Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
An Thu Kiem Luc (Tron Bo)

An Thu Kiem Luc (Tron Bo)

Ratings: (0)|Views: 965 |Likes:
Published by Thuvienbao Tintuc
ThuVienBao.com - An Thu Kiem Luc (Tron Bo)
ThuVienBao.com - An Thu Kiem Luc (Tron Bo)

More info:

Published by: Thuvienbao Tintuc on Apr 08, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

04/08/2010

 
 Nguyeân taùc: Coå Long
 
www.vietkiem.com
 
 Dòch giaû: Thöông Lan
 
 Ñaû töï: Phöông Voâ Trình baøy: ÑHT 
1
 A   A   A    Â   Â   Â  n  n  n  h h h u  u  u    ø    ø    ø K  K  K   i  i  i   á    á    á   m  m  m  u  u  u   ï  ï  ï c   c   c   
  Chöông 1
 
 N N N g  g  g  ö  ö  ö  ô  ô  ô   ø   ø   ø   ù   ù   ù ooo t  t  r  r  r   é   é   é  n  n  n  g  g  g  
GG
ioù laïnh xeù thòt da nhö dao caét, töøng ñuïn maâydaøy ñaëc cuoän chuïp leân nhau...Beân bôø Boät Haûi soùng bieån ì aàm, ñôït ñôït noái tieáp phuûleân gaønh ñaù...Roáp!...Moät ñôït soùng nhaøo leân, ñaåy chieác buoàm ñaäp vaøo gheành ñaù phaùt leân moättieáng khoâ khan, coät buoàm gaõy laøm ñoâi tuït ra theo soùng nöôùc.Maët bieån ñen ngoøm vuït loùe leân hai aùnh ngôøi ngôøi nhö hai vì sao laáplaùnh di ñoäng laàn lan vaøo bôø bieån.Neáu coù ai chôït thaáy nhaát ñònh seõ cho ñoù laø ñoâi maét cuûa Thaàn Bieånbaùo hieäu cho nhaân gian bieát tröôùc côn thònh noä cuûa phong ba...Nhöng khoâng, hai ñoùm saùng cao daàn khi saùt ñeán bôø, vaø khi ñôïtsoùng cao nhaát tuït xuoáng, hieän ra moät ngöôøi vaän aùo traéng, toùc loõa xoõaphuû vai ñöùng thaúng mình leân, ñoâi maét ngôøi chieáu saùng...Thanh tröôøng kieám voû ñen oùng aùnh ñöôïc naém chaët trong baøn taytraéng muoát, nhieàu ñöôøng gaân xanh rôøn noåi leân cuoàn cuoän, boäc loä noäi löïccuûa keû caàm göôm vaø ñoàng thôøi cuõng noùi leân raèng, giöõa soùng bieån muoântruøng doàn daäp, ngöôøi aáy baèng loøng boû taát caû nhöõng gì treân coõi ñôøi naøy,chæ tröø thanh tröôøng kieám aáy maø thoâi!Roõ raøng ngöôøi aùo traéng laø keû bò ñaém thuyeàn, nhöng khoâng bieát töø
 
 Nguyeân taùc: Coå Long
 
www.vietkiem.com
 
 Dòch giaû: Thöông Lan
 
 Ñaû töï: Phöông Voâ Trình baøy: ÑHT 
2
nôi ñaâu vaø töø luùc naøo, ñaõ naém chaët thanh göôm vöôït soùng nöôùc vaøo bôø...Chaân ñaët leân baõi caùt chöa ñöôïc maáy böôùc, thaân aûnh ngöôøi aáy vuønglaûo ñaûo, nhöng chæ thoaùng qua, ngöôøi aùo traéng ñaõ ñöùng thaúng mình leânmoät caùch vöõng vaøng, tia maét nhö hai vì sao chieáu thaúng.Haén vöøa ñi vöøa moùc trong löng ra moät tuùi vaûi daàu, töø trong ñoù haénlaáy ra moät taám ñòa ñoà vaø nhieàu haøng chöõ ghi chi chít.Haén xem qua vaø cuoán laïi cho vaøo tuùi caån thaän, vöøa ñi vöøa laåm baåm:- Lao Sôn... Phi Haïc Moân Thanh Haïc Lieãu Toøng...Haén cöù böôùc ñeàu khoâng ñeå yù moïi vaät chung quanh, nhöng laï laømsao, neáu coù ai ñem thöôùc ra ño daáu chaân cuûa haén, chaéc chaén seõ kinhngaïc voâ cuøng, vì moãi böôùc caùch nhau ñuùng y moät thöôùc baûy taác, khoângböôùc naøo xeâ xích moät ly!Cöù nhö theá, haén thaúng ñeán Phi Haïc Moân.Phi Haïc Moân, moät trang traïi döôùi chaân Lao Sôn naèm chaén mieànÑoâng Loã. Noù laø moät cô nghieäp, moät toâng phaùi voõ laâm, ñöôïc döïng leân bôûibaøn tay cuûa Thanh Haïc Lieãu Toøng, moät nhaân vaät thaønh danh suoát boánmöôi naêm maø Thaäp Thaát Haïc Traûo, Hoùa Haïc Chöôûng vaø Haïc Vuõ Chaâmñöôïc thieân haï meänh danh laø Tam Tuyeät, moät caùi teân chaán ñoäng gianghoà.Maët trôøi ñaõ xeá sau raëng nuùi, ngöôøi aùo traéng khoâng mau khoângchaäm, böôùc ñi vaãn ñuùng y moät thöôùc baûy taác, thaúng vaøo Phi Haïc Moân,ñaàu toùc vaãn loøa xoøa quaùi dò...Hai caùnh cöûa goã thaät daøy sôn maøu ñoû choùi ñoùng chaët im æm. Ngöôøiaùo traéng böôùc thaúng qua cuøng moät löôït vôùi khung cöûa ñoå. Neáu khoâng ñeåyù, coù theå nghó raèng taïi khung cöûa ñoå ngöôøi aáy böôùc qua, chöù khoâng aitöôûng töôïng ñöôïc raèng kình löïc töø böôùc ñi cuûa haén ñaõ laøm cho khungcöûa kieân coá aáy troùc ra moät caùch quaù deã daøng.Beân trong, döôùi haøng coå thuï, coù nhieàu thanh nieân ñaïi haùn, coù leõ laøñaùm löïc só giöõ cöûa, thaáy tình huoáng dò thöôøng, cuøng ñöùng phaét leân vaøcuøng haù hoác moàm kinh ngaïc...Nhö khoâng caûm thaáy vieäc laøm cuûa mình gaây ra khinh ñoäng, ngöôøiaùo traéng cöù böôùc ñeàu tôùi tröôùc maët ñaùm ñaïi haùn vaø döøng laïi noùi baèngmoät caùch chaäm raõi töø töø:
 
 Nguyeân taùc: Coå Long
 
www.vietkiem.com
 
 Dòch giaû: Thöông Lan
 
 Ñaû töï: Phöông Voâ Trình baøy: ÑHT 
3
- Lieãu Toøng ôû ñaâu? Goïi haén ra ñaây!Tieáng noùi töøng tieáng moät roõ raøng laém, nhöng ngöôøi nghe vaãn thaáylaï, y nhö ngöôøi noùi coù gì chaän trong coå hoïng luùc phaùt aâm, moät gioïng noùikhaùc thöôøng.Ñaùm ñaïi haùn coù leõ laø cao thuû Phi Haïc Moân, vaø coù leõ bình thöôøng hoïcuõng laø tay kieät lieät, nhöng luùc baáy giôø, luùc ngöôøi aùo traéng xuaát hieän, hoïboãng ñaâm ra taùi maët, hoï löø maét ra hieäu cho nhau vaø chaäm ruùt lui.- Chuyeän gì maø kinh hoaøng theá?Tieáng quaùt nhö chuoâng gioùng, laøm cho ñaùm ñaïi haùn ñang hôùt haûithuït lui vuït quay mình laïi. Moät laõo giaø maëc caåm baøo, raâu toùc baïc phôñöùng söõng tröôùc beä thaàn.Moät trong ñaùm ñaïi haùn cuùi ñaàu run raåy:- Sö phuï... Sö phuï haõy xem... quyû...!- Noùi baäy!Laõo giaø toùc baïc cau maøy raày aùt, nhöng aùnh maét oâng ta cuõng hôisöûng soát tröôùc traïng thaùi dò kyø cuûa ngöôøi aùo traéng.Tuy nhieân, vaãn coøn ñuùng phong ñoä cuûa keû haøo huøng, laõo giaø toùc baïcvoøng tay coá taïo veû ung dung:- Baèng höõu laø ai? Chaúng hay coù chuyeän chi quaù böôùc ñeán teä moân?Ngöôøi aùo traéng böôùc töøng böôùc moät vaø caát gioïng noùi laï luøng:- OÂng laø Lieãu Toøng?Thanh Haïc Lieãu Toøng ñuùng laø laõo giaø toùc baïc, oâng ta vaãn giöõ veû oântoàn:- Vaâng, Lieãu Toøng chính laø laõo phu!Ngöôøi aùo traéng kheõ gaät ñaàu:- Toát, tuoát kieám ra!Lieãu Toøng nhöôùng maét:- Baèng höõu vaø hoï Lieãu naøy coù thuø oaùn ra sao?Ngöôøi aùo traéng traû lôøi ñaët moät:- Khoâng!
</