P. 1
Biblia Ortodoxa - Noul Testament

Biblia Ortodoxa - Noul Testament

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 36,264 |Likes:
Published by Pustnicul Digital
Document compilat din continutul de pe site-ul bibliaortodoxa.ro
Document compilat din continutul de pe site-ul bibliaortodoxa.ro

More info:

Published by: Pustnicul Digital on Apr 12, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/05/2014

pdf

text

original

 
1 / 247
 
Biblia
Noul Testament 
 
54. Matei
NoulTestament 
“Sfânta Evanghelie după Matei” —
28Capitole : 1,071 Versete
Capitolul 1
1:1
Cartea neamului lui Iisus Hristos, fiul luiDavid, fiul lui Avraam.
1:2
 
Avraam a născut pe Isaac; Isaac a născut peIacov; Iacov a născut pe Iuda şi pe fraţii lui;
 
1:3
 
Iuda a născut pe Fares şi pe Zara, din Tamar;Fares a născut pe Esrom; Esrom a născut pe
Aram;
1:4
 
Aram a născut pe Aminadav; Aminadav anăscut pe Naason; Naason a născut pe Salmon;
 
1:5
 
Salmon a născut pe Booz, din Rahav; Booz anăscut pe Iobed, din Rut; Iobed a născut pe Iesei;
 
1:6
 
Iesei a născut pe David regele; David a născut 
pe Solomon din femeia lui Urie;
1:7
 
Solomon a născut pe Roboam; Roboam anăscut pe Abia; Abia a născut pe Asa;
 
1:8
 
Asa a născut pe Iosafat; Iosafat a născut peIoram; Ioram a născut pe Ozia;
 
1:9
 
Ozia a născut pe Ioatam; Ioatam a născut peAhaz; Ahaz a născut pe Iezechia;
 
1:10
 
Iezechia a născut pe Manase; Manase anăscut pe Amon; Amon a născut pe Iosia;
 
1:11
 
Iosia a născut pe Iehonia şi pe fraţii lui, lastrămutarea în Babilon;
 
1:12
 
După strămutarea în Babilon, Iehonia anăscut pe Salatiel; Salatiel a născut pe Zorobabel;
 
1:13
 
Zorobabel a născut pe Abiud; Abiud anăscut pe Eliachim; Eliachim a născut pe Azor;
 
1:14
 
Azor a născut pe Sadoc; Sadoc a născut peAchim; Achim a născut pe Eliud;
 
1:15
 
Eliud a născut pe Eleazar; Eleazar a născut pe Matan; Matan a născut pe Iacov;
 
1:16
 
Iacov a născut pe Iosif, logodnicul Mariei,
din care S-
a născut Iisus, Care se cheamă Hristos.
 
1:17
 
Aşadar, toate neamurile de la Avraam pânăla David sunt paisprezece; şi de la David până lastrămutarea în Babilon sunt paisprezece; şi de lastrămutarea în Babilon până la Hristos sunt 
paisprezece neamuri.
1:18
 
Iar naşterea lui Iisus Hristos aşa a fost:Maria, mama Lui, fiind logodită cu Iosif, fără să fifost ei înainte împreună, s
-a aflat având înpântece de la Duhul Sfânt.
1:19
 
Iosif, logodnicul ei, drept fiind şi nevrând s
-
o vădească, a voit s
-o lase în ascuns.
1:20
 
Şi cugetând el acestea, iată îngerul
Domnului i s-
a arătat în vis, grăind: Iosife, fiul luiDavid, nu te teme a lua pe Maria, logodnica ta, că
ce s-
a zămislit într
-însa este de la Duhul Sfânt.
1:21
 
Ea va naşte Fiu şi vei chema numele Lui:
Iis
us, căci El va mântui poporul Său de păcatele
lor.
1:22
Acestea toate s-
au făcut ca să se împlinească
ceea ce s-a zis de Domnul prin proorocul carezice:
1:23
 
"Iată, Fecioara va avea în pântece şi va naşteFiu şi vor chema numele Lui Emanuel, care se
tâl
cuieşte: Cu noi este Dumnezeu".
 
1:24
 
Şi deşteptându
-
se din somn, Iosif a făcut aşa
precum i-
a poruncit îngerul Domnului şi a luat la
el pe logodnica sa.
1:25
 
Şi fără să fi cunoscut 
-o pe ea Iosif, Maria a
născut pe Fiul său Cel Unul
-
Născut, Căruia I
-a pusnumele Iisus.
Capitolul 2
2:1
 
Iar dacă S
-
a născut Iisus în Betleemul Iudeii,în zilele lui Irod regele, iată magii de la Răsărit au
venit în Ierusalim, întrebând:
2:2
Unde este regele Iudeilor, Cel ce S-
a născut?Căci am văzut la Răsărit steaua Lui şi am venit săne închinăm Lui.
 
2:3
 
Şi auzind, regele Irod s
-
a tulburat şi tot Ierusalimul împreună cu el.
 
2:4
 
Şi adunând pe toţi arhiereii şi cărturariipoporului, căuta să afle de la ei: Unde este să Senască Hristos?
 
2:5
Iar ei i-
au zis: În Betleemul Iudeii, că aşa este
scris de proorocul:
2:6
 
"Şi tu, Betleeme, pământul lui Iuda, nu eştinicidecum cel mai mic între căpeteniile lui Iuda,căci din tine va ieşi Conducătorul care va paşte pe
poporul Meu Israel".
2:7
Atunci Irod chemând în ascuns pe magi, a
aflat de la ei lămurit în ce vreme s
-
a arătat 
steaua.
 
2 / 247
 
Biblia
Noul Testament 
 
2:8
 
Şi trimiţându
-i la Betleem, le-
a zis: Mergeţi şicercetaţi cu de
-
amănuntul despre Prunc şi, dacăÎl veţi afla,
 
vestiţi
-
mi şi mie, ca, venind şi eu, sămă închin Lui.
 
2:9
 
Iar ei, ascultând pe rege, au plecat şi iată,steaua pe care o văzuseră în Răsărit mergeaînaintea lor, până ce a venit şi a stat deasupra,
unde era Pruncul.
2:10
 
Şi văzând ei steaua, s
-au bucurat cu bucuriemare foarte.
2:11
 
Şi intrând în casă, au văzut pe Pruncîmpreună cu Maria, mama Lui, şi căzând lapământ, s
-
au închinat Lui; şi deschizând
vistieriile lor, I-
au adus Lui daruri: aur, tămâie şismirnă.
 
2:12
 
Iar luând înştiinţare în vis să nu
se mai
întoarcă la Irod, pe altă cale s
-
au dus în ţara lor.
 
2:13
 
După plecarea magilor, iată îngerulDomnului se arată în vis lui Iosif, zicând: Scoală
-
te, ia Pruncul şi pe mama Lui şi fugi în Egipt şistai acolo până ce
-
ţi voi spune, fiindcă Irod are să
 
caute Pruncul ca să
-
L ucidă.
 
2:14
 
Şi sculându
-
se, a luat, noaptea, Pruncul şi pemama Lui şi a plecat în Egipt.
 
2:15
 
Şi au stat acolo până la moartea lui Irod, casă se împlinească cuvântul spus de Domnul, prin
proorocul: "Din Egipt am chemat pe Fiul Meu".
2:16
 
Iar când Irod a văzut că a fost amăgit de
magi, s-
a mâniat foarte şi, trimiţând a ucis pe toţi
pruncii care e
rau în Betleem şi în toate hotarelelui, de doi ani şi mai jos, după timpul pe care îl
aflase de la magi.
2:17
Atunci s-a împlinit ceea ce se spusese prinIeremia proorocul:
2:18
"Glas în Rama s-
a auzit, plângere şi tânguiremultă; Rahela îşi plânge copiii şi nu voieşte să fiemângâiată pentru că nu sunt".
 
2:19
 
După moartea lui Irod, iată că îngerul
Domnului s-
a arătat în vis lui Iosif în Egipt,
 
2:20
 
Şi i
-
a zis: Scoală
-
te, ia Pruncul şi pe mamaLui şi mergi în pământul lui Israel, căci au murit 
cei ce c
ăutau să ia sufletul Pruncului.
 
2:21
Iosif, sculându-
se, a luat Pruncul şi pe mamaLui şi a venit în pământul lui Israel.
 
2:22
 
Şi auzind că domneşte Arhelau în Iudeea, înlocul lui Irod, tatăl său, s
-
a temut să meargă acoloşi, luând poruncă, în vis, s
-a
dus în părţile
Galileii.
2:23
 
Şi venind a locuit în oraşul numit Nazaret,ca să se împlinească ceea ce s
-a spus prin
prooroci, că Nazarinean Se va chema.
 
Capitolul 3
3:1
 
În zilele acelea, a venit Ioan Botezătorul şipropovăduia în pustia Iudeii,
 
3:2
Sp
unând: Pocăiţi
-
vă că s
-
a apropiat împărăţia
cerurilor.
3:3
El este acela despre care a zis proorocul
Isaia: "Glasul celui ce strigă în pustie: Pregătiţicalea Domnului, drepte faceţi cărările Lui".
 
3:4
 
Iar Ioan avea îmbrăcămintea lui din păr decămilă, şi cingătoare de piele împrejurulmijlocului, iar hrana era lăcuste şi mieresălbatică.
 
3:5
 
Atunci a ieşit la el Ierusalimul şi toată Iudeeaşi toată împrejurimea Iordanului.
 
3:6
 
Şi erau botezaţi de către el în râul Iordan,mărturisindu
-
şi păcatele.
 
3:7
 
Dar văzând Ioan pe mulţi din farisei şi
saduchei venind la botez, le-a zis: Pui de vipere,cine v-
a arătat să fugiţi de mânia ce va să fie?
 
3:8
 
Faceţi deci roadă, vrednică de pocăinţă,
 
3:9
 
Şi să nu credeţi că puteţi zice în voi înşivă:Părinte avem pe Avraam, căci vă spun căDumnezeu poate şi din pietrele acestea să ridice
fii lui Avraam.
3:10
 
Iată securea stă la rădăcina pomilor şi tot pomul care nu face roadă bună se taie şi searuncă în foc.
 
3:11
 
Eu unul vă botez cu apă spre pocăinţă, dar
Cel ce vin
e după mine este mai puternic decât mine; Lui nu sunt vrednic să
-
I duc încălţămintea;Acesta vă va boteza cu Duh Sfânt şi cu foc.
 
3:12
 
El are lopata în mână şi va curăţa aria Sa şiva aduna grâul în jitniţă, iar pleava o va arde cu
foc nestins.
3:13
În acest timp a venit Iisus din Galileea, la
Iordan, către Ioan, ca să se boteze de către el.
 
3:14
 
Ioan însă Îl oprea, zicând: Eu am trebuinţăsă fiu botezat de Tine, şi Tu vii la mine?
 
3:15
 
Şi răspunzând, Iisus a zis către el: Lasăacum, că aşa se cuvine nouă să împlinim toată
dreptatea. Atunci L-
a lăsat.
 
3:16
Iar botezându-
se Iisus, când ieşea din apă,îndată cerurile s
-
au deschis şi Duhul lui
 
3 / 247
 
Biblia
Noul Testament 
 Dumnezeu s-
a văzut pogorându
-se ca un
porumbel şi venind peste El.
 
3:17
 
Şi iată glas din ceruri zicând: "Acesta e
steFiul Meu cel iubit întru Care am binevoit".
Capitolul 4
4:1
Atunci Iisus a fost dus de Duhul în pustiu, ca
să fie ispitit de către diavolul.
 
4:2
 
Şi după ce a postit patruzeci de zile şipatruzeci de nopţi, la urmă a flămânzit.
 
4:3
 
Şi apropiindu
-se,
ispititorul a zis către El: Deeşti Tu Fiul lui Dumnezeu, zi ca pietrele acesteasă se facă pâini.
 
4:4
 
Iar El, răspunzând, a zis: Scris este: "Nunumai cu pâine va trăi omul, ci cu tot cuvântul
care iese din gura lui Dumnezeu".
4:5
Atunci diavolul L-a dus în sfânta cetate, L-apus pe aripa templului,
4:6
 
Şi I
-
a zis: Dacă Tu eşti Fiul lui Dumnezeu,aruncă
-
Te jos, că scris este: "Îngerilor Săi vaporunci pentru Tine şi Te vor ridica pe mâini, canu cumva să izbeşti de piatră piciorul Tău".
 
4:7
Iisus i-a r
ăspuns: Iarăşi este scris: "Să nuispiteşti pe Domnul Dumnezeul tău".
 
4:8
Din nou diavolul L-a dus pe un munte foarte
înalt şi I
-
a arătat toate împărăţiile lumii şi slava
lor.
4:9
 
Şi I
-
a zis Lui: Acestea toate Ţi le voi da Ţie,dacă vei cădea înaintea mea şi Te vei închina
mie.
4:10
Atunci Iisus i-
a zis: Piei, satano, căci scriseste: "Domnului Dumnezeului tău să te închini şiLui singur să
-
I slujeşti".
 
4:11
Atunci L-
a lăsat diavolul şi iată îngerii,
venind la El, Îi slujeau.
4:12
 
Şi Iisus, auzind că Ioan a fost întemniţat, a
plecat în Galileea.
4:13
 
Şi părăsind Nazaretul, a venit de a locuit înCapernaum, lângă mare, în hotarele lui Zabulonşi Neftali,
 
4:14
 
Ca să se împlinească ce s
-a zis prin Isaiaproorocul care zice:
4:15
 
"Pământul lui Zabulon şi
 
pământul lui
Neftali spre mare, dincolo de Iordan, Galileeaneamurilor;
4:16
 
Poporul care stătea în întuneric a văzut lumină mare şi celor ce şedeau în latura şi înumbra morţii lumină le
-
a răsărit".
 
4:17
 
De atunci a început Iisus să propovăduiascăşi să spună: Pocăiţi
-
vă, căci s
-a apropiat 
împărăţia cerurilor.
 
4:18
 
Pe când umbla pe lângă Marea Galileii, avăzut pe doi fraţi, pe Simon ce se numeşte Petruşi pe Andrei, fratele lui, care aruncau mreaja în
m
are, căci erau pescari.
 
4:19
 
Şi le
-
a zis: Veniţi după Mine şi vă voi face
pescari de oameni.
4:20
 
Iar ei, îndată lăsând mrejele, au mers după
El.
4:21
 
Şi de acolo, mergând mai departe, a văzut alţi doi fraţi, pe Iacov al lui Zevedeu şi pe Ioanfratele lui, în corabie cu Zevedeu, tatăl lor,
dregându-
şi mrejele şi i
-a chemat.
4:22
 
Iar ei îndată, lăsând corabia şi pe tatăl lor,au mers după El.
 
4:23
 
Şi a
 
străbătut Iisus toată Galileea, învăţândîn sinagogile lor şi propovăduind Evangheliaîmpărăţiei şi tămăduind toată boala şi toatăneputinţa în popor.
 
4:24
 
Şi s
-
a dus vestea despre El în toată Siria, şiaduceau la El pe toţi cei ce se aflau în suferinţe,
 
fiind cuprinşi de multe feluri de boli şi de chinuri,pe demonizaţi, pe lunatici, pe slăbănogi, şi El îi
vindeca.
4:25
 
Şi mulţimi multe mergeau după El, din
Galileea, din Decapole, din Ierusalim, din Iudeea
şi de dincolo de Iordan.
 
Capitolul 5
5:1
 
Văzând mulţimile, Iisus S
-
a suit în munte, şiaşezându
-se, ucenicii Lui au venit la El.
5:2
 
Şi deschizându
-
şi gura, îi învăţa zicând:
 
5:3
 
Fericiţi cei săraci cu duhul, că a lor esteîmpărăţia cerurilor.
 
5:4
 
Fericiţi cei ce plâng, că aceia se vor mângâia.
 
5:5
 
Fericiţi cei blânzi, că aceia vor moştenipământul.
 
5:6
 
Fericiţi cei ce flămânzesc şi însetează dedreptate, că aceia se vor sătura.
 
5:7
 
Fericiţi cei milostivi, că aceia se vor milui.
 
5:8
 
Fericiţi cei curaţi cu inima, că aceia vor vedea
pe Dumnezeu.

Activity (1)

You've already reviewed this. Edit your review.
Andrei Jălnic liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
Victor Mihai added this note
semn
Elena Cotoara liked this
gigel1980 liked this
Cosmin Bordeanu liked this
Mihaela Blanaru liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->