Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
6Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Iman Dan Perkara Yang Berkaitan Dengannya

Iman Dan Perkara Yang Berkaitan Dengannya

Ratings: (0)|Views: 82|Likes:
Published by b'lalang biru

More info:

Published by: b'lalang biru on Apr 13, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/11/2012

pdf

text

original

 
IMAN DAN PERKARA YANG BERKAITAN DENGANNYA
OBJEKTIF
1.
 
Ahli usrah mengetahui perkara-perkara yang membatalkansyahadah dan sentiasa berhati-hati agar tidak melakukannya.2.
 
Ahli usrah memahami dengan baik konsep iman.3.
 
Ahli usrah mengetahui sifat iman yang bertambah dan berkurangdan mengetahui cara-cara untuk meningkatkan iman.4.
 
Ahli usrah memahami konsep kufur, syirik, murtad, nifaq, danfasiq; dan senantiasa berwaspada agar tidak terlibat dengannya.
KANDUNGAN
1.
 
Perkara yang membatalkan syahadah (1-20)2.
 
Iman Pengertian3.
 
Iman bertambah dan berkurang4.
 
Cara menambahkan iman5.
 
Cra pembatalan iman6.
 
Kufur Pengertian7.
 
Pembahagian kufur8.
 
Syirik, murtad, nifaq dan fasiq pengertian dan perbahasan
PERKARA-PERKARA YANG MEMBATALKAN SYAHADAH
 
Bertawakkal dan bergantung kepada selain daripada Allah.
 
Ingkar nikmat Allah samaada yang terang atau yang sembunyi,yang mudah difikirkan atau yang memerlukan kajian.
 
Bekerja atau berkhidmat dengan tujuan selain daripada Allahkerana Allah tidak menyukainya.
 
Menggubal undang-undang mengikut kemahuan manusia bukanmengikut ketentuan Allah.
 
Menumpukan segala ketaatan kepada selain Allah dengan carayang tidak disukaiNya.
 
Menjalankan hukum selain dari hukum Allah atau tidak merujukkepada hukum Allah dalam sesuatu perkara.
 
Benci atau menentang sesuatu perkara yang berhubung denganIslam atau menbenci agama Islam seluruhnya.
 
Mencintai kehidupan dunia mengatasi kecintaan akhirat danmenjadikan dunia ini sebagai matlamat utama yang unggul dalamhidupnya.
 
Menghina sesuatu daripada kitab Allah atau sunnah Rasulullahsallallahu alaihi wasallam atau orang-orang alim yangmenegakkannya atau mempersendakan hukum-hukum daripadahukum Allah atau syiar-syiar Islam.
 
Menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah dan sebaliknya.
 
 Tidak beriman dengan semua sumber-sumber (punca) hukumdaripada kitab Allah dan As-Sunnah.
 
 
Melantik orang-orang kafir dan munafiq menjadi pemimpin sertatidak mencintai orang-orang yang beraqidah Islam dan mukmin.
 
 Tidak beradab dalam pergaulan dengan Rasulullah sallallahualaihi wasallam.
 
Rasa takut, lemah hati di dalam menegakkan Tauhidullah danrasa lapang, terbuka dan riang dalam menegakkan perkara-perkara syirik.
 
Menyatakan bahawa Al-Quran terdapat pertentangan di antaraayat yang dan isi yang terkandung di dalam ayat itu.
 
 Tidak mengetahui tentang marifat Allah dan pengenalan yang jelas serta ingkar dengan sifat-sifat ketuhananNya dan ingkarnama-namaNya.
 
 Tidak mengetahui atau mengenali Rasul dengan betul ataumenafikan adanya sifat-sifat yang terpuji yang diberikan oleh Allahkepadanya atau menghina sifat-sifat kepujian atau mengitiqadbahawa baginda adalah contoh utama bagi manusia.Mengkafirkan orang yang mengucap dua kalimah syahadah sertatidak mengkafirkan orang yang telah ingkar syahadah dan tidakmenghalalkan berperang dengan mereka.
 
Membuat sesuatu pekerjaan (ibadah) bukan kerana Allah, sujuddan tawaf berkiblatkan kepada selain Baitullah dengan niatmendekati Allah.Banyak jenis syirik yang menggugurkan syahadatain yangdinamakan syirik kecil seperti mengerjakan solat kerana hendakmendapatkan pujian, bersedekah kerana sungutan orang atausupaya orang datang kepadanya seolah-olah dia berjihad iaitusupaya orang mengenag jasa dan namanya.
PENGERTIAN IMAN
Kalimah iman berasal daripada kata akar (al-amanu) yang berertiaman; iaitu ketiadaan rasa takut. Pecahan kalimah (al-amana) pulaterdiri daripada kalimah-kalimah (al-amaanu), (al-amaanatu) dan (al-amiinu). Kesemuanya mengandungi makna induk iaitu: keamanandaripada rasa takut dan bimbang dan aman daripada dusta danpenipuan. Ia juga memberi makna kedamaian dan ketenangan jiwa.Daripada kalimah (al-amanu) ini lahirlah kalimah (al-iimaan) yangmengandungi beberapa makna. Di antaranya kalimah iman inimembawa maksud:
mengitiraf, mengakui dan membenarkansesuatu tanpa mendustakannya.
Iman dalam pengertian bahasamengandungi makna-makna: ketenangan, rasa penuh percaya, tiadakeresahan jiwa, kesihatan aqal serta aman damai daripada takut danbimbang.Daripada segi istilah pula, iman bermaksud:
membenarkan (tasdiq)iaitu beritiqad dengan hati dengan segala yang diketahui ianya daripada deen Islam yang dibawa oleh Nabi sallallahu
 
alaihi wasallam serta berikrar dengan lidah dan beramal dengan seluruh anggota badan.
 
CARA MENAMBAH IMAN
Ada beberapa perkara yang menyebabkan bertambahnya imanseseorang:
 
Ilmu
Ilmu yang dimaksudkan di sini ialah:1.
 
Ilmu yang berkaitan dengan Allah, nama-namaNya serta sifat-sifatNya, perbuatan-perbuatanNya dan nikmat-nikmatNya.2.
 
Ilmu yang berkaitan dengan Rasulullah, akhlak-akhlak beliau,manhaj hidup serta syariatnya, serta perjalanan hidupnya dalammasalah ibadahnya, perjuangan dan juga muaamalahnya.3.
 
Ilmu yang berkaitan dengan kitaabullah yang mengandungiberita-berita, contoh-contoh, hukum, pengajaran, perbezaan danlain-lain lagi.
Amal perbuatan 
Amal perbuatan yang dimaksudkan di sini ialah membanyakkanamalan-amalan soleh serta menperdalami ketaatan sehinggamenambahkan keyakinan dan memperkukuhkan keimanan sertamenghindari diri daripada perkara-perkara yang bolehmenjerumuskan ke dalam nafsu syahwat serta kemaksiatan-kemaksiatan lainnya yang boleh melemahkan iman.
 
Zikir dan fikir 
Zikir ialah mengingati Allah serta sifat-sifatNya, apa-apa yangberkaitan dengan keagunganNya dan membaca kalam-kalamNyasehingga hati kita senantiasa ingat kepadaNya. Fakir pula ialahaktiviti yang membawa kepada renungan terhadap ciptaanNya sertamemandang kepada Allah dengan memikirkan mukjizat-mukjizatNyaasehingga dapat membuahkan iman kepada Allah, iaitu merasakankekuasaan dan keagunganNya. Cara pandang yang demikian itulahyang disebutkan dengan tafkir dan itibar.
CARA PEMBATALAN IMAN BERLAKU
Empat batas utama yang menjadikan terbatalnya iman seseorang ituialah:
 
Mengingkari atau mencela sifat rububiyyah Allah.
 
Mengingkari atau mencela nama-nama Allah serta sifat-sfatNya.
 
Mengingkari atau mencela sifat uluhiyyah Allah.
 
Mengingkari atau mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,kerasulannya, dan apa-apa yang dibawanya dalam bentuk syariatatau lain-lainnya.Keempat-empat perkara tersebut berlaku dengan itiqad, perkataandan perbuatan di mana sesiapa sahaja yang melakukannya makaterbatallah imannya dan terkeluarlah ia daripada Islam dansyahadahnya.

Activity (6)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
shokri2210 liked this
fizati liked this
dollah liked this
Abul Bisyri liked this
Abul Bisyri liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->