Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword or section
Like this
3Activity
P. 1
CDA Verkiezingsprogramma [Concept]

CDA Verkiezingsprogramma [Concept]

Ratings: (0)|Views: 124 |Likes:
Published by CDA Smallingerland

More info:

Published by: CDA Smallingerland on Apr 12, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/25/2011

pdf

text

original

 
Concept
Verkiezingsprogram 2010
Slagvaardig en samen
 
 Samenstelling Programcommissie:
Ferdinand Grapperhaus (voorzitter), Yvonne van Rooij (vicevoorzitter),Raymond Gradus (secretaris), Karin Hoentjen (adjunct-secretaris),Peter Arensman, Roel Beetsma, Willem-Jelle Berg, Hans Klein Breteler,Lianne Dekker, Mirjam Depondt-Olivers, Osman Elmaci, Karien van Gennip,Frank van den Heuvel, Michiel Holtackers, Arjan Kaaks, Ayfer Koç,Aike Maarsingh, Harry van der Molen, Elmer Mulder, Paul Schenderling,Mirjam van ’t Veld
 
Voorwoord
Den Haag, 25 maart 2010Geacht lid, geachte heer, mevrouw,Voor u ligt het concept-verkiezingsprogramma “Slagvaardig en samen”. Het Partijbestuur en de Programcommissie zijnervan overtuigd dat dit concept-programma een krachtig antwoord biedt op de uitdagingen waar Nederland voor staat,zoals de economische crisis, de vergrijzing en milieu- en duurzaamheidsvraagstukken. De politiek draagt een grote verant-woordelijkheid om die uitdagingen te lijf te gaan, en het zal u niet verbazen dat het CDA daarbij, als degelijke en stabielepartij met een doordachte visie, het voortouw wil nemen.Het concept-program is het resultaat van een intensief proces, waarbij, ondanks de grote tijdsdruk, vele leden, kiezers enmaatschappelijke organisaties betrokken zijn geweest. Ook heeft de Programcommissie dankbaar gebruik gemaakt van deresultaten van studies van het Wetenschappelijk Instituut en van de partijdiscussies die in de afgelopen jaren zijn gevoerd(bijvoorbeeld tijdens het “Morgen begint Vandaag-traject”).
Amenderingstraject
Het CDA organiseert zijn verkiezingscongres op 23 en 24 april. Tijdens dat congres zal het definitieve verkiezingspro-gramma moeten worden vastgesteld. Dat is al over minder dan een maand! Het CDA is een democratische partij: onzeleden oefenen een belangrijke invloed uit op de besluitvorming. Het bestuur hecht zeer aan deze ledeninbreng. Wij hopenechter op uw begrip voor het sterk verkorte tijdpad.Amendementen kunnen worden ingediend door provinciale en gemeentelijke afdelingen en door bijzondere organen (zo-als de Commissie Buitenland en de Eduardo Frei Stichting) en bijzondere organisaties (zoals het CDJA en het CDAV).Amendering kan uitsluitend digitaal, en uitsluitend in het format dat u kunt downloaden op www.cda.nl/verkiezingspro-gramma. In het format treft u de artikelen van het concept-verkiezingsprogramma aan, ingevoerd in kolommen. In dekolom rechts van de voorgestelde tekst kunt u uw amendement invoeren. Onderstreept u alstublieft de voorgestelde aan-passingen, zodat duidelijk is welke wijziging u wilt aanbrengen. In de kolom daarnaast kunt u een toelichting geven. Maakhier alstublieft gebruik van, zodat duidelijk is wat u met uw amendement wilt bereiken. Dat vergemakkelijkt de discussieop het Partijcongres. Let op: alleen de genummerde beleidsartikelen kunnen worden geamendeerd; de overige tekst kandus niet worden geamendeerd.Nogmaals: amendering kan uitsluitend digitaal. U kunt het ingevulde format mailen naar verkiezingsprogramma@cda.nl. Let op: vermeld daarbij alstublieft de naam van uw afdeling of geleding namens welke u de amendementen indient!Amendementen moeten
uiterlijk 8 april vóór 10.00 uur
zijn ingediend. We moeten streng zijn: na dit tijdstip binnengeko-men amendementen kunnen echt
niet
meer worden meegenomen.Na 8 april, 10.00 uur worden er concept-preadviezen opgesteld. Deze zullen uiteindelijk door het Partijbestuur wordenvastgesteld. De provinciale en gemeentelijke afdelingen en de bijzondere organen en organisaties ontvangen na de pread-visering een overzicht van de amendementen en de preadviezen. De tekst van het concept, inclusief de amendementen enpreadviezen, zal ook worden meegezonden met de congresstukken, en bovendien weer op de site worden gepresenteerd:www.cda.nl/verkiezingsprogramma.Het is van groot belang dat het CDA-verkiezingsprogramma gedragen wordt door alle leden.Daarom stellen wij uw deelname zeer op prijs!Voor nadere vragen kunt u zich wenden tot verkiezingsprogramma@cda.nl.Met hartelijke groet,Ferdinand Grapperhaus,Voorzitter ProgrammacommissiePeter van Heeswijk,Partijvoorzitter

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
jeroen317 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->