Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
11Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
modeli u dizajniranju korisnickog interfejsa za interaktivno ucenje

modeli u dizajniranju korisnickog interfejsa za interaktivno ucenje

Ratings: (0)|Views: 360|Likes:
Rad je objavljen u Zborniku radova 4. nedjunarodnog naučnog skupa pod nazivom Tehnologija, Infornatika, Obrazovanje - Za društvo učenja i znanja, održanom 2007. godine
Rad je objavljen u Zborniku radova 4. nedjunarodnog naučnog skupa pod nazivom Tehnologija, Infornatika, Obrazovanje - Za društvo učenja i znanja, održanom 2007. godine

More info:

Categories:Types, Research, Science
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/05/2013

pdf

text

original

ZNA\u010cAJ KORI\u0160\u0106ENJA ELEKTRONSKIH IZVORA INFORMACIJA-PUNIH TEKSTOVA
OD STRANE STUDENATA I NASTAVNIKA ZA UNAPRE\u0110ENJE VISOKO\u0160KOLSKOG
OBRAZOVANJA

Silvija Brki\u0107\u00b9, Nina Brki\u0107\u00b2
\u00b9 Univerzitet u Novom Sadu Medicinski fakultet
\u00b2Univerzitet u Novom Sadu Filozofski fakultet odsek Psihologija (student)
1. SAVREMENO AKADEMSKO OBRAZOVANJE

Svetski sistemi akademskog obrazovanja zahtevaju primenu odgovaraju\u0107ih standarda u visoko\u0161kolskom obrazovanju. Da li je sistem visoko\u0161kolskog obrazovanja u Srbiji spreman za ove zahteve i da li je spreman da postane ravnopravni u\u010desnik u Evropskoj zoni visokog obrazovanja? U radu je ova problematika prikazana sa aspekta kori\u0161\u0107enja doma\u0107e i strane literature u elektronskoj formi od strane nastavnog kadra i studenata na univerzitetima u Srbiji.

Istra\u017eivanja u razvijenim zemljama ukazuju koliko omladina preferira kori\u0161\u0107enje Interneta za pronala\u017eenje informacija. Na osnovu istra\u017eivanja iz 2003. godine vanScoyoc i Cason su konstatovali da 83% studenata koristi web za pronala\u017eenje izvora informacija kao i da se univerziteti moraju tome prilagoditi i obezbediti pristup elektronskim\u010dasopisima, elektronskim knjigama, digitalnim bibliotekama i elektronskim bibliografskim indeksima (1).

Poput mnogih istra\u017eiva\u010da McDoweell uo\u010dava potrebu kori\u0161\u0107enja elektronskih izvora informacija, informacija visokog kvaliteta u akademskom obrazovanju. Po njemu \u201eStudenti moraju u svom obrazovanju koristiti informacije koje su validne, relevantne, aktuelne koje su deponovane u ra\u010dunarima (computer based storage). Pristup i kori\u0161\u0107enje izvora informacija je jedan od zahteva tj. na\u010dina da se studenti osamostaljuju, sa mogu\u0107no\u0161\u0107u da sami prave odgovaraju\u0107i izbor, procenjuju dokaze i sami donose odgovaraju\u0107e zaklju\u010dke\u201c (2). Isti autor ukazuju na zna\u010daj elektronskih publikacija u u\u010denju na daljinu \u2013 kompjuterima potpomognuto u\u010denje, gde putem weba studenti sami pristupaju odre\u0111enoj literaturi predvi\u0111enoj za svaku lekciju (2). Banvell i saradnici prikazuju zna\u010daj pristupa elektronskim informacijama i za, na radu zasnovanom u\u010denju, do\u017eivotnom u\u010denju i obrazovanju starijih osoba i nagla\u0161avaju njihov doprinos daljem visoko\u0161kolskom obrazovanju (3). Appleton tome dodaje i zna\u010daj u sticanju bazi\u010dnih ve\u0161tina (4). Isti autor upozorava na postojanje zna\u010dajne razlike izme\u0111u web elektronskih izvora koji se pronalaze putem slobodnog pretra\u017eivanja (putem pretra\u017eiva\u010da poput Googla, Yahoo) i web obrazovnih izvora kao \u0161to su kolekcije elektronskih

\u010dasopisa. Razlika izme\u0111u ova dva tipa izvora najvi\u0161e se bazira na konceptu studentske evaluacije
autoriteta i kredibiliteta informacija kojima se slobodno pristupa i njihovom doprinosu pove\u0107anju
stvarala\u010dkih ve\u0161tina (4).
2. ELEKTRONSKI IZVORI INFORMACIJA I BAZE PUNOG TEKSTA

Elektronski izvori informacija \u2013 baze punih tekstova predstavljaju izvore informacija i depoe znanja koji su u celini sme\u0161teni na elektronskim medijima. Najop\u0161tija definicija elektronske publikacije je da je to bilo kakva vrsta publikacije koja je dostupna preko bilo kog elektronskog medija. Selman daje definiciju elektronskih knjiga \u201eE-knjige su vrsta digitalnih elektronskih informacija kojima se pristupa preko mre\u017ee i koje se\u010duvaju na hardverskim nosa\u010dima podataka (hard diskovima) koji mogu biti razli\u010ditog kapaciteta.... hard diskovi mogu imati razli\u010ditu brzinu pristupa, \u0161to je od izuzetnog zna\u010daja kada su u pitanju multimedijalni podaci (video, fotografije visoke rezolucije, itd.) (5). Publikacije mogu biti prvo objavljene u \u0161tampanoj formi a kasnije transformisane u elektronsku formu, mogu biti objavljene istovremeno i u \u0161tampanoj i elektronskoj verziji ili objavljene samo na nekom elektronskom mediju. Nadalje elektronski izvori mogu biti dostupni direktno preko Interneta onlajn ili se nalaziti na drugim elektronskim medijima za\u010dije je kori\u0161\u0107enje potreban ra\u010dunar ali nije potrebna komunikaciona mre\u017ea. Baze punih tekstova mogu biti op\u0161te: nauka u celini ili specifi\u010dne-pojedina\u010dne nau\u010dne oblasti (6). Tako\u0111e mogu biti baze punog teksta monografskih publikacija,\u010dasopisa ili drugih sadr\u017eaja. Elektronske publikacije mogu biti kako ka\u017ee Vasiljevi\u0107 \u201enalik na knjigu ili sadr\u017eati sve mogu\u0107e elemente multimedija... mogu biti komercijalne (netLibrary, ebrary, Oxford Reference Online), besplatne ili dostupne za kori\u0161\u0107enje uz odre\u0111ene uslove\u201c (7). Isti autor navodi da je komercijalizacija digitalizovanih zbirki skorijeg datuma i da je to potpuno razumljivo \u201eobzirom na svojevrsnu \u201eglad za informacijama\u201c novih, sa Internetom odraslih, generacija i ogromnih potencijala renomiranih biblioteka\u201c (7).

3. PREDNOSTI ELEKTRONSKIH PUBLIKACIJA

Elektronske publikacije mogu imati iste sadr\u017eaje koji se nalaze u publikovanim-\u0161tampanim formama. Primenom savremene informacione i komunikacione opreme i njihovim deponovanjem na elektronske medije isti tekstovi i sadr\u017eaji dobijaju nove dodatne kvalitete:

\u2022
u bazama punog teksta se na istom mestu nalazi veliki broj onlajn dostupnih publikacija
\u2022
baze imaju veliki kapacitet podataka
\u2022
mogu\u0107e je pretra\u017eivanje svih publikacija po datim klju\u010dnim re\u010dima istovremeno
\u2022
pretra\u017eivanje je mogu\u0107e po raznim parametrima a mogu\u0107e je i njihovo kombinovanje
\u2022
dobijaju se precizne i ciljane informacija,
\u2022
potrebno je manje vremena za pronala\u017eenje odre\u0111enih tekstova u publikaciji
\u2022
baze su tako kreirane da je pretra\u017eivanje veoma lako a potkrepljeno je uputstvima za
pretra\u017eivanje
\u2022
e-knjige mogu da inkorpori\u0161u zvuk, sliku, filmove-raznorodnost multimedijalnih formata
(tekst, fotografija, video, audio,...)
\u2022
jedan primerak vi\u0161e korisnika mo\u017ee da koristi \u2013 ve\u0107a iskori\u0161\u0107enost publikacije
\u2022
podaci se lako preuzimaju
\u2022
mogu\u0107a je razmena preuzetih informacija,
\u2022
mogu\u0107e je pravljenje sopstvenih baza podataka na osnovu izabranih tekstova
\u2022
mogu\u0107 je istovremeni pristup za vi\u0161e korisnika
\u2022
mogu\u0107 je pristup publikaciji u bilo koje vreme u toku dana-24.\u010dasovni pristup
\u2022
mogu\u0107nost njihovog kori\u0161\u0107enja od ku\u0107e, radnog mesta, na putu ili sa bilo kog ra\u010dunara
koji ima pristup Internetu
\u2022
\u010ditaoci mogu da se informi\u0161u o sadr\u017eaju knjige i da se opredele da li \u0107e je kupiti u
\u0161tampanoj verziji
\u2022
mogu\u0107nost izmene podataka u publikacijama-inoviranje informacija
\u2022
jeftino odr\u017eavanje elektronskih podataka,
\u2022
u\u0161teda u prostoru i vremenu,
\u2022
smanjen obim osoblja koji date podatke odr\u017eava,
\u2022
dugotrajnost i pouzdanost nosa\u010da podataka,
\u2022
omogu\u0107ena je njihova ve\u0107a\u010ditanost, primenljivost i iskori\u0161\u0107enost
\u2022
i dr.
4. NEDOSTACI ELEKTRONSKIH PUBLIKACIJA

Pojedini istra\u017eiva\u010di, nastavnici i studenti u akademskom obrazovanju prednost daju \u0161tampanim publikacijama i imaju primedbe na kori\u0161\u0107enje elektronskih publikacija. Oni isti\u010du njihove nedostatke i probleme na koje nailaze pri njihovom kori\u0161\u0107enju:

\u2022
za njihovo kori\u0161\u0107enje neophodna je informaciona i komunikaciona oprema
\u2022
neophodna je edukacija za kori\u0161\u0107enje informati\u010dke tehnologije i softvera
\u2022
neophodna je obuka za pristup i pretra\u017eivanje elektronskih publikacija
\u2022
spora brzina konekcije i dugo vreme preuzimanja e-knjiga
\u2022
nedovoljan broj, studentima dostupnih ra\u010dunara u akademskim ustanovama
\u2022
mnogi studenti nemaju ra\u010dunar kod ku\u0107e ili ako ga imaju taj ra\u010dunar koriste za svoje
potrebe svi uku\u0107ani
\u2022
neophodan je pristup Internetu
\u2022
uputstva za kori\u0161\u0107enje su komplikovana i nisu dovoljno jasna
\u2022
naj\u010de\u0161\u0107e ne postoji mogu\u0107nost preuzimanja celih publikacija
\u2022
male mogu\u0107nosti za \u0161tampanje pojedinih delova knjige, ili je mogu\u0107e \u0161tampanje samo
odre\u0111enog broja stranica i to jednu po jednu stranicu \u0161to iziskuje puno vremena.
\u2022
\u010desto se pretra\u017eivanje po klju\u010dnim re\u010dima ne mo\u017ee vr\u0161iti kroz celu kolekciju monografskih
publikacija istovremeno kao \u0161to je to u pojedinim kolekcijama elektronskih\u010dasopisa
\u2022
najve\u0107i broj kolekcija elektronskih publikacija je na engleskom jeziku
\u2022
\u010desto postoji psiholo\u0161ka barijera za kori\u0161\u0107enje e-izvora
\u2022

jo\u0161 uvek su prisutne ustaljene, stare navike koje su vezane za kori\u0161\u0107enje \u0161tampanih publikacija, odlazak u biblioteku, no\u0161enje publikacija ku\u0107i,\u010ditanje u le\u017ee\u0107em polo\u017eaju, podvla\u010denje i pisanje po marginama, stvaranje sopstvenih ku\u0107nih biblioteka...

Pokazalo se kao\u010desta praksa da ako korisnik ima negativna iskustva pri prvom kori\u0161\u0107enju elektronskih knjiga ili drugih publikacija smatra\u0107e ovaj pristup informacijama neefikasan i ne\u0107e\u010diniti nove poku\u0161aje.

Deo nastavnika u kori\u0161\u0107enju izuzetno velikog broja lako dostupnih elektronskih informacija vidi problem u mogu\u0107oj u\u010destalijoj pojavi plagijarizma u radovima studenata \u0161to od njih tra\u017ei i dodatno vreme za otkrivanje istog.

5. ZNA\u010cAJ ELEKTRONSKIH PUBLIKACIJA

Appleton isti\u010de zna\u010daj elektronskih publikacija za sticanje odre\u0111enih ve\u0161tina, unapre\u0111ivanje, sticanje i preno\u0161enje znanja u elektronskom okru\u017eenju u funkciji potpore i pomo\u0107i akademskom u\u010denju i nastavi (4).

Zna\u010daj elektronskih publikacija u akademskom obrazovanju mo\u017ee se posmatrati sa vi\u0161e
aspekata:

1. Informaciono-komunikaciona tehnologija i elektronski izvori informacija i elektronske publikacije omogu\u0107ile su, prilago\u0111avaju\u0107i ih zahtevima savremenog akademskog obrazovanja, br\u017ee inoviranje, promenu koncepcije i na\u010dina realizacije nastavnih planova i programa.

2. Nastavnici u pripremi predavanja koriste raznorodnu literaturu, nastavne jedinice su bazirane na dokazima, predavanja su upotpunjena multimedijalnim sredstvima. Studentima se preporu\u010duje ve\u0107a koli\u010dina kako osnovne tako i dodatne literature. Inoviranje predavanja sa najnovijim otkri\u0107ima i rezultatima istra\u017eivanja iz celog sveta i najaktuelnijim saznanjima na osnovu literature u elektronskoj formi je umnogome olak\u0161ano kao i povezivanja nastavnog sadr\u017eaja sa sadr\u017eajima drugih predmeta i nau\u010dnih oblasti, \u0161to zna\u010dajno uti\u010de na pobolj\u0161anje kvaliteta nastave.

3. Pored kvalitetnije nastave uvo\u0111enje elektronskih izvora informacija kao obavezne ali i dodatne literature za savladavanje gradiva zna\u010dajno doprinosi boljem usvajanju postoje\u0107eg znanja. U analizi i ispitivanju studenata i nastavnika koju je sproveo Appleton najvi\u0161e ispitanika je izjavilo da je pristup elektronskim izvorima informacija zna\u010dajno uticao na pove\u0107anje kvaliteta njihovog rada, kao i da su postali mnogo analiti\u010dniji u svojoj\u010ditala\u010dkoj ve\u0161tini, njihovo pisanje je postalo vi\u0161e akademsko, mnogo su ozbiljnije pristupali\u010ditanju i mnogo su kriti\u010dnije\u010ditali. Studenti su izjavljivali da im je mogu\u0107nost pristupa zna\u010dajnim istra\u017eivanjima, relevantnim za njihovo studiranje, u sopstvenom okru\u017eenju i u vreme kada im to odgovara, bez kontrole i pomo\u0107i nastavnika i bibliotekara, davala ose\u0107aj ve\u0107e vrednosti i da su postajali mnogo sigurniji u svoju sposobnost da u\u010de samostalno/nezavisno (4). Kori\u0161\u0107enje elektronskih publikacija doprinosi konstruktivnom razmi\u0161ljanju, boljem usvajanju i savladavanju postoje\u0107eg gradiva, boljim rezultatima na ispitima, ve\u0107oj prolaznosti studenata, kra\u0107em vremenu studiranja. Primenom literature ovog tipa studenti se kvalitetnije edukuju i lak\u0161e usvajaju, u zavisnosti od nivoa studija, odre\u0111enu koli\u010dinu znanja. Mogu\u0107nost pristupa i literaturi koja nije predvi\u0111ena kao ud\u017ebeni\u010dka literatura omogu\u0107ava studentima vannastavno pro\u0161irivanje znanja u skladu sa njihovim potrebama i interesovanjima.

4. Doprinos nau\u010dnoistra\u017eiva\u010dkoj delatnosti: Veoma\u010desto se u akademskim institucijama obrazovna i nau\u010dnoistra\u017eiva\u010dka delatnost poklapaju. Kako isti\u010de Selman \u201eu oblastima gde brzina istra\u017eiva\u010dkog procesa zahteva vrlo\u010desto a\u017euriranje informacija, gde su usled toga promene aktuelnih nau\u010dnih dostignu\u0107a vrlo u\u010destale, onlajn pristupanja elektronskim publikacijama su neizbe\u017eni postupci u radu nau\u010dnih istra\u017eiva\u010da. Sve prednosti vezane za brzinu prenosa podataka, kapacitet podataka, raznorodnost multimedijalnih formata (tekst, fotografija, video, audio, vektorski grafi\u010dki prikazi, itd.) su od vitalnog zna\u010daja za povezivanje nau\u010dnih institucija na razli\u010ditim delovima sveta i za njihovu sinhronizovanu saradnju\u201c (Selman). Nau\u010dnoistra\u017eiva\u010dka delatnost u akademskim institucijama doprinosi unapre\u0111ivanju obrazovne delatnosti kao i stvaranju novih nau\u010dnih informacija i pove\u0107anju postoje\u0107eg znanja. Akademsko obrazovanje priprema studente i za nau\u010dnoistra\u017eiva\u010dki rad. Zato je slobodan pristup elektronskim publikacijama veoma zna\u010dajan i za mlade istra\u017eiva\u010de, studente koji u toku studija, pod mentorstvom svojih nastavnika, rade svoja prva nau\u010dna istra\u017eivanja, prezentuju rezultate istra\u017eivanja na studentskim kongresima i nau\u010dnim skupovima i publikuju ih u odgovaraju\u0107im publikacijama.

5. Za dr\u017eavu i nadle\u017ena ministarstva, pored ve\u0107 istaknutih zna\u010daja elektronskih publikacija, je i onaj koji se odnosi na objedinjenu nabavku i pretplate na servise i baze punog teksta na nivou dr\u017eave, sa mogu\u0107no\u0161\u0107u onlajn pristupa studentima, nastavnicima i istra\u017eiva\u010dima, koji se odra\u017eava na u\u0161tedu zna\u010dajnih finansijskih sredstava. Manja kupovna cena omogu\u0107ava da se za manja ili ista sredstva, na ovaj na\u010din, obezbedi ve\u0107i broj naslova publikacija, postigne manja

Activity (11)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Džemal Hodžić liked this
flashboy_didi liked this
t_gomirac4155 liked this
nesto76 liked this
tanja2309 liked this
nenadmg liked this
zucaa liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->