Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Namhaye Irani

Namhaye Irani

Ratings:

4.5

(1)
|Views: 9,623|Likes:
Published by qhmss
فرهنگ نام های ایرانی
فرهنگ نام های ایرانی

More info:

Published by: qhmss on May 16, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/04/2011

pdf

text

original

 
ﯽﻧاﺮﻳا
 
یﺎه
 
مﺎﻧ 
 
ﮓﻨهﺮﻓ 
 
ﺎهﺮﺴﭘ 
 
ﺎهﺮﺘﺧد 
 
ﺎهﺮﺴﭘ 
 
 رﺪﭘ
 
،ﻪﻣﺎﻨـهﺎﺷ
 
يﺎه
 
ﺖﻴﺼـﺨﺷ
 
 زا
 
ﻲﮑﻳنوﺪﻳﺮﻓ
ﻦﻴﺘـﺑﺁ
 
ﺶـﺗﺁ 
ﺶـﺗﺁ
 
،ﻦﻳﺪﻣﺮـﺧ
 
ﮏﺑﺎﺑ
 
 ﺮﮕﺸﻟ
 
ﻩﺪﻧﺎﻣﺮﻓ
 
 مﺎﻧ و
 
ﻦﻴـﻳﺰـﺗ
 
ﺶﻳارﺁ 
ﻦﻳذﺁ
 
يا
 
ﻪﺘﺷﺮﻓ
 
 مﺎﻧ
دارﺁ
 
ﺖﮐﺎﺳ
مارﺁ
 
 ﺮﻴـﺒﮐ
 
شﻮﻳراد
 
نز
 
 رﺪﭘ
 
 مﺎﻧ
نﺎﺗرﺁ
 
ناﺮﻳا
 
ﻲﺘـﻨﺳ
 
نﺎﻧاﻮﻠـﻬﭘ
 
 زا
 
ﻲﮑﻳ
شرﺁ
 
،ﺪﻨﻣوﺮﻴﻧ
 
 رﺎﻴﺴﺑ
 
شﻮﻳراد
 
گرﺰﺑ
 
 رﺪﭘ
 
 ﺮﻴـﺒﮐ
مﺎﺷرﺁ
 
فﺪـه
نﺎﻣرﺁ
 
ﻪﻣﺎﻨـهﺎﺷ
 
يﺎه
 
ﺖﻴﺼـﺨﺷ
 
 زا
 
ﻲﮑﻳ
ﻦﻴﻣرﺁ
 
ناﺮﻳا
 
ﻲﻧﺎﺘﺳﺎﺑ
 
 مﺎﻧ
ﺎﻳرﺁ
 
،ﻲﻳﺎﻳرﺁ 
 
يﻮﺧ
 
 و
 
ﻖﻠﺧ
 
ياراد
 
 ﺮﺴﭘ
 
 مﺎﻧ
 
شﻮﻳراد
ﺶﻨﻣﺎﻳرﺁ
 
ﺎﻳ
 
ﻦﻳرﺁ 
 
 مﻮﻗ
 
 و
 
داﮋﻧ
 
ﻪﺑ
 
بﻮﺴﻨﻣﻲﻳﺎﻳرﺁ 
ﺎﻧﺎﻳرﺁ
 
ﺎﻳرﺁ 
 
داﮋﻧ
 
ﻪﺑ
 
 طﻮﺑﺮﻣ
 
ﻦﻳرﺁ
 
دازﺁ 
دازﺁ
 
ﺎﺧ،ﺺﻟﺎﺧ
 
 و
 
ص
 
ﻩﺰﻴﮐﺎﭘ
 
 و
 
ﮎﺎﭘ
ﻩﮋﻳوﺁ
 
ﺶﺗﺁ 
 
ﻩرﺎﭘ
ﺮﮕـﺧا
 
يﺎﻬﺘﻴﺼـﺨﺷ
 
 زا
 
ﻲﮑﻳﻪﻣﺎﻨـهﺎﺷ
ﺮﻴﺷدرا
 
نﻻدرا
 
يﺎه
 
ﺖﻴﺼـﺨﺷ
 
 زا
 
ﻲﮑﻳﻪﻣﺎﻨـهﺎﺷ
ناودرا
 
 
 زا
 
ﻲﮑﻳﻪﻣﺎﻨـهﺎﺷ
 
يﺎه
 
ﺖﻴﺼـﺨﺷ
ﮓﻧژرا
 
 ﺮﻴﺷ
نﻼﺳرا
 
ﺖـﺨﺗ
ﺎﻴﺷرا
 
 زا
 
ﻲﮑﻳﻪﻣﺎﻨهﺎﺷ
 
يﺎﻬﺘﻴﺼﺨﺷ
رﺎﻳﺪﻨﻔﺳا
 
 راﺬﮕﻧﺎﻴﻨﺑنﺎﻴﻧﺎﮑﺷا
 
ﻪﻠﺴﻠﺳ
 
نﺎﮑﺷا
،ﮏﻳﺮﺷﻖﻴﻓر
 
،نوﺎﻌﻣ
 
رﺎﺸﻓا
 
 رادﺮﺳ
 
 مﺎﻧﻲﻧاﺮﻳا
ﻦﻴﺸﻓا
 
 وزرﺁ 
 
ﺪﻴﻣا
 
ﻩﺎﺷ
ﺮﻴﻣا
نادوﺎﺟ
شﻮﻧا
 زا
 
ﻲﮑﻳ
 
 مﺎﻧنﺎﻴﻧﺎﺳﺎﺳ
 
نﺎﻣز
 
 رد
 
ﻲﻧاﺮﻳا
 
نﺎهﺎﺷدﺎﭘ
ناوﺮﻴﺷﻮﻧا
 
ﮎاردا
ﮓﻧروا
 
ا
 
ﻲﮑﻳ
 
 مﺎﻧ زﻪﻣﺎﻨهﺎﺷ
 
يﺎﻬﺘﻴﺼﺨﺷ
جﺮﻳا
 زا
 
ﻲﮑﻳﻪﻣﺎﻨهﺎﺷ
 
يﺎه
 
ﺖﻴﺼﺨﺷ
ﮏﺑﺎﺑ 
ﻩﺪﻧزاﻮﻧ
 
 مﺎﻧ ﺰﻳوﺮﭘ
 
 وﺮﺴﺧ
 
 رﺎﺑرد
 
ﻲﻣﺎﻧ
ﺪﺑرﺎﺑ 
 زﺎﻏﺁ ﺢﺒﺻ
داﺪﻣﺎﺑ 
ﻩﺪﻧزاﻮﻧ
 
 مﺎﻧنﺎﻴﻧﺎﺳﺎﺳ
 
نارود
 
ﻲﻣﺎﻧ
دﺎﺸﻣﺎﺑ 
 
ﻦﻴﻣﺎﺑ 
ﮏﻳ
 
 مﺎﻧﻩداﺰهﺎﺷ
)
شورﻮﮐ
 
 ﺮﺴﭘ
 
ﻪﻴﺟدﻮﺒﻤﮐ
 
 رداﺮﺑ
)
 ر
ﺎﻳدﺮﺑ 
 زا
 
ﻲﮑﻳﻲﻧﺎﺳﺎﺳ
 
دﺮﮔدﺰﻳ
 
نارادﺮﺳ
مﺎﺳﺮﺑ 
 
ناﻮﺟ
ﺎﻧﺮﺑ 
،ﻻﺎﺑ
 
ﺪﻨﻠﺑباﺮﻬﺳ
 
 ﺮﺴﭘ
 
 مﺎﻧ
زوﺮﺑ 
ناﻮﻠﻬﭘ
 
 مﺎﻧﺐﺳﺎﺷﺮﮔ
 
 ﺮﺴﭘ
 
 مﺎﻧ
 
،ﻲﻧاﺮﻳا
نزﺮﺑ 
 زا
 
ﻲﮑﻳﻪﻣﺎﻨهﺎﺷ
 
يﺎﻬﺘﻴﺼﺨﺷ
ﺮﻬﻤﮔرﺰﺑ 
ﻪﺑﻦﻳد
ﻦﻴﺋﺁ
 
ﻪﺑ 
 
نﺎﺒﻬﮕﻧ
ﺪﺒﻬﺑ 
 
داﺮﻬﺑ 
ﻲﮑﻳ
 
،ﺦﻳﺮﻣﻪﻣﺎﻨهﺎﺷ
 
يﺎﻬﺘﻴﺼﺨﺷ
 
 زا
ماﺮﻬﺑ 
ﮓﻧرﮏﻴﻧ
ﮓﻧﺮﻬﺑ 
 و
 
بﻮﺧ
 
 زورﮏﻴﻧ
زوﺮﻬﺑ 
ﻪﺑ
 
ﻪﮐ
 
ﻲﺴﮐﻩﺪﺷ
 
ﻩداز
 
ﻲﮑﻴﻧ
داﺰﻬﺑ 
 
 ﻳﻦﻴﻤهدزﺎ يﺎه
 
ﺖﻴﺼﺨﺷ
 
 زا
 
ﻲﮑﻳ
 
 مﺎﻧ
 
،ﻲﻧاﺮﻳا
 
ﻩﺎﻣﻪﻣﺎﻨهﺎﺷ
ﻦﻤﻬﺑ 
 و
 
ﺶﻣ
 
يارادﻪﺘﺴﻳﺎﺷ
 
 رادﺮﮐ
ﺶﻨﻤﻬﺑ 
 رﻮﻬﺸﻣ
مﺎﻨﻬﺑ 
نﺎهﺎﺷ
 
 مﺎﻧﺪﻨه
دﻮﻨﻬﺑ 
 زا
 
ﻲﮑﻳﻪﻣﺎﻨهﺎﺷ
 
يﺎﻬﺘﻴﺼﺨﺷ
نﮋﻴﺑ 
،ﻲﻧاﺮﻳاسﺪﻘﻣ
ﺎﺳرﺎﭘ 
يرذﺁ 
 
ﻲﻣﺎﻧ رﺎﮔدروﺮﭘ
 
يﺎﻨﻌﻣ
 
ﻪﺑ
ﺎﺷﺎﭘ 
 
 ﻮﺠﻣزر
نﺎﺷﺮﭘ 
 زا
 
ﻲﮑﻳﻪﻣﺎﻨهﺎﺷ
 
يﺎه
 
ﺖﻴﺼﺨﺷ
ﺰﻳوﺮﭘ 
 
ﺎﻧﮏﻳ
 
 م ﺮﺒﻣﺎﻴﭘ
مﺎهﺮﭘ 
 
نﺎﻣﮋﭘ 
 
ﺎﻳرﻮﭘ 
ﺎﻳﻮﺟ
 
،ﻮﺠﺘﺴﺟ
ﺎﻳﻮﭘ 
 وزرﺁ 
نﺎﻣژﻮﭘ 
 زا
 
ﻲﮑﻳ
 
 مﺎﻧدﺎﺒﻘﻴﮐ
 
نﺎﻣز
 
 رد
 
ﻲﻧاﺮﻳا
 
نﺎﻧاﻮﻠﻬﭘ
دﻻﻮﭘ 
 
 زﺎﺴﮕﻨهﺁ ﻲﻧﺎﺳﺎﺳ
 
 ﺰﻳوﺮﭘ
 
 وﺮﺴﺧ
 
نارود
ﺪﺒﻠﻬﭘ 
 
 مﺎﻴﭘ
مﺎﻴﭘ 
 زا
 
ﻲﮑﻳﻪﻣﺎﻨهﺎﺷ
 
يﺎﻬﺘﻴﺼﺨﺷ
زوﺮﻴﭘ 
 
 رداﺮﺑ
 
 مﺎﻧلوا
 
 رﻮﭘﺎﺷ
نازوﺮﻴﭘ 
لﻮﺒﻗ
نﺎﻤﻴﭘ 
 
 زا
 
ﻲﮑﻳﻪﻣﺎﻨهﺎﺷ
 
يﺎه
 
ﺖﻴﺼﺨﺷ
جرﻮﺗ 
 زا
 
ﻲﮑﻳﻪﻣﺎﻨهﺎﺷ
 
يﺎه
 
ﺖﻴﺼﺨﺷ
ﺐﺳﺎﻤﻬﺗ 
 زا
 
ﻲﮑﻳ
 
 مﺎﻧﻲﻧاﺮﻳا
 
نﺎهﺎﺷ
ثرﻮﻤﻬﺗ 
 
دادﺮﻴﺗ 
 
رﻮﻤﻴﺗ 
 
يﺪﺑا
ﺪﻳوﺎﺟ 
ﻲهﺎﺷ
 
 مﺎﻧيﺎه
 
ﺖﻴﺼﺨﺷ
 
 زا
 
ﻲﮑﻳ
 
،ﻲﻧﺎﺘﺳﺎﺑﻪﻣﺎﻨهﺎﺷ
ﺪﻴﺸﻤﺟ 
 
ﻩﺪﻧرادنﺎﻬﺟ
راﺪﻧﺎﻬﺟ 
 
ﻩﺎﺷنﺎﻬﺟ
ﻩﺎﺸﻧﺎﻬﺟ 
 
ﺢﺗﺎﻓنﺎﻬﺟ
ﺮﻴﮕﻧﺎﻬﺟ 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->