Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Sang Kien Kinh Nghiem Mam Non

Sang Kien Kinh Nghiem Mam Non

Ratings:
(0)
|Views: 5,021|Likes:
Published by dohoanghuy

More info:

Categories:Topics, Art & Design
Published by: dohoanghuy on Apr 13, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/06/2012

pdf

text

original

 
SKKN
-
BiÖn ph¸p n©ng cao kh¶ n¨ng c¶m thô v¨n häc cho trÎ 5-6 tuæi
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
PhÇn I
PhÇn më ®Çu
I. Lý do chän ®Ò tµi:
V¨n häc lµ ngêi b¹n kh«ng thÓ thiÕu ®èi víi trÎ th¬ nhÊt lµ løa tuæimÉu gi¸o. Nã ®em l¹i cho trÎ nh÷ng hiÓu biÕt ®Çu tiªn vÒ cuéc sèngxung quanh. V¨n häc nu«i dìng vµ ph¸t triÓn ë trÎ trÝ tëng tîng, s¸ng t¹onghÖ thuËt. V× vËy viÖc ®em t¸c phÈm v¨n häc ®Õn cho trÎ lµ métviÖc rÊt quan träng vµ cÇn thiÕt. §èi víi trÎ mÉu gi¸o, qu¸ tr×nh ®îc tiÕpxóc víi t¸c phÈm v¨n häc ph¶i tõ dÔ ®Õn khã, tõ d¬n gi¶n ®Õn phøct¹p, ®Ó tõ ®ã trÎ béc lé kh¶ n¨ng c¶m thô v¨n häc cña m×nh. Kh¶ n¨ngc¶m thô ®ã lµ sù ph¸t triÓn trùc tiÕp cña trÎ vÒ c¸c lÜnh vùc: NhËn thøc– ng«n ng÷ - t×nh c¶m x· héi. Tuy nhiªn khi ®a t¸c phÈm ®Õn cho trήßi hái ngêi gi¸o viªn ph¶i cã nh÷ng suy nghÜ s¸ng t¹o vµ lùa chännh÷ng t¸c phÈm hay phï hîp víi løa tuæi, cã ý nghÜa gi¸o dôc trÎ ®Ó tõ®ã ®a ra nh÷ng ph¬ng ph¸p, biÖn ph¸p thÝch hîp nh»m gióp trÎ ph¸ttriÓn tèt kh¶ n¨ng c¶m thô t¸c phÈm v¨n häc. Trong n¨m häc nµy, t«i thêng xuyªn th¨m líp dù giê khèi 5 tuæi. T«ithÊy ®a sè trÎ tõ líp nhì chuyÓn lªn vµ trÎ ®Òu ®· ®îc lµm quen víi métsè t¸c phÈm v¨n häc ë khèi nhì. Song kh«ng v× thÕ mµ ®a sè trÎ ®Òuc¶m nhËn ®îc c¸i hay c¸i ®Ñp trong mçi t¸c phÈm v¨n häc. Do ®ã trongqu¸ tr×nh gi¶ng d¹y còng nh viÖc truyÒn thô nh÷ng kiÕn thøc kü n¨ngcho trÎ lµm quen víi t¸c phÈm v¨n häc t«i thÊy: Kh¶ n¨ng c¶m thô v¨nhäc cña trêng t«i nãi chung vµ khèi 5 tuæi nãi riªng, vÉn cßn nhiÒu h¹nchÕ, kÕt qu¶ trªn tiÕt häc chØ ®¹t 50-60%. Víi kÕt qu¶ trªn, b¶n th©nt«i thÊy m×nh cÇn ph¶i chØ ®¹o gi¸o viªn cã nh÷ng biÖn ph¸p cô thÓnh»m gióp trÎ ph¸t triÓn tèt kh¶ n¨ng c¶m thô v¨n häc theo híng ®æimíi. §ã lµ lý do t«i chän ®Ò tµi: “ BiÖn ph¸p n©ng cao kh¶ n¨ng c¶m thôv¨n häc cho trÎ 5-6 tuæi.
II. Ph¹m vi, ®èi t îng, môc ®Ých cña ®Ò tµi:
a. Ph¹m vi
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
Ngêi thùc hiÖn: NguyÔn ThÞ H¶i H»ng-PHT trêng mÇm non T©n Phong
1
 
SKKN
-
BiÖn ph¸p n©ng cao kh¶ n¨ng c¶m thô v¨n häc cho trÎ 5-6 tuæi
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
- Trêng mÇm non
b. §èi tîng
- TrÎ mÉu gi¸o 5-6 tuæi
c. Môc ®Ých cña ®Ò tµi
- BiÖn ph¸p n©ng cao kh¶ n¨ng c¶m thô v¨n häc cho trÎ 5-6 tuæi
PhÇn II
Néi dung ®Ò tµi
I. C¬ së lý luËn cña ®Ò tµi:
- Trêng mÇm non T©n phong lµ mét trêng ®ång b»ng tr×nh ®éd©n trÝ cña ngêi d©n cß thÊp, ®iÒu kiÖn kinh tÕ x· héi cßn gÆp nhiÒukhã kh¨n, viÖc ®Çu t hç trî x©y dùng vÒ c¬ së vËt chÊt phôc vô cho c¸cho¹t ®éng cßn h¹n chÕ, ®å dïng ®å ch¬i trang thiÕt bÞ phôc vô chom«n häc cßn cha ®¸p øng víi ch¬ng tr×nh ®æi míi hiÖn nay. V× vËy®øng tríc khã kh¨n trªn b»ng vèn hiÓu biÕt cña m×nh t«i lu«n tù hächái kinh nghiÖm ®Ó t×m nh÷ng s¸ng kiÕn hay, nh»m kh¾c phôc khãkh¨n ®ã. T«i ®· dïng biÖn ph¸p kÕt hîp víi trêng tiÓu häc vµ trùc tiÕpphèi hîp víi c¸c ban ngµnh ®oµn thÓ ë ®Þa ph¬ng, vËn ®éng phôhuynh häc sinh ñng hé c¬ së vËt chÊt, ®å dïng, ®å ch¬i phôc vô choviÖc gi¶ng d¹y vµ häc tËp cho m«n häc tèt h¬n.
II. Nh÷ng biÖn ph¸p:
1.Kh¶o s¸t kh¶ n¨ng c¶m thô v¨n häc cña trÎ trªn tiÕt häc
- Ngay tõ ®Çu n¨m häc. T«i nh¾c nhë gi¸o viªn ph¶i ®Æc biÖt quant©m ®Õn ®Æc ®iÓm t©m sinh lý cña trÎ còng nh kh¶ n¨ng chó ý, tiÕpthu bµi cña trÎ trªn tiÕt häc trong ho¹t ®éng lµm quen víi t¸c phÈm v¨nhäc. Qua qu¸ tr×nh gi¶ng day gi¸o viªn t×m hiÓu vµ kh¶o s¸t kh¶ n¨ngc¶m thô v¨n häc cña trÎ th«ng qua viÖc kÓ cho trÎ nghe mét c©utruyÖn, hoÆc ®äc cho trÎ nghe mét bµi th¬ ng¾n. Sau ®ã cho tõng trÎnãi l¹i néi dung c©u chuyÖn, bµi th¬. KÕt qu¶ ®¹t nh sau:
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
Ngêi thùc hiÖn: NguyÔn ThÞ H¶i H»ng-PHT trêng mÇm non T©n Phong
2
 
SKKN
-
BiÖn ph¸p n©ng cao kh¶ n¨ng c¶m thô v¨n häc cho trÎ 5-6 tuæi
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
+ 50% trÎ nhí vµ nãi ®îc néi dung c©u truyÖn , bµi th¬.+ 50% trÎ chØ nhí mét phÇn néi dung c©u truyÖn, bµi th¬.- Tõ ®ã gi¸o viªn cÇn chó ý nhiÒu h¬n ®Õn nh÷ng trÎ mµ kh¶ n¨ngc¶m thô v¨n häc cßn chËm nh: ch¸u §øc Anh häc líp 5T A. Hång Nhung,Lª ChiÕn líp 5TB….Qua ®ã gi¸o viªn ph¶i thêng xuyªn cho trÎ tiÕp xóc víit¸c phÈm v¨n häc ë mäi lóc mäi n¬i. ViÖc lµm nµy còng gãp phÇn gióptrÎ ®Õn gÇn víi v¨n häc h¬n vµ cã thÓ n©ng cao kh¶ n¨ng c¶m thô v¨nhäc cña trÎ.
2. Nghiªn cøu kü t¸c phÈm.
- §Ó tiÕt häc ®¹t kÕt qu¶ cao th× tríc hÕt gi¸o viªn ph¶i x¸c ®Þnh râmôc ®Ých – yªu cÇu cña t¸c phÈm vµ ph¶i thuéc t¸c phÈm. Tõ ®ã ®a ranéi dung gi¸o dôc phï hîp víi cèt truyÖn, phï hîp víi løa tuæi cña trÎ. Bªnc¹nh ®ã gi¸o viªn ph¶i chó ý ®Õn giäng kÓ cña m×nh, kÓ diÔn c¶m,®óng ng÷ ®iÖu cña tõng nh©n vËt trong truyÖn, thÓ hiÖn nÐt mÆt cöchØ, t thÕ phï hîp víi diÔn biÕn cña c©u truyÖn th× míi thu hót sù chó ýcña trÎ. Giäng ®äc, giäng kÓ cña c« nhÞp nhµng, ®óng nhÞp ®iÖu sÏgióp trÎ hiÓu s©u s¾c h¬n vÒ néi dung bµi th¬, c©u truyÖn vµ kh¶n¨ng c¶m thô v¨n häc cña trÎ còng ®îc n©ng cao.- Muèn cho trÎ lµm quen víi mét t¸c phÈm v¨n häc ( dï lµ mét c©uchuyÖn hay mét bµi th¬) th× gi¸o viªn ph¶i lu«n dµnh thêi gian ®Ó®äc t¸c phÈm nhiÒu lÇn. V× vËy khi t«i d¹y mét tiÕt mÉu vÒ v¨n häc,t«i lu«n tù tin vµ tin r»ng m×nh còng ®· phÇn nµo gãp phÇn n©ng caokh¶ n¨ng c¶m thô t¸c phÈm v¨n häc cña trÎ qua giäng ®äc, giäng kÓcña m×nh.
3. H×nh thøc cho trÎ lµm quen víi t¸c phÈm v¨n häc.
- §Ó ho¹t ®éng cho trÎ lµm quen víi t¸c phÈm v¨n häc, dï lµ th¬ haytruyÖn. Muèn ®¹t kÕt qu¶ cao th× viÖc ®Çu tiªn gi¸o viªn ph¶i chuÈnbÞ tèt ®å dïng d¹y häc, ®å dïng ®Ñp hÊp dÉn sÏ thu hót sù chó ý cñatrÎ. Tríc ®©y gi¸o viªn thêng sö dông tranh minh ho¹ lµm ®å dïng chÝnhtrong ho¹t ®éng cho trÎ lµm quen víi t¸c phÈm v¨n häc. Song víi h×nhthøc ®æi míi hiÖn nay, viÖc sö dông tranh minh ho¹ vµo tiÕt häc Ýt
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
Ngêi thùc hiÖn: NguyÔn ThÞ H¶i H»ng-PHT trêng mÇm non T©n Phong
3

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Nga Vo liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->