Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
แฟง, ฟักทอง, สควอช

แฟง, ฟักทอง, สควอช

Ratings: (0)|Views: 642|Likes:
Published by aissarapan_b
http://theindiantea-persiancoffee.com เว็บสำหรับเปิดร้านกาแฟ

การปลูกแฟง, ฟั กทอง, สควอช ข้ อ มู ล ทั ่ ว ไ ป

ประทานได้ ท้ ั ง ผลอู อ นและผลแกู สามารถนำา มาประกอบอาหารได้ ท้ ั ง อาหารคาวและอาหารหวาน และสูวนยอดสามารถนำามาจิ้มนำ้าพริกได้อีก ด้ ว ย แฟง, ฟั กทอง, สควอช สามารถเจริญ เติ บ โตได้ ดี ใ นดิ น แทบทุ ก

แฟง, ฟั กทอง, สควอช เป็ นพื ช ล้ ม ลุ ก อยู่ ใ นตระก่ ล แฟง รั บ

ชนิ ด ดินที่เหมาะสม คือ ดินรูวนปนทรายที่มีความเป็ นกรด-ดูาง (pH) อยู่ ร ะหวู า ง 5.5-7.5 มี ก ารระบายนำ้ าและถู า ยเทอากาศได้ ดี อุ ณ หภ่ มิ ท่ี เหมาะตูอการเจริญเติบโต อยู่ระหวูาง 15-25
http://theindiantea-persiancoffee.com เว็บสำหรับเปิดร้านกาแฟ

การปลูกแฟง, ฟั กทอง, สควอช ข้ อ มู ล ทั ่ ว ไ ป

ประทานได้ ท้ ั ง ผลอู อ นและผลแกู สามารถนำา มาประกอบอาหารได้ ท้ ั ง อาหารคาวและอาหารหวาน และสูวนยอดสามารถนำามาจิ้มนำ้าพริกได้อีก ด้ ว ย แฟง, ฟั กทอง, สควอช สามารถเจริญ เติ บ โตได้ ดี ใ นดิ น แทบทุ ก

แฟง, ฟั กทอง, สควอช เป็ นพื ช ล้ ม ลุ ก อยู่ ใ นตระก่ ล แฟง รั บ

ชนิ ด ดินที่เหมาะสม คือ ดินรูวนปนทรายที่มีความเป็ นกรด-ดูาง (pH) อยู่ ร ะหวู า ง 5.5-7.5 มี ก ารระบายนำ้ าและถู า ยเทอากาศได้ ดี อุ ณ หภ่ มิ ท่ี เหมาะตูอการเจริญเติบโต อยู่ระหวูาง 15-25

More info:

Published by: aissarapan_b on Apr 12, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/13/2011

pdf

text

original

 
 
การปลู, ,
แฟง, ฟกทอง, สควอเปนพืชล้มลุกอยู  ่ในตระก่ลแฟง รับประทานได้ทั งผลอูอนและผลแกู สามารถนำามาประกอบอาหารได้ทั  อาหารคาวและอาหารหวาน และสูวนยอดสามารถนำามาจิ มนำ าพริกได้อีก ด้วย แฟง, ฟกทอง, สควอช สามารถเจรญเติบโตได้ดีในดินแทบทุกชนิด ดินที เหมาะสม คือ ดินรูวนปนทรายที มีความเป็นกรด-ดูาง (pH)อย  ่ระหวูาง 5.5-7.5 มีการระบายนำ าและถูายเทอากาศได้ดีอุณหภ่มิที  เหมาะตูอการเจริญเติบโต อยู  ่ระหวูาง 15-25 องศาเซลเซียส สามารถปล่กได้ทุกฤด่ ชูวงที ดีที สุด คือ ชูวงปลายฝนต้นหนาวจะทำาให้มีการติด
เตรียมดินโดยการไถ 2 คร ง ตากดินทิ งไว้ 7-10 วัน แล้วไถพรวน อีกครั ง ขนาดแปลงกว้าง 4-5 เมตร ยกรูองส่ง 20-30 ชม. กว้าง 80-100 ชม. ขุดหลุมลึก 20-30 ชม. หูางกัน 80-100 ชม. รองพื นด้วยปุย15-15-15 อัตรา 50-100 ก.ก./ไรู ปุยคอกอัตรา 1-2 ตัน/ไรู และใช้สารเคมีป้องกันกำาจัดแมลงน็อกไดน์ 5 จี อัตรา 2-3 ก.ก./ไรหยอดหลุม
 2
บริษัท อภิชญา ฟลอรูา จำากั
3090
หมู  ่ 
9
ซอยสำาโรงเหนือ
21
.
เมือง
.
สมุทรปราการ
10270
 โทร
. 0-2759-0372
 โทรสาร
. 0-2759-0373
 
 
1. วิธีการหยอดเมล็ด โดยหยอดลงหลุมปล่ก หลุมละ 3-4 เมล็ดลึก 2-3 ซม. กลบด้วยดินละเอียดหรือปุยคอกหนา 1-2 ชม. รดนำ าให้ชู ุม ใช้ฟางแห้งหรือหญ้าแห้งคลุมแปลงหนาพอสมควร เมื อต้นกล้าแตก  ใบจริงได้ 2-3 ใบ หรือประมาณ 10-15 วัน ถอนแยกให้เหลือ 1-2 ต้น 2-3 ก.. /2. วิธีการเพาะกล้า โดยเฉพาะเมล็ดในถุงเพาะกล้า ขนาด 3” ค่ 7” หรือ 4” ค่ณ 6” เจาะร่ที ก้นถุงเพาะทั ง 2 ข้าง วัสดุเพาะประกอบ ด้วย ดินรูวน 4 สูวน ขี เถ้าแกลบ 3 สูวน ทราย 2 สูวน และปุยคอก 1สูวน เมื อต้นกล้าอายุ 10-15 วัหรือมีใบจริง 2-3 ใบ ย้ายลงแปลง การปล่กฟักทองพันธ์ ุสควอช, แฟงล่กผสม ควรใช้วิธีการเพาะกล้จะทำาให้สะดวกในการด่แลรักษาต้นกล้าและประหยัดคูาเมล็ดพันธ์ ุ
1. ปุยย่เรี(46-0-0) อัตรา 1-2 กก./ไรู ใสูเมื อฟกทอง, สควอช,25-30 2. ปุย 15-15-15 อัตรา 50-100 กก./ไรู ใสูเมื อฟักทอง, สควอช,25-30
บริษัท อภิชญา ฟลอรูา จำากั
3090
หมู  ่ 
9
ซอยสำาโรงเหนือ
21
.
เมือง
.
สมุทรปราการ
10270
 โทร
. 0-2759-0372
 โทรสาร
. 0-2759-0373
 
 
3. ปุย 13-13-21 อัตรา 50-100 กก./ไรู แบูงใสู 2 ครั ง ครั งแรก ใสูชูวงเริ มออกดอก (อายุประมาณ 40-45 วันหลังปล่ก) ครั งที สองใสู (60-65 ันห) ควรให้นำ าอยูางสมำ าเสมอ พอชื นๆ อยูาให้แฉะเกินไป ชูวงที ไมูควร ขาดนำ าคือ ูวงออกดอกถึงิดผ งจะกระทบตูอผลผลิตมากการเด็ดยอดจะชูวยให้ฟกทอง สควอช, แฟง ออกดอกและแตกแขนงเร็ว มีอัตราสูวนดอกตัวเมียเพิ มขึ น ควรเด็ดยอดฟกทองหลังปล่ก แล้วประมาณ 20-25 วัน หรือมีใบจริง 7-8 ใบโดยเด็ดข้อที  7-8 และจะ เด็ดยอดอีกครั งหลังติดผลแล้ว (เถาเลื อยได้ประมาณ 3-3.5 เมตร)ัดการปล่กฟักทอง สควอช, แฟง ควรมีการจัดเถาให้ไปทิศทางเดียวกันให้เป็นระเบียบและจะสะดวกตูอการด่แลรักษาเชูน การพูนยาหรอการใสูปุย เปนต้น การไว้เถาจะไว้ 2-3 เถาตูอกันและคอยตัดแขนงที แตกออกจากเถาหลัการไว้ผลควรไว้ผลในตำาแหนูงข้อที  12 ขึ นไป
 ัน 
1.  อาการ แรกๆ จะเห็นเป็นจุดเล็กๆ สีเหลืองด้านบนใบ ด้านลูาง ที 
บริษัท อภิชญา ฟลอรูา จำากั
3090
หมู  ่ 
9
ซอยสำาโรงเหนือ
21
.
เมือง
.
สมุทรปราการ
10270
 โทร
. 0-2759-0372
 โทรสาร
. 0-2759-0373

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
sbat2734 liked this
movision81 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->