Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
LLibre_dels_musics_i_cantants_en_valencia_2005

LLibre_dels_musics_i_cantants_en_valencia_2005

Ratings: (0)|Views: 149 |Likes:
Llibre recopilatori de musics i cantants en valencia del any 2005 amb referencies de interes com mèls de contacte, etc. (Cortesia de PEP el datil- Quinto de La Vall d'Ebo)
Llibre recopilatori de musics i cantants en valencia del any 2005 amb referencies de interes com mèls de contacte, etc. (Cortesia de PEP el datil- Quinto de La Vall d'Ebo)

More info:

Categories:Types, Brochures
Published by: Beatrice Frau Noguera on Apr 13, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/13/2010

pdf

text

original

 
LLIBRE DELS
MUSIOS
I
CANTANTS
 
on
Títol:
LLIBRE DELS
MÚSICS
I
CANTANTS VALENCIANS
Coordinadors:
Xavier
Ginés,
Guillem
Carreras, Rubén Fernández
i
Xavier
Martínez
Disseny:
David Segarra
Emmaquetació:
Guillem
CarrerasCorrecció:
Laia
Miralles
Edita:
CAvang
Informació
SL
C/
Tomases,
17
entresbl porta
i
46006
Valencia
www.lavanc.org
ISBN:
84-934562-0-9Dipósit
Legal:
V-3185-2005Ajunt
4 • LA GUIA DE LA
MÚSICA
EN VALENCIA
 
I no
sois existeix,sino
que es ben
viva
¡
creix sense
parar.
A
cadascuna
de les
nostres comarques
ni ha una
bona colla
de
gent disposada
a"perdreel
temps"
entestant-se
a
ordenar
i fer que
sonen
be
les
notes
que
descriuen
el
país
en
quévivim.Avoltes cruament, altres
reivlndicativa,
moltes altres melangiosa-
ment.
Un
país
que es veu en
cada lletra,
en
cada tema,
en
cada nota
que
eme-ten els seusInstruments.Un país que
existelx,
malgrat els uns
I
les altres, i que
es
revolta cada
dia per tal de
demostrar
una tal
evidencia.
Una
evidencia, aquesta,
que a molts i
moltes
de
nosaltres
ens ha
sorprés
i que
ens
ha
entristit
peí
fet d'estar amagada fins i tot a nosaltres mateixos. La rabiadavant d'aquesta
ignominia
i
l'amor
a
alio
ocult que
tots
i
totes
ens
temíem
mes
gran del que podíem palpar ha
estat
en l'origen del catáleg que
teniu
a les
mans.
Es
per
aixó
que
aquest llibret
es un
acte
de
rebel-lia
que
cerca
incremen-tar els decibels que els escenaris neguen
ais
nostres
portaveus
musicals.
En
aquest catáleg no
son
tots
els músics, músiques i cantants en valencia, pero
tots
i
totes
els que hi figuren han sumat a la complexa tasca de parlar en lanostra llengua,
la
mescomplexa tasca
de fer-ho de
manera artística, creativa,fent
que la
llengua siga
la
munició d'una arma
de la
talla
de
l'art.
A
aquest
exér-
cit
volem
sumar-nos aquells i aquelles que
hem
coHaboraten la confecció d'a-quest catáleg.
Correctores,
comerciáis, redactors, maquetadors, dissenyadors... ens sentim
ben
orgullosos i orgulloses d'haver
contribuít
que, per primera vegada en la his-toria
de la
música
en el
nostre país
i en la
nostra llengua, s'hagen pogut com-pilar mes de vuitanta agrupacions,
artistes
i creadors musicals amb una quali-
tat
equiparable
a la
deis pa'ísos mesnormalitzats
lingüísticament i
cultural.
Els
82
grups
icantants
s'han
indos
per
ordre alfabétic
per
tal de facilitar-ne la
recerca.
Pero
a l'índex
estilístic
podreu
trobar-los
agrupáis
per grans blocsd'una manera,
es
cert,
molt
simplificada, pero creiem, per contrast, ben prácti-
ca
per ais
programadors culturáis
i el
públic
a qui va
adregada.
Les
informacionsqueapareixen
ho
fan ambdiverses formesipersones verbals;davant la uniformitat en
l'estil
hem preferit donar
llibertat
absoluta
ais
i a lesartistes perqué es descrigueren a si mateixos. Igualment hem fet amb les
imat-
ges.Peraixó sontanvariades,o tanpoc,encomparacióambl'espectre musi-
cal
queabastenels i lesnostres cantants.
Al
final
del
catáleg
no ens hem
volgut descuidar d'altres
deis
protagonistes
dela
música
en
valencia, sense
els
quals
ens
seria
a
nosaltres
mes
complicat
escoltar
la música que ens agrada, i a cantants i músicsmescomplicat mou-re's
peí
país,i per lesbotiguesdediscos. Estudis,
discográfiques
iempresesdemanagement,a lesquals estem molt
agraíts
per
haver
contribuít
a ferpossibleaquest catáleg.
Grácies
també
a
les,
val a
dir-ho, poques institucions
que han
ajudat
a fer que
aquest catáleg veja la
llum.
Son
poques, sí, pero molt valentes.Moltes grácies, evidentment,
ais
músics i cantants en
valencia
que han confiat
a
la
gent
de
L'Avanf-informaciólliure
del
País
Valencia
l'elaboració
d'aquestaguia
que
esperem
que
será anual.
Pero
sobretot,
moltes i moltes grácies al nostre públic lector, grácies al qualexistim,i
ais
espectadors que, concert
rere
recitalidisc
rere
maqueta,fanpos-sible
que
ara,
per si no
quedava
ciar
en
altres ocasions, puguem
dir que
cami-nem,i que hemperdutla por a lavelocitat.
Xavier
Ginés -
L'Avang,
Informació Lliure del
País Valencia
LA
GUIA DELA
MÚSICA
EN
VALENCIA

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->