Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
78Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Do an Xu Ly Nuoc Thai Mia Duong

Do an Xu Ly Nuoc Thai Mia Duong

Ratings: (0)|Views: 3,784|Likes:
Published by macsin

More info:

Categories:Topics, Art & Design
Published by: macsin on Apr 07, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/26/2013

pdf

text

original

 
M
C L
C
CH
ƯƠ 
NG I. PH
N M
Ở 
 
ĐẦ
U.................................................................1
I.1.
Đặ
t v
n
đề
...............................................................................1I.2. M
c tiêu và n
i dung th
c hi
n..............................................1
CH
ƯƠ 
NG II. T
NG QUAN V
NGÀNH CÔNG NGHI
PMÍA
ĐƯỜ 
NG VÀ HI
N TR 
NG Ô NHI
M C
A NNH Y...2
II.1. T
ng quát quy trình công ngh
s
n xu
t ..............................2II.1.1.Thành ph
n c
a mía và n
ướ 
c mía ................................2II.1.2.Hóa ch
t làm trong và t
y màu......................................3II.1.3.Công ngh
s
n xu
t
đườ 
ng thô......................................4II.1.4.Công ngh
s
n xu
t
đườ 
ng tinh luy
n..........................7II.2.S
ơ 
l
ượ 
c hi
n trang ngành s
n xu
t
đườ 
ng
ở 
vi
t nam............7II.3.N
ướ 
c th
i ngành công ngh
êp s
n xu
t
đườ 
ng .....................8II.3.1.N
ướ 
c th
i t
khu ép mía................................................8II.3.2.N
ướ 
c th
i r 
a l
c, làm mát, r 
a thi
ế
t b
và r 
a sàn.......9II.3.3. N
ướ 
c th
i khu lò h
ơ 
i.....................................................9II.3.4.
Đặ
c tr 
ư
ng c
a n
ướ 
c th
i nhà máy
đườ 
ng .....................9II.4. Kh
n
ă
ng gây ô nhi
m ngu
n n
ướ 
c c
a n
ướ 
c th
i ngànhcông nghi
 p
đườ 
ng .....................................................................10
CH
ƯƠ 
NG III. QUY TRÌNH CÔNG NGH
X
Ử 
LÝ N
ƯỚ 
C TH
INHÀ MÁY
ĐƯỜ 
NG ..............................................................................12
III.1.L
a ch
n quy trình công ngh
............................................15III.2.Thuy
ế
t minh quy trình công ngh
.......................................15III.3.Mô t
các công trình
đơ 
n v
................................................16III.3.1. Song ch
n rác ...........................................................16III.3.2. H
thu gom...............................................................16III.3.3. B
l
ng cát ................................................................16III.3.4. B
 
đ
i
u hòa ..............................................................16III.3.5. B
l
ng I....................................................................17III.3.6. B
UASB..................................................................17III.3.7. B
Aerotank..............................................................18III.3.8. B
l
ng II...................................................................18III.3.9. B
nén bùn ...............................................................19
CH
ƯƠ 
NG IV. TÍNH TOÁN CÁC CÔNG TRÌNH
ĐƠ 
N V
..............20
IV.1. Tính b
UASB...................................................................20IV.2. Tính b
Aerotank...............................................................24IV.3. Tính h
thu.........................................................................40IV.4. Tính b
 
đ
i
u hòa ...............................................................41IV.5. Tính b
l
ng I.....................................................................41
1
 
 
CH
ƯƠ 
NG V. TÍNH TOÁN CHI PHÍ VÀ K 
T LU
N .....................42
V.1. Tính toán chi phí.................................................................42V.1.1. Chi phí xây d
ng........................................................42V.1.2. Chi phí thi
ế
t b
............................................................42V.1.3. Chi phí phát sinh........................................................42V.1.4. Chi phí t
ng c
ng.......................................................42V.2. K 
ế
t lu
n ..............................................................................43
TÀI LI
U THAM KH
O......................................................................44M
C L
C................................................................................................45
2
 
 
CH
ƯƠ 
NG I. PH
N M
Ở 
 
ĐẦ
UI.1.
 
ĐẶ
T V
N
ĐỀ
 
 Ngành công nghi
 p mía
đườ 
ng là m
t trong nh
ng ngành công nghi
 pchi
ế
m v
trí quan tr 
ng trong n
n kinh t
ế
n
ướ 
c ta. Trong n
ă
m 1998, c
n
ướ 
c
đ
ãs
n xu
t
đượ 
c 700.000 t
n
đườ 
ng,
đ
áp
ng
đượ 
c nhu c
u tiêu dùng trong n
ướ 
c.Tr 
ướ 
c n
ă
m 1990, h
u h
ế
t trang thi
ế
t b
, máy móc, dây chuy
n công ngh
 trong các nhà máy
đườ 
ng
đề
u c
ũ
, l
c h
u, trình
độ
và ch
t l
ượ 
ng s
n ph
mcòn th
 p. Trong nh
ng n
ă
m g
n
đ
ây, do s
 
đầ
u t
ư
công ngh
và thi
ế
t b
hi
n
đạ
i, các nhà máy
đườ 
ng
đ
ã không ng
ng nâng cao ch
t l
ượ 
ng s
n ph
m.Tuy nhiên n
ướ 
c th
i c
a ngành công nghi
 p mía
đườ 
ng luôn ch
a m
tl
ươ 
ng l
ớ 
n các ch
t h
u c
ơ 
bao g
m các h
ợ 
 p ch
t c
a cacbon, nit
ơ 
, ph
tpho.Các ch
t này d
b
phân h
y b
ở 
i các vi sinh v
t, gây mùi th
i làm ô nhi
mngu
n n
ướ 
c ti
ế
 p nh
n.Ph
n l
ớ 
n ch
t r 
n l
ơ 
l
ng có trong n
ướ 
c th
i ngành công nghi
 p
đườ 
ng
ở 
 d
ng vô c
ơ 
. Khi th
i ra môi tr 
ườ 
ng t
nhiên, các ch
t này có kh
n
ă
ng l
ng vàt
o thành m
t l
ớ 
 p dày
ở 
 
đ
áy ngu
n n
ướ 
c, phá h
y h
sinh v
t làm th
c
ă
n chocá. L
ớ 
 p bùn l
ng này còn ch
a các ch
t h
u c
ơ 
có th
làm c
n ki
t oxy trongn
ướ 
c và t
o ra các l
ai khí nh
ư
H
2
S, CO
2
, CH
4
. ngoài ra, trong n
ướ 
c th
i cònch
a m
t l
ượ 
ng
đườ 
ng khá l
ớ 
n gây ô nhi
m ngu
n n
ướ 
c.Chính vì t
m quan tr 
ng c
a công tác b
o v
môi tr 
ườ 
ng,
đề
tài v
x
n
ướ 
c th
i ngành công nghi
 p mía
đườ 
ng mang tính th
c t
ế
.
Đề
tài s
góp ph
n
đư
a ra các quy trình x
lý chung cho lo
i n
ướ 
c th
i này, giúp các nhà máy cóth
t
x
lý tr 
ướ 
c khi x
ra c
ng thóat chung, nh
m th
c hi
n t
t nh
ng quy
đị
nh v
môi tr 
ườ 
ng c
a nhà n
ướ 
c.
I.2.
 
M
C TIÊU VÀ N
I DUNG TH
Ự 
C HI
N
 
M
c tiêu c
a
đề
tài là thi
ế
t k 
ế
h
th
ng x
lý n
ướ 
c th
i nhà máys
n xu
t
đườ 
ng
đạ
t tiêu chu
n lo
i B
 
 N
i dung c
a
đề
tài Nghiên c
u c
ơ 
s
ở 
lý thuy
ế
t.Thu th
 p các ph
ươ 
ng án x
lý n
ướ 
c th
i ngành công nghi
 p mía
đườ 
ng.Phân tích l
a ch
n ph
ươ 
ng án công ngh
kh
thi x
n
ướ 
c th
i nhàmáy
đườ 
ng.
3
 

Activity (78)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Kenny Dương liked this
Phan Thành liked this
ngoi1010325 liked this
Ho Hoan liked this
Khoa Nguyen liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->