Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
mobilna tv kao nova tehnologija i mogucnost za optimalnije ucenje i dobijanje potrebnih informacija

mobilna tv kao nova tehnologija i mogucnost za optimalnije ucenje i dobijanje potrebnih informacija

Ratings: (0)|Views: 118 |Likes:
Rad je objavljen u Zborniku radova 4. nedjunarodnog nau;nog skupa pod nazivom Tehnologija, Infornatika, Obrazovanje - Za društvo učenja i znanja, održanom 2007. godine

Rad je objavljen u Zborniku radova 4. Međunarodnog naučnog skupa održanog 2007. godine pod nazivom Tehnologija, Informatika, Obrazovanje - Za društvo učenja i znanja
Rad je objavljen u Zborniku radova 4. nedjunarodnog nau;nog skupa pod nazivom Tehnologija, Infornatika, Obrazovanje - Za društvo učenja i znanja, održanom 2007. godine

Rad je objavljen u Zborniku radova 4. Međunarodnog naučnog skupa održanog 2007. godine pod nazivom Tehnologija, Informatika, Obrazovanje - Za društvo učenja i znanja

More info:

Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/01/2013

pdf

text

original

MOBILNA TV KAO NOVA TEHNOLOGIJA I MOGU\u0106NOST ZA OPTIMALNIJE U\u010cENJE I
DOBIJANJE POTREBNIH INFORMACIJA
Predrag Danilovi\u0107, dipl. Ing.
RTS \u2013 TV Beograd

Uporedo sa ubrzanim nastajanjem, razvojem i propagiranjem globalnog dru\u0161tva znanja i u\u010denja, u kome bi svi, svugde i uvek trebali da imaju lak pristup i kori\u0161\u0107enje kvalitetnih informacija, do\u0161lo je do izuzetne ekspanzije i razvoja raznih mnogobrojnih digitalnih tehnologija koje upravo to i omogu\u0107avaju i podsti\u010du brz i kvalitetan razvoj ovakvog dru\u0161tva. Te digitalne tehnologije odnose se pored ostalih i na oblasti raznovrsnih prenosa i dopremanja odnosno distribucije signala i multimedijalnih informacija do korisnika, kao i u oblastima koje se bave produkcijom odnosno proizvodnjom, obradom, skladi\u0161tenjem i prezentovanjem tih informacija.

Mobilna televizija je jedna od ovih novih digitalnih tehnologija koja jo\u0161 vi\u0161e upotpunjuje

mogu\u0107nosti za optimalnije u\u010denje i dobijanje potrebnih, kvalitetnih i pravovremenih audio i vizuelnih informacija. Ona\u0107e uveliko izmeniti, unaprediti i upotpuniti poslovni svet i komunikaciju, informisanje, obrazovanje, pored ostalog i kroz slobodno vreme ljudi, omogu\u0107avaju\u0107i im da, u ovom veoma dinami\u010dnom vremenu, optimalno iskoriste i svoje vreme, i svoju energiju i potrebne informacije.

Upravo i ve\u0107ina zahteva za mobilnom televizijom dolazi od strane poslovnih ljudi, nau\u010dnih
radnika i studenata koji bi voleli da optimalno iskoriste svoje slobodno vreme dok na primer putuju,
\u010dekaju na stanici i sli\u010dno, gledaju\u0107i nau\u010dne, obrazovne, informativne, zabavne, muzi\u010dke, i druge
programe na svojim priru\u010dnim (handheld) ure\u0111ajima.

Mobilna televizija (Mobile TV ili Mobile Broadcasting) predstavlja nove digitalne tehnologije za emitovanje i optimalan prijem digitalnih audio-video signala odnosno televizijskih programa namenjenih korisnicima mobilnih ure\u0111aja i telefona i priru\u010dnih (handheld) ure\u0111aja, nastale konvergencijom tzv. broadcast i mobilnih usluga.

Za razliku od tzv. streaming-a koji zahteva dovoljno \u0161irok propusni opseg 3G mre\u017ee (3. generacije), odnosno mre\u017eu koja obezbe\u0111uje dovoljno kapaciteta, i koji ustvari predstavlja 1-na-1 metod isporu\u010divanja TV sadr\u017eaja mobilnim ure\u0111ajima, prava mobilna \u201ebroadcast\u201c televizija (1-na-vi\u0161e) ne zahteva od mobilnog operatera ogromne mre\u017ene resurse za distribuiranje sadr\u017eaja.

Kao \u0161to je to naj\u010de\u0161\u0107e slu\u010daj i kod uvo\u0111enja i potpune eksploatacije nekih drugih tehnologija, tako je i u slu\u010daju mobilne TV trenutno \u201eborba\u201c za dono\u0161enje jedinstvenog standarda odnosno jedne tehnologije koja\u0107e se koristiti u tu svrhu. Glavne konkurentske tehnologije suD V B- H (DigitalVideo

Broadcasting-Handheld) i DMB(Digital Multimedia Broadcasting), ISDB-T(Integrated Services
Digital Broadcast-Terrestrial), Qualcomm MediaFLO i njihove varijante (DVB-H u UHF-u, DVB-H u
S-u, T-DMB (Terrestrial-DMB), S-DMB (Satellite-DMB), DVB-SSP (DVB-Satellite Service for
Portables),...)

DVB-H standard je razvijen u okviru projekta \u201eDVB za priru\u010dne ure\u0111aje\u201c (DVB to the Handsets), koji predstavlja jedan od novijih projekata za globalni digitalni prenos audio i video sadr\u017eaja, koji se razvija u okviru DVB konzorcijuma sastavljenog od preko 260 broadcaster-a, proizvo\u0111a\u010da, mre\u017enih operatora, softverskih kompanija, regulatornih tela i drugih, u preko 35 zemalja na svim kontinentima. Odobren je od strane Evropskog Instituta za Telekomunikacije (ETSI-European Telecommunications Institute) i testira se i koristi u pilot projektima mobilne TV u mnogim zemljama kao \u0161to su Australija, Finska, Nema\u010dka, Italija, Malezija, Ju\u017ena Afrika, Tajvan, Velika Britanija,

Sjedinjene Ameri\u010dke Dr\u017eave, i mnogim drugim. DVB-H je baziran na tehnologiji koja se koristi za
zemaljsko preno\u0161enje digitalne televizije DVB-T (DVB-Terrestrial).

DMB se bazira na standardu koji se koristi za digitalni radio DAB (Digital Audio Broadcasting), i on mo\u017ee koristiti ve\u0107 dodeljene DAB frekvencije u VHF i L opsegu, u zavisnosti od preciznih uslova koje reguli\u0161e nacionalno regulatorno telo. Mogu\u0107e je lako realizovati i velike mre\u017ee koriste\u0107i S-DMB za distribuciju i T-DMB unutar urbanih naselja. DMB je za sada najrazvijeniji u Koreji, a u toku su i pilot projekti u Nema\u010dkoj, Francuskoj, Indoneziji, Norve\u0161koj, Italiji i Kini.

ISDB-T standard se koristi u Japanu za satelitsko i zemaljsko digitalno emitovanje SD (Standard Definition) i HD (High Definition) TV ve\u0107 nekoliko godina, a nedavno je vlada dodelila i jedan deo (1/13) zemaljskog digitalnog TV multipleksa za usluge mobilne televizije za besplatne (free- to-air) programe.

MediaFLO je sistem koji je razvio Qualcomm u SAD-u, sli\u010dan DVB-H, i nudi se kao
kompletno re\u0161enje za mobilnu TV.

Ove tehnologije se neprestano i ubrzano razvijaju. U toku su stalna testiranja i pilot projekti emitovanja TV programa namenjenih ovakvim kompatibilnim ure\u0111ajima, naj\u010de\u0161\u0107e u velikim gradovima i naseljenim oblastima, kao i u toku zna\u010dajnih sportskih i nau\u010dno-sajamskih manifestacija (na primer, CeBIT\u2013Hanover, IBC-Amsterdam, NAB-Las Vegas, 3GSM Svetski Telekomunikacioni Kongres\u2013Barselona, Svetsko prvenstvo u fudbalu 2006\u2013Nema\u010dka,...), a sa ciljem da se provere trenutna dostignu\u0107a i kvalitet usluga, i da se dobije odziv od velikog broja korisnika koliko su oni zadovoljni i kakva su im o\u010dekivanja.

Koliki je predvi\u0111eni zna\u010daj ovih tehnologija, a nadamo se da\u0107emo se uskoro i sami uveriti, govori i to da su tu uklju\u010dene skoro sve najva\u017enije svetske kompanije i konzorcijumi koji se bave mobilnom telefonijom, radio i televizijskim emitovanjem (Broadcasting-om), produkcijom i distribucijom AV sadr\u017eaja i sli\u010dno (na primer, samo u Evropi to su organizacije DVB, DVB-H, itd., zatim Nokia, Siemens Communications, Alcatel, Eutelsat,..., u Aziji Samsung, LG, itd.)

Na osnovu istra\u017eivanja potencijalnih tr\u017ei\u0161ta mobilne televizije koje su sprovele vode\u0107e organizacije i kompanije iz ove oblasti, procenjuje se relativno brza isplativost investicija u mobilnu TV, kao i to da\u0107e do 2010. godine u Evropi biti oko 10% korisnika mobilne televizije od ukupnog broja populacije koja\u0107e imati mogu\u0107nost prijema mobilne televizije. To\u0107e predstavljati veliko novo potencijalno tr\u017ei\u0161te. Prodor na masovno tr\u017ei\u0161te o\u010dekuje se najkasnije do letnje olimpijade 2008. godine.

O\u010dekivanja ljudi odnosno korisnika raznovrsnih multimedijalnih AV informacija i televizijskih programa su velika, ali ve\u0107 sada u ve\u0107oj ili manjoj meri ostvariva. Trenutni rezultati su jo\u0161 daleko od krajnjih planiranih ciljeva, ali se sve br\u017ee ide ka njihovom ostvarivanju. Neki od mnogih razloga koji usporavaju razvitak su, na primer, borbe oko standardizacije, neke uo\u010dene mane i ograni\u010denja trenutnih tehnologija, cene realizacija zami\u0161ljenih projekata, problemi kori\u0161\u0107enja frekvencija zbog ka\u0161njenja prelaska sa analogne na digitalnu televiziju, itd.

CILJEVI MOBILNE TELEVIZIJE
Ciljevi mobilne televizije su slede\u0107i:
\u2022

Kvalitetan prijem TV programa i drugih multimedijalnih informacija na mobilnim telefonima i priru\u010dnim (handheld) ure\u0111ajima, po mogu\u0107stvu bilo gde, bilo kome i bilo kada, i u pokretu, i na otvorenom prostoru, unutar zgrada, u podzemnoj \u017eeleznici, u vozilima, itd. \u017delja je da se omogu\u0107i svim korisnicima da neometano i bez prekidanja u prijemu mogu da prate televizijske programe i dobiju korisne multimedijalne informacije bilo gde u tzv. mobilnom okru\u017eenju, da ne gube vreme i da mogu korisno da popune, na primer, vreme dok ne\u0161to\u010dekaju, putuju, i sli\u010dno, da ne propuste pra\u0107enje nekog va\u017enog programa za njih ukoliko su van svojih domova ili kancelarija, da se malo razonode ili odmore, itd.

\u2022

Ukazati ljudima na korisnost mobilne TV i na sve njene mogu\u0107nosti, na stvarnupo t rebu posedovanja mobilne TV odnosno \u201eTelevizije u pokretu\u201c za razne grupacije ljudi, a ne da im to bude jo\u0161 jedna mobilna igra\u010dka ili modni deo.

\u2022
\u0160to vi\u0161e televizijskih kanala dostupnih svima. DMB tehnologija omogu\u0107ava 4 do 8
programa, a DVB-H i do 50 kanala.
\u2022

Upotreba jednog aparata (ure\u0111aja) \u0161irom ve\u0107e oblasti, vi\u0161e dr\u017eava, regiona, na primer \u0161irom cele Evrope. Te\u017ei se da kao \u0161to mobilni telefon mo\u017ee da radi u uslovima rominga (roaming) (izme\u0111u dve razli\u010dite mobilne mre\u017ee), i da ure\u0111aj za mobilnu TV mo\u017ee to isto ili sli\u010dno.

\u2022

Koristiti \u0161to kvalitetnije ekrane (displeje) na ovim ure\u0111ajima, dijagonala ve\u0107ih od 3 ili 4 in\u010da odnosno oko 10 cm, da bi korisnici mogli da u\u017eivaju u programima, a ne samo da naga\u0111aju \u0161ta se de\u0161ava. Ovi ekrani podr\u017eavaju do 16 miliona boja.

\u2022

Primena jednostavnih, lakih i intuitivnih usluga odnosno servisa za kori\u0161\u0107enje, kao i intuitivnog Vodi\u010da elektronskih servisa (usluga) (ESG-Electronic Service Guide), koji u sebe uklju\u010duje informacije o svim dostupnim TV programima i ostalim interaktivnim uslugama.

\u2022
Omogu\u0107iti snimanje i skladi\u0161tenje ovih \u017eivih TV programa na mobilnim priru\u010dnim
ure\u0111ajima, kao i mogu\u0107nost razmene sadr\u017eaja sa kompatibilnim kompjuterom.
\u2022

Maksimalno iskoristiti mogu\u0107nosti implementacije interaktivnih usluga (odn. servisa) koji mogu da obezbede dodatnu funkcionalnost emitovanja, na primer interakcijom gledalaca sa \u017eivim TV programom kroz razna tele-glasanja, zabavno-obrazovnim tele-kvizovima, tele-kla\u0111enjima, interaktivnim reklamama ili TV prodajama, interaktivnim pretra\u017eivanjima dodatnih informacija, itd., a sve to pomo\u0107u povratnog kanala putem jednostavne konekcije preko mobilnog telefona. Mobilni mre\u017eni operater obezbe\u0111uje ovaj povratni kanal koji dalje pru\u017ea mogu\u0107nost interaktivnosti i daje gledaocima mogu\u0107nost da imaju interakciju sa mobilnim TV programima, za\u010diju distribuciju do korisnika je zadu\u017een tzv. \u201ebroadcaster\u201c koriste\u0107i neku od navedenih digitalnih tehnologija mobilne televizije.

\u2022

Omogu\u0107iti korisnicima da pored besplatnih (free-to-air) TV programa, mogu da primaju pod odre\u0111enim uslovima i tzv. \u201epay-TV\u201c i \u201epay-per-view-TV\u201c TV programe koji se pla\u0107aju unapred ili posle gledanja, odnosno da koriste usluge videa na zahtev (video-on- demand).

\u2022
Obezbediti dobru tehni\u010dku funkcionalnost i pouzdanost mobilnih priru\u010dnih (handheld)
ure\u0111aja kompatibilnih sa navedenim tehnologijama mobilne TV.
\u2022

Obezbediti programe i sadr\u017eaje pogodne i prilago\u0111ene i za kratkotrajno gledanje (kratke forme), zatim za nova tzv. \u201eudarna vremena\u201c (prime times) u toku dana s obzirom da korisnici nisu vezani samo za svoje domove ve\u0107 svugde gde se kre\u0107u i nalaze (na primer u vremenima kada ljudi odlaze ili dolaze na poslove ili fakultet, zatim za vreme pauza i sli\u010dno).

Neke mogu\u0107e te\u0161ko\u0107e pri kori\u0161\u0107enju mobilne televizije bi mogle biti:
\u2022

zloupotreba medijskih pravila pona\u0161anja i sli\u010dnih pravila koje se koriste u komunikacijama putem Interneta od strane kreatora odre\u0111enih TV kanala, ali bi se to moglo lako re\u0161iti neprestanom kontrolom odre\u0111enih tela iz radiodifuzne agencije i eventualnim rigoroznim ka\u017enjavanjem;

\u2022

preterano i besciljno kori\u0161\u0107enje ovih ure\u0111aja i ove tehnologije. Iako su ve\u0107 sada, a u budu\u0107nosti jo\u0161 vi\u0161e, ovi ure\u0111aji veoma izazovni (\u201ezarazni\u201c) za kori\u0161\u0107enje, ljudi ipak moraju biti sami svesni \u0161ta su im prioriteti i koliko\u0107e i kada koristiti odre\u0111ene ure\u0111aje za posao, za zabavu, i sli\u010dno, ili\u0107e biti sankcionisani onemogu\u0107avanjem ili ograni\u010davanjem da ih koriste od strane roditelja, nastavnika, poslodavaca, itd.

ZAKLJU\u010cAK

Ovom tehnologijom je otvoren jo\u0161 jedan novi svet mogu\u0107nosti, ne samo za krajnje korisnike ve\u0107 i za one koji pru\u017eaju usluge radio i TV emitovanja (broadcastere), mobilne mre\u017ene operatere, ali i za sve one koji stvaraju, razvijaju i skupljaju odgovaraju\u0107e sadr\u017eaje (na primer specijalizovane kompanije, razne izdava\u010dke ku\u0107e, post-produkcioni centri, univerziteti, fakulteti ili neke druge nau\u010dne institucije). Svi oni u mobilnoj televiziji vide dodatni potencijal za preno\u0161enje odgovaraju\u0107ih (mobilnih) sadr\u017eaja korisnicima, ali i za ostvarivanje prihoda, na taj na\u010din \u0161to nude kompletno multimedijalno iskustvo za korisnike, od \u017eivog emitovanja i prijema TV programa, pa do svih multimedijalnih usluga mobilne mre\u017ee, a naro\u010dito interaktivnosti koja ih spaja i najvi\u0161e doprinosi kori\u0161\u0107enju i jednih i drugih usluga, a time i pove\u0107anju protoka podataka kroz mobilnu mre\u017eu. Nude\u0107i im ovakvo kompletno multimedijalno okru\u017eenje, ljudi se sve vi\u0161e privla\u010de i opredeljuju za kori\u0161\u0107enje ovih novih digitalnih mobilnih i TV tehnologija, uvi\u0111aju\u0107i vrlo brzo koje sve koristi mogu izvu\u0107i iz njih, uz normalno i pravilno kori\u0161\u0107enje.

Smatramo da je potreba, \u017eelja i cilj da se ljudima jo\u0161 vi\u0161e pribli\u017ei i da im se \u201eguraju\u201c kvalitetne informacije i sadr\u017eaji, a ova tehnologija\u0107e to jo\u0161 vi\u0161e omogu\u0107iti, dok ljudima ostaje da pravilno i pa\u017eljivo biraju one informacije i sadr\u017eaje koje su im potrebni za odre\u0111eni posao, u\u010denje, informisanje i sli\u010dno.

Univerziteti ili odre\u0111ene grupacije fakulteta i nau\u010dnih institucija bi mogle tra\u017eiti i dobiti, na
osnovu zna\u010daja koji bi trebali da imaju u dru\u0161tvu i za dru\u0161tvo, ili zakupiti jedan ili vi\u0161e kanala i

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->