Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
8Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Епоха, земя и хора - Царевна Миладинова-Алексиева (1985)

Епоха, земя и хора - Царевна Миладинова-Алексиева (1985)

Ratings: (0)|Views: 774 |Likes:
Published by Marsyas Periandrou

More info:

Categories:Types, Research, History
Published by: Marsyas Periandrou on Apr 10, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/25/2013

pdf

text

original

 
Епоха, земя и хора
 
Царевна Миладинова
-
Алексиева
 
Из българското минало
-
по издадени и неиздадени ръкописи на Царевна Миладинова
-
Алексиева
 
(Съставителство, коментар и бележки Елисавета Миладинова, Изд. на Отечествения фронт,
 
София,
1985)
Царевна Миладинова
-
Алексиева
 
Константин Миладинов
 
Димитър Миладинов
 
Предговор
(Р. Радкова и Ел. Миладинова)"Откак съм се съзнала като човек, ето доближавам на свой ред осемдесетте години, виждах ивиждам през целия си живот, Димитър и Константин Миладинови не са един и двама заМакедония, а хиляди. Нашата измъчена българска земя си създаде все титани
 
един до друг" –
 
пише Царевна Миладинова, достойна наследница на големите възрожденски дейци Д. и К.
 
Миладинови. Целият й дълъг творчески живот е отговорност пред тяхното дело, реализация наидеите на борците за национално и културно
-
просветно признание на българите. Родена през1856 г., Царевна Ми адинова е възрожденка по дух, идеи и морал. С възрожденски патос тяработи във време на големи исторически събития за българския народ. Където и да я отвежданейният дълг на учителка –
 
в земите на Княжество България или в градове, останали подзависимостта на султана, тя служи на идеята за освобождение на всички българи, за тяхнотодуховно и културно
-
просветно издигане, и раздава силите, таланта и чувствата си на своитеученички, за да ги възпита като достойни наследници иа българските възрожденци, отдалиживота си в
 
националноосвободителните борби.Мемоарите на Царевна Миладинова пулсират с тревогите и духа на времето, поразяват сгражданската си доблест, с чувството на дълг, което стои над всичко лично. Спомените й сапубликувани по различни поводи на страниците на
 
вестниците "Мир", "Македония", "Зора",списание "Македонски преглед" и др. Допълнени с нови архивни материали от нейния син проф.д
-
р Вл. Алексиев, те излизат в самостоятелна книга посмъртно през 1939 г. По
-
голямата част от тяхса писани от Ц. Миладинова в напреднала възраст, което на места дава известно отражение върхуфактическия материал. Независимо от това тези откровения са ценни с богатата галерия от образина възрожденски и слвдосвобожденски дейци, с пиетета на българина към свободата иобразованието. В дългогодишната си дейност Миладинова се среща и с различни представителина новобългарската интелигенция, с руски обществени и просветни дейци, с търговци и занаятчии,с обикновени българи. Нейните впечатления и преценки главно от български национално
-
политически и културно
-
просветни позиции, макар и субективни, имат богати и интереснинюанси. Авторката не се стреми към квалификация на творчеството или оценка на заслугите наличности като П. Волов, Д. Груев, М. Георгиев, Ст. Михайловски, Д. Войников, а
 
ги описва такива,каквито ги виждат нейните очи при запознанството или при съвместната работа. Затова испомените й носят свежест и разкриват черти от псисологическия облик на мнозина нейнисъвременници, страна, която често остава недокосната в научните изследвания върху един илидруг български обществен, културен или политически деец.Въпреки че Ц. Миладинова съвсем погрешно приписва например на младия Д. Благоев нихилизъми не може при единствената си случайна среща с него да вникне в идеите му, интересно евпечатлението, което той й прави. Нейната реакция е твърде характерна за голяма част отбългарската интелигенция през 80
-
те години на ХIХ в., която все още е активно ангажирана визграждането на новобългарската държава и култура, вълнува се от сьдбата на останалите подосманска власт българи и разкъсаното отечество и не познава марксизма и идеите на социалнатареволюция.Наред с впечатленията от изтъкнати обществени и културни дейци Ц. Миладинова с много любови топлота описва свои колеги, скромни български просветни дейци, които уплътняват картинатана културния живот на младата българска нация. Имената на някои от тях са незаслуасенопотънали в забвение. Благодарение на Миладинова се връщат при нас Г. Тишев, М. Царачинска, Р.Киркович, оживяват техните скромни, но крайно полезни дела и амбиции, усилията им да разоратнивата на българската култура.
 
С много голямо умение Миладинова въвежда читателя в атморферата на различни градове внавечерието и в десетилетията след Освобождението. Като се
 
започне с живота на българите вЕтрополе, София, Цариград, Шумен, Лом и се стигне до пълното с динамизъм и борба ежедневиена Солун и впечатленията от Струга и Охрид, се съставя ярка картина на борбите, настроенията,тревогите и стремежите на българската нация във всички части на българските земи.Авторката не се спира специално на събития като Съединението –
 
1885 г., Сръбско
-
българскатавойна –
 
1886 г., Независимостта –
 
1908 г и т. н., въпреки че те, макар и косвено, присьствуват вмемоарите й. Ц. Миладинова със своята будна гражданска съвест непрекъснато прави сравнениямежду ентусиазма на българите преди и непосредствено след Освобождението и годините околои след Първата световна война, когато корупцията, подкупничеството и междупартийнихе борбипомрачават идеалите на българските възрождении. Тя, която от 1882 до 1913 г. живее в Солун, визвестно отношение не познава промените, които настъпват в някои среди на българскатаобщественост под влиянието на развитието на капитализма в младата буржоазна държава вдесетилетията след Освобождението. Тя продълшава да живее с романтизма на Възраждането,както и част от бъгарската интелигенция, и затова с толкова любов пише за атмосферата насътрудничество в българската държава докъм края на ХIХ в.Спомените на дъщерята на Д. Миладинов, на българката от бреговете на Охридското езеро, звучатмного съвременно днес, когато накои моменти от националната ни историч се фалшифицират итълкуват превратно. Те показват, че не само тя, но и нейните близки, учениците на баща й,обществените дейци на македонските земи, с които тя има връзки, се чувствувах свързани съссъотечествениците си от другите краища на България, немалко от които пък, от своя страна,отдавах силте и дори живота си за освобождението на българите от югозападните земи, останалипод робство.Най
-
силните чувства, които спояват в едно спомените на Царевна Маладинова, са горещиятпатриотизъм и всеотдайността в името на културно
-
просветното развитие ни българския народ.Любовта към българските земи е във всеки ред на писанията й от ученичесхите години в Киев,когато младото момиче тъгува по бащин дом, по слънчева България, в обичта, с която са описанибългарските градове, в които учителствува, във възторга от българската природа, от Витоша, Старапланина и др. Тази обич е импулс в тежкия труд на крехката жена, взела участие в изгражданетона девическохо образование при крайно тежките условия на българската действителност. П.Миладинова е достойна и възторжена представителка на прогресивната българска интелигенцияот Възраждането, която пренася неговия дух и след Освобождението, за да го предаде напролетарската интелигенция.
* * *
В настоящото издание на книгаха на Царевна Миладинова –
 
Алексиева "Епоха, земя и хора" савключени и новоиздирени документални материали (писма, портрети и др.). Направени саподробни редакционни бележки и коментар за утончяване и прецизиране на редица места втекста. За изясняване и допълване дейността на много лица, на които досега е отдавано

Activity (8)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Ludmil Janev liked this
muuan1914 liked this
kanbolgarian liked this
andrej08 liked this
ambrakatambra liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->