Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more ➡
Download
Standard view
Full view
of .
Add note
Save to My Library
Sync to mobile
Look up keyword
Like this
7Activity
×
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Almanah 21-22

Almanah 21-22

Ratings: (0)|Views: 4,143|Likes:
Published by kadaif

More info:

Published by: kadaif on Apr 07, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See More
See less

03/23/2013

pdf

text

original

 
 
7
Ba{tina Ba{tina Ba{tina Ba{tina 
HUSEIN BA[I]HUSEIN BA[I]HUSEIN BA[I]HUSEIN BA[I]AVDO ME\EDOVI] - PJEVA^ PRI^A(Fragmenti)1.1.1.1.
Preko Amerike Preko Amerike Preko Amerike Preko Amerike - -- u zavi~aj u zavi~aj u zavi~aj u zavi~aj 
Ovaj osvrt na Avda Me|edovi}a i njegovo djelo, jo{ jednog sand`a~kog pjesnika-pjeva~a tradicionalnih usmenih juna~kih pjesama
homerovske stvarala~ke snage i inspiracije 
, ~ije se pjesme s pravom mogu ubrojiti unajbolja svjetska ostvarenja u domenu epskog pjesni{tva, po~e}emo zavr{nomkonstatacijom dr Enesa Kujund`i}a, iz njegove kratke biografske bilje{ke oAvdu Me|edovi}u: "Na kraju valja ista}i da je Avdo Me|edovi} veomazapostavljen u na{oj nauci o epskom pjesni{tvu i pjeva~ima, Avde nema ni uknji`evnim leksikonima, niti u {kolskim programima i ud`benicima. O njemuna{a ~itala~ka publika ne zna gotovo ni{ta."Dok se u Americi, na Harvardskom univerzitetu (Harward UniversityPress), iz poznate "Milman Parry Collection", ve} vi{e decenija kontinuiranoobjavljuju knjige, uglavnom muslimansko-bo{nja~ke tradicionalne usmeneknji`evnosti, koju su u vi{e navrata (1933., 1934. i 1935.) prikupljali ameri~kinau~nici Milman Parry i Albert B. Lord po Sand`aku, djelovima Crne Gore iBosne i Hercegovine, te poslije Parrijeve smrti Albert B. Lord, 1950. i 1951.godine), dotle je (podatak iz razgovora pisca ovog teksta s Alijom Isakovi}em,urednikom u sarajevskoj "Svjetlosti" i dr Enesom Kujund`i}em, prire|iva~em): rukopis knjige "@enidba Smailagi} Mehe" Avda Me|edovi}a,~amio godinama zaklju~an u ladici jednog od urednika ove izdava~ke ku}e.Ubrzo poslije objavljivanja (1987.), javili su se prvi afirmativni osvrti i prikazi, ali neka ozbiljnija analiza i knji`evno-kriti~ka valorizacija ovogspjeva nije ura|ena. Najvi{e nama dostupnih podataka, informacija i knji`evnoteorijskih relevantnih ocjena, mo`emo na}i u dvjema knjigama Alberta B.Lorda "Pjeva~ pri~a" 1 i 2, Haward University Press, 1960., kao i u tekstu:Milman Parry - ]or Huso, studija o jugoslovenskoj epskoj pjesmi", "Op{tiuvod" u: Srpsko-hrvatske juna~ke pjesme, knj. II, Beograd i Kembrid`, 1953.god. Tu su tako|e zanimljivi i korisni tekstovi dr Enesa Kujund`i}a: "Epskiopus Avde Me|edovi}a" - uz engleski prevod Alberta Lorda epske pjesme
 
 
8
"@enidba Smailagi} Mehe",
(@ivot 
, 1982); "Muslimanska epika na Harvardu",(
Odsjek 
, 1983); "Smailagi} Meho u epskom sazvje`|u", (
@ivot 
, 1986)."@enidba Smailagi} Mehe" Avda Me|edovi}a je uvr{tena u kapitalni projekat
Muslimanske knji`evnosti u 100 knjiga 
, ~ija su prva kola ve} iza{la iz{tampe u Bosni i Hercegovini. S ove strane "~eli~ne zavjese" (u SR Ju- goslaviji), kojom je prekinuta svaka kulturna komunikacija s bo{nja~komkulturom u Bosni i Hercegovini, nema ni pomena da se ovo djelo uvrsti makar u dodatne {kolske programe za u~enike u onim mjestima gdje bo{nja~ko- muslimanska populacija ima prete`nu ve}inu. Genijalni pjesnik-pjeva~ AvdoMe|edovi} je jo{ uvijek "mrtav pjesnik" u svom rodnom Sand`aku. Druginarodi i druge kulture bi se ponosile njime, mi ga prepu{tamo svjetskoj nauci inau~nicima kao rijedak primjer umije}a usmenog pjevanja i snage duha, koji gasvrstava u besmrtnike kakvi su tvorci
Ilijade 
i
Odiseje 
ili
Pjesme o Nibelunzima 
, uz koje s pravom porede i njegov spjev.Avdo Me|edovi} o~igledno ima jednu veliku "mahanu", mnogo je velik da bi ga njegov mali narod (~ijim se imenom nije mogla do sada zvati ni kakvadobra ~orba od bamja), mogao uvesti u svoje, bez knjiga, opustjele domove...
2. Epska pjesma kao oblik pam}enja i odbrana religije i tradicije 2. Epska pjesma kao oblik pam}enja i odbrana religije i tradicije 2. Epska pjesma kao oblik pam}enja i odbrana religije i tradicije 2. Epska pjesma kao oblik pam}enja i odbrana religije i tradicije 
Mo`e se za Avda Me|edovi}a re}i da je zakasnjeli pjeva~-pjesnik epskih pjesama, s obzirom da je `ivio u prvoj polovini XIX vijeka (umro 1953.godine), me|utim, o~igledno je, iz razgovora koji su s njim vodili ameri~kifilozofi i nau~nici Milman Parry i Albert B. Lord, da je on iz posljednjegeneracije bo{nja~kih pjesnika-pjeva~a iz Sand`aka, koji je
 predao 
svojeznanje epskih pjesama i svoje umije}e tvorenja, pravim i najzna~ajnijimistra`iva~ima epike, istina, ovom prilikom, s namjerom da }e tim tragomnajsigurnije do}i do potvrde teze o nastanku
Ilijade 
i
Odiseje 
. Do njihovoginteresovanja za bo{nja~ke pjeva~e-pjesnike, i njihove duge pjesme (epose)homerskog tipa, ova poezija je bila marginalizovana i skrajnuta u zape}ak, kaomanje vrijedna i maltene neprijateljska tako da se desilo da niko nije zabilje`ioni jedan stih od, po svemu sude}i najve}eg bo{nja~kog pjesnika-pjeva~aepskih pjesama, slijepog pjesnika ]or Husa Husovi}a (poginuo po~etkom XXvijeka), koji je znao juna~kih pjesama "koliko ima dana u godini". O njemusaznajemo iz pri~a i sje}anja njegovih savremenika i onih koji su od njega u~ili pjesni{tvu i pjevanju. Zahvaljuju}i ovoj dvojici pjesnika-pjeva~a juna~kih pjesama, prvome kao
legendi 
i drugome kao na{em savremeniku, na{a usmena predaja je probila zastore mraka i }utnje, i tek sada, iako zakasnjelo konstitui{ese kao kulturna vrijednost i umije}e koje ima nau~nu ovjeru i reputaciju svjtskekulturne ba{tine.Slomom i raspadom Osmanske Carevine prestaje mogu}nost knji`evnogstvaranja na orijentalnim jezicima, kako su to vjekovima ~inili obdareni pojedinci (Bo{njaci) iz Bosne i Hercegovine i Sand`aka. Najstariji koga
 
 
9
sretamo u knji`evnosti toga vremena je Ahmed Valija (`ivio u XV stolje}u),kasnije se javlja pjesnik Gurbi, rodom iz Novog Pazara, `ivio polovinomXVIII vijeka. Rodom iz Bijelog Polja poznati su knji`evni stvaraoci OsmanKadi} Bjelopoljak, koji je svoje knji`evne radove potpisivao kao
[ehdi 
. @ivio je u drugoj polovini XII vijeka. Njegov sin Ahmed Hatem Bjelopoljak (Hatem[ejh Ahmed Kadi} Bjelopoljak - Akovali) zna~ajno je knji`evno ime togavremena. Njegovo djelo "Divan", ispjevano na turskom jeziku, bilo jecijenjeno i ~itano {irom onda{nje Osmanske carevine. Kasnije, u knji`evnostina orijentalnim jezicima s ovog podru~ja, javljaju se Hamza Puzi} iz Pljevalja,Salih Ga{evi} iz Nik{i}a i Sulejman Tabakovi} iz Novog Pazara. "Toknji`evno stvarala{tvo" ka`e dr Hazim [abanovi} u obimnom djelu - 
 Knji`evnost Muslimana BiH na orijentalnim jezicima 
- naravno nije na{enarodno, ni po jezicima na kojima je stvoreno, ali je na{e zato {to su gastvarali na{i ljudi i najvi{e u na{oj zemlji pa ve} zato zaslu`uje da ga prou~imo. Tim prije {to je u ovoj knji`evnosti, pored svih navedenih okolnostiu svako doba bilo bar sporadi~nih izliva narodnog duha, naro~ito ljubavi prema rodnoj grudi. Premda okovan tu|im idejama i jezikom i ovdje senarodni duh i osje}aj vje~no borio da se izrazi i posvjedo~i pa makar i tu|im jezikom. Najzna~ajnija od ovakvih pru`ila se krajem XVII stolje}a kada je na{ pjesnik Sabit (Tabit) u~inio prvi odlu~an napor ne samo da zadr`i bujicu perzijanizma u osmanskoj poeziji i preobrazi ovu poeziju istinskijem tuma~emosmansko-turskog duha, nego da utkivaju}i u svoje stihove na{e narodneaforizme i elemente na{e narodne poezije, dade izraza svome narodnomeduhu. Svojim djelom on je zasnovao sasvim nov pravac u osmanskojknji`evnosti koji je dominirao pola stolje}a.
1
 
3.3.3.3. Zapam}ivanje pro{losti kao vid odr`avanja `ivota Zapam}ivanje pro{losti kao vid odr`avanja `ivota Zapam}ivanje pro{losti kao vid odr`avanja `ivota Zapam}ivanje pro{losti kao vid odr`avanja `ivota 
U propadanju Osmanske Carevine i seoba ogromnih razmjera (mu- had`irluka) muslimanskog naroda, i ne samo iz slovenskih zemalja, do dalekeAnadolije, ~ak i do Sirije, nije bilo uslova za individualno umjetni~kostvaranje obdarenih pojedinaca, ve} se javlja potreba da se produ`i, stvara i~uva usmena narodna pjesma, ali i ostali vidovi usmene narodne tradicije.Usmena epska narodna pjesma je i do tada bila najzna~ajniji vid zapam}ivanjai ~uvanja pro{losti i posebnosti bo{nja~kog duha, prvenstveno u slu`bitradicije i religije. Imaju}i to u vidu Albert B. Lord u djelu "Peva~ pri~a"konstatuje: "Jer u na{oj je prirodi tradicija da tra`i i odr`ava postojanost, da~uva samu sebe. A ova istrajnost ne poti~e ni od izopa~enosti ni odapstraktnog na~ela apsolutne umjetnosti, ve} o~ajni~kog prisilnog uvjerenja daono {to tradicija ~uva jeste samo sredstvo postizanja `ivota i sre}e.
1
 
Dr Hazim [abanovi}:
Knji`evnost Muslimana BiH na orijentalnim jezicima
, Svjetlost,Sarajevo, 1973. god.
 

Activity (7)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
skutorka59 liked this
historicus liked this
Saban Redzepovic liked this
seadahmetovic liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->