Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Kinh Nghiem Hoc English

Kinh Nghiem Hoc English

Ratings:
(0)
|Views: 0|Likes:
Published by daodoquang

More info:

Published by: daodoquang on Apr 08, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/12/2014

pdf

text

original

 
Create by hoangly851
 
EbookTeamwww.updatesofts.com
Create by hoangly852
Bí quy
ết viết hiệu quả
ới ng 
ư 
ời học tiếng Anh viết không những l 
à 
ĩ 
ă
ng khó mà còn t 
ốn rất nhiều thời gian. Để
vi 
ết đúng, viết hay thật không đ 
ơ 
n gi 
ản chút 
nào. Sau 
đ 
ây là m 
ột số bí quyết chúng tôi 
mu 
ốn giới thiệu nhằm giúp các bạn viết hiệu 
qu 
ả h
ơ 
n.
1.
Dùng th
ể thích hợp
Trong ti
ếng Anh có hai thể: chủ động v
à b
ị động.
Th
ể chủ động nhấn mạnh tác nhân gây ra h
ành
đ
ộng. Thể bị động nhấn mạnh ng
ư
ời hay vật bị tá
c
đ
ộng. Tác nhân gây ra h
ành
đ
ộng có thể đ
ư
ợc
ho
ặc không đ
ư
ợc nhắc đến trong câu bị động. Ví
d
ụ:
Th 
ể chủ động 
: The storm destroyed thevillage. (
Tr 
ận b
ão 
đ 
ã phá h 
ủy ngôi l 
àng 
).
Th 
ể bị động 
: The village was destroyed by the storm. (
Ngôi làng 
đ 
ã
 ị phá hủy bởi 
tr 
ận b
ão 
).Th
ể chủ động th
ư
ờng r 
õ ràng và d
ễ hiểu h
ơ
n. Tuy nhiên, có m
ột số tr 
ư
ờng hợp d
ùng th
ể bị
đ
ộng lại thích hợp h
ơ
n. Ch
ẳng hạn khi tác nhân của h
ành
đ
ộng không quan trọng bằng ng
ư
ời
hay v
ật bị tác động. Bạn cũng có thể d
ùng th
ể bị động khi kh
ông mu
ốn tiết lộ danh tính ng
ư
ời
th
ực hiện h
ành
đ
ộng, nh
ư
khi b
ạn muốn bảo vệ nhân chứng. Ví dụ nh
ư
trong câu sau:
Th 
ể chủ động 
: John Smith overheard his plan of stealing the car. (
John Smith 
đ 
ã nghe l 
ỏm đ 
ư 
ợc kế hoạch trộm xe h
ơ 
i c 
ủa hắn ta
).
Th 
ể bị động 
: His plan of stealing the car was overheard. (
ế hoạch trộm xe h
ơ 
i
ủa
ắn ta đ 
ã
 ị nghe lén
).Rõ ràng câu th
ứ hai không đề cập đến t
ên ng
ư
ời đ
ã ti
ết lộ kế hoạch ăn cắp xe của t
ên tr 
ộm.
Ng
ư
ời nghe chỉ biết rằng kế hoạch đó đ
ã b
ại lộ c
òn ai ti
ết lộ lại
đư
ợc ho
àn toàn b
ảo mật.
Th
ể bị động c
òn
đư
ợc d
ùng
đ
ể tránh vẻ kẻ cả, giảm nhẹ những lời tuy
ên b
ố mạnh mẽ hoặc
nghe có phong cách công v
ă
n h
ơ
n.
Th 
ể chủ động 
: You must clean the house within this morning. (
Con ph 
ải lau dọn căn
nhà này trong sáng hôm nay 
).
Th 
ể bị động 
: The house must be cleaned within this morning. (
ă
n nhà ph 
ải đ 
ư 
ợc 
lau d 
ọn trong buổi sáng hôm nay 
).Khi
đ
ọc câu thứ hai bạn cảm thấy tính chất ra lệnh bị giảm đi, giọng đ
i
ệu của câu nghe nhẹ
nhàng h
ơ
n.2.
Tránh nh
ững chuyển đổi không cần thiết
Chuy
ển đổi l
à s
ự thay đổi về cấu trúc hoặc văn phong giữa chừng một câu hoặc một đoạn.
H
ầu hết những sự thay đổi n
ày
đ
ều l
àm cho câu v
ă
n khó hi
ểu hoặc lủng củng.
Tránh chuy
ển đổi
v
ề số
(ch
ẳng hạn từ số ít sang số nhiều).
Thông th
ư
ờng d
ùng s
ố nhiều dễ h
ơ
n dùng s
ố ít. Lần l
ư
ợt bạn có thể viết lại câu bằng cách
l
ư
ợc bỏ đại từ. H
ãy xem xét ví d
ụ sau đây:
If a person mixes drinking and driving, they may end up in jail.If a person mixes drinking and driving, he or she may end up in jail.If people mix drinking and driving, they may end up in jail People who mix drinking and driving may end up in jail.
(
Nh 
ững ng 
ư 
ời vừa uống r 
ư 
ợu vừa lái xe th
ì 
đ 
ều có nguy c 
ơ 
ph 
ải v 
ào nhà 
đ 
á 
).V
ới c
ùng m
ột ý nghĩa nh
ư
ng câu cu
ối c
ùng d
ễ hiểu v
à súc tích nh
ất.
Tránh chuy
ển đổi về ngôi
(ví d
ụ nh
ư
chuy
ển đổi từ ngôi thứ ba sang ngôi thứ hai.
Ví d
ụ nh
ư
chuy
ển
anyone
,
someone
,
he
,
she
… thành
you
). Hãy dùng m
ột ngôi
nh
ất quán trong suốt b
ài vi
ết.
Tránh nh
ững chuyển đổi không ph
ù h
ợp về thể
(ví d
ụ nh
ư
chuy
ển đổi từ thể chủ
đ
ộng sang bị động). Đôi khi chuyển đổi về thể có thể giúp ng
ư
ời đọc tập trung v
ào
 
EbookTeamwww.updatesofts.com
Create by hoangly853
m
ột chủ ngữ. Nếu sự chuyển đổi về thể l
àm ch
ủ ngữ thay đổi theo (chẳng hạn nh
ư
t
we 
chuy
ển th
ành
the children 
) thì câu s
ẽ rời rạc v
à khó hi
ểu. H
ãy xem xét câusau: As we pulled up to the burning structure, we could hear the children inside screamingdesperately for help. (
Khi chúng tôi ti 
ến sát t 
òa nhà 
đ 
ang cháy, chúng tôi có th 
ể nghe thấy 
ti 
ếng bọn trẻ b
ên trong 
đ 
ang la hét c 
ầu cứu một cách vô vọng).
N
ếu chuyển đổi thể của câu n
ày ta s
ẽ có: “As we pulled up to the burning structure, the
children inside could be heard screaming desperately for help.” (
Khi chúng tôi ti 
ến sát t 
òa nhà 
đ 
ang cháy, b 
ọn trẻ b
ên trong có th 
ể đ 
ư 
ợc nghe r 
õ ti 
ếng g 
ào thét c 
ầu cứu vô vọng 
).Tuy nhiên, ta th
ấy rằng khi chuyển thể câu văn trở n
ên l
ủng củng v
à t
ối nghĩa h
ơ
n. Do v
ậy,
c
ần l
ư
u ý trong m
ột số tr 
ư
ờng hợp ta chỉ có thể d
ùng th
ể chủ động (hoặc bị động).
Tránh chuy
ển đổi về quan điểm.
Quan
đ
i
ểm ở đây chính l
à thái
đ
ộ v
à cách nhìnc
ủa ng
ư
ời nói. Ví dụ d
ư
ới đây bắt đầu bằng quan sát của những ng
ư
ời lính cứu hộ,
sau l
ại đột ngột chuyển sang quan điểm của ng
ư
ời t
ài x
ế.
We
found the car resting on the right slope.
The driver
struggled to crawl out through thebroken window, afraid the leaking gasoline would ignite. (
Chúng tôi tìm ra chi 
ếc xe nằm ở b
ên ph 
ải con dốc. Ng 
ư 
ời t 
ài x 
ế đ 
ã
ố gắng b
ò ra ngoài qua cánh c 
ửa sổ bị vỡ, l 
òng lo s 
ợ chất ga
 ị r 
ò
ỉ có thể phát nổ bất k 
ì lúc nào 
).Trong tr 
ư
ờng hợp n
ày, “we” và “the driver”
đ
ã b
ị đánh đồng với nhau khiến cho câu văn rất
khó hi
ểu. Để sửa câu n
ày, ta nên chuy
ển việc mi
êu t
ả cho một chủ ngữ nhất quán nh
ư
sau:We found the car resting on the right slope. We could see the driver struggling to crawl outthrough the broken window, apparently afraid that the leaking gasoline would ignite. (
Chúng tôi tìm ra chi 
ếc xe nằm ở b
ên ph 
ải con dốc. Có thể thấy rằng vi 
ên tài x 
ế đ 
ã c 
ố gắng b
ò ra ngoài qua cánh c 
ửa sổ bị vỡ, r 
õ ràng 
đ 
ang lo s 
ợ 
ch 
ất ga d 
ò r 
ỉ có thể phát nổ bất k 
ì lúc nào).
Hy v
ọng rằng với một số nguy
ên t
ắc tr 
ên b
ạn sẽ cải thiện r 
õ r 
ệt chất l
ư
ợng b
ài vi
ết tiếng Anh
c
ủa m
ình.
Bùi Trang
Gi 
ảng vi 
ên Global Education 
H
ọc tiếng Anh qua các tr 
ò ch
ơ
i phiêu l
ư
u
Ngày nay, các b 
ạn trẻ đ 
ã r 
ất quen với những 
ho 
ạt động giải trí tr 
ên m 
ạng, trong đó không 
th 
ể không kể đến các tr 
ò ch 
ơ 
i phiêu l 
ư 
(adventure game) 
đ 
ang ngày càng tr 
ở n
ên ph 
bi 
ến.
Trò ch
ơ
i phiêu l
ư
u là m
ột dạng tr 
ò ch
ơ
i trên máytính có n
ội dung t
ươ
ng t
nh
ư
m
ột bộ phim, luôn
c
ốt truyện v
à nhân v
ật chính (th
ư
ờng l
à m
ột
ng
ư
ời, ví dụ nh
ư
thám t
ử trinh thám hoặc c
ư
ớp
bi
ển). Điểm khác biệt l
à b
ạn không chỉ xem m
àcòn
đ
i
ều khiển
đư
ợc n
hân v
ật chính. Bạn sử
d
ụng chuột hoặc b
àn phím
đ
ể cho nhân vật của m
ình di chuy
ển trong thế giới “game”, nh
ìnng
ắm mọi thứ, nhặt l
ên, s
ử dụng chúng v
à nói chuy
ện với các nhân vật khác. Nhân vật của
b
ạn cũng nói chuyện đ
ư
ợc với bạn. Chẳng hạn, khi bạn bảo a
nh ta quan sát m
ột vật, anh ta
s
ẽ nói cho bạn anh ta thấy g
ì. B
ạn có thể sử dụng thông tin n
ày
đ
ể quyết định l
àm gì ti
ếp
theo.B
ất cứ ai đ
ã t
ừng tham gia một tr 
ò ch
ơ
i phiêu l
ư
u
đ
ều thấy thích thú. Nh
ư
ng có m
ột điều
không ph
ải ai cũng biết l
à nh
ững tr 
ò ch
ơ
i này còn là m
ột cách tuyệt vời để nâng cao tiếng
 Anh cho ng
ư
ời ch
ơ
i. Nguyên nhân là vì khi ch
ơ
i, b
ạn có thể:

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->