Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Tuyen Tap Thu Thuat IT

Tuyen Tap Thu Thuat IT

Ratings: (0)|Views: 1 |Likes:
Published by birelagii

More info:

Published by: birelagii on Apr 10, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/10/2010

pdf

text

original

 
 Ebook IT - www.ketnoibanbe.org
Nh
 
ng Ebook hay
ang ch
 ó
n
c
b
n
 
www.ketnoibanbe.org Page 1 of 31
www.ketnoibanbe.org Ebook Made by:
Ph
m Ti
n V
ư
ngTUY
N T
P TH
THU
T - IT
1. Ba m
ươ
i ba th
thu
t thao tác nhanh trên IE
- Internet Explorer (IE) là m
t trình duy
t web không xa l

i v
i ng
ư
i dùng máy tính. Tuynhiên, thao tác sao cho nhanh và g
n trên ch
ươ
ng trình này khi duy
t web thì không ph
i ai c
ũ
ngbi
t nhi
u.
1.1.
 
a con tr 
vào ô Address 
:Sau khi b
m
úp chu
t lên bi
u t
ư
ng c
a IE, ho
c t
c
a s
trang web
ang xem, mu
n truynh
p vào 1

a ch
 
khác thì ph
i click chu
t vào ô Address


a ch
 
m
i c
n truy nh
p vào.Thay vì th
c hi
n thao tác chu
t, b
n s
d
ng t
h
p phím Atl + D, ho
c phím F6, ho
c phím F4

 
ư
a con tr
vào ô Address c
a trình duy
t r
i gõ

a ch
 
trang web c
n truy nh
p. Trong 1 s
 tr
ư
ng h
p, thao tác trên bàn phím bao gi
c
ũ
ng nhanh h
ơ
n nhi
u so v
i thao tác b
ng chu
t.
1.2.M 
 
1 c 
 
a s 
trình duy 
t m 
 
i: 
 T
c
a s
trình duy
t
trang web
ang truy nh
p, b
n mu
n truy nh
p song song vào 1 haynhi
u

a ch
 
trang web khác n
a, thay vì ph
i thu nh
c
a s
trang web r
i b
m chu
t vào bi
ut
ư
ng IE trên desktop, thì b
n hãy b
m t
h
p phím Ctrl + N

m
1 c
a s
trình duy
t m
i,c
a s
m
i xu
t hi
n gi
ng y h
t v
i c
a s
 
ang xem, r
i th
c hi
n l
i th
thu
t 1
trên

 
ư
acon tr
vào ô Address(b
n có th
b
m thêm nút Esc tr
ư
c khi th
c hi
n l
i th
thu
t 1 n
u khôngmu
n t
i l
i trang web
ang xem).
1
.
3. Th 
 
ng tr 
 
c Quick Lauch: 
B
m chu
t ph
i lên thanh Taskbar (n
m
 
áy màn hình), trong menu popup hi
n ra, ch
nToolbars>Quick Lauch. Khi
ó, thanh Quick Lauch v
i nh
ng bi
u t
ư
ng ch
ươ
ng trình th
ư
ngdùng s
hi
n ra trên thanh Taskbar. Do v
y, khi c
n thao tác

n bi
u t
ư
ng IE thì ch
 
vi
c rêchu
t xu
ng cu
i màn hình và b
m vào bi
u t
ư
ng IE trên thanh Quick Lauch mà không ph
i thunh
t
t c
các c
a s
 
ang xem(N
u trên thanh Quick Lauch ch
ư
a có bi
u t
ư
ng IE thì b
n hãydùng chu
t rê bi
u t
ư
ng IE trên desktop b
vào thanh Quick Lauch).
1.4. Thu nh 
 
t c 
các c 
 
a s 
ch 
 
ng 1 cú nh 
 
:Hãy s
d
ng t
h
p phím Windows + D

thu nh
t
t c
các c
a s
 
ang xem. Khi c
n hi
n l
icác c
a s
này, b
m Windows + D l
n n
a.
1.5. Di chuy 
n qua l 
i gi 
 
a các c 
 
a s 
:Cùng lúc, b
n truy nh
p vào nhi
u

a ch
 
trang web b
ng nhi
u c
a s
riêng, và t
c

t
i xu
ng
m
i trang không gi
ng nhau. Do v
y,

bi
t trang nào
ã t
i xong thì không có cách nào kháclà b
n b
m chu
t vào t
ng bi
u t
ư
ng c
a t
ng c
a s
trên thanh Taskbar, hãy thay th
thao tác
 
 Ebook IT - www.ketnoibanbe.org
Nh
 
ng Ebook hay
ang ch
 ó
n
c
b
n
 
www.ketnoibanbe.org Page 2 of 31
này b
ng cách b
m t
h
p phím Atl + Tab (ho
c gi
phím Alt trong khi b
m phím Tab nhi
u l
n)

chuy
n qua c
a s
c
n xem.
1.6. Cu 
n trang web 
:Có th
dùng các phím m
ũ
i tên lên (Up), m
ũ
i tên xu
n (Down), Page Up, Page Down

cu
nlên/xu
ng 1 trang web
ang xem thay vì dùng chu
t kéo thanh cu
n. Ho
c n
u chu
t c
a b
n cónút Scroll thì hãy s
d
ng nút này.
1.7. M 
 
ng c 
 
a s 
trình duy 
t: 
N
u b
n th
y không tho
i mái khi ph
i xem trang web d
ư
i nhi
u menu, thanh công c
thì hãyb
m phím F11

bung r
ng (Full Screen) c
a s
 
ang xem. B
m F11 l
n n
a

tr
l
i tr
ngd
ng c
a s
ban

u.
1.8. M 
 
1 c 
 
a s 
 
i t 
 
1
 
a ch 
 
trong c 
 
a s 
trình duy 
 
ang xem: 
 B
n hãy gi
phím Shift trong khi b
m chu
t vào dòng

a ch
 
trong trang web.
1.9. Tr 
 
,
 
 
n 1 trang web 
 
ã xem: 
 N
u b
n
ã truy nh
p t
t c
các trang web v
i 1 c
a s
trình duy
t duy nh
t thì có th
s
d
ngphím Alt + phím m
ũ
i tên sang trái, hay Alt + phím m
ũ
i tên sang ph
i(ho
c ch
 
b
m phím BackSpace)

tr
v
ho
c
i

n 1 c
a s
trang web li
n tr
ư
c, li
n sau
ã truy nh
p. Trong tr
ư
ngh
p mu
n tr
v
1 trang web
ã truy nh
p nh
ư
ng cách trang web
ang xem nhi
u trang thì hãyb
m chu
t vào nút m
ũ
i tên bên c
nh nút Back trên thanh công c
c
a trình duy
t.
1.10. L
 
u l 
 
a ch 
 
1 trang web 
 
ang xem: 
Khi g
p 1

a ch
 
trang web hay, b
n mu
n l
ư
u l
i

a ch
 
này

l
n sau truy nh
p l
i.

th
chi
n, b
m chu
t ph
i lên vùng tr
ng trên trang web này, ch
n Add to Favorites,

t tên cho

ach
 
này và b
m OK. L
n sau, c
n truy nh
p l
i

a ch
 
này, b
m vào nút Favorites và b
m vào tên
ã

t (ho
c ch
n trong menu Favorites).
1.11. M 
 
 
a s 
tìm ki 
 
m: 
B
m phím F3, và gõ t
khóa c
n tìm ki
m vào ô tìm ki
m trong c
a s
tìm ki
m hi
n ra, có th
 gõ t
c
n tìm ki
m trong c
p nháy kép(“”)

tìm chính xác t
này trên các trang web có t
này.
1.12. Tìm t 
 
trên 1 trang web: 
 B
m t
h
p phím Ctrl + F

hi
n c
a s
Find r
i gõ t
ho
c câu c
n tìm trong n
i dung c
atrang web
ang xem.
1.13. Truy nh 
p l 
i các 
 
a ch 
 
trang web 
 
ã truy nh 
 
ngày hôm tr 
 
c: 
 B
m t
h
p phím Ctrl + H

th
c hi
n
i
u này, trong ph
n History hi
n ra bên trái trang web,b
n tìm và b
m vào

a ch
 
trang web
ã truy nh
p
ngày hôm tr
ư
c, ho
c th
m chí nh
ng

ach
 
mà b
n
ã truy nh
p cách
ây kho
ng 1 tháng.
1.14. L
 
u n 
i dung 1 trang web: 
 
Khi c
n l
ư
u l
i toàn b
n
i dung trang web
ang xem, b
m t
h
p phím Alt + F, r
i b
m phímch
A, gõ tên file và ch
n th
ư
m
c

l
ư
u.
 
 Ebook IT - www.ketnoibanbe.org
Nh
 
ng Ebook hay
ang ch
 ó
n
c
b
n
 
www.ketnoibanbe.org Page 3 of 31
1.15. Hi 
u ch 
 
nh ch 
 
trên trang web: 
-
N
u ch
trên trang web nh
qúa làm b
n ph
i c
ă
ng m
t ra

c (gây m
i m
t), hãy vào menuEdit->Text size->ch
n Larger (ho
c Largest). Ho
c chu
t c
a b
n có nút Scroll thì hãy gi
phímCtrl trong khi cu
n nút Scroll. N
u ch
trên trang web hi
n ra v
i nh
ng ký t
l
, b
n th
b
mchu
t ph
i lên vùng tr
ng c
a trang web và th
ch
n l
n l
ư
t trong menu popup hi
n ra các l
nhEncoding->Western European; ho
c Encoding->User Defined; ho
c Encoding->Unicode(UTF-8)(trong 1 s
tr
ư
ng h
p, có th
b
n ph
i tr
i qua m
c More thì m
i ch
n
ư
c các l
nh này).
1.16. Truy nh 
p nhanh vào các trang web .com: 
Trình duy
t IE

t bi
t h
tr
cho các trang web .com. B
n d
dàng truy nh
p vào các

a ch
 
 trang web d
ng này mà không c
n ph
i gõ

y

 

a ch
 
trang web
ó, b
n ch
 
c
n gõ các ch
 gi
a ph
n www và ph
n com, r
i b
m t
h
p phím Ctrl + Enter là truy nh
p
ư
c. Ví d
: gõhotmail r
i nh
n Ctrl + Enter là vào
ư
c trang
http://www.hotmail.com  
1.17.Nh
ng phím t
t th
ư
ng dùng
 -F4: M
danh sách trang web trong thanh

a ch
 
 -F5: Làm t
ươ
i trang (refresh)-F6 ho
c Alt + D: Vào thanh

a ch
 
 -F11: Phóng to màn hình (
n F11 m
t l
n n
a

tr
l
i bình th
ư
ng)-Alt + Home: Tr
v
trang web m
c

nh-Alt + m
ũ
i tên ph
i: Sang trang k
ti
p (forward)-Alt + m
ũ
i tên trái ho
c Backspace: Lùi v
trang tr
ư
c (back)-Ctrl + Enter: T
 

ng
i
n “www.” và “.com” khi gõ tên trang web có
uôi “com” vào thanh

ach
 
 -Ctrl + O ho
c Ctrl + L: Chuy
n sang

a ch
 
m
i-Ctrl + D:
ư
a trang hi
n hành vào favorites-Ctrl + W:
óng c
a s
hi
n hành-Ctrl + N: M
c
a s
m
i-Ctrl + F: Tìm ki
m-Ctrl + E: M
Search-Ctrl + I: M
Favorites-Ctrl + H: M
History-Ctrl + B: M
h
p tho
i Organize Favorites-Ctrl + m
ũ
i tên trái: Khi thanh

a ch
 
ch
a con tr
ho
c bôi
en, con tr
nh
y v
bên trái m
t b
c-Ctrl + m
ũ
i tên ph
i: Khi thanh

a ch
 
ch
a con tr
ho
c bôi
en, con tr
nh
y v
bên ph
i m
tb
c-Shift + F10: Hi
n menu (t
ươ
ng
ươ
ng nh
p chu
t ph
i)-Tab và Shift + Tab: Di chuy
n t
i/lui các m
c trên trang màn hình-Esc: D
ng downloadT
t/M
ch
 

toàn màn hình: F11L
ư
t qua Address Bar, nút Refresh, H
p tho
i tìm ki
m và các ph
n trên m
t trang web: TabTìm m
t t
hay c
m t
trên trang: CTRL + FM
trang hi
n hành trong m
t c
a s
m
i: CTRL + NIn trang: CTRL + PCh
n t
t c
thành ph
n trên trang: CTRL + APhóng to/Thu nh
: CTRL + PLUS / CTRL + -Phóng to 100%: CTRL + 0
1.18.Thanh
i
u h
ư
ng
 Chuy
n

n trang ch
: ALT+HOMELùi l
i: ALT+LEFT

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->