Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
P. 1
El Santuario y Su Purificacion

El Santuario y Su Purificacion

Ratings:
(0)
|Views: 1,147|Likes:
Published by SeGoS

More info:

Published by: SeGoS on Apr 08, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

03/13/2013

 
 7
lvvp>""yyy/vgiokv/bti"g{vbtk}
Kh ]gov{gtjb z ]{ P{tjejmgmjýo
 
Goikh Cgo{kh Tbftãi{k~
Kh cgpg pbhãvjmb fkh govji{b Ckfjb Btjkovk k}vgdg g p{ovb fk kovtgt ko {o ptbmk}b fkmgcdjb }jiojejmgvjub/ Ktg kh g÷b ;;0 g/M/( z G}vjgik}( tkz fk Ckfjg( z Mjtb( fk Pkt}jg(k}vgdgo kcpk÷gfb} ko {og i{kttg fk }{pktujukomjg/ Hgckovgdhkckovk pgtg G}vjgik}( }{knêtmjvb e{k fkttbvgfb( z Mjtb g}{cjý kh mbovtbh fkh tkjob Ckfb/ [o o{kub jcpktjb k}vgdgko ptbmk}b fk ogmjcjkovb/ Mjtb fkfjmý vtk} g÷b} g k}vgdhkmkt kh mbovtbh fk hg} vjkttg} w{khk} lgdãg gttkdgvgfb g hb} ckfb}/ H{kib( ko kh g÷b ;69 g/M/ }k hgo~ý lgmjg kh bk}vk g hgmbow{j}vg fk Hjfjg/
,7*
Kh e{v{tb jcpktjb kcpk~ý g mtkmkt z k|vkofãg }{} pbfktb}b}vkovçm{hb}( koi{hhkofb g bvtg} ogmjbok} ko }{} i{kttg} k|pgo}jboj}vg}/Ko kh g÷b ;69 g/M/ Fgojkh v{ub hg uj}jýo w{k }k tkij}vtg ko kh mgpãv{hb < fk }{ hjdtb/
 ,4*
Ko khhg e{k vtgo}pbtvgfb fk Dgdjhbojg g hg mj{fgf pkt}g fk ]{}g/ K}vg k|pktjkomjg zgktg {og }k÷gh fk hg vtgo}ebtcgmjýo tgfjmgh w{k hg vjkttg lgdtãg fk k|pktjckovgt cktmkf ghmbhgp}b fkh jcpktjb dgdjhýojmb z kh }{tijcjkovb fkh jcpktjb Ckfb#Pkt}g/ Hg joebtcgmjýotkij}vtgfg ko kh tk}vb fkh mgpãv{hb ob e{k ptbf{mvb fk hg joukomjýo fk Fgojkh/ Hg uj}jýo(fjmk( }k hk cb}vtý g êh ,uêg}k kh ukt}/ 7*/ Kh e{k }jcphkckovk kh tkmkpvbt fk hg tkukhgmjýofjujog w{k gdgtmgtãg {o hgtib pktãbfb fk vjkcpb fk}fk hg êpbmg fkh ptbekvg lg}vg {o$fj}vgovk e{v{tb$ ,ukt}/ 45*/
J/
 
HG UJ]JÝO FK FGOJKH <
G/
 
Kh mgtoktb z kh cgmlb mgdtãb 
Ko hg uj}jýo Fgojkh }k kombovtgdg ko hg tjdktg fk {o tãb mktmg fk ]{}g( fbofk ujb g{o mgtoktb mbo fb} hgtib} m{ktob}( {ob cç} ghvb w{k kh bvtb/ Kh mgtoktb gttkckvãg lgmjg khbk}vk( kh obtvk z kh }{t( z ogfjk ktg mgpg~ fk cgovkokt}k ko pjk fkhgovk fk êh/ Lj~b m{govbw{j}b z }k koitgofkmjý/ Kh çoikh fjnb g Fgojkh w{k kh mgtoktb tkptk}kovgdg gh jcpktjbCkfb#pkt}g ,ukt}/ 40*/ M{gofb kh ptbekvg v{ub hg uj}jýo( kh mgtoktb vbfguãg k}vgdggvgmgofb g Hjfjg ko kh bk}vk/Fk}p{ê}( kh ptbekvg ujb g {o cgmlb mgdtãb w{k ukoãg fkh bk}vk g vgh ukhbmjfgf( w{kfgdg hg jcptk}jýo fk w{k ukoãg ubhgofb ,ukt}/ ;*/ Vkoãg {o m{ktob hgtib kovtk hb} fb}bnb}/ K}vk gojcgh tkptk}kovgdg gh tkjob fk Itkmjg1 kh m{ktob tkptk}kovgdg g Ghkngoftb khItgofk ,ukt}/ 47 */ Hk vbcý {ob} m{gvtb g÷b} g Ghkngoftb ,==6#==7 g/M/* fk}vt{jt ghjcpktjb Ckfb#pkt}g/ Pktb kh mbow{j}vgfbt c{tjý c{z nbuko( $k}vgofb ko }{ cgzbt e{kt~g$,ukt}/ <*( z fkný gh jcpktjb }jo {o }{mk}bt mbcpkvkovk/ Mbcb tk}{hvgfb( kh jcpktjb }{etjý{o fkdjhjvgcjkovb fk}fk gfkovtb z ejoghckovk }k fjujfjý ko m{gvtb }kmmjbok}> Cgmkfbojg(G}jg Ckobt( ]jtjg z Kijpvb/]j mbcpgtgcb} k}vg }kmmjýo fk hg uj}jýo mbo Fgojkh 9( obvgcb} w{k Fgojkh < obvkoãg }ãcdbhb pgtg Dgdjhbojg/ ²Pbt w{ê2 W{j~ç pbtw{k fk}fk hg pkt}pkmvjug fjujogDgdjhbojg zg pg}gdg g hg lj}vbtjg z {o o{kub jcpktjb c{ofjgh kcpk~gdg g vbcgt h{igt/ [olj}vbtjgfbt lg fjmlb w{k $k}vtgvêijmgckovk( hg mbow{j}vg fk Dgdjhbojg pbt Mjtb mbcko~ýmbo hg mgcpg÷g mbovtg Hjfjg Q;69( g/M/S$/
,=*
Bvtg tg~ýo( w{j~ç gþo cç} jcpbtvgovk( vjkok
 
 4
w{k ukt mbo kh khkckovb fk vjkcpb ptbeêvjmb ckomjbogfb ko Fgojkh <>76/ Vtgvgtkcb} k}vbcç} vgtfk/
D/
 
Kh m{ktob pkw{k÷b
 
7/
 
Btjiko fkh m{ktob pkw{k÷b 
Lg }jfb c{z fjeãmjh pgtg hb} k}v{fjb}b} fk hg Djdhjg k}vgdhkmkt kh btjiko fkh m{ktobpkw{k÷b jovtbf{mjfb ko Fgojkh <>:/ Kh ptjomjpgh ptbdhkcg vjkok w{k ukt mbo hg mbok|jýokovtk hg þhvjcg pgtvk fkh ukt}ãm{hb < z hg ptjcktg pgtvk fkh ukt}ãm{hb :/ Fk}mtjdjkofb hgfjuj}jýo fkh jcpktjb itjkib( Fgojkh fjmk> $z ko }{ h{igt }ghjktbo bvtb} m{gvtb m{ktob}obvgdhk} lgmjg hb} m{gvtb ujkovb} fkh mjkhb$/ H{kib jovtbf{mk gh m{ktob pkw{k÷b> $z fk {obfk khhb} }ghjý {o m{ktob pkw{k÷b$/ Hg ptki{ovg k}( ²g w{jêo }k tkejktk hg etg}k $fk {ob fkkhhb}$2 ²M{çh k} kh govkmkfkovk2 ²Hb} m{ktob} b hb} ujkovb} fkh mjkhb2Kh vk|vb lkdtkb cj}cb ob} fg hg tk}p{k}vg/ Ko lkdtkb( hb} obcdtk} z hb}ptbobcdtk} vjkoko iêoktb1 b }bo cg}m{hjob} b ekckojob}/ ]j kh iêoktb fk {o obcdtk k}cg}m{hjob( {o ptbobcdtk w{k }k tkejktg g êh fkdk }kt cg}m{hjob/ K}vg }komjhhg tkihg ob}gz{fg g jfkovjejmgt kh h{igt fk btjiko fkh m{ktob pkw{k÷b/ Hb} iêoktb} fk hb} obcdtk} zfk hb} ptbobcdtk} ko Fgojkh <>< z : }bo hb} }ji{jkovk}> $///m{gvtb m{ktob} QekckojobS ///m{gvtb ujkovb} QekckojobS fk hb} mjkhb} Qph{tgh( cg}m{hjobS$/ $Z fk {ob QekckojobS fk khhb}Qcg}m{hjobS///$/ Gh bd}ktugt fkvkojfgckovk hg mbombtfgomjg fkh iêoktb kombovtgcb} }ýhb{og bpmjýo/ Kh ptbobcdtk $khhb}$ ob p{kfk tkektjt}k gh govkmkfkovk $m{ktob}$( pbtw{k$m{ktob}$ k} ekckojob z $khhb}$ k} cg}m{hjob/ $Khhb}$ p{kfk tkektjt}k þojmgckovk g$mjkhb}$ w{k k} ph{tgh z cg}m{hjob ko lkdtkb/ Kh o{cktgh ${ob$ fkdk tkektjt}k g $ujkovb}$pbtw{k gcdb} }bo ekckojob}/ Pbfkcb}( kovbomk}( pgtgetg}kgt kh ukt}ãm{hb : mbcb }ji{k>Z fk {ob Qfk hb} ujkovb}S fk khhb} Qfkh mjkhbS }ghjý {o m{ktob/
,6*
 Kh m{ktob pkw{k÷b ob }ghjý fk ojoi{ob fk hb} m{ktob} itjkib}( }job fk {ob fk hb}m{gvtb p{ovb} mgtfjoghk}/ G}ã }k jofjmý w{k kh m{ktob ktg {o o{kub pbfkt( ob {o et{vb fkhb} m{gvtb m{ktob} ptkujgckovk ckomjbogfb}/
4/
 
Hg bdtg fkh m{ktob pkw{k÷b
Hg fk}mtjpmjýo fk hg bdtg z hg} gmvjujfgfk} fkh m{ktob pkw{k÷b ptbuj}vg pbt Fgojkhob} gz{fg g fkejojt }{ ogv{tghk~g/ Kh vk|vb lkdtkb hhgcg g k}vk m{ktob ${o m{ktob fkpkw{k÷k~$( }{ijtjkofb w{k $}{tijý fk pkw{k÷b} mbcjko~b} z }k fk}gttbhhý ko ugtjg}fjtkmmjbok}( gfw{jtjkofb jocko}g ebtvghk~g$/
,;*
 
g/ K|pgo}jýo lbtj~bovgh
Fgojkh {}g ugtjb} uktdb} pgtg fk}mtjdjt hg} gmvjujfgfk} fkh m{ktob pkw{k÷b/Pb}jdhkckovk kh cç} jcpbtvgovk }kg $mtkmjý c{mlb$ ,lkd/
igfgh 
( $mtkmkt( }kt itgofk$*( zko kh ukt}ãm{hb : fk}mtjdk hg} mbow{j}vg} cjhjvgtk} z pbhãvjmg} fkh m{ktob pkw{k÷b/ Khm{ktob mtkmjý pbt k|pgo}jýo cjhjvgt/ Kh cj}cb uktdb }k {}g pgtg fk}mtjdjt hg k|pgo}jýocjhjvgt fkh mgtoktb ,ukt}/ 6* z fkh cgmlb mgdtãb ,ukt}/ <*/ K}vk uktdb {}gfb pbt Fgojkh pgtgfk}mtjdjt kh pbfkt cjhjvgt fk hb} jcpktjb} c{ofjghk} }{ijktk w{k kh m{ktob pkw{k÷b k} bvtbjcpktjb/Gh ji{gh w{k Ckfb#Pkt}jg z Itkmjg( kh m{ktob pkw{k÷b mtkmjý b hhkiý g }kt itgofkpbt hg mbow{j}vg fk bvtg} ogmjbok}/ ]k k|vkofjý lgmjg kh }{t( kh k}vk z hg vjkttg fk J}tgkh(hhgcgfg pbt Fgojkh $hg vjkttg ihbtjb}g$ b $Hg vjkttg fk hg lktcb}{tg$ ,Fgo/ 77 >75 ,Fjb}Lgdhg lbz*/ K}vg k|pgo}jýo lbtj~bovgh cgtmý hg ptjcktg kvgpg fkh mtkmjcjkovb fkh m{ktobpkw{k÷b z e{k e{ofgckovghckovk cjhjvgt z pbhãvjmg ko ogv{tghk~g/
,5*
 
 
 =
d/
 
K|pgo}jýo uktvjmgh
Kh ukt}ãm{hb 70 jovtbf{mk hg }ki{ofg kvgpg fk mtkmjcjkovb fkh m{ktob pkw{k÷b z{og uk~ cç} kombovtgcb} kh uktdb $mtkmkt"lgmkt}k itgofk$/ K}vg uk~ kh m{ktob }kk|vjkofk lgmjg gttjdg( lgmjg kh knêtmjvb fkh mjkhb/ Gw{ã kcpjk~g g ptbf{mjt}k {o o{kubfk}gttbhhb/ Kh m{ktob pkw{k÷b lgmk ghib w{k ojoi{ob fk hb} bvtb} jcpktjb} ckomjbogfb}ko Fgojkh < lgdãg lkmlb/ Hg k|pgo}jýo cjhjvgt fk gw{khhg} bvtg} pbvkomjg} w{kfý hjcjvgfgk|mh{}jugckovk gh phgob lbtj~bovgh/Kh m{ktob pkw{k÷b lg k|pktjckovgfb {o mgcdjb tgfjmgh ko }{ dþ}w{kfg fkhpbfkt/ ]{ ogv{tghk~g }k lg vtgo}c{vgfb fk {o pbfkt cjhjvgt z pbhãvjmb ko tkhjijb}b/ Hhkug}{} h{mlg} pbt kh pbfkt lg}vg {o o{kub ojukh( k} fkmjt( kh mkhk}vjgh/ K}vk pbfkt ptbm{tghbitgt hb w{k lgdãg }jfb hg g}pjtgmjýo fk ]gvgoç} ,J}g/ 76>74#76*/ G }kckngo~g fk H{mjekt(z ko mbovtg}vk mbo hb} fb} tkjob} govktjbtk}( kh m{ktob pkw{k÷b pgtkmk mtkkt w{k vjkok khfktkmlb z hg hjdktvgf fk k|vkofkt }{ mbovtbh pbhãvjmb z tkhjijb}b lg}vg hb} cj}cb} mjkhb}( ghg cbtgfg fk Fjb}/Fkdktãgcb} obvgt w{k g mg{}g fk hg fbdhk k|pgo}jýo fkh m{ktob pkw{k÷b( Fgojkh<>:#76 mbcdjog fb} fjektkovk} vjpb} fk hkoi{gnk k jcçikok}/ Kombovtgcb} hkoi{gnk kjcçikok} cjhjvgtk} mbcdjogfb} mbo hkoi{gnk z mbomkpvb} {}gfb} ko kh }gov{gtjb gckfjfg w{k kh ptbekvg vtgvg fk fk}mtjdjtob} hg bdtg z hg uktfgfktg ogv{tghk~g fk k}vkpbfkt/ Kh m{ktob pkw{k÷b lg hhkigfb g }kt {og pbvkomjg pbhãvjmbttkhjijb}g w{k hgo~g {ogvgw{k cjhjvgt mbovtg kh cj}cb mkovtb fkh {ojukt}b> kh }gov{gtjb mkhk}vjgh/Ukcb} hg k|pgo}jýo uktvjmgh fkh m{ktob pkw{k÷b ko hb} }ji{jkovk} fkvghhk}>
 
,7*
 
Kh m{ktob pkw{k÷b z kh knêtmjvb fkh mjkhb/
Vgo ptbovb mbcb kh m{ktob pkw{k÷b }kubhujý lgmjg gttjdg v{ub w{k koetkovgt g hb} knêtmjvb} fkh ]k÷bt hhgcgfb} pbt Fgojkh $khknêtmjvb fkh mjkhb$ ,ukt}/ 70*/ K}vg etg}k }k {}g ko kh Govji{b Vk}vgckovb fk fjukt}g}cgoktg}/ Kh obcdtk $knêtmjvb$ fk}jiog $vtbpg}( {o knêtmjvb$ ,uêg}k Fk{v/ 40>:1 7 Tkz/ 4>;1]gh/ 66>:1 50>70*/ M{gofb }k {}g ko tkhgmjýo g Fjb} ,knêtmjvb fkh ]k÷bt*( p{kfk fk}jiogt ghp{kdhb fk J}tgkh mbcb {o knêtmjvb ,K|b/ 5>451 9>6*/ Ko bvtb} pg}gnk} $kh knêtmjvb fk hb}mjkhb}$ }bo hb} çoikhk} fk Fjb} ,7 Tkz 44>7:1 ]gh( 70=>7:#47*/ Kh Nkek fkh knêtmjvb k} khPtãomjpk fkh knêtmjvb mkhk}vjgh ,Nb}/ ;>76*( w{jkok} }bo $cjoj}vtb} }{zb}/$ ,]gh/ 70=>47*/Ko Fgojkh kh knêtmjvb z hg} k}vtkhhg} fk hb} mjkhb} ,<>70* }k tkejktko pgtvjm{hgtckovk ghb} }govb} mbcb dhgomb} fk hb} gvgw{k} fkh m{ktob pkw{k÷b ,ukt}/ 46*/ ]bo pgtvk fkhknêtmjvb fk Fjb}/ Kh m{ktob pkw{k÷b k} mgpg~ fk fkttjdgt g
ghi{ob} 
fkh knêtmjvb z fk hg}k}vtkhhg}( hb m{gh }{ijktk w{k }{ ujmvbtjg ob k} gd}bh{vg/ Kh uktdb $kmlgt pbt vjkttg"pj}bvkgt$vjkok gw{ã hg mboobvgmjýo fk {og fkttbvg cjhjvgt fk ghi{jko/ Kh m{ktob pkw{k÷b jomh{}bpj}bvký gh knêtmjvb/ Kh uktdb $pj}bvkgt"lbhhgt$ koegvj~g gþo cç} hg} jfkg} fk fkttbvg ,me J}g/67>4;*( l{cjhhgmjýo z eghvg fk pbfkt ,J}g/ 4<>=1 45>;( 5*/ Kh knêtmjvb k} jomgpg~ fk ukomkt ghm{ktob pkw{k÷b ,me/ Fgo/ <>9*/$Knêtmjvb$ mbcdjog hb} mbomkpvb} cjhjvgt z tkhjijb}b pbtw{k fk}jiog gh knêtmjvb
fkh ]k÷bt 
/ Kh m{ktob pkw{k÷b k}vç ko i{kttg mbovtg Fjb} cj}cb( pbt hb vgovb( }{ ujmvbtjg k}pgtmjgh/
,4* Kh m{ktob pkw{k÷b z kh Ptãomjpk/
Kh m{ktob pkw{k÷b }k c{kuk lgmjg gttjdg ko fb}kvgpg}/ Ko hg ptjcktg gvgmg gh knêtmjvb fkh mjkhb( pktb ko hg }ki{ofg }k koitgofkmk mbovtgkh Ptãomjpk fkh knêtmjvb ,uêg}k kh ukt}/ 77 */ K}vk Ptãomjpk }k ckomjbog ko Nb}{ê ;>76/ K}{o }kt mkhk}vjgh w{k k}vç g mgtib fk hb} knêtmjvb} mkhk}vjghk}/ Nb}{ê ktg vgcdjêombcgofgovk fk hb} knêtmjvb} mkhk}vjghk} fk Fjb} }bdtk hg vjkttg/ Gcdb} knêtmjvb} vtgdgngtbo n{ovb} pgtg fkttbvgt g Nktjmý/ Ko Fgojkh kh vêtcjob Ptãomjpk }k {}g pgtg tkektjt}k ghCk}ãg}( hhgcgfb Cji{kh kh Ptãomjpk ko Fgojkh 70>7=( 471 74>7 ,me/ :>4;*/ K}vk pkt}bognkfk}kcpk÷g e{omjbok} }gmktfbvghk} z tkijg}/
 

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
acorders liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->