Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
P. 1
PLC1-50

PLC1-50

Ratings: (0)|Views: 16|Likes:
Published by minhson71611
plc s7 200
plc s7 200

More info:

Categories:Topics, Art & Design
Published by: minhson71611 on Apr 08, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/05/2015

pdf

text

original

 
Gi¸o Tr×nh PLC S
− 
u tÇm : NguyÔn Huy M¹nh1
Môc lôc
Néi dung Trang
Ch
− 
¬ng 1:
LÝ thuyÕt c¬ së 
1.1. Nh÷ng niÖm c¬ b¶n .
......................................................................................................................
21.2. C¸c ph
− 
¬ng ph¸p biÓu diÔn hµm logic
..............................................................................
71.3. C¸c ph
− 
¬ng ph¸p tèi thiÓu ho¸ hµm logic
......................................................................
91.4. C¸c hÖ m¹ch logic
............................................................................................................................
131.5. Grafcet – ®Ó m« t¶ m¹ch tr×nh tù trong c«ng nghiÖp
.........................................
 
15Ch
− 
¬ng 2:
Mét sè øng dông m¹ch logic trong ®iÒu khiÓn
 2.1. C¸c thiÕt bÞ ®iÒu khiÓn
.................................................................................................................
242.2. C¸c s¬ ®å khèng chÕ ®éng c¬ r«to lång sãc
..................................................................
252.3. C¸c s¬ ®å khèng chÕ ®éng c¬ kh«ng ®ång bé r«to d©y quÊn
...........................
292.4. Khèng chÕ ®éng c¬ ®iÖn mét chiÒu
......................................................................................
31Ch
− 
¬ng 3:
Lý luËn chung vÒ ®iÒu khiÓn logic lËp tr×nh PLC
 3.1. Më ®Çu
.......................................................................................................................................................
333.2. C¸c thµnh phÇn c¬ b¶n cña mét bé PLC
...........................................................................
343.3. C¸c vÊn ®Ò vÒ lËp tr×nh
...................................................................................................................
373.4. §¸nh gi¸
− 
u nh
− 
îc ®iÓm cña PLC
.......................................................................................
43Ch
− 
¬ng 4:
Bé ®iÒu khiÓn PLC – CPM1A
 4.1. CÊu h×nh cøng
.......................................................................................................................................
454.2. GhÐp nèi
....................................................................................................................................................
494.3. Ng«n ng÷ lËp tr×nh
.............................................................................................................................
51Ch
− 
¬ng 5:
Bé ®iÒu khiÓn PLC – S5
5.1. CÊu t¹o cña bé PLC – S5
..........................................................................................................
545.2. §Þa chØ vµ g¸n ®Þa chØ
.....................................................................................................................
555.3. Vïng ®èi t
− 
îng
....................................................................................................................................
575.4. CÊu tróc cña ch
− 
¬ng tr×nh S5
....................................................................................................
585.5. B¶ng lÖnh cña S5 – 95U
............................................................................................................
595.6. Có ph¸p mét sè lÖnh c¬ b¶n cña S5
.....................................................................................
60Ch
− 
¬ng 6:
Bé ®iÒu khiÓn PLC – S7 - 200
 6.1. CÊu h×nh cøng
........................................................................................................................................
706.2. CÊu tróc bé nhí 
......................................................................................................................................
736.3. Ch
− 
¬ng tr×nh cña S7- 200
..............................................................................................................
756.4. LËp tr×nh mét sè lÖnh c¬ b¶n cña S7- 200
....................................................................
76Ch
− 
¬ng 7:
Bé ®iÒu khiÓn PLC – S7-300
 7.1. CÊu h×nh cøng
.......................................................................................................................................
787.2. Vïng ®èi t
− 
îng
.....................................................................................................................................
817.3. Ng«n ng÷ lËp tr×nh
............................................................................................................................
837.4. LËp tr×nh mét sè lÖnh c¬ b¶n
......................................................................................................
84Phô lôc 1:
C¸c phÇn mÒm lËp tr×nh PLC
 I. LËp tr×nh cho OMRON
......................................................................................................................
86II. LËp tr×nh cho PLC- S5
.......................................................................................................................
92III. LËp tr×nh cho PLC – S7-200
....................................................................................................
97IV. LËp tr×nh cho PLC – S7-300
....................................................................................................
101Phô lôc 2:
B¶ng lÖnh cña c¸c phÇn mÒm
 1. B¶ng lÖnh cña PLC – CPM1A
....................................................................................................
1052. B¶ng lÖnh cña PLC – S5
..................................................................................................................
1123. B¶ng lÖnh cña PLC – S7 -200
......................................................................................................
1174. B¶ng lÖnh cña PLC – S7-300
.......................................................................................................
128
 
Gi¸o Tr×nh PLC S
− 
u tÇm : NguyÔn Huy M¹nh2PhÇn 1:
Logic hai tr¹ng th¸i vµ øng dông
Ch
− 
¬ng 1:
LÝ ThuyÕt C¬ S¬
§
1.1. Nh÷ng kh¸i niÖm c¬ b¶n
1.
 
 Kh¸i niÖm vÒ logic hai tr¹ng th¸i
Trong cuéc sèng c¸c sù vËt vµ hiÖn t
− 
îng th
− 
êng biÓu diÔn ë hai tr¹ng th¸i®èi lËp, th«ng qua hai tr¹ng th¸i ®èi lËp râ rÖt cña nã con ng
− 
êi nhËn thøc ®
− 
îcsù vËt vµ hiÖn t
− 
îng mét c¸ch nhanh chãng b»ng c¸ch ph©n biÖt hai tr¹ng th¸i®ã. Ch¼ng h¹n nh
− 
ta nãi n
− 
íc s¹ch vµ bÈn, gi¸ c¶ ®¾t vµ rÎ, n
− 
íc s«i vµ kh«ngs«i, häc sinh häc giái vµ dèt, kÕt qu¶ tèt vµ xÊu...Trong kü thuËt, ®Æc biÖt lµ kü thuËt ®iÖn vµ ®iÒu khiÓn, ta th
− 
êng cã kh¸iniÖm vÒ hai tr¹ng th¸i: ®ãng vµ c¾t nh
− 
®ãng ®iÖn vµ c¾t ®iÖn, ®ãng m¸y vµngõng m¸y...Trong to¸n häc, ®Ó l
− 
îng ho¸ hai tr¹ng th¸i ®èi lËp cña sù vËt vµ hiÖn t
− 
îngng
− 
êi ta dïng hai gi¸ trÞ: 0 vµ 1. Gi¸ trÞ 0 hµm ý ®Æc tr
− 
ng cho mét trang th¸i cñasù vËt hoÆc hiÖn t
− 
îng, gi¸ trÞ 1 ®Æc tr
− 
ng cho tr¹ng th¸i ®èi lËp cña sù vËt vµhiÖn t
− 
îng ®ã. Ta gäi c¸c gi¸ trÞ 0 hoÆc 1 ®ã lµ c¸c gi¸ trÞ logic.C¸c nhµ b¸c häc ®· x©y dùng c¸c c¬ së to¸n häc ®Ó tÝnh to¸n c¸c hµm vµ c¸cbiÕn chØ lÊy hai gi¸ trÞ 0 vµ 1 nµy, hµm vµ biÕn ®ã ®
− 
îc gäi lµ hµm vµ biÕn logic,c¬ së to¸n häc ®Ó tÝnh to¸n hµm vµ biÕn logic gäi lµ ®¹i sè logic. §¹i sè logiccòng cã tªn lµ ®¹i sè Boole v× lÊy tªn nhµ to¸n häc cã c«ng ®Çu trong viÖc x©ydùng nªn c«ng cô ®¹i sè nµy. §¹i sè logic lµ c«ng cô to¸n häc ®Ó ph©n tÝch vµtæng hîp c¸c hÖ thèng thiÕt bÞ vµ m¹ch sè. Nã nghiªn cøu c¸c mèi quan hÖ gi÷ac¸c biÕn sè tr¹ng th¸i logic. KÕt qu¶ nghiªn cøu thÓ hiÖn lµ mét hµm tr¹ng th¸icòng chØ nhËn hai gi¸ trÞ 0 hoÆc 1.
 2.
 
C¸c hµm logic c¬ b¶n
Mét hµm
)x,...,x,x(y
n21
=
víi c¸c biÕn x
1
, x
2
, ... x
n
chØ nhËn hai gi¸ trÞ: 0hoÆc 1 vµ hµm y còng chØ nhËn hai gi¸ trÞ: 0 hoÆc 1 th× gäi lµ hµm logic.
 Hµm logic mét biÕn:
)x(y
=
 
Víi biÕn x sÏ nhËn hai gi¸ trÞ: 0 hoÆc 1, nªn hµm y cã 4 kh¶ n¨ng hay th
− 
ênggäi lµ 4 hµm y
0
, y
1
, y
2
, y
3
. C¸c kh¶ n¨ng vµ c¸c ký hiÖu m¹ch r¬le vµ ®iÖn tö cñahµm mét biÕn nh
− 
trong b¶ng 1.1
B¶ng 1.1
B¶ng ch©n hiÖu ®åTªnhµmx 0 1ThuËt to¸nlogicKiÓu r¬le KiÓu khèi ®iÖn tö GhichóHµmkh«ngy
0
0 0
0y
0
=
 
xxy
0
=
 Hµm®¶oy
1
1 0
xy
1
=
 y
1
x
1xxy
1
y
1
 
Gi¸o Tr×nh PLC S
− 
u tÇm : NguyÔn Huy M¹nh3HµmlÆp(YES)y
2
0 1
xy
2
=
 Hµm®¬n vÞy
3
1 1
3y
3
=
xxy
3
+=
 
Trong c¸c hµm trªn hai hµm y
0
y
3
lu«n cã gi¸ trÞ kh«ng ®æi nªn Ýt ®
− 
îcquan t©m, th
− 
êng chØ xÐt hai hµm y
1
vµ y
2
.
 Hµm logic hai biÕn
)x,x(y
21
=
 
Víi hai biÕn logic x
1
, x
2
, mçi biÕn nhËn hai gi¸ trÞ 0 vµ 1, nh
− 
vËy cã 16 tæhîp logic t¹o thµnh 16 hµm. C¸c hµm nµy ®
− 
îc thÓ hiÖn trªn b¶ng1.2
B¶ng 1.2
 B¶ng ch©n hiÖu ®åTªnhµmx
1
x
2
11100100ThuËt to¸nlogicKiÓu r¬le KiÓu khèi®iÖn tö GhichóHµmkh«ngy
0
0 0 0 0
22110
xxxxy
+=
 
Hµmlu«nb»ng0
 HµmPiecy
1
0 0 0 1
21211
xxxxy
+==
 HµmcÊmx
1
 
INHIBIT 
 x
1
y
2
0 0 1 0 
212
xxy
=
 Hµm®¶o x
1
y
3
0 0 1 1
13
xy
=
 HµmcÊmx
2
 
INHIBIT 
 x
2
y
4
0 1 0 0 
214
xxy
=
 Hµm®¶o x
2
y
5
0 1 0 1
25
xy
=
 y
2
x
 
1xxy
2
y
2
y
3
x
 
y
1
1
x
2
x
x
1
x
2
y
1
y
2
1
x
2
x
x
1
x
2
y
2
x
1
x
2
y
2
&
 
y
4
1
x
2
x
x
2
x
1
y
4
x
2
x
1
y
4
&
 
x
1
y
3
x
2
y
5
 
y
3
1
x
y
5
2
x

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->