Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Hiep Khach Hanh (Tron Bo)

Hiep Khach Hanh (Tron Bo)

Ratings:
(0)
|Views: 1,232|Likes:
Published by Thuvienbao Tintuc
ThuVienBao.com - Hiep Khach Hanh (tron bo)
ThuVienBao.com - Hiep Khach Hanh (tron bo)

More info:

Published by: Thuvienbao Tintuc on Apr 07, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

10/24/2012

 
Hieäp Khaùch Haønh Kim DungTyped by Ngoïc Kha http://hello.to/kimdung1
HOÀI THÖÙ NHAÁTHAÀU GIAÙM TAÄP PHAÙT SINH BIEÁN COÁ
Caùch cöûa ñoâng thaønh Khai Phong chöøng hai möôi daëm coù moät thò traán nhoû goïi laøHaàu Giaùm TaäpHoâm aáy trôøi ñaõ xeá chieàu. Nhöõng löông daân töù phía trôû veø thò traán keû gaùnh ngöôøiñoäi thaät laø taá p naäp. Ñoät nhieân, ôû goác taây Baéc vaêng vaúng coù tieáng voù ngöïa doàn daäp. Haàu Giaùm Taäpnaèm ngay beân ñöôøng quan ñaïo, khaùch thöông ñi laïi nhö maéc cöûi, caû nhöõng khaùchkî maõ tôùi ñaây cuõng laø chuyeän thöôøng neân chaúng ai buoàn ñeå yù.Tieáng voù ngöïa moãi luùc moät gaàn, maø laø caû moät ñaïi ñoäi, ít ra phaûi coù ñeán hai traêmnhaân maõ.Baáy giôø ñaùm löông daân trong thò traán môùi baét ñaàu caûm thaáy coù ñieàu khaùc laï: Hoïlaïi nghe roõ raøng tieáng voù ngöïa chaïy raát caáp baùch thì ngô ngaùc nhìn nhau töï hoûi:-Phaûi chaêng ñaây laø quan quaân?Coù ngöôøi noùi:-Chuùng mình mau traùnh ra keûo binh maõ quan quaân löôùt qua seõ bò xoâ ngaõ, duø coùmaát maïng cuõng chaúng bieát hoûi vaøo ñaâu.Ñoät nhieân laïi nghe nhöõng hoài coøi xen laãn vaøo tieáng voù ngöïa. Nhöõng hoài coøi naøytöïa hoà ñoâng goïi taây thöa, nam xöôùng baéc hoïa. Hieån nhieân boán maët taùm phöông ñeàucoù tieáng coøi. Haàu gíam taäp döôøng nhö ñaõ bò bao vaâyMoïi ngöôøi caû kinh thaát saéc. Boïn ngöôøi coù kieán thöùc hôn laïi phoûng ñoaùn:-Phaûi chaêng ñaây laø cöôøng ñaïo?Trong tieäm taïp hoaù Haø An, moät ngöôøi taøi coâng leø löôõi noùi:-UÙi chaø ! Mình chæ sôï maáy “Ñaïi ca” ñoù thoâi!Chuû quaùn hoï Vöông saéc maët taùi meùt dô caùnh tay run run leân töôûng chöøng nhö muoán ñaäp xuoáng ñaàu anh taøi coângvöøa roài. Haén quaùt leân:-Meï kieáp! Ngöôi noùi caùi gì maø “ñaïi ca” vôùi “tieåu ca”? Ngöôi lieäu maø töø töø caùimieäng thì caùc vò ñaïi gia tôùi ñaây may ra caùi maïng choù cheát cuûa ngöôi…. Môùi khoângñeán noåi bò uoång töû. Hôn nöõa, ban ngaøy ban maët theá naøy laøm gì coù chuyeän ñoù? Trôøiôi! Chaéc laø coù chuyeän gì roài…Nöûa caâu sau haén laïc haún gioïng ñi roài haù hoác ra nhöng khoâng noùi theâm ñöôïc nöõa.Boãng thaáy meù ñoâng ñaàu thò traán coù boán naêm con ngöïa chaïy tôùi. Nhöng ngöôøicöôõi ngöïa toaøn maëc aùo ñen, ñaàu ñoäi noùn laù, tay caàm cöông ñao saùng loaùng. Chuùnglôùn tieáng hoâ:
 
Hieäp Khaùch Haønh Kim DungTyped by Ngoïc Kha http://hello.to/kimdung2
-Naøy caùc anh em! Ai ôû ñaâu phaûi ñöùng yeân ñoù khoâng ñöôïc nhuùc nhích. Heã ai cuïccöïa thì ñöøng traùch nhöõng löôõi ñao khoâng coù maét.Chuùng vöøa quaùt thaùovöøa ñi ra höôùng Taây. Moùng ngöïa bòt saét neän xuoáng ñöôønglaùt ñaù xanh baät leân nhöõng tieáng coâm coáp nghe maø bôû vía.Toaùn naøy chöa döùùt tieáng hoâ thì töø meù taây laïi coù baûy taùm ngöôøi ngöïa xoâng vaøo.Boïn naøy cuõng maëc toaøn laø aùo ñen, ñaàu ñoäi noùn laù keùo suïp xuoáng thaáp neân nhìnkhoâng roõ maët muõi chuùng. Maáy ngöôøi naøy cuõng hoø heùt om soøm:-Bieát ñieàu thì ñöùng yeân, seõ khoâng sao heát! Coøn muoán neám muøi ñao thöông thìhaõy chaïy ra.Anh chaøng taøi coâng trong tieäm taïp hoaù Haø an quaû nhieân lôùn maät. Gaõ cöôøi khaåymoät yieáng roài noùi baâng quô:-Göôm ñao thì coù muøi vò gì maø neám…Gaõnaøy moâi thaáp mieäng beù töôûng noùi ñuøa moät caâu chôi cuõng chaúng sao. Ngôø ñaâugaõ chöa döùt lôøi thì moät ngöôøi cöôõi ngöïa vaøng ôû meù taû ñaõ vung roi tung vaøo trongquaùn moùc truùng coå gaõ taøi coâng roài giaät ñaùnh “binh” moät caùi khieán gaõ ngaõ laên ramaët ñöôøng.Ngöôøi cöôõi ngöïa vaøng phoùng ngöïa chaïy veà phía tröôùc loâi caû gaõ taøi coâng ñi xeànhxeäch. Ngöôøi cöôõi ngöïa ñi sau ñuoåi theo xeùo leân. Gaõ taøi coâng chæ kòp ruù leân ñöôïcmoät tieáng ñaõ cheát lieàn.Nhöõng ngöôøi ñöùng ñoù thaáy boïn naøy hung aùc nhö vaäy thì chaúng ai giaùm nhuùcnhích.Coù ngöôøi muoán ñoùng cöûa laïi, nhöng hai chaân töïa nhö dính chaëc xuoáng ñaát, toaønthaân run baàn baät, muoán böôùc ñi cuõng khoâng noãi nöõa.Caùch tieäm Hoaø an saùu caên veà phía ñoái dieän coù moät nhaø laøm baùnh nöôùng. Chaûodaàu ñang soâi suøng suïc, treân pheân saét coù ñaët baûy taùm caùi baùnh. Moät muï giaø löngcoøng ñang ngoài naën baùnh vo troøn thaønh nhöõng caùi caàu nhoû roài laïi ñeø xuoáng cho deïpra. Muï luùi huùi maûi laøm, neân nhöõng chuyeän kinh taâm ñoäng phaùch xaûy ra tröôùc maétmuï cuõng lôø ñi nhö khoâng nhìn thaáy. Muï ñang röôùi leân treân maët baùnh moät ít nöôùchaønh môû roài duøng caëp saét boû baùnh vaøo loø than ñoû.Luùc naøy tieáng coøi boán maët ñaõ ngöøng thoåi, ngöïa cuõng döng voù. Baûy taùm traêm conngöôøi trong thò traán ñeàu im hôi laëng tieáng. Caû nhöõng ñöùa nhoû ñang khoùc cuõng bò boá meï chuùng bòt mieäng laïi khoâng cho phaùt ra thanh aâm.Moïi ngöôøi ñang ngöøng hôi nín thôû boãng nghe nhöõng tieáng laùch taùch phaùt ra töømoät ngoï roi da theo döôøng phoá lôùn ôû meù taây vang leân roài rôùt xuoáng ñaù xanh ñaùnh“beùt” moät caùi ôû ngay beân raõnh nöôùc baån.
 
Hieäp Khaùch Haønh Kim DungTyped by Ngoïc Kha http://hello.to/kimdung3
Ngöôøi naøy ñi raát thong thaû, chaân böôùc traàm troïng. Moãi böôùc chaân cuûa y khieáâncho moïi ngöôøi lo laéng töôûng chöøng nhö chaân y xeùo leân traùi tim mình. Tieáng böôùcchaân naëng neà chaäm chaïp moâic luùc moät gaàn.Maët trôøi saép laën non taây. Moät boùng ngöôøi daøi leâ theâ in xuoáng maët ñöôøng cuõngtheo böôùc chaân chaäm chaïp maø nhích gaàn laïi. Ñöôøng phoá trong Haàu Giaùm Taäp baophuû moät laøn khoâng khí cöïc kyø khaån tröông. Ngöôøi naøo cuõng sôï haõi ñöùng thoän maëtra, chæ coù moät mình muï giaø kia laø vaãn tieáp tuïc nöôùng baùnh.Tieáng roi da laùch taùch ñeán tröôùc cöûa tieäm baùnh naøy thì döøng laïi. Ngöôøi caàm roida ñeå maét ngoù muï giaø töø ñaàu ñeán chaân roài ñoät nhieân baät leân ba tieáng cöôøi khaåy.Muï giaø töø töø ngaång ñaøu leân thaáy ngföôøi ñoù thaân hình cao leâu ngheâu, chöøng boánmöôi laêm boán möôi saùu tuoåi. Maët gaõ choå loài choã loõm nhö voû quyùt chaèng chòt nhöõngnoát ruoài, caëp maét ti hí saùng loaùng, khoâng ngôùt laùo lieâng.Muï giaø baùn baùnh gaät ñaàu hoûi:-Ñaïi gia muoán mua baùnh phaûi khoâng? Moät ñoàng moät chieác.Roài muï caàm ñoâi ñuõa saét gaép baùnh ra. Chieác baùnh noùng boûng ñöôïc muï ñaët leânmaûnh goã traéng tinh.Gaõ cao leâu ngheâu cöôøi nhaït noùi:-Ñöa ñaây!Roài haén ñöa tay traùi raMuï giaø nheo maét noùi:-Daï!Muï gaép chieác baùnh noùng hoåi ñaët vaøo baøn tay gaõ.Gaõ cao leâu ngheâu ñoät nhieân cau maøy giaän döõ quaùt:-Muï daùm ñuøa côït caû vôùi laõo gia ö?Roài gaõ caàm caùi baùnh lieäng vaøo maët cuï giaø ñaùnh veøo moät tieáng.Theá lieäng raát maïnh. Chieác baùnh tuy meàm xeøo nhöng ñöôïc neùm ravôùi moät cöôønglöïc maõnh lieät neáu truùng vaøo maët taát muï ñeán phaûi bò thöông.Muï giaø töø töø nghieâng ñaàu ñi, chieác baùnh bay qua maët muï roài rôùt xuoáng phieán ñaùxanh ñaùnh “beùt” moät caùi ôû ngay beân raõnh nöôùc baån.Gaõ cao ngheäu lieäng baùnh ñi roài xoay tay veà sau löng ruùt ra ñoâi caâu lieâm, baät leântieáng keâu leng keng. Ñaàu caâu lieâm coù aùnh tòch döông chieáu vaøo, haøn quang loeù leânchoùi maët. Gaõ noùi:-Ñeán baây giôø coøn chöa chòu ñöa caùi ñoù ra hay laø coøn hoøng troán thoaùt? Hoï Ngoâkia! Ta töôûng ngöôi neân bieát ñieàu moät chuùt.Muï baùn baùnh nhìn gaõ hoûi laïi:-Ta vaãn nghe tieáng An traïi chuû traïi Kim Ñao thöôøng cöôùp boùc cuûa nhaø giaøu ñeågiuùp ñôõ cho keûngheøo. Vì vaäy maø treân choán giang hoà neáu coù ai ñeà caäp ñeán y cuõng

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->