Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
The Albanian 15 october 2009

The Albanian 15 october 2009

Ratings: (0)|Views: 369|Likes:
Published by shefdomi
-

HOME OFFICE NIS HEQJEN E NËNSHTETËSISË BRITANIKE Zbulohen rastet e para. Ka të drejtë MASHTRUESVE
NR.5/11 www.thealbanian.co.uk info@thealbanian.info

Tel: 02082169527

LONDON

15 TETOR

Porosisni një kopje falas të “Albanian Contacts 2009”

TH E

I huaj ne vendin e vet
Reportazh

apelimi. Shanset e fitimit të apelit të pakta.

faqe 6

Lermeni pak atdhe III
“The Albania” & “Edit Durham”, kanë filluar përgatitjet për realizimin e antologjisë së tretë “Lërmëni pak atdhe”, antologji e krijuesve
-

HOME OFFICE NIS HEQJEN E NËNSHTETËSISË BRITANIKE Zbulohen rastet e para. Ka të drejtë MASHTRUESVE
NR.5/11 www.thealbanian.co.uk info@thealbanian.info

Tel: 02082169527

LONDON

15 TETOR

Porosisni një kopje falas të “Albanian Contacts 2009”

TH E

I huaj ne vendin e vet
Reportazh

apelimi. Shanset e fitimit të apelit të pakta.

faqe 6

Lermeni pak atdhe III
“The Albania” & “Edit Durham”, kanë filluar përgatitjet për realizimin e antologjisë së tretë “Lërmëni pak atdhe”, antologji e krijuesve

More info:

Published by: shefdomi on Apr 07, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/16/2012

pdf

text

original

 
-
LONDON
15 TETOR 
NR.5/11
www.thealbanian.co.uk
info@thealbanian.info
Tel: 02082169527
211 Boundary Road,PlaistowLondonE13 9QF
T:0208 472 1110F:0208 475 8869M:079 5135 0050
1st Choice Accident Claims
Nëse keni patur ndonje aksident tre vitet e funditmos hezitoni te na kontaktoni ne çdo moment
Had an accident? Not your fault
www.1stchoiceclaims.cominfo@1stchoiceclaims.com
OURServices
*Free Consultation*Loss Of Earnings*Recovery & Storage*Cost Of Repairs*Policy Excess*Hire Charges*Personal Injury*Legal Expenses
    T    H    E
I huaj ne vendin e vet
Pas 18 vtesh ne Shpe
Porosisninjë kopjefalas të“AlbanianContacts2009”
HOME OFFICE NIS HEQJENE NËNSHTETËSISË BRITANIKEMASHTRUESVE
faqe14
“The Albana” & “Edt Dham”,kanë lla pëgattjet pë ealz-mn e antlgjsë së tetë “Lëmën pak atdhe”, antlgj e kjesveshptaë në Mbetënë e Bashka.Lajmëhen të gjthë kjestshptaë ë jetjnë në Metënë eBashka ë të paaesn kjmet etye panë edakssësë “The Albanan”
Lermeni pak atdhe III
Zbulohen rastet epara. Ka të drejtëapelimi. Shansete fitimit të apelittë pakta.
faqe 6
Reportazh 
 
15 TETor fAqE 2
markETing
 A jeni ose a njihni dikë që do tëaplikoje për
BRITISH CITIZENSHIP
apo LEJE TË PERHERSHME QENDRIMI?
FINSBURYPARK
London North Acedemy AndoverCommunityCentre AndoverEstateLondon N7 7RY
Per me shume informacione ju lutemna kontaktoni
Tel:
0207 2721130Mob 07944367779
Nëse PO, u nevojitet të demonstroni njohuritë tuaja për jetënnë Mbretërinë e Bashkuar, si dhe të provoni që aftësitë në tëfolur dhe dëgjim janë adekuate për jetën e përditshme.
W
W
e
e
s
s
t
t
a
a
 
o
o
f
r
o
o
n
n
 
k
k
u
u
r
s
s
e
e
 
t
t
ë
ë
 
k
k
o
o
m
m
b
b
i
i
n
n
u
u
a
a
r
a
a
 
t
t
r
a
 
a
j
 
 j
n
n
i
i
m
m
i
i
 
p
p
ë
ë
r
 
g
g
j
 j
u
u
h
h
e
e
n
n
 
a
a
n
n
g
g
l
l
e
e
z
z
e
e
 
(
(
E
E
S
S
O
O
L
L
)
)
 
d
d
h
h
e
e
 
C
C
i
i
t
t
i
i
z
z
e
e
n
n
s
s
h
h
i
i
p
p
 
C
C
l
l
a
a
s
s
e
e
s
s
 
&
E
E
x
x
a
a
m
m
s
s
 
 A dëshironi të realizoniëndrrën tuajpër të studiuar nëBritaninë e Madhe?
Dëshironi të fitoni përvojë të papërsëritshme? A dëshironi të realizoni ëndrrën e fëmijëve tuaj për tëpatur një diplomë të universiteteve më prestigjiozeBritanike? A dëshironi të bëni investimin më të mençur në drejtim tëarsimimit?“Korbi Education” në bashkëpunim me universitetet mënjohura Britanike mund të realizojmë ëndërrën tuaj.Ne ju ofrojmë mundësitë dhe u japim zgjidhjen.Ju bëni zgjedhjen!Suksesi ynë është i provuar!
Na kontaktoni në çdo moment.Tiranë: Rruga Mine Peza, 82, pranë Hotel TafajTel +355 4 22 62 669,Cel: 069 28 57 689, 069 36 42 072, 0693200107Londër: 0771 77 90 601, 0777 51 02 002Email: student@kovanigroup.com,admin@kovanigroup.com Web: www.kovanigroup.com
Për të gjithë shqiptarët në Britani që dëshi-roni të sillni të afërmit tuaj të shkollohennë Britaninë e Madhe, ju lutem kontaktoniTel +355 4 22 62 669,Cel: 069 28 57 689, 069 36 42 072, 0693200107Londër: 0771 77 90 601, 0777 51 02 002
F
F
a
a
i
i
r
r
l
l
a
a
n
n
e
e
 
p
p
a
a
r
r
t
t
n
n
n
n
e
e
r
r
s
s
 
OFERTËSPECIALESERVISIM+ MOTPREJ £99
Ing Besim Sylaj
BëjmëServisimin,riparimine gjithallojeve dhemodelevetë automjeteve përfshirëedheair conditioner (klima)
-Skanimin e problemeveelekronike si dherregullimin e tyre,-Goma, Regjistrimine gomave-Saldime, -Modifikime,si dhe të gjitha shërbimete tjera
B
B
E
E
J
J
M
M
Ë
Ë
K
K
O
O
N
N
T
T
R
R
O
O
L
L
L
L
I
I
N
N
T
T
E
E
K
K
N
N
I
I
K
K
(
(
M
M
O
O
T
T
)
)
Ç
Ç
e
e
r
r
t
t
i
i
f
f
i
i
k
k
a
a
t
t
a
a
ë
ë
s
s
h
h
t
t
ë
ë
 
e
e
 
l
l
i
i
ç
ç
e
e
n
n
s
s
u
u
a
a
r
r
 
118-120 LONDONROAD MITCHAMSURREY CR4 3LB
MOB:07985195104
ginobesim@hotmail.com
 
15 TETor fAqE 3
AKTuALiTET
DrEjTor: PETriT kuçanaZv/Det: BasHkim mETaliakyeedt: muHamED VEliurEDaksiaa kc, Dt Dt,Bxhd nd, Pve sth,Ee B,md ge, n H,Y Pëet, Edv le,Ed me, Bd set,F st,ktt Devh, Eeed o,je myft,a Hxh,sheft D,i Th,Web-de shefd.cwww.theb.c. b7@.c
Tel/ax:02082169527
 A jeni ose a njihni dikë që do tëaplikoje për
BRITISH CITIZENSHIP
apo LEJE TË PERHERSHME QENDRIMI?
Nëse PO, u nevojitet të demonstroni njohuritë tuaja për jetënnë Mbretërinë e BashkuarSETP
ofron kurse intensive për 4 ditore. mesuesit me eksperience perdorin gjuhen qartedhe thjeshte duke ju garanuar kalimin e testit
“The ab”
red
 N
ëse  kthehem shtmt të pyetjes se sa të ganza janëmëgmtaët shptaë nëMbetënë e Bashka, d të mjatntevetëm një shembll ë mnd ta dësh-mnte atëssht këtë ganzm.Pej dsa khesh, një nga -ganzatat shptae në MB “ShpesaPgamme” ka nca një petcndejta 10 Dwnng Steet pë të bëëgjhën shpe sbjekt të GCSE. Denë kët mment nm  nënshkesve p shkn eth 160 pesna ë kanë -ms. A d të shëbente kj shë pë të vëteta ganzmn e pëkye tëshptaëve në MB?Mnd të knsdehet  pa- paneshëm (vëtet  tpshëm) kynmë nënshkest pë një çështje ëabsltsht nk  pëket një shata tëkëtshme p të gjthë shptaëve ë jetjnë në Mbetënë e Bashka. Nëse khet paasysh akt se shmca ekëtye shatave kanë s bjektv(pavaëssht se çaë bëjnë) mësmn egjhës shpe.Atëheë s mnd të shpjeg-het akt pë një nmë ka të papë-llshëm? S është e mnd ë pthajse asnjë nga kyetaët eshatave nk e ka nënshka një petcn të tllë ë mnd të maë më pak se 2 mnta nga kha e tye shmëe çma. Është j t e këndshme pë shptaët e këtshëm hsta e pet-cneve, k bajaktazm (më tepë sesa neglzhm)  kyetaëve tëshatave ka bëë ë të ms nën-shkhen petcne të tlla ë janë nën-shka nga x ap y kyeta/e pandajnk dhej ms. E kem shënja edhe në nmat e kala se ë nga ja-na janë kja të paktën shtatëshata shptae. P çaë kandysha? #D të shm tëëssht tëgaba nëse peceptmn tnë mb -ganzmn e shptaëve në MB, d ta baznm në nmn e shatave ap tëganzatave të këtshme shptae.Kj pë aktn se shmë pej këtyeshata janë tëëssht nekzstente dheë në të shmtën e asteve këkjnë meçdksh ë të shaen medeve s p- jës kmbëtaë, s atdhetaë të pëbeta s atdhetaë ë s’ka dhe s’mnd të ketëtë tllë s ata. Mëp pëkndë keksjes së tye është një tjetë e-altet.Pë të gjthë ata ë kanëenë në kntakte të vazhdeshme apnë kheencë më zhvllmet e kë-tshme bendashptae nk d të ç-dten nga akt se pej vtesh e vteshvazhdn të mbetet e njëjta skemë e tyee ganzmt, e njëjta skemë e menax-hmt. E thënë ndyshe kem të njëjtënkyetaë, kem të njëjtët pashallaë ëna shaen në çd tbnë, në çdtbm...Dhe thajse të gjthashatat aplkjnë të njëjtat standadek vjen pna tek AGM (Mbledhja vje-te k bëhen zgjedhjet) dhe dke enëse kët shata janë të deklaaa s bamëse pa j tm pëse. Dhekyetaët nk lënë asnjë shans ëdksh të het dhe të mnd të kan-ddjë pë të enë në gpn dejtes tëkëtye shatave dhe a më tepë kyeta/e.Zhvllmet e ndt dëshmjnë pë një bashkm (
v e fe 7) >>>
 A e duan kryetarët e shoqatave shqiptare në MB gjuhën shqipe si subjekt të GCSE?
Rikthim tek (mos)organizimi i shqiptarëve në MB

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Marius Lezo liked this
Marius Lezo liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->