Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
47Activity

Table Of Contents

0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Tranzactii de Comert Exterior

Tranzactii de Comert Exterior

Ratings: (0)|Views: 2,792 |Likes:
Published by bluecrisss

More info:

Categories:Topics, Art & Design
Published by: bluecrisss on Apr 13, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/09/2013

pdf

text

original

 
 1
CAPITOLUL ITRANZAC
ł
IILE DE COMER
ł
EXTERIOR1.1. SFERA AFACERILOR COMERCIALE
În termeni generali, o afacere
(business)
poate fi definit
ă
ca o form
ă
de activitate cepresupune utilizarea unor resurse (umane, materiale, financiare) în scop lucrativ, adic
ă
pentruob
Ń
inerea de câ
ş
tig (profit).
Realizarea unei afaceri
implic
ă
reunirea mai multor condi
Ń
ii:-
 
interac
Ń
iunea agen
Ń
ilor economici
ş
i încheierea de în
Ń
elegeri /tranzac
Ń
ii
(business deals);
-
 
crearea unor structuri care s
ă
permit
ă
mobilizarea
ş
i dirijarea resurselor în scopuri lucrative(firme -
business firms
)-
 
asumarea riscului privind rezultatele viitoare ale afacerii, în condi
Ń
iile caracterului complexal mediului - economic, politic, institu
Ń
ional - în care se realizeaz
ă
afacerea;-
 
asigurarea sustenabilit
ăŃ
ii procesului, adic
ă
a relu
ă
rii continue a acestuia
ş
i a remuner
ă
riicelor implica
Ń
i.
Clasificarea afacerilor se poate face dup
ă
mai multe criterii1.În func
Ń
ie de obiectul ei
o
 
afacere poate fi:
a)industrial
ă
, când este vorba de procese de transformare a unor resurse (factori deproduc
Ń
ie) în produse finite; aici intr
ă
activit
ăŃ
ile economice din sectoarele primar (agricultur
ă
)
ş
isecundar (industria propriu-zis
ă
); un domeniu aparte îl reprezint
ă
serviciile imateriale, care includturismul, transporturile
ş
.a.;
b)comercial
ă
, când este vorba de procese de schimb, respectiv ceea ce se în
Ń
elege în generalprin comer
Ń
;
c)financiar
ă
, respectiv valorificarea direct
ă
a fondurilor b
ă
ne
ş
ti pentru ob
Ń
inere de profit (însectorul bancar
ş
i cel al pie
Ń
ei de capital).Clasificarea de mai sus are în vedere
natura dual
ă
a economiei
: pe de o parte,
economiareal
ă
,
 
 în care au loc procese de transformare
ş
i de schimb
ş
i pe de alt
ă
parte,
economia simbolic
ă
 
(financiar
ă
), în care au loc procese de valorificare a banilor.
2.Din punctul de vedere al mediului în care se realizeaz
ă
,
afacerile pot fi:
a)interne,
când se deruleaz
ă
în cadrul unui spa
Ń
iu na
Ń
ional determinat;
b)interna
Ń
ionale,
când implic
ă
state diferite, adic
ă
se deruleaz
ă
în mediul mondial.
 3.Din punctul de vedere al con
Ń
inutului
 
lor
afacerile pot fi:
a)afacerile economice (industriale
ş
i comerciale);b)afacerile financiare.Afacerile economice interna
Ń
ionale
 
(tranzac
Ń
iile economice interna
Ń
ionale) se deruleaz
ă
îneconomia real
ă
 
ş
i au drept motiva
Ń
ie valorificarea resurselor (materiale, financiare
ş
i umane) în
 
 2procese de schimb (comer
Ń
)
ş
i transformare (produc
Ń
ie). În domeniul afacerilor economiceinterna
Ń
ionale se disting tranzac
Ń
iile comerciale interna
Ń
ionale, respectiv opera
Ń
iunile interna
Ń
ionale în sfera comer
Ń
ului,
ş
i opera
Ń
iunile interna
Ń
ionale în sfera produc
Ń
iei, în principal investi
Ń
iile str
ă
inedirecte.
Afacerile financiare interna
Ń
ionale
 
(sau tranzac
Ń
iile financiar-valutare interna
Ń
ionale) audrept motiva
Ń
ie atragerea
ş
i valorificarea fondurilor b
ă
ne
ş
ti pe pia
Ń
a interna
Ń
ional
ă
a creditului
ş
i pepia
Ń
a interna
Ń
ional
ă
de capital. Principalele forme sub care se realizeaz
ă
acestea sunt:-acordarea/primirea de credite pe termen scurt, mijlociu
ş
i lung;-plasamente în valorile mobiliare primare: ac
Ń
iuni, obliga
Ń
iuni etc.;-plasamente în valori mobiliare derivate:
 futures, options
etc.;-opera
Ń
iuni pe pie
Ń
ele valutare.
4.Din punctul de vedere al raporturilor de interdependen
Ńă
 
dintre p
ă
r
Ń
i,
afacerile se împart în:a)opera
Ń
iunile comerciale interna
Ń
ionale (opera
Ń
iunile de comer
Ń
exterior în sens restrâns);b)alian
Ń
ele strategice
ş
i cooper
ă
rile interna
Ń
ionale;c)implant
ă
rile în str
ă
in
ă
tate.Aceste forme de tranzac
Ń
ii interna
Ń
ionale corespund diferitelor stadii de interna
Ń
ionalizare aafacerilor firmei. Stadiile procesului de interna
Ń
ionalizare sunt:
I.interna
Ń
ionalizarea procesului de
 
comercializare
 
a m
ă
rfii.
Acestui stadiu îi corespund, în planul formelor de tranzac
Ń
ii interna
Ń
ionale, opera
Ń
iunile comerciale. Este vorba, în primul rând,de exportul de m
ă
rfuri, bunuri
ş
i servicii, dar
ş
i de opera
Ń
iunile combinate (contrapartida,reexportul) sau de unele forme de implantare comercial
ă
în str
ă
in
ă
tate (crearea de birouricomerciale).
II
.
interna
Ń
ionalizarea produc
Ń
iei.
Aceasta se poate realiza prin diferite forme de alian
Ń
e
ş
icooper
ă
ri interna
Ń
ionale, care vizeaz
ă
:
 
transferul de tehnologie în vederea multiplic
ă
rii în str
ă
in
ă
tate a m
ă
rfii (licen
Ń
iere, francizare,vânzare de know-how
etc.);
 
 
delocalizarea par
Ń
ial
ă
sau total
ă
a unor capacit
ăŃ
i de produc
Ń
ie
ş
i integrarea m
ă
rfii în sistemulpropriu de distribu
Ń
ie intern
ă
 
ş
i interna
Ń
ional
ă
(produc
Ń
ie în lohn, subproduc
Ń
ie etc.);
 
crearea în str
ă
in
ă
tate de unit
ăŃ
i de produc
Ń
ie
ş
i comercializare în sistemul societ
ăŃ
ilor mixte.
III.
interna
Ń
ionalizarea firmei. În acest caz, principala cale de realizare a interna
Ń
ionaliz
ă
rii oreprezint
ă
investi
Ń
iile directe, iar forma pe care aceasta o îmbrac
ă
este cea a implant
ă
rii înstr
ă
in
ă
tate. Procesul implant
ă
rii are, de regul
ă
, un caracter stadial, mergând de la crearea înstr
ă
in
ă
tate a unor filiale de montaj
ş
i prelucrare pân
ă
la implantarea complet
ă
, industrial
ă
 
ş
i
 
 3comercial
ă
. în cazul societ
ăŃ
ilor transna
Ń
ionale, se ajunge la integrarea diferitelor filiale str
ă
ine într-un sistem corpora
Ń
ional unitar, gestionarea afacerilor fiind realizat
ă
la scar
ă
global
ă
.
Opera
Ń
iunile comerciale interna
Ń
ionale includ:
 
comer
Ń
ul interna
Ń
ional cu bunuri (m
ă
rfuri fizice), respectiv exportul
ş
i importul de m
ă
rfuri;
 
 
comer
Ń
ul interna
Ń
ional ev servicii comerciale, numit
ş
i comer
Ń
invizibil, cuprinzând turismulinterna
Ń
ional, serviciile conexe opera
Ń
iunilor de export-import (transporturile, asigur
ă
rile etc.)
ş
.a.;
 
 
opera
Ń
iunile comerciale combinate, respectiv reexportul, contrapartida, switch-ul
 
etc., adic
ă
 tehnicile utilizate pentru valorificarea oportunit
ăŃ
ilor de profit comercial
ş
i facilitarea schimburilor.
 Opera
Ń
iunile de export-import
 
reprezint
ă
o form
ă
de interna
Ń
ionalizare a activit
ăŃ
iicomerciale a firmelor, de interdependen
Ńă
între agen
Ń
ii economici
ş
i economiile na
Ń
ionale încomercializ
ă
rii. Ele se caracterizeaz
ă
prin câteva aspecte:
 
p
ă
r
Ń
ile au interese distincte, chiar opuse, dar convin la armonizarea lor în vederea Serii uneiafaceri presupuse a fi reciproc avantajoase;
 
 
baza juridic
ă
a opera
Ń
iunii o constituie contractul de tip sinalagmatic
(do ut des);
lentul juridic etalon este contractul de vânzare interna
Ń
ional
ă
;
 
 
orizontul de timp al unei opera
Ń
iuni este în principal termenul scurt, chiar dac
ă
rela
Ń
iaparteneri poate fi de durat
ă
, sau se pot încheia tranzac
Ń
ii pe termen lung.
Alian
Ń
ele strategice
ş
i cooper
ă
rile
interna
Ń
ionale au în vedere stabilirea de rela
Ń
ii durabile învederea realiz
ă
rii unei strategii comune de management în domenii determinate de activitate.Aceste rela
Ń
ii pot avea caracter informal (concert
ă
ri la nivel managerial), se pot întemeia pecontracte de cooperare sau se pot realiza în cadrul unor structuri institu
Ń
ionalizate. Principaleleforme de alian
Ń
e
ş
i cooper
ă
ri interna
Ń
ionale sunt urm
ă
toarele:
a)cooper 
ă 
rile pe baze contractuale
, în care pot fi incluse contractele de licen
Ńă
, fran
ş
izarea,subcontractarea etc., toate constituind forme de transfer interna
Ń
ional de tehnologie de produc
Ń
ie(licen
Ń
ierea, subcontractarea) sau de comercializare (fran
ş
izarea);
b)alian
 Ń 
e strategice
 
sub form
ă
de asocia
Ń
ii, consor
Ń
ii etc. pentru construirea de obiective încomun, livr
ă
ri la cheie, consulting-engineering etc.;
c)cooperarea institu
 Ń 
ionalizat 
ă 
, reprezentat
ă
de societ
ăŃ
ile mixte.În raport cu opera
Ń
iunile comerciale, alian
Ń
ele
ş
i cooper
ă
rile se particularizeaz
ă
prin obiectulmai complex, spiritul de cooperare
ş
i caracterul de stabilitate al raporturilor dintre parteneri,
ş
idezvoltarea unor complementarit
ăŃ
i tehnice, comerciale, financiare între p
ă
r
Ń
i.
Implantarea în str
ă
in
ă
tate
 
se realizeaz
ă
pe calea investi
Ń
iilor directe, ceea ce presupune oop
Ń
iune pe termen lung din partea firmei investitoare
ş
i participarea la gestiunea societ
ăŃ
ii din
Ń
arater
Ńă
. Spre deosebire de opera
Ń
iunile comerciale, când procesul interna
Ń
ionaliz
ă
rii se refer
ă
laactivit
ăŃ
ile de aprovizionare-desfacere, în acest caz este vorba de o interna
Ń
ionalizare a firmei ca

Activity (47)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
kasiuta liked this
Alexandra Banu liked this
Cosmyn Nohai liked this
Lucia Condurache liked this
Ale Cindea liked this
Ale Cindea liked this
Madalina Ilascu liked this
Georgiana Voion liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->