Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Dieu Sao Me Hon (Tron Bo)

Dieu Sao Me Hon (Tron Bo)

Ratings: (0)|Views: 908|Likes:
Published by Thuvienbao Tintuc
ThuVienBao.com - Dieu Sao Me Hon (Tron Bo)
ThuVienBao.com - Dieu Sao Me Hon (Tron Bo)

More info:

Published by: Thuvienbao Tintuc on Apr 08, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

10/24/2012

 
Ñaû töï: Chí Quang 
thaùng 11 naêm 2003 
1
ÑIEÄU SAÙO MEÂ HOÀN 
N
GOÏ A
ONG
S
INH
H
 AØN
G
IANG
N
HAÏN
 
vietkiem.com
nguyeân taùcdòch giaû
Nhaø Xuaát Baûn
ÔÔ  Ø  ØIIDDÒÒCCHHGGII A A  Û  Û 
aàn ñaàu tieân taïi Vieät Nam, toâi ñöôïc haân haïnh giôùi thieäu cuøng quí baïn ñoäcgiaû baûn dòch Thieân Long Baùt Boä
Luïc Maïch Thaàn Kieám, moät pho voõ hieäp kieät taùccuûa Kim Dung xuaát baûn taïi Höông Caûng vaø ñaõ ñöôïc quí baïn tuyeät ñoái hoanngheânh.Ñaùp laïi thònh tình noàng nhieät aáy, toâi cho ra maét baïn ñoïc, sau moät thôøi gianlöïa choïn coâng phu vaø tham khaûo yù kieán caùc baïn Hoa kieàu, pho Ñieäu Saùo Meâ Hoàn,moät taùc phaåm môùi nhaát cuûa Ngoïa Long Sinh taïi Ñaøi Baéc.Neáu Thieân Long Baùt Boä
Luïc Maïch Thaàn Kieám khoâng phaûi laø pho truyeänkieám hieäp thoâng thöôøng ñeå giaûi trí cho moät soá phuï nöõ, thieáu nhi, maø loâi cuoán ñöôïccaùc baäc trí thöùc nöõa, thì pho Ñieäu Saùo Meâ Hoàn cuõng laøm say meâ haøng trieäu ñoäc giaûAÙ Chaâu.Theo ñaø tieán trieån cuûa thôøi ñaïi, nhöõng pho voõ hieäp noåi tieáng khoâng phaûi vìnhöõng theá voõ, theá kieám hoang ñöôøng, nhöõng tình tieát haï caáp, voâ giaù trò veà maët ngheäthuaät.Caùc baïn ñaõ thaáy nhöõng tay haøo kieät trong Thieân Long Baùt Boä vì coù caên baûnveà Khoång giaùo, veà Phaät giaùo maø noåi tieáng anh huøng, nhöõng baäc quaàn thoa taøi bañeán ñaâu cuõng khoâng theå vöôït ra ngoaøi hai chöõ tieát lieät, nhöõng moái tình cao ñeïp cöïckyø thanh khieát.Caùc baïn seõ thaáy trong Ñieäu Saùo Meâ Hoàn nhöõng nhaân vaät hieáu nghóa, hieäpñaïo, möu moâ, nhöõng cuoäc ñaáu trí gheâ hoàn, nhöõng moái tình eùo le thoaùt tuïc.Ñaëc ñieåm cuûa Ñieäu Saùo Meâ Hoàn laø:
Coát truyeän laâm ly maø khoâng hoang töôûng.
Caùch trình baøy tæ mæ maø khoâng luoäm thuoäm.
Lôøi vaên löu loaùt maø khoâng röôøm raø.Veà hình thöùc, Ñieäu Saùo Meâ Hoàn khaùc Thieân Long Baùt Boä ôû choã noù khoângsoâi noåi gay caán ngay töø hoài ñaàu.Ñieäu Saùo Meâ Hoàn phaùt khôûi baèng nhöõng bí maät raát haáp daãn, caøng veà saucaøng bieán aûo ly kyø.Ñieäu Saùo Meâ Hoàn mieâu taû khoâng bieát bao nhieâu kyø nöõ, hieäp khaùch baèng loàihaønh vaên taân kyø vaø dieãn taû baèng moät taâm saéc, tuyeät ôû choã caùc nhaân vaät thaápthoaùng xuaát hieän ôû nhöõng hoài treân roài daàn boäc loä chaân töôùng ôû nhöõng hoài sau.Ñieäu Saùo Meâ Hoàn nguyeân baûn ñaõ ñöôïc in ra treân moät traêm hoài, vaø töø hoài haimöôi trôû ñi ñaõ thaáy nhöõng cuoäc möu ñoà lôùn lao, nhöõng cuoäc ñaáu trí vaø huyeát chieánruøng rôïn cuøng nhöõng moái tình thaàm kín vaãn khoâng vöôït qua voøng leã giaùo maø ñöôïc
 
Ñaû töï: Chí Quang 
thaùng 11 naêm 2003 
2
ÑIEÄU SAÙO MEÂ HOÀN 
N
GOÏ A
ONG
S
INH
H
 AØN
G
IANG
N
HAÏN
 
vietkiem.com
nguyeân taùcdòch giaû
Nhaø Xuaát Baûn
dieãn bieán ly kyø chöa heà coù trong caùc truyeän khaùc.Thaät khoù maø so saùnh ñöôïc söï hôn keùm giöõa Thieân Long Baùt Boä vaø Ñieäu SaùoMeâ Hoàn, hai pho truyeän môùi nhaát, noåi tieáng nhaát cuûa hai tieåu thuyeát gia tröù danhhieän ñaïi, moät ôû Höông Caûng, moät ôû Ñaøi Baéc.Caùc baïn ñaõ ñoïc caùc taùc phaåm cuûa Kim Dung, caùc baïn cuõng khoâng laï gì vôùiNgoïa Long Sinh treân caùc maët baùo. Moãi taùc giaû coù moät sôû tröôøng rieâng ñaëc bieät.Caùc baïn ñaõ haøi loøng tröôùc pho Thieân Long Baùt Boä, chaéc chaén seõ thích thuùhôn khi ñoïc pho Ñieäu Saùo Meâ Hoàn.Vaø ñaây, chuùng toâi xin quí baïn haõy thöôûng thöùc, pheâ phaùn vaø ñaùnh giaù photruyeän ñoäc ñaùo naøy.Muøa Thu naêm Giaùp Thìn
HAØN GIANG NHAÏN
 
Ñaû töï: Chí Quang 
thaùng 11 naêm 2003 
3
ÑIEÄU SAÙO MEÂ HOÀN 
N
GOÏ A
ONG
S
INH
H
 AØN
G
IANG
N
HAÏN
 
vietkiem.com
nguyeân taùcdòch giaû
Nhaø Xuaát Baûn
  H   H oo à  à  i i T  h h ö  ö  ù ù h h a a á  á  t  t  
MMOO  Ä  Ä T  T CCUUOO  Ä  ÄCCHHOO  Ä  ÄIIDDIIEE  Ä  ÄNN Y  Y  Y  Y   Ø  Ø 
eâm ñaõ khuya boán beà tòch mòch, maûnh traêng taøn gaéng söùc phoùng quatöøng maây ñaày aûm ñaïm nhöõng tia saùng aâm thaàm yeáu ôùt. Ngoïn gioù thu hiu haét thoåinhöõng chieác laù bay phaát phôùi.Treân ñaïi ñieän moät ngoâi chuøa coã giöõa coõi hoang vu, boán caây hoàng laïp (ñeøncaày) to baèng caùnh tay treû con, aùnh saùng chaäp chôøn nhau. Boán oâng giaø maøu aùo khaùcnhau ngoài xeáp baèng taïi boán goùc.Caû boán vò neùt maët ñeàu nghieâm nghò laï thöôøng, ngoài yeân chaêm chaêm töïa hoàboán pho töôïng ñaát, khoâng ai noùi caâu naøo.Moät côn gioù thoaûng ñöa muøi hoa queá ngoït ngaøo vaøo trong ñieän, ñoàng thôøithoåi taït boán ngoïn löûa hoàng döôøng nhö taét haún roài trôû laïi buøng saùng leân.Giöõa luùc nhöõng ngoïn hoàng lan saùng loøa trôû laïi, chính giöõa ñaïi ñieän xuaát hieäntheâm moät oâng giaø aùo xanh, raâu baïc, chöøng tôùi roán. OÂng ñöa maét nhìn quanh moätlöôït roài ñoät nhieân chaép tay thi leã, lôùn tieáng noùi:
Tieåu huynh ñaõ laøm nhoïc loøng boán vò hieàn ñeä phaûi chôø laâu!Boán oâng kia vaãn ngoài tónh toïa khoâng chôùp maét, töïa hoà nhö khoâng nghe thaáygì.OÂng raâu baïc thôû daøi, laåm baåm:
Chuyeän xöa ñaõ ñi vaøo quaù khöù, chaúng laø caùc hieàn ñeä ñeàu queân khuaáy vieäcba möôi naêm tröôùc ñaây roài sao? Moãi khi tieåu huynh nghó ñeán noâng noåi naêm anh emta phuùt choác trôû neân cöøu ñòch, tuy chöa ñeán noãi taøn saùt nhau nhöng ñaõ coi nhau nhö ngöôøi döng. Ba möôi naêm trôøi aáy tieåu huynh luoáng nhöõng baâng khuaâng chaúng ngaøynaøo laø khoâng nghó ñeán nhöõng haøn gaén laïi moái töông thaân giöõa anh em mình. Caùchieàn ñeä xa khôi goác chaân trôøi, khoâng theå moãi luùc tìm ñeán nhau ñöôïc, vì theá maøhoaøi baõo cuûa tieåu huynh khoâng ñöôïc maõn nguyeän. Thôøi gian thaám thoaùt phuùt choácñaõ ba möôi naêm, vì ta tìm ñöôïc haønh tung boán hieàn ñeä raát khoù neân tieåu huynh ñeåthieáp môøi boán vò veà ñaây hoäi dieän, cho khuaây khoûa noåi caùch bieät ba möôi naêm trôøi.Theá maø boán vò hieàn ñeä vaãn chöa löôïng tình, côûi môû taám loøng saàu khoå cho tieåuhuynh.OÂng noùi ñeå oâng nghe, haøng giôø boán vò kia vaãn lôø ñi nhö khoâng nghe thaáy gìvaø ngöôøi cuõng khoâng nhuùc nhích.OÂng toan noùi nöõa, baát thình lình coù tieáng chaân möôøi hai thieáu nieân ñeàu ñeobinh khí aäp vaøo ñöùng saép haøng ñeå ngaên loái ra khoûi cöûa ñieän.
ÑÑ