Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
7Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Horacy - Wybór poezji

Horacy - Wybór poezji

Ratings:
(0)
|Views: 6,096|Likes:
Published by heeidi

More info:

Categories:Types, Maps
Published by: heeidi on Apr 07, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/21/2013

pdf

text

original

 
Przcl{ladyzoryginalulacinskiegoWykaztlumaczynas.LIX
..1."_ot:-.-;"_,1.\;~
RedakcjaBibliotekiNarodowej:-':
>
."A:_:~"
HULEWICZIMIECZYSLAWKLIMOWiC,Zl
~~},
"';"'~:,'",J(
k
1\1\111\ll\II'II
II
I\\1\
10024436
~daktortomu:HalinaWiszniewska!daktortechniczny:HenrykBabra!
Wszelldeprawazastrzezone
PrintedinPoland
ZakladNarodowyim.Ossolinskich
-
Wydawnictwo,Wroclaw.
OddzialwKrakowie1971.WydanieIII.Naklad29900+100egZ.Objetoscarlt.wyd.19,:0;ark.druk.27;ark.formAl17,95.Pa-pierdruk.sat.kI.IV,65g,70X100zfabr.pap.wKluczach.Oddanodoskladania26VIII1970.pOdpisanododrukuwlutym'
1971.Drukukonczonowlipcu1971.
'
,J'...
!~.Zam.63/KD-15-1767'CeQil';1,2~DrukarniaWydawnIczawKr:lkowie,ul.WadowtekaQ;t"",,';;"",c
,
::1
Oe,
WSTEP
l.POETA
-
DOM,RODZINNYlLATASZKOLNE
Dnia8grudnia65r.p.n.e.przyszedlnaswiatnadszumiacymAufidemwmiasteczkuWenuzji,wojskowejkoloniirzymskiejnapograniczuApuliiiLukaniiwpo-ludniowejItalii,rQuintusHoratiusFlaccus(65-8).GlównyireprezentatywnyprzedstawiciellirykiuRzymian,aza-razeminspiratorrenesansowejlirykieuropejskiej(po-czawszyodkoncaXVWieku),mistrzrzymsldejsatyrystworzonejprzezLucyliusza,atwórcanowegorodzajugawedymoralizatorskiej,pelnegowdziekuiglebokiejmadroscizyciowejlistupoetyckiego,najwiekszyobokWer-giliuszapoetaepokipryncypatuAugusta}bylrównieztej
-'"
nowejpoezjiteoretykiem,k,tórycudzeiwlasnedoswiad-
czenialiterackie,zebranewwieku,kiedy
-
jaksampo-
wiada-wszyscypisaliwiersze,ujalwliscie-gawedzieo
Sztucepoetyckiej,
prawdziwie"zlotejksiazeczce";najejtrafneilapidarneujeciaprzysieganoprzezlat1800,zresz-tazawierajaonerówniezstwierdzeniami;!jacewalor.nietylkowramachpoetykiklasycznej.(Poetawlasnych
'r
przezyciwlasnejduszy,'którystworzylnaswójuzytekniezbytwzniosly,aleodpowiadajacyjegopotrzebomsystemfilozofiizyciowej,,majacyprowadzicjednostkedoszczesciaprzezcnoteiograniczanieswychpotrzeb,
,
~~~erwatoriwielbicielpieknaswiataiuroków
>:g'Zy~.l~ieHoracyzbiegiemczasudrugimobokWer-;~J\.,.rus~~eroldemprogramuAugusta,zarównopolitycz-
J,
),
1,4vt~l
~
"'l:
j
,~:'
,;,'
l~l;
:'.r'~
~;
~
"~f'~li
Iri-
=ij''..
 
LEGENDAHORACEGO:>~,;
"~;?':,li
O,jakiprzedewszystkimmoralnego,gloszac''chwale""
mejcnotyrzymskiej,która
-
zróznymskutkiem...:.-'alsieAugustodrodzicjakofundamentnowegopan-a.Doszedlzasdotegodrogarozwojuswejmysli
-
:ustejczykiemstalsiezoficeraarmiizabójcówJuliusza:ara,bedacwtymwzgledziejakbysymbolemItalii,raskupilRsiekoloosobycesarzawwalcezachowanierzymskiegocharakterus'wiatowegoim-'ium.TedwaaspektylaczasieuHoracegowhar-
j
'
nijnaiodsamego,wbrewpozorom,poczatkuistnie-acalosc.-Dzienurodzinwielkichmezów,taICZewielkichpoetów,atanierazpotomnoscwiencemniezwyklosci,banawet
~
lownosci.,E9r-a~ysamstworzyltakalegendeokolo
.J
..
"
.
:,I
ejosoby.[Opowiadaon(odaIV3),zeMuzaspojrzala",',jnwkolebceprzychylnymokiempasujac,gonapoete"1/;:1:enierazwdrobnychnawetwypadkachdoswiadczal"'~_sobiespecjalnejopiekibogó)L(odaIII4;II13).Nie-l..,~tezdawalwyraz'pizeKonaniuoniesmiertelnosciswej
I
zji,którejtrwanieograniczaltrwaniemRzymu,co
'
-
?sztawrozumieniuRzymianinaepokiaugustow-
f'
iejoznacza
-
wiecznosc,icieszylsieztego,zesla-
l
ljegosiegniedonajdalszychkrancówopanowanego~:'zezRzymianswiata,aspecjalnietogoradowalo,ze
t
goscislejszaojczyzna,gdzieujrzalswiatlodniajako
..
lowieknadwyrazskromnejkondycji,dowiesieotym,
,
.
:jejsyn"niskiwprzódy,wzbilsienawyzyny",obcu-
~
cznajwiekszymimezamiepoki;
flit
Naraziejednaknicniezapowiadalopelnejchwaly
~
I
rzyszlosci.Synwyzwolenca,skromnegowoznegoprzy,cytacjach,któryoszczednosciaipracauciulalsobie
'!
leco
gro~za.inab~lni.ewielki.fol~arcz~kPOd,~
.
e.
.
.
.
~
.
ja~
,:')'
!l
tOracymeWIelemoglSIespodzlewacwowczes~~~;..
~~~t
',
ziespolecznym.Inaczejnizinnipoeciowy:ch
~~~~Mfbt
f
.\{l..jiW.:
l'Jt
~,;,'~:.':"
v
OJCIECPOETY
istnywsródnichparweniusz
-
iwskutekskromnych
warunków,wjakichsieurodzil,izpowodukatastro-fymajatkowej,jakagospotkalauproguwiekumeskie-.go,móglconajwyzejliczycna:stanowisko"chudegoliterata",jakichtyluznamyzczasówpózniejszegoce-sarstwa,zabiegajacychpanegirycznymiwierszamiola-skeidrobnedatkimoznegoprotektorainiewielewy-zejcenionychnizpasozyci-pieczeniarze.Zetaksienie
stalo,zawdzieczaHoracy
-
iliteraturarzymska
-
zarównoswemutalentowiiwlasciwejsobieniezalezno-sci,jakichar'akterowiepold,jednejzezwrotnychokre-sówwdziejachswiata,epoki,którapotrzebowalapraw-dziwychiwielkichpoetów,jacydalibywyrazjejwiel-kosci,awzwiazkuztymzawdzieczatoilagodniej-szymformom,jakieprzybieralmecenatkulturalnywiel-mozywczasachAugusta.Zawdziecza.ltorówniez,niewnajmniejszejmierze,ojcu,którynieszczedzilitrudu,ipewniewieluwy-rzeczen,abywmiare~araczejponadsweskromnemozliwosci,zapewnicsynowistarannewyksztalcenie,ja-kieprzyslugiwalobyraczejsynowiekwitylubsenatora,niedbajacoto,zektosmozetouwazaczanieprzy-stojnejegostanowiiniepotrzebne.Wliteraturzeswiatowejrzadziejspotykamykartyposwieconeojcunizmatce.Tymwiekszawagemapomnik,jakiHoracywystawif-.ojcuwautobiograficz-nejsatyrzeI6(iwsatyrzeI4).Kresliwniejzhu-moremparury;sami
-
cojestzresztajegowlasciwo-
scia
_
obrazprowincjonalnegomiasteczkaWenuzji,gdzie
doszkolyFlawiuszachodzilisynowiemiejscowych
znakomitosci
-
bylinimiwysluzenicenturionowie-pod-
oficerowie
_
dumnizpozycji,jakaimdawaloichstanowisko,ispogladajacyzgór'ynasynawy-zwolenca.Troskliwyojciecchcialmuoszczedzictych
;II
u
 
<
."a
;t-tti:;."
l!J;;,
"!f
VI
INSPIRATOR
POSTAWYSATYRYKAIC
upokorzen.Mialzresztawiekszeaspiracje;zawiózlgodoRzymuitamkazalksztalcictak,jakksztalcilisiesynowieekwitówisenatorów.Cowiecej,obcujacznimnieustannieiniepoprzestajacnaopiecezawodowego
"pedagoga"
-
bylnimzwykleniewolnik
-
uczylgozadowoleniazwlasnegolosu,kazacmuobserwowacza-letyibledyludzkie,abynatychprzykladachpozna-wal,oconalezyzabiegac,aczegounikac.Takwieckorzeniesatyrycznejtwórczoscipoetytkwiawjegomlodosciiwychowaniu,aprosty,alero~umnyiuczci-wyczlowiek,jakimbyljegoojciec,urastawpamiecisynadoroliinspiratoraiksztalcicielapostawysatyrykawobecludzkichbledów,którychonniesmagalbiczemsatyry,aleprzezosmieszanieichstaralsieurabiaccha-rakteryiwskazywacdrogedo'dobregoiszczesliwegozycia.II.GRECJA-WOJENNYEPIZOD
KoronawyksztalceniazamoznegoRzymianinabyly,coraztopowszechniejszewówczasuRzymian,studia"uniwersyteckie"wAtenachiinnychgreckichosrodkachnaukifilozofiiiretoryki.BiednawtedyGrecjaczekalazutesknieniemnarzymski<;hstudentów,jakteraznaturystów;bylioninajlepszymiklientamigreckichnau-czycieli,jakpolscyszlacheccystudenciwewloskichuniwersytetachXViXVIwieku.Niekazdymóglsobienatopozwolic.UlubieniecFortunyOwidiuszmialmoz-noscpoznaniaGrecjiwmlodosci,aleWergiliuszdopierowostatnimrokuzycia.DbalyojciecwystaralsiedlaHo-racegoiotemozliwosc.WAtenach,dokadprzybylprzed44r.
-
równoczesniebawilitamnastudiachsynCycerona,Marek,ip6z-
)GRECJA
-
WOJENNYEPIZOD
VII
'niejszyprotektorpoetyTibulla,ValeriusMessalaCor-vinns-studiowalHoracyfilozofie,uczylsie"rozrózniackrzyweodprostego"(zlooddobra).Jednakzewkrótceztegozacisznegoustroniawyrwalagozawieruchawo-jenna,macacjegoplanyzyciowe,alezarazemnastre-czajacmu"wielkaprzygode",wrodzajutych,jakiepotemprzezcalezyciesiewspominaiwracamysladoczasów,kiedysiebylomlodymisilnym.ZabójcyJuliuszaCezara,BrutusiKasjusz,zbieglidoGrecjiituformowalisilyzbrojnedowalkiztriumwirami,korzystajaczzasobówGrecjiiWschodu.Czynionopo-spieszniezaciagi,brakowalooficerów.Ogólnyentuzjazmwalkiwobronierepublikanskich.wolnosciogarnaltak-zeHoracego."Niebitnyislaby"(epod1,15),otrzymalwysokistosunkowostopientrybunawojskowegoibraludzialwbitwiepodFilippi(42r.).Poetachetnieinierazpowracaldowspomnienmlo-dosci,niebojacsie-iwtedy,kiedyprzeszedlnapo-zycjeaugustowskie-skladacholducnocieimestwu
·
republikanów,np.kiedymówioszlachetnejsmierdKatonaMlodszego,albogdywliscieI7opowiadaane-gdotesadowazczasówpreturyBrutusazezlosliwymwobecJuliuszaCezarawydzwiekiempolitycznym.Pa.miecBrutusapozostalazawszezywawjegopodkomend-nym,anawetwyrazonoprzypuszczenie(T.Zielinski)zechlodny
-
mimocalegouznaniadlajegozaslugstosunekpoetydoAugusta,pewnegorodzajurezerwatlumaczysiezalem,jakimialdoniegozato,zepozwo-lilnazbezczeszczenieglowyzabitegopodFilippiwodzirepublikanów.KiedywodzieII7witawracajacegopcwielulatachdoItaliiprzyjacielaPompejusza,wspól-uczestnikatejkampanii,zlekkimusmiechemwspomin:swójudzialwbitwiepodFilippi,kiedytowrazzinnymiuciekajacrzuciltarcze.Równoczesniejednakokre

Activity (7)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Mariana Shan liked this
Mateusz Bereit liked this
Marcelina Pater liked this
Rakszasi1357 liked this
Daria Brzezik liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->