Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
7390422-De-Tai-Nghien-Cuu-Khoa-Hoc-Hoan-Chinh

7390422-De-Tai-Nghien-Cuu-Khoa-Hoc-Hoan-Chinh

Ratings:
(0)
|Views: 146|Likes:
Published by dangkhoa020988
ooooo
ooooo

More info:

Published by: dangkhoa020988 on Apr 08, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as TXT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/03/2013

pdf

text

original

 
1. Lý do ch n tài: n kinh t là nhân t ch o cho s phát tri n c a c qu c gia. Nh ng m g n ây, trong quá trình phát tri n, nhân t kinh t ã c nhà n c ta nhìn nh n mt cách nghiêm túc và ã có nh ng chính sách h p lí thích ng v i giai n i m i. Nhu c u h i nh p là nhu c u t t y u n n kinh t Vi t Nam v t kh i cái ng ng ói nghèo và v trí “ ang phát tri n” ti n t i vi c tr thành t qu c gia có n n kinh t phát tri n cao, m t qu c gia th c s “công nghi p hoá –hi n i hoá”. Nh ng có th hoàmình vào sân ch i qu c chung ó, có nh ng nguyên t c mà n n kinh t Vi t Nam bu cph i tuân theo. thu hút u t , Vi t Nam th c s tr thành môi tr ng c c a các nhà ut , nhà n c ta ph i kiên quy t ch ng tham nh ng. Nh tác gi Thomas L. Friedman trong tác ph m “Chi c Lexus và Cây Ôliu” v quá trình toàn c u hoà ã t ng phân tích, ch nh ng qu c gia có môi tr ng kinh doanh trong s ch, minh b ch v tài chính và n nh v chính tr m i có th khi n nh ng ông trùm tài chính và nh ng t p oàn a quc gia m t n và u t vào nh ng kho n k ch xù cho s phát tri n. Ý th c c u ó, trong giai n h i nh p và nh ng b c cu i cùng ti n t i hoàn t t àm phán gia nh p t chc Th ng M i Th Gi i WTO, Vi t Nam ã kiên quy t th hi n mình không khoan nh ng vi tham nh ng, kiên quy t ch ng tham nh ng.C n c Vi t Nam ã th c s nhìn th ng vào nh ng y u kém, ch p nh n nh ng c n chuy n mình au n và nh ng thay i khó kh n nâng cao ch t l ng “trong s ch” cho môi tr ng u t . Vi t Nam th c s ý th c rõ vaitrò và trách nhi m c a mình trên sân ch i toàn c u. Báo Chí – b máy, c quan ngôn lu n c a ng và nhà n c- ã th c s th hi n c vai trò tích c c, i u và có ý th ct t trong quá trình nh ng d lu n, cùng v i d lu n góp ph n vào công cu c u tranhchung cho s phát tri n y. Báo Chí luôn i u trong các ho t ng ch ng tham nh ng tr thành ti ng nói l n c a nhân dân, ng v phía nhân dân, b o v quy n l i c a nhândân và gìn gi uy tín, nâng cao vai trò c a ng và Nhà N c trong cu c u tranh ó.Vai trò c a báo chí th c s to l n trong công cu c phát tri n. Chính vì th , tôich n tài nghiên c u: “Vai trò c a báo chí v i công tác ch ng tham nh ng trong nn kinh t Vi t Nam trong n m 2006” v i mong mu n kh ng nh vai trò quan tr ng c abáo chí trong s phát tri n, xem xét k nh ng m t còn h n ch trong công tác ch ngtham nh ng c a báo chí. i chuyên ngành c a b n thân là Báo Chí, tôi ch n tài vìni m yêu thích, s quan tâm và phù h p v i c thù c a n i dung h c t p c a b n thân.1
 
2. Gi i h n nghiên c u: tài chú tr ng n i dung nghiên c u vào v n báo chí trongcông tác ch ng tham nh ng n c ta trong n m 2006, m t n m v i nhi u s ki n và bin ng. Tôi ch kh o sát các n i dung trên m t s t báo in ch không h ng vào báo hình và báo m ng cùng các th lo i khác vì kh ng còn h n ch và vì s kh ng ch v m t th i gian, tài chính. 3. Ph ng pháp nghiên c u: Thu th p tài li u v các s ki n tham nh ng trong n n kinh t Vi t Nam trong n m 2006 cùng v i nh ng bài vi t, nh ngthông tin mà báo chí ã khai thác các v vi c ó. Phân tích các s ki n và các v ántham nh ng ó qua cái nhìn c a gi i báo chí. Phân tích, t ng h p các t li u ã có, vi t bài và vi t báo cáo. 4. Tình hình nghiên c u tài : Tính n nay, ã có nh ngtài nghiên c u v n i dung vai trò ph n bi n xã h i c a báo chí, v n là m t y ut quan tr ng trong công tác ch ng tham nh ng trong n n kinh t hi n nay. Tuy nhiên, nh ng tài i chuyên sâu phân tích v n i dung tham nh ng trong n n kinh t Vi tnam và s can thi p c a báo chí v n ch a c chú ý m x và phân tích. 5. Ý ngh a c atài: i ki n th c h n h p c a m t sinh viên, tôi ch mong tài có th góp ph n a ram t hình dung khái quát v nh ng gì mà báo chí Vi t Nam ã làm c và ch a làm c cùng v i các c quan ch c n ng trong cu c chi n ch ng tham nh ng trong n m 2006. Qua ó, tài c ng c g ng cung c p m t l ng thông tin c n thi t sinh viên báo chí cóth hình dung ra v công vi c và ý ngh a c a công tác ch ng tham nh ng trong n n kinh t c a ng i vi t báo. tài c ng hi v ng em l i nh ng cái nhìn y hn có nh ng gii pháp tích c công tác ch ng tham nh ng b ng báo chí th c s c th c hi n t h n,nghiêm túc h n và có s c m nh h n.2
 
Ch ng 1 : Khái lu n v n n kinh t Vi t Nam trong th i kì i m i .Vai trò c a báo chí trong công cu c i m i: 1. Tình hình kinh t Vi t Nam trong th i kì i m i: n kinh t Vi t Nam, cùng v i Trung Qu c , liên t c trong hai n m 2005, 2006 c nhìn nhn là “th n kì”. N u Trung Qu c chóng m t v i m c t ng tr ng quá t ng t g n 10%thì Vi t Nam c ng không h kém m c 8, 89%. Và n u n m 2007, khi n tr s c a WTO Geneve (Thu S ) b c vào v trí c a thành viên th 150 c a WTO, Vi t Nam ã c nh n danh hi u t n c tiêu bi u c a n m 2006” t c quan Th ng M i và phát tri n Hoa Kì chonh ng thành t u to l n ã t c trong m 2006. GDP bình quân u ng i c a Vi t Nam tng, chât l ng i s ng c a ng i dân c nâng cao, nh ng công trình v i nh ng kho n ut kh ng l ã em l i di n m o m i cho cu c ng c a ng i Vi t Nam: sung túc h n, vn hoá h n, ti n b h n. Nguyên nhân c a s phát tri n v t b c và nh ng b c ti n thn kì ó ph i c ghi nh n t nh ng n l c c i cách c a ng và Nhà N c cho phù h p v igiai n phát tri n m i. Nh ng tranh cãi, nh ng s a i, nh ng c i cách trong h thng hành chính nghi p ã khi n Vi t Nam tr nên thân thi n h n v i các nhà u t , ngu n v n n c ngoài dành cho Vi t Nam ngày càng nhi u. Song song ó, c ng ph i k nvi c nhìn nh n chín ch n a nhà n c v ti m n ng kinh t các ngành công nghi p “không khói” nh Du L ch và các ho t ng Th ng M i – D ch mà ng i Vi t v n luôn làm rt t t. Kh ng nh ti m n ng du ch, phát tri n du l ch, nhà n c Vi t Nam ã làm nh ng dòng l i nhu n ngo i t ào t ch y v n c. Tuy nhiên, trong ánh sáng c a s phát tri n cùng nh ng thay i v t b c ó, ng i ta không th không th a nh n Vi t Nam n làm t trong các qu c gia có t l tham nh ng và c “x p” m tham nh ng r t cao trên bình di n chung c a th gi i.Nh ng nhà u t t t nhiên luôn ái ng i v u ó.Nh ng l trình trong vi c xin gi y phép kinh doanh, u th u... Vi t Nam còn nhi u b t p và còn nhi u k h nh ng k n m nh ng ch c v ch ch t thao túng n n kinh t . Nh ng nhânt k h ó ã làm n n kinh t Vi t Nam phát tri n nh ng ch a th t s ng u, có ti n b nh ng còn li nhi u h sâu sai l m. Chính hi n t ng tham nh ng ã góp ph n làm trì tr quá trình phát tri n, làm Vi t Nam ch m c th gi i3

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->