Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
54Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
problemi pripreme nastavnika za nastavu muzicke kulture

problemi pripreme nastavnika za nastavu muzicke kulture

Ratings:
(0)
|Views: 7,558|Likes:
Rad je objavljen u Zborniku radova 4. nedjunarodnog nau;nog skupa pod nazivom Tehnologija, Infornatika, Obrazovanje - Za društvo učenja i znanja, održanom 2007. godine

Rad je objavljen u Zborniku radova 4. Međunarodnog naučnog skupa održanog 2007. godine pod nazivom Tehnologija, Informatika, Obrazovanje - Za društvo učenja i znanja
Rad je objavljen u Zborniku radova 4. nedjunarodnog nau;nog skupa pod nazivom Tehnologija, Infornatika, Obrazovanje - Za društvo učenja i znanja, održanom 2007. godine

Rad je objavljen u Zborniku radova 4. Međunarodnog naučnog skupa održanog 2007. godine pod nazivom Tehnologija, Informatika, Obrazovanje - Za društvo učenja i znanja

More info:

Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/18/2015

pdf

text

original

 
PROBLEMI PRIPREME NASTAVNIKA ZA NASTAVU MUZI
Č
KE KULTUREProf. dr Vesna Vu
č
ini
ć
 
Filozofski fakultet – Nikši 
ć 
 , Odsjek za u
č 
iteljski studij 
1.
 
UVOD
Osnovna škola nastavu muzi
č
ke umjetnosti posmatra kao jednu od važnih disciplina koja uti
č
ena svestrani razvoj li
č
nosti savremenog društva. Ovaj predmet svoje sadržaje bazira na interesuu
č
enika, kao i njegovom psiho fizi
č
kom uzrastu. Nastava teži ka svesnom usvajanju znanja i veština, iu svom krajnjem cilju, teži ka razvijanju interesa za muzi
č
ku umjetnost.Saznajni proces se bazira na doživljavanju muzike kroz pjesmu i slušanje, pogotovo štosavremeni zahtjevi nastavu osloba
đ
aju verbalizma. Samo sistematski rad nastavnika može dovesti doželjenih rezultata, da se muzikom razvijaju emocije i mašta, podsti
č
e interes za muzi
č
ki doživljaj, da postane trajna potreba u
č
enika, što
č
ini estetsko-pedagošku svrhu nastave u školi.Sam naziv predmeta muzi
č
ka kultura, za razliku od ostalih obrazovnih formi, koje su svrstane pod naziv „predmet“, pokazuje da se kod u
č
enika želi uticati na razvoj estetskog doživljaja, mašte,stvarala
č
kog impulsa, veština i navika.Da bi nastava bila sastavni dio kulture svakog pojedinca mora biti pravilno usmerena i vo
đ
ena.U tom procesu važnu ulogu igra sam nastavnik, njegova stru
č
nost i osposobljenost za primjenu znanja.
2.
 
ULOGA NASTAVNIKA U PROCESU NASTAVE
Li
č
nost nastavnika u velikoj mjeri uti
č
e na uspeh u
č
enika, organizaciju, realizaciju ivrednovanje nastave. Istraživanja pokazuju da 50% školskog uspeha zavisi od nastavnika, njegovogstru
č
nog (muzi
č
kog) i didakti
č
ko-metodi
č
kog obrazovanja, osposobljenosti za primjenu tog znanja,kao i osobina li
č
nosti. Od njega zavisi jasno definisan cilj u
č
enja. Od znanja i ume
ć
a zavisidelotvornost objašnjavanja, vežbanja, provjeravanja i vrednovanja nastave. Od stavova nastavnika,njegovih interesovanja i potreba zavisi ambijent koji
ć
e se uspostaviti u razredu, nivo interakcije sau
č
enicima. Integrativna uloga nastavnika, može se raš
č
laniti na više elemenata koji svi pojedina
č
noimaju veliki zna
č
aj, i ne postoji jedinstven kriterijum u izradi te klasifikacije.Li
č
ni primjer nastavnika ogleda se u svim postupcima u školskoj sredini. Kroz predmetmuzi
č
ka kultura ima istaknuto mjesto u afirmaciji škole, prirodom svog rada, jer sve školskemanifestacije vezuju se za u
č
ć
e hora, orkestra ili solista u njima. Pored svoje stru
č
ne spreme,nastavnik mora stalno da se usavršava, traži nove forme rada, koje
ć
e u
č
enicima u
č
initi nastavu štozanimljivijom. U tom smislu on mora da se upozna sa savremenim tokovima muzi
č
kih zbivanja idostignu
ć
ima muzi
č
ke pedagogije.Druga bitna karakteristika nastavni
č
kog poziva, u svim oblastima njegove djelatnosti, jeste planiranje rada. Kako su obrazovanje i vaspitanje zna
č
ajne društvene djelatnosti, planiranju uobrazovno-vaspitnom radu se posve
ć
uje izuzetna pažnja. Ono je, garancija za realizaciju uspešnog radasa u
č
enicima. Nastavni plan i pisanje priprema su osnovni dokumenti kojima se rješavaju sva pitanjaorganizacije nastavnog rada. U nastavnom procesu dominantna uloga nastavnika ispoljava se krozorganizaciju svih aktivnosti u procesu rada i planiranje nastave.
3.
 
ZNA
Č
AJ PISANJA PRIPREME ZA
Č
AS
Priprema mora biti polazno na
č
elo za realizaciju
č
asa u koju nastavnik upisuje sve sadržaje,sredstva, oblike rada, metode, doma
ć
e zadatke. Iz iskustva znamo da je od svih predmeta koji seizu
č
avaju u mla
đ
im razredima osnovne škole, nastavnicima najteže riješiti programske sadržaje unastavi muzi
č
ke kulture.Pedagoški se
č
ini opravdanim da se pismena priprema za odre
đ
eni nastavni sadržaj studioznouradi jednom, a zatim da se u svakom trenutku, kad nastavnik to osjeti, dora
đ
uje. Na taj na
č
in se uvaspitno-obrazovnom radu izbjegava stihijnost. Upravo u pripremanju za nastavni
č
as dolazi doizražaja kreativnost i stru
č
na osposobljenost nastavnika. Njih treba provoditi za sve tipove
č
asova:obrade, ponavljanja, utvr 
đ
ivanja, vežbanja, sistematizacije i vrednovanja rada. Neposredna priprema zasve tipove
č
asova može biti:1.
 
Stru
č
na, u kojoj se temeljito upoznaje nastavni sadržaj.2.
 
Pedagoška priprema se odnosi na odre
đ
ivanje didakti
č
ko-metodi
č
kog na
č
ina rada, njom se planiraju metode rada.
 
3.
 
Organizaciono-tehni
č
ka sastoji se u pripremanju kabineta, instrumenata, audio, audiovizuelnih pomagala, fotografija kompozitora i instrumenata.4.
 
Psihološka priprema sadrži na
č
in na koji se motiviše u
č
enik za rad, razvija se interesovanje zaodre
đ
eni sadržaj, prilago
đ
ava se individualnim mogu
ć
nostima ve
ć
ine u
č
enika.Priprema može biti opširnija i sažetije. U opširnijoj se formuliše cijeli tok nastavnog rada po predvi
đ
enim etapama nastavnog procesa, uklju
č
uju
ć
i i sadržaj koji
ć
e se izlagati s didakti
č
ko-metodi
č
kog na
č
ina rada. U sažetijoj, u obliku skice navodi se naj
č
ć
e u tezama opšta struktura rada na pojedinim etapama, unose se neki važniji podaci i druge zna
č
ajne pojedinosti koje predstavljajusvojevrstan podsetnik za dobro pripremljenog nastavnika i za
č
as muzi
č
ke kulture.Kroz sljede
ć
i primjer pokaza
ć
emo u
č
emu se sastoji uloga nastavnika kao planera nastavnog
č
asa.
I-Odre
đ
ivanje nastavne jedinice
1.
 
 Nastavna jedinica – pjesma Prolje
ć
e (u
č
enje pjesme po notnom tekstu),2.
 
Tip
č
asa – obrada novog gradiva (note po trajanju: osmine),3.
 
Ciljevi
č
asa
 
obrazovni – uvo
đ
enje u osnove muzi
č
ke pismenosti
 
materijalni – da u
č
enici shvate nove elemente muzi
č
ke pismenosti (trajanje osmine)
 
funkcionalni – usavršavanje misaonih operacija analize, sinteze (povezivanje cijele note, polovine,
č
etvrtine)
 
vaspitni – razvijanje urednosti, ta
č
nosti, samokritike u u
č
enju nove pjesme
II – Plan rada na
č
asuDelovi
č
asa Faze radaNastavnemetodeMisaoneoperacijeslušne oper.Oblici rada
Uvodni dio
č
asa1.Ponavljanje ranijenau
č
enih not. trajanja2. Isticanje ciljaDijalogAnalizaiSintezaFrontalniiindividualni10min.Glavni dio
č
asa1. U
č
enje osminskogtrajanja2. U
č
enje pjesmeMonologDijalogSlušna percepcijaSintezaIndividualniradU parovima25min.Završni dio
č
asa1. Ponavljanje2.Provjera novog gradiva(u
č
enici sami rade)DijalogiMonologAnalizaiSintezaIndividualnirad10min.
III – Razrada plana rada
 Nastavnik planira sva pitanja kroz o
č
ekivane odgovore od strane u
č
enika, pobu
đ
uje maštu akose radi o analizi odslušane melodije.
4.
 
VO
Đ
ENJE NASTAVNOG PROCESA
Ova uloga nastavnika odnosi se na vo
đ
enje u
č
enja u cjelini, na sve što on preduzima u toku
č
asa kako bi olakšao u
č
eniku da shvati odre
đ
eno gradivo. Uloga nastavnika ogleda se u tome da primjenjuje odabrane nastavne metode i principe, vode
ć
i ra
č
una o interesovanjima u
č
enika. Nastavnik priprema i uvodi u proces u
č
enja kako bi u
č
enici uspešno usvojili gradivo. On planski i postepeno uvodi djecu u proces sticanja muzi
č
kih znanja, i pruža im mogu
ć
nost za samostalnou
č
enje i izražavanje. U daljem toku rada nastavnik vrši korelaciju s drugim predmetima.Kod likovnog vaspitanja mogu da se posmatraju slike uz odabranu muziku, ili da u
č
enici samislikaju uz muziku. Maternji jezik se može kombinovati s muzikom na taj na
č
in što se tekst pjesmeobradi na
č
asu maternjeg jezika kao recitacija, ili da se uz muziku
č
ita odabrani tekst. Vežbe na
č
asufizi
č
kog vaspitanja se lakše izvode uz izražajni ritam odabrane kompozicije.Savremena škola zahtijeva da se nastava izvodi uz svestranu aktivnost u
č
enika, i da bi u tomeuspeo nastavnik u svom radu mora primjenjivati nastavna sredstva koja nastavu
č
ine dinami
č
nijom, pobu
đ
uju interes za usvajanjem novih znanja. U današnjoj praksi se najviše koriste instrumenti (klavir,harmonika, gitara), audio kasete, muzi
č
ke slikovnice, fotografije kompozitora ili instrumenata koji seobra
đ
uju.
 
5.
 
MOTIVISANJE U
Č
ENIKA ZA RAD
Motivaciona uloga je važna i u njoj nastavnik rješava probleme kako, na koji na
č
in i kojim putem da razvija, podsti
č
e i održava dje
č
 ja interesovanja za muzi
č
ku umjetnost. Treba da prona
đ
e put imotiviše djecu za rad sa sadržajima koji su im teški i dosta apstraktni. To se postiže kroz pronalaženjena
č
ina kako da znanja stignu do u
č
enika, razvijanje unutrašnje motivacije za u
č
enje, bu
đ
enje želje dase shvati i nau
č
i izloženo. Rad mora biti zanimljiv i podrazumeva pozitivna potkrepljenja: pohvale,nagrade, isticanja.
6.
 
CILJ I ZADACI NASTAVE
Cilj vaspitno-obrazovnog rada je da podsti
č
e, razvija i neguje muzi
č
ko-stvarala
č
ke sposobnostiu
č
enika za aktivnim bavljenjem muzikom i razumijevanjem poruka muzi
č
kih djela. Time se kultivišumuzi
č
ke, estetske i psihofizi
č
ke sposobnosti li
č
nosti u cjelini.
Vaspitno obrazovni zadaci:
1.
 
Razvijanje muzi
č
ke i opšte sposobnosti u
č
enika i boga
ć
enje njihovog emocionalnog života;2.
 
Razvijanje sposobnosti u
č
enika za izvo
đ
enje muzi
č
kih sadržaja u vokalnom, plesnom iinstrumentalnom izrazu, do stupnja koji u
č
enicima omogu
ć
ava u
č
estvovanje u muzi
č
komživotu društvene sredine.3.
 
Razvijanje reproduktivne i negovanje stvarala
č
ke izražajne sposobnosti, razvijaju
ć
i sposobnostza slušanje, estetsko procjenjivanje muzi
č
kih djela i za muzi
č
ke interpretacije.4.
 
Upoznavanje osnovne muzi
č
ke pismenosti i izražajnih sredstava.5.
 
 Negovanje smisla za zajedni
č
ko muziciranja6.
 
Upoznavanje sa muzi
č
kom baštinom doma
ć
ih i stranih kompozitora. Najvažniji zadatak je razvoj muzikalnosti a njenu suštinu
č
ine: muzi
č
ki sluh, osje
ć
aj za ritam,muzi
č
ko pam
ć
enje, sposobnost reprodukovanja ritma i melodije..
7.
 
Č
IME SU SE RUKOVODI U RADU
Č
LANOVI STRU
Č
NOG TIMA ZA MUZI
Č
KUKULTURU
Istraživa
č
ki tim profesora Filozofskog fakulteta u Nikši
ć
u, pokušao je da provjeri realizacijunastave u mla
đ
im razredima osnovnih škola Crne Gore. Nova nau
č
no tehni
č
ka dostignu
ć
a zahtijevaju savremenu nastavu u smislu unapre
đ
ivanjanastavno-vaspitnog rada i podložni su promjenama. U tom kontekstu važno mjesto zauzima pripremanje za nastavu muzi
č
ke kulture, jer praksa pokazuje da se u nastavi ne pridaje odgovaraju
ć
izna
č
aj ovoj problematici, preciznije, jedan broj nastavnika ga sasvim zanemaruje. Odlu
č
ili smo da problem istražimo s ciljem unapre
đ
ivanja nastavno-vaspitnog rada. Zbog nedostataka pripremanja uovoj oblasti ponudili smo i niz prakti
č
nih rješenja.Istraživanje koje smo sproveli imalo je empirijsko-teorijski karakter, preciznije, pripremanjeu
č
itelja za izvo
đ
enje nastave iz muzi
č
ke kulture, kroz nekoliko aspekata:1.
 
Pedagoški aspekt – u kome se predvi
đ
aju didakti
č
ko-metodi
č
ki postupci, oblici rada iorganizaciona rješenja.2.
 
Stru
č
ni aspekt – u kome se prati temeljito poznavanje odgovaraju
ć
ih nastavnih sadržaja koji suuklopljeni u didakti
č
ko-metodi
č
ke sisteme.3.
 
Organizaciono-tehni
č
ki aspekt koji podrazumijeva pripremljenost nastavnih sredstava injihovu primjenu.4.
 
Psihološki aspekt se odnosi na osposobljenost nastavnika u izvo
đ
enju nastave muzi
č
ke kulture.Po svom karakteru istraživanje je bilo didakti
č
kog, me
đ
uškolskog i timskog rada. Cilj ihipoteza istraživanja su bile da se osnovnim istraživa
č
kim metodama ispita stanje i problemi koji pratenastavu muzi
č
ke kulture.U ovom istraživa
č
kom radu je korištena i analiti
č
ko-deskriptivna metoda. Instrument je bioupitnik, a koristili smo tehniku anketiranja. Ispitanici su bili nastavnici od I do IV razreda, a upitnik jekorišten kao dopuna glavnog istraživa
č
kog zadatka, analizi priprema.Podaci su sre
đ
ivani na osnovu statisti
č
kih postupaka i izraženi su u procentnoj vrednosti (%).Uzorak koji je obuhva
ć
en
č
ine 52 škole širom Crne Gore.
8.
 
MIŠLJENJE I STAVOVI NASTAVNIKA IZ ANKETA
Stavovi nastavnika su uglavnom ujedna
č
eni, a ako se razlikuju onda je to u malom procentu. Na prvo pitanje1.
 
Kakva je forma pripreme obavezna za nastavu u školi, svi su stoprocentno odgovorili da jeusmena i pismena.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->