Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Xac Chet Loan Giang Ho (Tron Bo)

Xac Chet Loan Giang Ho (Tron Bo)

Ratings:
(0)
|Views: 1,696|Likes:
Published by Thuvienbao Tintuc
ThuVienBao.com - Xac Chet Loan Giang Ho (Tron bo)
ThuVienBao.com - Xac Chet Loan Giang Ho (Tron bo)

More info:

Published by: Thuvienbao Tintuc on Apr 07, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

11/13/2011

 
Xaùc Cheát Loaïn Giang Hoà Nguyeân taùc : Ngoïa Long SinhTyped by Madmanhttp://hello.to/kimdung 1
CHÖÔNG ITRONG THUYEÀN LÔÙN PHAÙT SINHAÙN MAÏNG
Treân bôø hoà Tröôøng Bích, ñan queá um tuøm.Luùc canh khuya vaøo moät ñeâm thaùng taùm nöôùc hoà long lanhaùnh traêng chìm noåi.Ñan queá toûa muøi höông ngaøo ngaït.Tieáng maùi cheøo bì boõm phaù tan baàu khoâng khí tòch mòch.Moät chieác du thuyeàn nhoû ôû phía Ñoâng töø töø löôùt tôùi.Treân ñaàu thuyeàn ngoài moät laõo giaø mình maëc aùo tröôøng baøo, ñaàu ñoäi muõ næ. Moätthieáu phuï xinh ñeïp vaøo traïc töù tuaàn ngoài töïa vaøo mình laõo.Thieáu phuï boàng trong loøng ñöùa nhoû côõ möôøi moät, möôøi hai tuoåi.Ñöùa nhoû naøy ngoài trong loøng meï bò gioù soâng thoåi vaøo döôøng nhö phaùt laïnh.Thieáu phuï kheõ keùo taám khaên quaøng treân vai baèng gaám maøu vaøng ñaép cho thaèngnhoû. Loøng töø maãu thöông con thaät laø chu ñaùo!Laõo giaø böng chung traø thôm ñöa leân mieäng nhaép roài hoûi thieáu phuï:-Linh Vu nguû roài ö?Thieáu phuï ñöùng tuoåi nôû moät nuï cöôøi cuùi xuoáng nhìn ñöùa nhoû ñaùp:-Nguû say roài.Laõo giaø töø töø ñöùng daäy ngaång ñaàu leân nhìn vöøng traêng toû thôû phaøo moät caùi roàingaâm caâu:Ba chuïc coâng danh ñöôøng buïi ñaátTaám loøng baêng tuyeát gôûi chung vaøng.Thanh aâm ñaày veû buøi nguøi töïa hoà aån daáu caûnh theâ löông cuûa khaùch anh huøng maïtloä.Thieáu phuï trung nieân cöôøi maùt noùi:-Ñeâm ñaõ khuya roài chuùng ta vaøo nguû thoâi, Linh Vu bò laïnh thì khoå caû.Laõo giaø gaät ñaàu vaãy tay toan baûo chuù laùi quay thuyeàn laïi thì ñoät nhieân moät conthuyeàn lôùn ñeøn löûa saùng tröng thuaän buoàm xuoâi gioù vöôït thaúng tôùi.Con thuyeàn naøy hình nhö khoâng ngöôøi beû laùi cöù phaêng phaêng ñaâm vaøo chieác duthuyeàn.Ngöôøi beû laù döôùi thuyeàn döôøng nhö laø moät tay laõo luyeän. Y khoâng chôø chuû nhaânsai baûo ñaõ laäp töùc cho thuyeàn traùnh sang moät beân.
 
Xaùc Cheát Loaïn Giang Hoà Nguyeân taùc : Ngoïa Long SinhTyped by Madmanhttp://hello.to/kimdung 
Moät teân caàm saøo nöûa laät ñaät chaïy tôùi ñaàu thuyeàn tay caàm caây saøo tre mieäng lôùntieáng quaùt:- Naøy oâng baïn ! Môû maét ra maø troâng ! Sao laï ñeå thuyeàn ñaâm vaøo thuyeàn ta laø coùyù gì ?Gaõquaùt luoân maáy caâu, thuûy chung vaãn khoâng nghe thaáy treân thuyeàn lôùn coù tieángngöôøi ñaùp laïi.Gaõ caàm saøo hoát hoaûng ñieåm saøo tre vaøo chieác thuyeàn lôùn ñeå ñaåy thuyeàn mình ra.Luùc naøy gioù soâng ñaõ nheï. Con thuyeàn lôùn bò saøo ñaåy vaøo lieàn cheïo qua moät beân.Hai thuyeàn saùt mình nhau löôùt ñi.Laõo giaø maëc aùo tröôøng baøo hai tay chaép sau löng ñöùng nhìn maøn kòch nguy hieåmvöøa traûi qua. Laõo vaãn bình tónh tuyeät ñoái khoâng loä veû hoang mang.Haùn töû caàm caây saøo tre thaáy chieác thuyeàn lôùn suyùt ñuïng vaøo du thuyeàn maø ñoáiphöông vaãn lôø ñi chaúng thaáy gì, gaõ khoâng nhaãn naïi ñöôïc nöõa lôùn tieáng quaùt hoûi:-OÂ hay ! Boïn ngöôi cheát caû, khoâng coøn teân naøo soáng soùt nöõa hay sao?Tuy gaõ la où om soøm, vaãn khoâng nghe tieáng ngöôøi ñaùp laïi.Hoà Tröôøng Bích roäng caû traêm maãu. Boán maët röøng lau raäm raïp cao ngaäp ñaàungöôøi. Con thuyeàn lôùn hai coät buoàm lao cheânh cheách vaøo lau saäy.Laõo giaø treân thuyeàn baác giaùc ñoäng taâm töïhoûi:-Xem chöøng con thuyeàn lôùn kia khoâng ngöôøi beû laùi, nhöng chaúng leõ khoâng coønmoät ai? Côù sao trong thuyeàn ñeøn löûa vaãn saùng tröng töïa hoà vaãn coù ngöôøi ngoài ?Trong loøng raát laáy laøm kì, laõo baûo ngöôøi beû laùi thuyeàn mình vaøo gaàn con thuyeànñeå xem coi.Thieáu phuï trung nieân döôøng nhö coù yù muoán ngaên caûn, nhöng khoâng hieåu nghósao baø khoâng noùi nöõa.Chieác du thuyeàn gheù saùt vaøo röøng lau ñaäu caïnh thuyeàn lôùn.Laõo giaø maëc aùo tröôøng baøonhìn ñeøn löûa trong thuyeàn lôùn, laéng tai nghe ñoäng tónhmoät hoài roài quay laïi baûo haùn töû caàm saøo tre:-Chieác thuyeàn lôùn coù ñieàu quaùi dò, ngöôi thöû treøo qua xem theá naøo ?Haùn töû khom löng thi leã vaâng lònh buoâng caây saøo xuoáng, treøo qua thuyeàn lôùn.Laõo giaø maëc aùo tröôøng baøo hai tay chaép ñeå sau löng, ñöùng ngoù vaàng traêng toû ngôngaùc xuaát thaàn.Ñoät nhieân coù tieáng theùt lanh laûnh. haùn töû vöøa treøo qua thuyeàn lôùn hô haõi chaïyveà,gaõ hoát hoaûng böôùc seånh chaân, ngöôøi rôi toûm xuoáng hoà nöôùc.Laõo giaø hôi nhíu caëp loâng maøy, veùn tröôøng baøo nhaûy sang thuyeàn lôùn.Thaèng nhoû ñang nguû say trong loøng thieáu phuï cuõng bò tieáng theùt vöøa roài laøm chogiaät mình tænh giaác, ñöùng baät daäy.Luùc naøy laõo giaø ñaõ böôùc sang thuyeàn lôùn, böôùc vaøo trong khoang.
 
Xaùc Cheát Loaïn Giang Hoà Nguyeân taùc : Ngoïa Long SinhTyped by Madmanhttp://hello.to/kimdung 3
Ñoät nhieân ngoïn gioù soâng taït qua maët laõo ñem theo muøi tanh noàng naëc.Laõo lieàn döøng böôùc laïi, ñaèng haéng hai tieáng roài hoûi :-Trong thuyeàn coù ai khoâng ?Laõo chuyeån ñoäng muïc quang boãng thaáy sôïi daây thao vaøng buoäc ôû chuoâi kieám bògioù tung bay. Thanh tröôøng kieám ñaâm suoát töø sau löng ra tôùi tröùôc ngöïc moät ngöôøiy phuïc hoa leä. Muõi kieám caém chaët vaøo vaùch vaùn ngaäp tôùi chuoâi kieám.Döôùi aùnh ñeøn löûa saùng tröng laõo nhìn roõ ngöôøi aên maëc hoa leä kia nghieâng sangmoät beân, ngöôøi naøy haõy coøn nhoû tuoåi, saéc maët lôït laït nhöng khoâng daáu ñöôïc töôùngmaïo phöông phi anh tuaán.Laõo giaø maëc aùo baøo buoâng nheï tieáng thôû daøi caát böôùc ñi vaøo trong khoang.Khoang thuyeàn laø moät caên phoøng, caùch baøi trí xa hoa ñaõ dieãn ra moät thaûm caûnh.Baøn ñoå gheá nghieâng, huyeát tích loang loã. Gaàn nöûa khoang thuyeàn moät ñaïi haùntrung nieân naèm uùp maët,ñaàu beå, oùc chaûy. Gaõ ñaõ taét hôi cheát roài.Laõo giaø maëc tröôøng baøo buoàn raàu buoâng tieáng thôû daøi, mieäng laåm baåm :-Thaät laø moät caûnh töôïng theâ thaûm !Laõo ñaûo maét nhìn ra thaáy moät ñaïi haùn raâu daøi mình maëc aùo ñen ñöùng töïa cöûa saukhoang thuyeàn. Hai chaân ñöùng thaúng, möôøi ñaàu ngoùn tay baám saâu vaøo vaùch vaùn.Thoaït troâng töôûng chöøng nhö ngöôøi ñöùng töïa vaùch thuyeàn, nhöng nhìn kó laïi thìngöôøi naøy ñaõ taét hôi töø laâu roài, thi theå cöùng ñô. Vì möôøi ñaàu ngoùn tay caém saâu vaøovaùch vaùn neân thi theå khoâng ngaõ laên ra.Toaøn thaân ngöôøi naøy khoâng coù veát thöông naøo heát, chæ mieäng muõi coøn öùa maùukhoâng ngôùt.AÙnh saùng huy hoaøng chieáu vaøo ba caùi xaùc cheát maø töû traïng khaùc nhau veõ neânmoät böùc tranh raát khuûng khieáp.Caùi caûnh ñeâm khuya maùu ñoå trong thuyeàn, gioù laïnh luoàn qua cöûa soå khieán cholaõo giaø ñôûm löôïc hôn ngöôøi cuõng caûm thaáy trong loøng hoài hoäp. Laõo guïc gaëc caùi ñaàubuoâng tieáng thôû daøi roài töø töø böôùc ra ngoaøi khoang thuyeàn.Baát thình lình trong goùc khoang thuyeàn coù tieáng reân yeáu ôùt voïng laïi.Laõo giaø loã tai raát minh maãn, nghe roõ coù tieáng reân raát kheõ, töôûng chöøng nhö tieángseùt noå, toaøn thaân laõo run leân baàn baät phaûi döøng böôùc.Laõo töø töø luøi laïi ñaûo maét nhìn quanh, tình traïng ba xaùc cheát caøng nhìn caøngkhuûng khieáp khieán laõo laïi run leân. Laõo toan trôû goùt quay veà thì tieáng keâu yeáu ôùt laïinoåi leân.Laàn naøy tieáng keâu nghe caøng roõ hôn, laõo phaân bieät ñöôïc ñaây laø tieáng reân cuûa keûbò troïng thöông, hôi thôû chæ coøn thoi thoùp.Laõo do döï ñoâi chuùt roài khoùe maét loä veû bình tónh, töï noù ñeå mình nghe :-Ngöôøi naøy saép cheát ñeán nôi, chaúng leõ mình laïi boû qua maø khoâng cöùu ?