Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
7Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
tales i piramide

tales i piramide

Ratings:
(0)
|Views: 481|Likes:
Rad je objavljen u Zborniku radova 4. nedjunarodnog nau;nog skupa pod nazivom Tehnologija, Infornatika, Obrazovanje - Za društvo učenja i znanja, održanom 2007. godine

Rad je objavljen u Zborniku radova 4. Međunarodnog naučnog skupa održanog 2007. godine pod nazivom Tehnologija, Informatika, Obrazovanje - Za društvo učenja i znanja
Rad je objavljen u Zborniku radova 4. nedjunarodnog nau;nog skupa pod nazivom Tehnologija, Infornatika, Obrazovanje - Za društvo učenja i znanja, održanom 2007. godine

Rad je objavljen u Zborniku radova 4. Međunarodnog naučnog skupa održanog 2007. godine pod nazivom Tehnologija, Informatika, Obrazovanje - Za društvo učenja i znanja

More info:

Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/01/2013

pdf

text

original

TALES I PIRAMIDE
Dragica Halavanja1, Jasmina Arsenijevi\u01072, Marija Nikoli\u01073

1Osnovna \u0161kola \u201eSlobodan Savkovi\u0107\u201c
2Fakultet za menad\u017ement u Novom Sadu
3Poljoprivredni fakultet u Zemunu

1. ICT U NASTAVI

Ono \u0161to\u010duje\u0161 \u2013 zaboravi\u0161,
Ono \u0161to\u010duje\u0161 i vidi\u0161 \u2013 zapamti\u0161.
Samo ono \u0161to uradi\u0161 \u2013 nau\u010di\u0161!
Kineska mudrost

Informati\u010dko doba i doba znanja koje je zahvatilo razvijene zemlje i polako zahvata i ostatak sveta impliciralo je da ljudsko dru\u0161tvo evoluira u dru\u0161tvo znanja gde se znanje smatra kao najvredniji resurs ljudskog roda. Budu\u0107nost\u0107e svakako biti odre\u0111ena\u010dovekovom sposobno\u0161\u0107u da ovo znanje efektivno upotrebi. Tehnolo\u0161ki napredak prouzrokuje razli\u010dita i rastu\u0107a o\u010dekivanja od onih koji ih koriste, izla\u017eu\u0107i tako obrazovanje sve ve\u0107im pritiscima i zahtevima od okru\u017eenja. Sada je za obrazovne institucije imperativ da kod svojih u\u010denika razvija takva znanja, sposobnosti, ve\u0161tine i ume\u0107a kakvi se u okru\u017eenju tra\u017ee. Jedni od fundamentalnih u informati\u010dkom dru\u0161tvu jesu naravno i ona iz oblasti ICT (Informati\u010dko-komunikacione tehnologije, eng. Information Communication Technology). Iz tog razloga za kvalitet rada \u0161kola i njen direktan proizvod \u2013 kvalitet znanja u\u010denika \u2013 je esencijalnoak tivno

i kontinualno kori\u0161\u0107enje ICT-a u nastavnom procesu.

Kao i u svim drugim oblastima ljudske delatnosti, ICT u nastavnom procesu, ali i \u0161ire, u obrazovanju, zna\u010dajno pove\u0107ava kvalitet i efektivnost nastavnog procesa i u\u010denja a time i standarde. Pri tom se podrazumeva i njegova fundamentalna uloga \u2013 edukacija u\u010denika od malih nogu za kori\u0161\u0107enje ICT-a, a time iniciranje i razvoj informati\u010dke pismenosti kompletnog dru\u0161tva. Prednosti i inovacije koje ICT u nastavnom procesu donose su:

\u2022
Poja\u010davanje pristupa u\u010denju gde je u\u010denik u centru procesa u\u010denja,
\u2022
Pomeranje na formu u\u010denja koja je vi\u0161e interaktivna i koja vi\u0161e uklju\u010duje u\u010denike vi\u0161e od
tradicionalnih formi,
\u2022
Pove\u0107anje komunikacije na svim nivoima,
\u2022
Pove\u0107avanje motivacije za u\u010denjem,
\u2022
Pove\u0107avanje pristupa raznim izvorima i resursima potrebnim za u\u010denje,
\u2022
Olak\u0161avanje i pojednostavljivanje procesa u\u010denja uklju\u010duju\u0107i audio, vizuelne, grafi\u010dke,
tekstualne i prostorne komponente,
\u2022
Pomeranje u\u010denja u kontekst zabavnog i igranja, a ne memorisanja informacija i napornog
u\u010denja.

U svetu postoje brojni subjekti (regionalni, nacionalni i internacionalni) koji se bave iniciranjem, implementacijom, razvojem, podr\u0161kom ili pra\u0107enjem ICT-a u obrazovanju, od kojih je neke osnovala Evropska komisija za razvoj1, zatim su tu Savet za u\u010denje i ve\u0161tine (LSC) 2,

Internacionalna mre\u017ea za obrazovanje i resurse(IEARN)3 i mnogi drugi. Konkretno IEARN je

svetska najve\u0107a neprofitna mre\u017ea koja omogu\u0107ava nastavnicima, u\u010denicima i mladim ljudima da koriste Internet i ostale nove tehnologije radi sara\u0111ivanja na projektima koji pobolj\u0161avaju nastavu i u\u010denje. U na\u0161oj zemlji Zavod za unapre\u0111enje vaspitanja i obrazovanja4 ima svoju inicijaciju i u skladu sa tim otvorenu bazu znanja u kojoj su raspolo\u017eivi za sve zainteresovane dobro ocenjeni primeri nastavnih\u010dasova.

U svakom slu\u010daju, implementacija ICT u obrazovanju mo\u017ee pozitivno da uti\u010de na slede\u0107a
podru\u010dja obrazovnog sistema: novi metodolo\u0161ki pristupi u tehnolo\u0161ko-zasnovanom u\u010denju,po ve\u0107ana
efikasnost na institucionalnom i organizacionom nivou, kao i doprinos razvoja i odr\u017eivosti koncepta
do\u017eivotnog u\u010denja (polaze\u0107i od najmla\u0111ih generacija).
2. POMERANJE NASTAVNIH PRINCIPA U TRANSFERU OBRAZOVANJA
Koncept nastave u obrazovanju u dobu znanja zasnivamo na ideji da nastavnik ne treba da
bude samo izvor i prenosilac informacija, ve\u0107 pre svega ORGANIZATOR PROCESA U\u010cENJA.

1http://schol ar.google.com/ sc holar
2http://www.lsc.gov.uk/
3http://www. iearn. org/
4http://www.zuov.sr.gov.y u/

U\u010denje treba da se tretira kao AKTIVNA KONSTRUKCIJA I REKONSTRUKCIJA ZNANJA, a ne
kao memorisanje informacija.

Prilikom u\u010denja, mora se insistirati na po\u0161tovanju iskustva, predznanja, interesovanja i potreba u\u010denika. U\u010denje, stoga, treba da inkorporira i aktivira sva znanja u\u010denika, dakle i iskustvena, i teorijska i prakti\u010dna koja su stekli u \u017eivotu, da probudi motivaciju za u\u010denjem i jasno defini\u0161e svrhu i cilj saznajnog procesa.

Nastava treba da bude organizovana tako da u\u010denici iniciraju sopstveno u\u010denje i to kroz AKTIVNO ISTRA\u017dIVANJE, RE\u0160AVANJE PROBLEMA i SARADNJU SA DRUGIMA. Kako bi se u\u010denici osposobili za budu\u0107e aktivno u\u010de\u0161\u0107e u dobu znanja, na nastavnom procesu je potrebno kontinuirano insistiranje na re\u0161avanju konkretnih problema u vidu projekata \u2013 kao na\u010dina u kome bi se predo\u010dila PRIMENJIVOST ZNANJA U PRAKTI\u010cNE SVRHE, sa jedne strane, odnosno pove\u0107ala SARADNJA I DELJENJE ZNANJA me\u0111u u\u010denicima sa druge.

U nastavi je dalje potrebno da u\u010denici sami ZAUZIMAJU STAV PREMA SOPSTVENOM U\u010cENJU I DA PRATE PROCES SVOG U\u010cENJA. Analogno navedenim pojavama u savremenoj i uspe\u0161noj radnoj organizaciji, u obrazovnoj instituciji akteri (koje prvenstveno predstavljaju predava\u010di i u\u010denici) treba da upravljaju sopstvenim razvojem, radom i prioritetima. Kao \u0161to u\u010denici treba da koordiniraju sopstveno u\u010denje, tako i nastavnici treba da PRATE I PREISPITUJU SOPSTVENI RAD i rad \u0161kole, razmenjuju iskustva i sara\u0111uju sa kolegama, unose promene u svoju praksu.

Uzajamno ocenjivanje obezbe\u0111uje neophodni feedback (povratnu informaciju) u cilju
permanentnog korigovanja i modifikovanja.

Nastava treba da bude zasnovana na komunikaciji, odnosno nadijalogu izme\u0111u nastavnika i u\u010denika i samo izme\u0111u u\u010denika. Komunikacija predstavlja odnos izme\u0111u onoliko logika koliko ima u\u010desnika u njoj. U\u010desnici komunikacijom rekonstrui\u0161u logiku prenosioca i prevode u sopstvenu logiku. Rezultati su nova kreacija, nove ideje, stavovi u\u010denika o tim temama, primeri, pitanja i odgovori.

Kao primer prila\u017eemo program nastave \u201e\u010citanjem i pisanjem do kriti\u010dkog mi\u0161ljenja\u201c5Cen tra za interaktivnu pedagogiju pod nazivom ERR struktura, za koji smatramo da svojom koncepcijom potpuno obuhvata navedene principe. Po datom programu, savremena nastava treba da sadr\u017ei tri stepena strukture u\u010denja i podu\u010davanja:

1. faza EVOKACIJE, gde se podsti\u010du u\u010denici na prise\u0107anje odnosno \u201edozivanje\u201c svojih iskustava, osve\u0161\u0107ivanje svojih predznanja i stavova o odre\u0111enoj temi, kao i predvi\u0111anju ili u op\u0161tim crtama odre\u0111ivanju ciljeva u\u010denja. Na taj na\u010din se posti\u017ee aktiviranje u\u010denika i njihovo interesovanje za datu temu; tako\u0111e im se poma\u017ee da izgrade sopstveni odnos prema njoj. Shvatanje svrhe u\u010denja i sposobnost integracije i povezivanja sa ranijim iskustvima od krucijalne je va\u017enosti za u\u010denje, u suprotnom se novoste\u010dene informacije zaboravljaju.

2. faza RAZUMEVANJA ZNA\u010cENJA, koja obezbe\u0111uje da u\u010denici istra\u017euju i preispituju nova znanja, proveravaju hipoteze, re\u0161avaju probleme, a rezultat tih aktivnosti je zaklju\u010divanje ili razumevanje zna\u010denja, usvajanje znanja, pra\u0107enje vlastitog razumevanja, povezivanje novog i starog.

3. faza REFLEKSIJE, koja omogu\u0107ava da u\u010denici rasu\u0111uju o nau\u010denoj materiji, preure\u0111uju svoje saznanje i stavove, aktivno rekonstrui\u0161u svoje saznajne \u0161eme da bi uklopili nove pojmove, interpretiraju, raspravljaju, proveravaju, pro\u0161iruju, modifikuju saznanje i stavove, primenjuju saznanje u novim podru\u010djima. Menjaju\u0107i svoje znanje i uvi\u0111aju\u0107i nastale promene, u\u010denici osve\u0161\u0107uju odnos prema svom znanju i uspostavljaju li\u010dni odnos prema problemu kojim se bave. Refleksija stoga nije kraj, ve\u0107 po\u010detak novog procesa u\u010denja.

Ovakav vid nastave kod u\u010denika razvija ne samo sposobnost percipiranja i usvajanja date materije, ve\u0107 i ulogu organizatora sopstvenog u\u010denja i znanja, agilnost permanentnog u\u010denja i usavr\u0161avanja, sposobnost istra\u017eivanja i postavljanja pitanja, kao i tra\u017eenja klju\u010dnih problema i nala\u017eenje njihovih re\u0161enja. Drugim re\u010dima, ovaj vid nastave sprema u\u010denike za njihovo aktivno participiranje u dobu znanja,\u010dine\u0107i od njih budu\u0107e radnike znanja, \u0161to je i osnovni motiv za koji se ovaj rad zala\u017ee. Ovaj program je rezultat me\u0111unarodnog projekta u koji je uklju\u010deno preko dvadeset zemalja jugoisto\u010dne Evrope i Azije. Projekat je otpo\u010deo 1997. godine u organizaciji Me\u0111unarodnog udru\u017eenja\u010ditaoca i uz finansijsku pomo\u0107 Instituta za otvoreno dru\u0161tvo. Prva generacija nastavnika iz Jugoslavije uklju\u010dena je u projekat 2000. godine, me\u0111u njima i prvi autor ovog rada koji je i realizovao projekat Tales i piramide, opisan u ovom radu.

5 Ova struktura proizvod je programa RWCT \u2013 Reading and Writing to Crithical Thinking, pod okriljem Open
Society Institute (OSI, Institut za otvoreno dru\u0161tvo), sajt: www.uni.edu/coe/rwct/project/about.html
3. PROJEKAT
Ovaj projekat predstavlja primenu informaciono komunikacionih tehnologija na nastavi u
osnovnoj \u0161koli, na sekciji matematike. Matematika je u korelaciji sa informatikom, geografijom,
knji\u017eevnosti, likovnom kulturom i istorijom. Oblast koja se na projektu obra\u0111uje je geometrija,
piramida. Tema \u201eTALES I PIRAMIDE\u201c.\u010casovi se realizuju u VI razredu, ima ih\u010detiri u projektu.
Tematska celina, kao pro\u0161irena nastavna jedinica, obra\u0111uje nekoliko aspekata jedne teme, sa
stanovi\u0161ta vi\u0161e disciplina pri tom insistiraju\u0107i na razvoju disciplina vezanih za informati\u010dke
tehnologije i razvoj informati\u010dke pismenosti kod dece. Prevazilazi uobi\u010dajena predavanja i
ud\u017ebenik, koristi resurse za u\u010denje \u0161ireg obima od uobi\u010dajenog. Istovremeno motivi\u0161e u\u010denike da vr\u0161e
razli\u010dita istra\u017eivanja i da sami odaberu oblast koju\u0107e prou\u010davati unutar zadate teme.
Tehnike rada koje se na projektu koriste zahtevaju prevashodno primenu informaciono-
komunikacionih tehnologija i pribli\u017eavanje koncepta i instrumenata informati\u010dkog dru\u0161tva
u\u010denicima. U projektu se insistira na razvoju ve\u0161tina i kompetentnosti u\u010denika za kori\u0161\u0107enje

pogodnosti koje pru\u017ea ra\u010dunar i Internet. Kod u\u010denika se ja\u010daju sposobnosti pretra\u017eivanja Interneta, istra\u017eivanja uz pomo\u0107 Interneta, pismenog i grafi\u010dkog izra\u017eavanja i koncipiranja prezentacija tj. kori\u0161\u0107enja programa Microsoft word, Paint, Internet Explorer i Power Point. Projekat je organizovan tako da omogu\u0107uje slobodno kretanje u\u010denika po u\u010dionici, grupno i samostalno istra\u017eivanje, druga\u010diji odnos prema\u010ditanju (ne kao prema usputnoj delatnosti), kooperativno u\u010denje, evaluaciju i samoevaluacija i druge vidove modernog obrazovanja.

Projekat uklju\u010duje dopunjavanje nastavnih sadr\u017eaja sa interesantnim temama koje nisu prisutne u redovnoj nastavi. Pored Talesovog nau\u010dnog doprinosa, obra\u0111uje se i njegova biografija, kao i neke tajne koje su ga okru\u017eivale kao osobu i nau\u010dnika. U matematici su u velikoj meri prisutni sadr\u017eaji koje u\u010denici moraju da nau\u010de i uve\u017ebaju tradicionalnim metodama. Stoga je potrebno iskoristiti priliku da se oblasti, koje se mogu otkriti neposrednim iskustvom ili istra\u017eivanjem, obrade kao \u0161to je prikazano na ovim\u010dasovima. Zbog toga smo mi\u0161ljenja da su ovakve ideje dobrodo\u0161le.

Ovakav pristup u projektu uveden je u cilju pripreme u\u010denika za su\u010deljavanje sa realnim problemima i efikasnim na\u010dinom njihovog re\u0161avanja. Ako pripremamo u\u010denike za doba znanja, moramo se u nastavi slu\u017eiti tematskim jedinicama, jer su one osnov za realna istra\u017eivanja. Ova tematska celina upravo predstavlja adekvatan primer mogu\u0107nosti korelacije vi\u0161e nau\u010dnih disciplina.

3.1 CILJEVI PROJEKTA
Osnovni ciljevi projekta:
\u2022
edukacija u\u010denika o Talesovim otkri\u0107ima i teoremama, njihovom zna\u010daju i
implikacijama i tada\u0161njem okru\u017eenju koje je uticalo na njegov rad i \u017eivot,
\u2022
Prioritetno osposobljavanje u\u010denika za kori\u0161\u0107enjeit tehnologija
\u2022
u Internet pretra\u017eiva\u010dima,
\u2022
za konstrukciju i izradu \u0161ema u obliku grozdova
\u2022
koncipiranje i izrada PPT prezentacija i
\u2022
za likovno izra\u017eavanje u Paint programu.
Specifi\u010dni ciljevi projekta:
\u2022
usvajanje znanja pomo\u0107u multidisciplinarnog pristupa izu\u010davanja Talesovog dela i
njegovog doprinosa celokupnoj nauci,
\u2022
razmatranje istog problema sa vi\u0161e razli\u010ditih aspekata i sticanje holisti\u010dke slike i
celokupnog sagledavanjaproblema,
\u2022
kroz integraciju znanja iz raspolo\u017eivih podataka i informacija i pronala\u017eenja uzro\u010dno-
posledi\u010dnih veza,
\u2022
aktivno istra\u017eivanje i eksperimentisanje od strane u\u010denika,
\u2022
sinergija znanja, kreativnosti, istra\u017eivanja i inovativnosti u svrhu osvetljavanja zadatog
problema,
\u2022
re\u0161avanje konkretnih problema kroz interakciju sa drugima, odnosno kroz deljenje znanja i
sticanje holisti\u010dke slike i celokupnog sagledavanja istorijskih procesa,
\u2022
anga\u017eovanje svih u\u010denika sa\u010desto neujedna\u010denim afinitetima i postizanje njihove
zainteresovanosti i posve\u0107enosti.
3.2 TOK PROJEKTA
Predvi\u0111eno je da se projekat realizuje kroz tri izdvojene celine koje stoje u korelaciji:
\u2022
I faza \u2013 sticanje osnovnih znanja u uvodnom delu;

Activity (7)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Borislav Fritz Francuski liked this
Danica Stojiljkovic liked this
Dzenan Mujan liked this
Ivana Tomic liked this
Hassan Mossur liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->