopis za kulturu i dru{tvena pitanja
Nakladnik:
Kulturno dru{tvo Bo{njaka HrvatskePREPOROD
Glavni i odgovorni urednik:
dr. Muhamed @dralovi}
Grafi~ki urednik i zamjenik gl. urednika:
Zija Sulejmanpa{i}
Suradnici u uredni{tvu:
Azra Abad`i} Nevaey,Zlatko Hasanbegovi}, Dino Mujad`evi}
Rukopisi i fotografije se ne vra}aju Adresa:
BEHAR, Ilica 35,10000 Zagreb, Hrvatska
Telefon i fax: 00385 (0)1 483-3635e-mail: behar-pismaºnet.hrCijena po primjerku 15 kn, dvobroj 30 kn,godi{nja pretplata 90 knCijena u BiH: 3 KM, dvobroj 6 KM,godi{nja pretplata 18 KM.Cijene za inozemstvo: CHF 6 (godi{nje36),
4, (godi{nje 24), USA $ 6(godi{nje 36);Kunski `iro-ra~un:ZABA
2360000-1101441490
Devizni `iro-ra~un: SWIFT ZABA HR 2X:
703000-280-3755185
(S naznakom: Preporod, za Behar)Tiskano uz financijsku potporuSavjeta za nacionalne manjine Vlade RH.
Mi{ljenja i stavovi koje zastupajuautori, nisu nu`no i stavovi uredni{tva.
BEHAR
ISSN 1330-5182
KAZALO
 Naslovna stranica: Izet \uzel:
Tjeskobna prolaznost 
 
UVODNIK 
 Krenimo od prve!
3
DRU[TVO
Fahrudin Novali}:
 Ljudsko egzistiranje i interaktivno koegzistiranje s drugima
4
ARAPSKA BA[TINA ZAPADA II
Zija Sulejmanpa{i}:
U~itelji matematike i astronomije
8
MUSLIMANI U HRVATSKOJ
Zlatko Hasanbegovi}:
Muslimani u Zagrebu 1878.-1945. - Doba utemeljenja
17
POVIJEST
Sejid M. Tralji}:
Tursko-mleta~ko susjedstvo na zadarskoj krajini XVII. stolje}a
25
STUDIJA
Emsud Sinanovi}:
Prvi bo{nja~ki roman u stihu
28
TRAGOVI
Esad Durakovi}:
Sarajevskih hiljadu i jo{ jedna no} 
37
SJE]ANJA
 Nasko Frndi}:
Stogodi{njak pjesnik Tadijanovi} 
41
STUDIJE I OGLEDI
Alija D`ogovi}:
 Kako razumjeti pjesnika Meha Barakovi}a
43
POEZIJA
Meho Barakovi} 7, 40, 47
PRIKAZI I RECENZIJE
 Nasko Frndi}:
 Bo{nja~ki dervi{ u dubrova~koj poeziji
48Ajka Tiro Srebrenikovi}:
 Fonetika pjesme «Ja nijesam sanjar»
50Emsud Sinanovi}:
 Dvije drame Naska Frndi}a
52Azra Abad`i} Navaey:
 Pri~a o putovanju i traganju
54
BA[TINA
Muhamed @dralovi}:
 Privatna knji`nica u Donjem Vakufu s po~etka 19. stolje}a
54
IZLO@BA
Godine korova Izeta \uzela
59 Na posljednjoj stranici naslovnice
 Behara
: 51-56.
 Behar 
je prvi slavni bo{nja~ki list tiskan latinicom uSarajevu 1900. Od 1992.godine izlazi
 zagreba~ki Behar 
, prihva}en i ocijenjen «najboljim {to su Bo{njaci dosadimali». On je najbolji izraz povezanosti nacionalnemanjine sa `ivotnom sredinom, dijasporom u svijetu imati~nim narodom u Bosni i Hercegovini.U ~etrnaestom godi{tu Behara, brojevi 70-75, autori priloga su: Abad`i}-Navaey Azra, Barakovi} Meho,Durakovi} Esad, D`elaluddin Rumi, D`ogovi} Alija,D`ubran Halil, \uzel Drenka, \uzel Izet, Evlija ^elebi,Frndi} Nasko, Guji} Kasim, Had`ialagi} Husref, Hananal-[ejh, Hasanbegovi} Zlatko, Hodovi} Senad, KajanIbrahim, Katni} Bakar{i} Marina, Ki{evi} Enes, KlinoSmaragda, Marinkovi} Du{an, Masli} Mubera, Mufti}Edhem, Mujad`evi} Dino, Nametak Alija, Nametak Fehim, Novali} Fahrudin, Sinanovi} Emsud, Sulejmanpa{i}Zija, Talji} Isnam, Tralji} Seid, Tiro Srebrenikovi} Ajkai @dralovi} Muhamed
 
3BEHAR 74-75
UVODNIK 
Krenimo od prve
Dulje od dva desetlje}a koja su prethodila raslojavanju i raspadu komunisti~kogaSSSRa, a onda i Jugoslavije, svjedo~ili smo mnogobrojnim nomenklaturama,definicijama i karakterizacijama komunizma i socijalizama svih tipova: sovjetski,staljinisti~ki, albanski, kineski, kubanski, arapski, jugoslavenski samoupravniitd. S izuzetkom najtvr|ih varijanti sovjetske, kineske, kubanske, i albanske provenijencije u preostalima su se {to sporadi~no {to sustavno pojavljivale publicisti~ke, ali i teorijske rasprave i radovi, s poku{ajima dokazivanja o po-mirenosti i sli~nosti socijalisti~ke doktrine s islamskim naukom, a u socijalnomaspektu i o gotovo istovjetnoj matrici, {to nije zaobi{lo ni na{e prostore.S druge strane, u islamskim zemljama s drugim dru{tvenim ure|enjima,apsolutno odbacivanje ateizma pripisivanoga svemu {to se naziva komunisti~kimi socijalisti~kim bilo je dovoljnim motivom da se drugi aspekti i ne doti~u. Isto-vremeno kritika dru{tvenih problema i devijacija tih zemalja nerijetko se svodi-la na teoretiziranja i stalnu tezu kako su problemi kazna za oslabljeno vjerovanje,{to ~ujemo i do dana{njih dana. Neki tomu dodaju i materijalizam za koji jeuglavnom “kriv” Zapad, uz redovit dogmatski pristup i citate glavnih izvoraislama, ali kao obavezu samo za one kojima se u~eni obra}aju pa, maliciozni birekli: ajet:
Ne budi od onih koji upu}uju druge, a sami svoje ~ine zaboravljaju
(Kur’an 2/44), jo{ nije u prioritetima tuma~enja – ~itaj: primjene.Dokazi da je tomu tako su primarno ba{ materijalne naravi; od rasko{nih pala~a i svih hedonisti~kih, gotovo perverznih, luksuza kojih se ni ti teoreti~arini krugovi iz kojih potje~u uglavnom - ne odri~u. Budu}i da neke poznajem, ne bih rekao ~ak ni da su svjesni kontradiktornosti svojih u~enja u odnosu na vla-stita pona{anja.Ako zanemarimo one prve koji su Boga eksplicitno zabranjivali, i one {tosu, po zadatku, paradigmom socijalisti~kih ’jednakosti’ i ’pravi~nosti’ nijekaliuop}e potrebu za religijom; intrigantno je pitanje kako i radi ~ega je trajno ponavljana tvrdnja ovih tzv. slobodnih pripadnika slobodnijih dru{tava, damaterijalna bogatstva vrijede samo toliko koliko ih duhovno oplemeni, postala paradoksom, dodu{e ne samo u nas muslimana. Pitanje postaje tim opravdanije{to je povezivanje duhovne i materijalne vrijednosti jednostavno, svima davnozadano razumljivom univerzalnom formulom Bo`je rije~i.Zvali je mi farzovima, besjedama ili zapovjedima; bilo da ih je deset, kojavi{e ili koja manje; bitno je zaista usvojiti onu prvu - istinski vjerovati; a to }eonda samo po sebi elminirati sve vrste selektivnosti i garantirati pridr`avanjesvih ostalih kroz koje je Allah definirao halifu - svoga zastupnika na ovomesvijetu.

Activity (12)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Arjana Poprzenovic liked this
Dunja Brence liked this
Alija Dzeko liked this
Mir Ela liked this
goran liked this
goran liked this
labunista liked this
nedajseines liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->