Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
không nhớ rõ

không nhớ rõ

Ratings: (0)|Views: 107|Likes:
Published by hieu_leminh_88

More info:

Published by: hieu_leminh_88 on Apr 07, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/30/2011

pdf

text

original

 
Ch 
ươ 
ng II: Các lo 
ạ 
i máy 
đậ 
 p nghi 
ề 
n Máy nón 
Trang II
-
 
12
II.2.2. Máy 
đậ 
 p hàm chuy 
ể  
độ 
ng ph 
ứ  
c t 
ạ 
 p 
123
4
567
abcd
Hình 2.4a S
ơ
 
đồ
nguyên lý máy
đậ
p hàm ph
ứ 
c t
pHình 2.4a S
ơ
 
đồ
c
ấ 
u t
o máy
đậ
p hàm ph
ứ 
c t
p
 
Ch 
ươ 
ng II: Các lo 
ạ 
i máy 
đậ 
 p nghi 
ề 
n Máy nón 
Trang II
-
 
13
 
ơ 
 
đồ 
ấ  
u t 
ạ 
o: 
Máy g
 ồ
m giá máy (1) có g
n má t
 ĩ 
nh (2).
độ
ng (3)
đượ
c treo tr
ự 
c ti
ế 
p vào tr
c l
chtâm (4) mà không liên h
qua biên, ch
có 1 t
ấ 
m ch
ố 
ng (5). Các chi ti
ế 
t khác c
a máy gi
ố 
ngc
ấ 
u t
o c
a máy
đậ
p hàm chuy
ể 
n
độ
ng
đơ
n gi
n.
 
Nguyên lý làm vi 
ệ 
Khi máy làm vi
c, tr
c l
ch tâm quay, do má
độ
ng
đượ
c g
n tr
ự 
c ti
ế 
p vào tr
c l
ch tâm,nên các
đ
i
ể 
m c
a má
độ
ng chuy
ể 
n
độ
ng theo qu
 
đạ
o ellip, vì v
y v
t li
u ch
u tác d
ng c
al
ự 
c ép và l
ự 
c mài.Khi tr
c l
ch tâm quay 1 vòng qua các v
trí a-b-c má
độ
ng chuy
ể 
n ti
ế 
n g
 ầ
n
đế 
n má t
 ĩ 
nh,v
t li
u b
ép v
nh
ra. Khi tr
c l
ch tâm quay qua các v
trí c-d-a má
độ
ng chuy
ể 
n d
i ra xamá t
 ĩ 
nh, v
t li
u
đ
ã
đượ
c
đậ
p nh
r
ơ
i xu
ố 
ng khe h
gi
ữ 
a 2 má máy.
II.3. Tính toán các thông s
ố 
 ỹ
thu
t c
ơ
b
n c
a máy
đậ
p hàm
II.3.1 Tính góc k 
ẹ 
 p 
α 
 
Góc k 
p
α
là góc t
o b
i gi
ữ 
a 2 m
t ph
ng ch
ứ 
a 2 má máy. N
ế 
u góc
α
to quá, c
c v
tli
u s
b
 
đẩ 
y ra ngoài, máy không
đậ
p
đượ
c; nh
ư 
ng n
ế 
u góc
p
α
nh
quá, m
ứ 
c
độ
 
đậ
pnghi
 ề
n i s
bé. Vì v
y, ph
i xác
đị
nh góc k 
p
α
h
p lý
để 
máy làm vi
c hi
u qu
nh
ấ 
t.Khi máy làm vi
c c
c v
t li
u s
b
ép v
b
i 2 l
ự 
c:- L
ự 
c P do má
độ
ng ép vào v
t li
u.- Ph
n l
ự 
c P
1
t
ừ 
má t
 ĩ 
nh ép vào v
t li
uMu
ố 
n v
t li
u không b
b
n ra kh
i máy ph
i có s
ự 
cân b
ng l
ự 
c sau:
α α +
1
Psin PfcosPf 
(2.14a)
= α + α
1
PPcosPfsin
(2.14b)trong
đ
ó:f - h
s
ố 
ma sát gi
ữ 
a v
t li
u và má máy và
α
- góc k 
pGi
i h
ph
ươ
ng trình (2.14) ta
đượ
c:
α =
2
2f tg1
(2.15)M
t khác:
ftg
= ϕ
v
i
ϕ
: góc ma sát c
a v
t li
uTa
đượ
c:
ϕα = ϕϕ
2
2tgtg 2tg1tg
 
α = ϕ
2
(2.16)Mu
ố 
n v
y máy ho
t
độ
ng
n
đị
nh bình th
ườ
ng thì:
2
α ≤ ϕ
, theo nghiên c
ứ 
u c
a Levenson, h
s
ố 
ma sát gi
ữ 
a v
t li
u và má máy:
= ϕ ≈
ftg0,3
 
 
ϕ
= 16
o
40’ 
 
Ch 
ươ 
ng II: Các lo 
ạ 
i máy 
đậ 
 p nghi 
ề 
n Máy nón 
Trang II
-
 
14
Th
ự 
c t
ế 
góc k 
p
α
có l
i nh
ấ 
t khi:
α = ÷ α
ttlt
(0,450,07)
v
i
α = ÷
olt
1524
(2.17)
 
II.3.2. Tính s 
ố  
vòng quay h 
ợ 
 p lý c 
ủ 
a tr 
ụ 
c l 
ệ 
ch tâm 
Mu
ố 
n v
t li
u sau khi
đ
ã b
ép v
gi
ữ 
a 2 má máy có
đủ
th
i gian r
ơ
i t
ự 
do ra kh
i máy,ph
i tính s
ố 
vòng quay h
p c
a tr
c l
ch tâm. V
t li
u ch
r
ơ
i ra kh
i máy khi 2 má máy r
i xa nhau,có ngh
 ĩ 
a là ½ vòng quay c
a tr
cl
ch tâm. Khi má
độ
ng r
i xa kh
i v
trí ép v
t li
u m
t kho
ng c
ự 
c
đạ
i là S, kh
ố 
i v
t li
u v
ichi
 ề
u cao h s
r
ơ
i t
ự 
do xu
ố 
ng (H 2.6). Nh
ư 
v
y:
=α
shtg
(2.18a)
=
2
gth2
 
 
=α
2stgtg
(2.18a)Trong
đ
ó:s:
độ
d
i
đ
i
ể 
m cu
ố 
i c
a má
độ
ng [cm],theo
đị
nh lu
t r
ơ
i t
ự 
do:g: gia t
ố 
c tr
ng tr
ườ
ng [cm/ sec
2
]t: th
i gian v
t li
u r
ơ
i [sec]Khi tr
c l
ch tâm quay n [v/phút], g
i t
1
là th
i gian
để 
 
độ
ng d
i xa kh
i v
trí ép v
t li
u ( th
i gian tr
c l
ch tâmquay 1/2 vòng). Ta có:
= =
1
16030t2nn
(2.19)
Để 
v
t li
u có
đủ
th
i gian r
ơ
i xu
ố 
ng gi
ữ 
a 2 má máy, thì th
i gian v
t li
u r
ơ
i t
ự 
do v
ichi
 ề
u cao h ph
i b
ng th
i gian 2 má máy d
i xa nhau thì
1
tt
=
:
=α
2s30g.t.gn
 
 
α=
tgn665s
(2.20)Trong th
ự 
c t
ế 
v
t li
u r
ơ
i còn b
c
n b
i l
ự 
c ma sát gi
ữ 
a v
t li
u và má máy, nên th
igian v
t li
u r
ơ
i t
ự 
do ra kh
i máy l
n h
ơ
n so v
i tính toán lý thuy
ế 
t.Qua th
ự 
c nghi
m tr
s
ố 
n ph
i gi
m 5-10%.Khi
đ
ó:
α= ÷
lt
tgn(600630)S
(2.21)
 
II.3.3. Tính n 
ă 
ng su 
ấ  
t c 
ủ 
a máy 
đậ 
 p hàm 
ash
α
 
Hình 2.6

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->