Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
dossiertextos

dossiertextos

Ratings: (0)|Views: 98|Likes:
Dossier del poley
Dossier del poley

More info:

Published by: Albert Sánchez Carmona on Apr 12, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/25/2010

pdf

text

original

 
TIPOLOGIATEXTUAL
1.TEXTNARRATIU2.TEXTARGUMENTATIU3.TEXTEXPOSITIUIINFORMATIUIEXPLlCATID
4.TEXT
DESCRIPTIU
5.TEXT·
CONVERSACIONAL/DIALOGATrrEATRAL
6.L'ASSAIG
7.TEXTHUMANÍSTIC
8.
TEXTClENTIFICOTECNIC
9;-
TEXTJlJRIDICOADMINISTRATIU l{tTEXTLITERARI1LLENGUATGELITERARI
LLENGUACATALAN1LITERATURA SEGONDEBATXTI
J
,ERAT
/'
~U\lQ
 
ELSGENERESNARRA
TIUS
CARACTERfSTlQUESGENERALS
1.
2.
3.
4.
5.
Presenciad'unnarrador. Existencia
d'una.história
narrativa:espai,temps,personatge/s...
Món
delaficció:tantelnarradorcomlahistoriapertanyenalaficció. ÚsdelaparauJacomamitjadecomunicació:lanarrativaésessencialmentverbal, Subjectivitatnarradao"manipulació":mésvisible-ambelnarradoromniscient.El- narradortestimoni,perexemple,ésutilitzatennarracionsambuncarácter pretesamentobjectiu,peronodeixendeserhistories"manipUJades"peruntercer. Caracterdiferitdelacornunicació.El-receptornoestapresentenelrnornent. d'escriurelahistoria.- Tenimgeneresnarratiusmajorsoextensosigeneresnarratiusbreusomenors.
.
6.
7
,EIs
cC!ñIsi:itñ..!le!ñts
delanarrac
i
é
~Jllanarracióés,
enorigen,unaenurneració
o
exposiciódefets.Així,e1sreqnisits
;:,Eñilamentlls
espodenlimitaralsqueproposaAristótilala
Paeticn:
unagent(hur
;_-_.9110);
unestarinicial,
un
seguirde
cap-vis
orientatsenel
temps
iprovocatspercau-
-Ses
(físiques,morals
o
d'altrestipus)
queduenaunestat
final
ocondusió
(definitiva
_@
no).Coroaimitacióferamitjancantelllenguatge,hidominalaveudelnarrador
-~Uf;,
sivol,cedeixlaparaulaa1spersonatges;unairnitacióquehadetraslladarac- sions,temps,lloc
i
personatgesaladimens
de
laparaula,
perla
qual
cosa
latradi-
ció
aristotelica
ti
exigeixqU,e
siguiversernhlant,que
conti
alloque
és
.creíble,
que
és
al
seutornalloqueéspossible.Laversernblancaoefectederealitat
és,
pero,una.~xigenciaquepesasobretotala
no:vel.la
delsegle
XIX
en~a
i
queconviuambe1e-. tnentsfantástica
i
meravellosos,exposats,aixó,ambeldetall
i
acOnviccióque sónde
rigoren
siruacions
més_
properes
a
l'experi~ncia
comuna
del
n.
Coma
exemple
d'aquest~sduestradicionspénsernenel(diguem-ne)
realisrne
del
Lasarillo
.<leTormes.
odel
Q-uijote
i
enI'arrificiositatdel
Persiles
y
Se"gjsmtmdo,
delmatenCer- .:vantes(1darrera
seu_del
Do:foisi
Cloe,
de
Longus),odeles
novel-les
decavalleries,
,¡;¡astorals
i
sentimentals.
Unaltre
tretdistintiu
dela
narració
.és
quelasitnacióco- .-rnunicativaésdiferida.elnarradorcontalasevahistoriaenunmoment
i
ellectorla -llegeixen
unaltre
mornerrt,
potserambmoltsanysde
diferencia
(i
enunllocben distant),Aquestésunfactor-quepotencialadimensiódeficció
i
reforcaunaltre
tret,l'evocaci6delpassat,quepera=o11:sest:udiosasés=delstretsmésde:6nitati-~. delanarrac,fírisalPÚntqueleshistoriesdeciencia-ficció,queacarrenscrvizrt
eq,~
,=
futurllunya,
=bé
sóncant-adesenpa:j;sat:,ea=-hade=ost:raeI.'\-''3.Stresehiste;~ ricdeles
Fusadacians,
d'l.
Asi=ov,ode
Th¿7U1-,
de
F.
Herbert._
J.:-
Alloqueconfer-eixunitata
la
narradóésla=aneracorraesrelacionenentre
si
eti1
elcorrfcceelsp::sonatge~,lc::s~eve~c.orisciencies
i
elmón,:un,c~nf1jc:t~"u~.¿~~:.~ posatenunaacca.oa=hpnno.pl,x;rug
1
fiD.al(cornhevolAristoril,
Poet¡c.a).---_"-;-;;
Caldirque=aseqüenciaqualsevold'oracio:ns
L
d'aecio:nsoesdeveni=entsno-~_~
una
narració(enaquest:cas,podaserunaenu=eracióounadesc:dpció),segon$~. quediuenelses~diases,
e
Isqualsdefens'enqueno=ésespotparlar,denarra-ci~;;:¡' quan.laseqüencias'organitza
a
l'en.tornd'uneanvi,transforinació,=odific:aci';;~~ coriflíczeotransgressióo,enunalrr-esenti-c,laprova,quepotiI:nplicarunodiv~. sosdeIsprocessosesrnentats.
El
mateixAristomparlad'uncanvidefort:una,soh~
-o
no
<.Poerica,
1451a,1452b,
-1453a,
1455b).-
":iR
Todorov(segu:m.t:elsfor=alistesnlSSOS)diuquelanarracióidealcornerieá
des.~_¡f
criv1.n:tunasimaci6estable(undeterIninat-estatderel:acioDSentree1spersonatg-eS~.j.: -el=ón)queésah:cradaperunafon;aqualsevol(l'a'cl:Uacd'unaltrepersonati?~' diliberadaono,ounaccident:natural);laconseqüencian'ésunestacdedesequili: bri,queimplicauneonflicteotaria,peripeciaenqueacrueriforcesoposades.Ala:Sl~_ tuaciófinals'haestab1ert:denoul'equilibri,pero-aquest:janoésidentica-l'ini.ci~ s'haproduituncanvi.Co=aeonseqüencia,espordirquehihanarracióquans'
ei!f:-¡
caderrenea=amínirnduesaccionsosit:uacionsdiÍerent:s.Unacircu=stancia
q...e'~
calnooblidaréslajustificaeióoIrrrer-ésdelaDarració;sielnan-adorvolcaptar
l't:,.i}
te:nciódellectorindividual;d'unpúblieengeneral,
i
potserprend'exercir-hi~ influencia,
con
queelsfetseontat:ssiguininesperats,esrra.nys,excepcionals,é~~ diz',dignesd'éssercontatsiescoltats;~escendicioDsseID.blants,defet,ales~~~ s'exigeixena_unact:edeparl.ao.a~aconversasegonselprin,cipi
?:
~oQperac:t~1 quans'esperaqueelqueesdiuSlguJlD.teressan,t,rellevantalasrmacio,Inforrnaziu
.t
l
ver'ac,ésadir,quenocnsfaciperdreelterrrps,
.
.
..
...
":'
~.
1
-
 
CARACTERiSTlQUESDELSGENERESMAJORS:LANOVEL-L4
1:Evoluciódelatematic.aalUargdelsegle:aJsinicistemáñcadecaire
coi-lectíu
peroambelpasdeIsanvsIndividuaJitzaciódeltema.'Extensióespaí
i
temporal.Molísovintcontenennombrasosepisodisorganitzats oemaneramescomp./exaamesuraqueavancsmen
el
ternos,Usderecursosnarratíuscadavegadaméscompíexcs,.Acostu~enapresentar-secom.atextosindividuals,totiquesegonslesmodesoneceesrtatsargumeníalsenspodemtrobarambtrilogiesoseqonesparts.
2.
3.
4.
'.L~
nO'Yel-ia
(ro;na73
enfr'araces,
¡-[)'17Ul-:-¡ZD
enitaliá
i
romance
i
novel
enangles),~~
t
:lilt:ecedentsenlesnarracionsero'tíqueshel.lenistiques,esconsideraque
I:l~i-
L'epocam.oderna
al
seglexvm,adesgratdelesgran.screacionsdela
riovel-lap1~
reecaesparrycda
i
sobretotdel
Qu.ijot:e,
par-odáadelsm.olt:celebrats
i
llegits
llibres;4i-
cavalleries,.entreelsquals.m.ereixelrespectedeCervant:esel
Tirt~7lt
loBlanc,
.C~
deestacar-zre,coroaC2ract:eristiques
for:rnals,
laflexibilit:at
i
laperm.eabiJitat.,ésa.~ queno
unaform.acariorrica
ni
reg'Ies
de
coroposiciómes.Ésuntipusdis~
obert,
integrador,arzib
poques
restriccion~forrnals,
que
adrnetdiferents
fOITI:~;Jt·
.
,
~....5.
Adiferenciadelcorrre,lariovel-Iapo\:ded:icarbaSta..ni:
d'espai
aexplicarfets,a. ·~:,"7e.r-los
i
re.la
cioriar-Iosarnbel
passaz
o-aznbaltresordresdel'acc,potentrete-
W~e
aaraalrrzarpersonat:ges
i
a
descriurelioes
i
objectes;ensuzna.,
la
riovel-Iapot;::~endiralderallpez-queréproupagines,
i
cozn,queenté,pot(rejcreararnlxierrtso ~saznbpersonatgesque
hi
pod~serilbundan'.:S.
El
ritrn.e
de
la
rrovel-Iaso}'ser',:~lentqueeldel
cozrte(fizisq'uan
és
ÚIl.a
historiad'acció)
i
pot-incorporart:em.es, .::~riesoper-soriargessecuradazis,digressions
r
eflexrves
to
descriptives,quel'eco-}::;:o~a
í
ext:en.s:d'aque~noto1er:n-Encara.quelariovel-Ia
oblidaa
vegades.~.lle;n-
~:~e
(N-.
011ero
B:
Perez.Galdos,perexernple),hadeprestarmoltaateneoale- :.'.:~:(n:a.c:iódelatram.a
(sovárrt
menystingudaalesraove
l-Lesexp
e.r-irnerrtaIs),
a
la'.O:nstru.cciÓd;unmó:ri. ...Ladivei-sit"at~==tadatam.bées
fu
palesaenlesdificultatsd'oferir
=
lassifi-
G~
dels
tipusdenovel-lo.
(tanpr-olalerriáricacoro..unclassificacdelesrn.odaIitats
;t~.
cante)que,siesconsiderenelst.erries;éstanextensacomvariada:picaresca, f~Dral;d'aprenentatge
(BiJa-14ngSTD'ma-n),
decavalleries,cosrurrris
ta;
docrurnerrtal,~~orica,social.detesi.d'ideesofilos6fica.psicologi=.sentimental(orosa),d'es- ~,d'avennrres,deviat:ges,decie.ncia-ficció,p-ol.icíacaodedetectius,del'oest.,·de
it~or;
rner-avedlosa
o
fant~tica(d'espasaibiuixeria),entrelesrnésfr-eqüerrrs.
Si
es.·'~iderenIesFo.rnaes,laIkísraesfarnésbreui
ID'tr-obaz-errr
ovel-Les
epist:olars(en.'~=adecartao
correspondencia),dialogades,lirica,defullet:ó,autobiogrlfica .~unacareg'ortiabesar-ecezrr,rnetlficciá...
CARACTERIsilQUESOELSGENERESMENOR
S:
ELCONTE
...
-:...:....:..~..
_
...
:,.-.:..-
-~-
.
....~Cü:;::lI:I:~
(.s.bo_rtS::07J'
=:-
ang~es):que
té
unallargavidaenlat:radicióorali
p~~/'"
lar
1
gransin..fluenclesorlent:a.ls,prenco~sis1:encia'degenereduran.telsegle::' .~nde.l'eX?an.sióde1:apre=saperiodica
i
~elesfacili=~depublicacióen·di. r~-::es;escnptorsco=Foe,Maupassa:n.1:
oC=ov,
n.'establei.~enelsID.odelsque:' caraavulsóndereferencia~Des"t:aquencoo=aearacteristiquesfor=alsdelec Inodernlabrevetat::
i
Pecono=i.a,perque1'==si6obliga
a
si=plificar
i
apro.per=ncent:rac
i
condensació;Nopotoferi:r
un
granquadre.sinó
UD.
detall,~.;.pect:edelarealitat:;l'es=i=selec:ciócercalainten.sit::at::,
una
il.lunUnacore......'del'e:xp~e.nci.ao~el_p~rso~at::ge.Segonslestenden.cies~alco:n.1:eésID.ésiI:n.po.' elccnflict:c?elfe1:lIlso111:.,=era.vellósonllSteriÓ5,elcanviomversióinesperais" vegades,laIna"t:eixafrasefinal,quecausenunefectedesorpresaquepresen1:a' fe.:sco:o.1:2.=50=unaahora
llu:r:c.;
enunalt::resen.ti1:.,quanpresentaunconfl.icte, se=.blarinsigriifica:c.1:.,perosovin:trestilrareveladordevalorsde=.ésabast::.
S-e
cons=u.iral'e::n"t:ornd'u.:c.aaceió
única,
arn.bpocsp'e.rsonatges
l.
:x:c.olt:rientada
t
n;u;pero,'_1:~t:
i
que
hi
pot:dOn::ll:narl'acci6,noéses~ydet:ro"bar-hidescripci-. des=t::d
=
retrats:unacara,unafigura,unp-.usatge,
un
object:e.Elcont::e..·-· l'art:de.l'o:rn:issió.
i
ell!e:o.guarge
hi
pr==ési=port:an.ciaqueno
a
la
Dovel.la;
2l~:.
=e:nt::,resu.b:a=esfacilder=ordarqueaquest:a
i
obreefectespe!COnjUIl1:.,er
12;;"','
t:ali=t:·,l~
...
-----
-.-
:~.~

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->