Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
8 Ways to Waste Your Advertising Budget B2B NEWS

8 Ways to Waste Your Advertising Budget B2B NEWS

Ratings: (0)|Views: 9|Likes:
Published by Vellyslav Petrov
top10 b2b leads generation channels and how NOT to waste your budget. Fish where the fish is - online.
top10 b2b leads generation channels and how NOT to waste your budget. Fish where the fish is - online.

More info:

Published by: Vellyslav Petrov on Apr 08, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/08/2010

pdf

text

original

 
Д
нес над 75% от европей-ците (и 47% от българи-те) стартират своетотърсене на продукт или услугаот Google и масово избират пър-вите 3 резултата. Рекламатасе премести от билбордовете всоциалните мрежи - първите триот тях имат близо 1 милиард по-требители, които прекарват 1/4от живота си онлайн. Очевидно е,че основно конкурентно предим-ство ще имат тези компании ибрандове, които се позиционираттам, където потенциалнитеклиенти "живеят", за да генери-рат най-качествени клиенти инай-висока възвръщаемост намаркетинг инвестициите си.След като научихме трендоветеи прогнозите за 2010, прегледа- хме фирмените разходи, оцених-ме персонала, направихме SWOTанализ и огледахме позициите сиспрямо конкуренцията, избрахмедистрибуционни и комуникацион-ни канали, бюджет за маркетингсчетоводна информация". Другиизмерват заинтересованосттана потенциалните си клиенти,техния източник, стойност / актуалност/ честота и обем напоръчките и дори техния рей-тинг в CRM-a. Това в Българиявсе още е голям проблем. ОтделМаркетинг бомбардира със спам хиляди "потенциални клиенти", апосле търговците се оплакват,че няма клиенти, а само няколкозапитвания.и реклама, може би е време дазаложим инструментите заизмерване на ефективността навсичко това. В края на деня (и нагодината) резултатите и ползи-те за бизнеса се измерват с еднавеличина – обем на продажбите(реализации/конверсии/сделки),водещ до годишен ръст или спад.Независимо дали "анализираме"мониторите си по 12 часа вденонощието от офиса и домаили обикаляме екзотични дес-тинации, докато сървърите Ако погледнем на запад, отче-тите и класациите за най-ефек-тивно осигуряване на качественипотенциални клиенти и най-висо-ка възвръщаемост на инвестици-ята за 2009-та са единодушни.Социалните медии са едва на 4-томясто, защото в света на b2bуслугите те водят до загуби отмилиарди, поради намалената про-дуктивност на служителите, кои-то губят много време в тях. Всепак говорим за възвръщаемост наинвестициите. Социалните мрежиимат зашеметяващ ефект, кога-то става въпрос за промотиране-то на продукти за крайни клиенти,но не и при b2b решения.По дефиниция маркетингът е„управление на процес, койтоидентифицира, предвижда и задо-волява нуждите на клиента, пе-челившо” (последната дума бешедобавена към дефиницията наско-ро от професори в Кеймбридж ). А у нас? Дo тази година в род-ното интернет пространствонямаше дори дефиниция на бъл-гарски на основни понятия катоконверсии (CR), степен на отказ(bounce rate) и годишен темп набизнес растеж (CAGR). 97% отрекламните бюджети се наливатв най-неефективните от горе-посочените канали, водещи до„стандартни” конверсии от 1-2%.Степен на отказ от над 90% сеработят за нас, оптимизиранатауеб конверсия (реализации) иинтегрираният CRM (система зауправление на взаимоотношени-ята) ще са отново 2-те основниконкурентни предимства за биз-неса в Европа.В света на b2b услугите, пър-вият ми въпрос при среща свсяка нова компания е: „Как измервате ефективносттана маркетинговите кампании,сайта и рекламата...?” За някоикомпании това е "конфиденциална
In the world of b2b services, thefirst question when meeting with anew client is “How do you measurethe effectiveness of your advertis-ing, marketing campaigns and web-site”? Measuring the effectivenessand the return on every marketingactivity investment is crucial.
selves where their customers “live”,will gain a great competitive advantageand highest ROI.Now when we’ve learned the busi-ness trends and predictions for 2010,after we’ve evaluated our expensesand personnel, having executed aSWOT and competition analysis,chose the best distribution and com-munication channels, advertising andmarketing budget, maybe it’s time to75% of the Europeans today (and 47%of the Bulgarians) start their searchfor a product or service from Google,selecting mainly the top 3 searchresults. Advertising moved from roadbillboards to the social networks – the top3 out of which have almost 1 billionof users, who spend 1/4 of their lifeonline. It’s obvious that companies andbrands which, in order to to generatehigh-quality customers, position them-setup the instruments to measure theeffectiveness of all of the above ac- tivities. In the end of the day (or theyear) the results are measured withone measure only – the sales (con-version, deals) volume, which leads to business growth or decay.Whether we stare at our monitors for 12 hours a day in the office, home or globetrotter the world’s exotic desti-nations while our servers work for us,
8 ways to waste your advertising budget
начина за прахосване
начина за прахосване
на рекламни бюджети
на рекламни бюджети
8
В света на b2b услугите, първият въпрос при среща с всяка нова компания е: „Как измер-вате ефективността на маркетинговите кампании, сайта и рекламата...?” Важно е да сеизчислят реалната възвръщаемост на инвестицията и реалните резултати за бизнесаот всяка рекламна стъпка.
òåêñò: Âåëèñëàâ ÏåòðîâBy Vellyslav Petrov
92 93

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->