Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
5Activity

Table Of Contents

0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
krivicni zakon

krivicni zakon

Ratings: (0)|Views: 998|Likes:
Published by marenindza

More info:

Published by: marenindza on Apr 13, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/28/2012

pdf

text

original

 
 
KRIVI
NI ZAKONIK
OPŠTI DEOGLAVA PRVA
OSNOVNE ODREDBENema krivi
nog dela niti kazne bez zakona
lan 1.
Nikome ne može biti izre
ena kazna ili druga krivi
na sankcija za delokoje pre nego što je u
injeno zakonom nije bilo odre
eno kao krivi
no delo, niti muse može izre
i kazna ili druga krivi
na sankcija koja zakonom nije bila propisana prenego što je krivi
no delo u
injeno.
Nema kazne bez krivice
lan 2.
Kazna i mere upozorenja mogu se izre
i samo u
iniocu koji je kriv zau
injeno krivi
no delo.
Osnov i granice krivi
nopravne prinude
lan 3.
Zaštita
oveka i drugih osnovnih društvenih vrednosti predstavljaosnov i granice za odre
ivanje krivi
nih dela, propisivanje krivi
nih sankcija i njihovuprimenu, u meri u kojoj je to nužno za suzbijanje tih dela.
Krivi
ne sankcije i njihova opšta svrha
lan 4.
(1) Krivi
ne sankcije su: kazne, mere upozorenja, mere bezbednosti ivaspitne mere.(2) Opšta svrha propisivanja i izricanja krivi
nih sankcija je suzbijanjedela kojima se povre
uju ili ugrožavaju vrednosti zašti
ene krivi
nimzakonodavstvom.(3) Krivi
ne sankcije se ne mogu izre
i licu koje u vreme kada je delou
injeno nije navršilo
etrnaest godina. Vaspitne mere i druge krivi
ne sankcije moguse izre
i maloletniku pod uslovima propisanim posebnim zakonom.
 
- 2 -
GLAVA DRUGA
VAŽENJE KRIVI
NOG ZAKONODAVSTVA REPUBLIKESRBIJEVremensko važenje krivi
nog zakonodavstva
lan 5.
(1) Na u
inioca krivi
nog dela primenjuje se zakon koji je važio uvreme izvršenja krivi
nog dela.(2) Ako je posle izvršenja krivi
nog dela izmenjen zakon, jednom iliviše puta, primeni
e se zakon koji je najblaži za u
inioca.(3) Na u
inioca krivi
nog dela koje je predvi
eno zakonom saodre
enim vremenskim trajanjem primenjuje se taj zakon, bez obzira na to kad muse sudi, ako tim zakonom nije druk
ije odre
eno.
Važenje krivi
nog zakonodavstva na teritoriji Srbije
lan 6.
(1) Krivi
no zakonodavstvo Republike Srbije važi za svakog ko nanjenoj teritoriji u
ini krivi
no delo.(2) Krivi
no zakonodavstvo Srbije važi i za svakog ko u
ini krivi
nodelo na doma
em brodu, bez obzira gde se brod nalazi u vreme izvršenja dela.(3) Krivi
no zakonodavstvo Srbije važi i za svakog ko u
ini krivi
nodelo u doma
em civilnom vazduhoplovu dok je u letu ili u doma
em vojnomvazduhoplovu, bez obzira gde se vazduhoplov nalazio u vreme izvršenja krivi
nogdela.(4) Ako je u slu
ajevima iz st. 1. do 3. ovog
lana u stranoj državipokrenut ili dovršen krivi
ni postupak, krivi
no gonjenje u Srbiji preduze
e se samopo odobrenju republi
kog javnog tužioca.(5) Krivi
no gonjenje stranca u slu
ajevima iz st. 1. do 3. ovog
lanamože se, pod uslovom uzajamnosti, ustupiti stranoj državi.
Važenje krivi
nog zakonodavstva Srbije za u
inioceodre
enih krivi
nih dela izvršenih u inostranstvu
lan 7.
Krivi
no zakonodavstvo Srbije važi za svakog ko u inostranstvu u
inikrivi
no delo iz
l. 305. do 316. i
l. 318. do 321. ovog zakonika ili iz
lana 223. ovogzakonika, ako se falsifikovanje odnosi na doma
i novac.
 
- 3 -
Važenje krivi
nog zakonodavstva Srbije za državljanina Srbijekoji u
ini krivi
no delo u inostranstvu
lan 8.
(1) Krivi
no zakonodavstvo Srbije važi za državljanina Srbije i kad uinostranstvu u
ini koje drugo krivi
no delo, osim krivi
nih dela navedenih u
lanu 7.ovog zakonika, ako se zatekne na teritoriji Srbije ili Crne Gore ili bude ekstradirandržavnoj zajednici Srbija i Crna Gora.(2) Pod uslovima iz stava 1. ovog
lana krivi
no zakonodavstvo Srbijevaži i za u
inioca koji je postao državljanin Srbije pošto je u
inio krivi
no delo.
Važenje krivi
nog zakonodavstva Srbije za stranca kojiu
ini krivi
no delo u inostranstvu
lan 9.
(1) Krivi
no zakonodavstvo Srbije važi i za stranca koji van teritorijeSrbije u
ini prema njoj ili njenom državaljaninu krivi
no delo i kad nisu u pitanjukrivi
na dela navedena u
lanu 7. ovog zakonika, ako se zatekne na teritoriji Srbije iliCrne Gore ili bude ekstradiran državnoj zajednici Srbija i Crna Gora.(2) Krivi
no zakonodavstvo Srbije važi i za stranca koji prema stranojdržavi ili prema strancu u
ini u inostranstvu krivi
no delo za koje se po zakonuzemlje u kojoj je u
injeno može izre
i kazna zatvora od pet godina ili teža kazna, akose zatekne na teritoriji Srbije, a ne bude ekstradiran stranoj državi. Ako ovimzakonikom nije druk
ije odre
eno, sud u takvom slu
aju ne može izre
i težu kaznuod one koja je propisana zakonom zemlje u kojoj je krivi
no delo u
injeno.
Posebni uslovi za krivi
no gonjenje za krivi
no delou
injeno u inostranstvu
lan 10.
(1) U slu
aju iz
l. 8. i 9. ovog zakonika krivi
no gonjenje se ne
epreduzeti, ako je:1) u
inilac potpuno izdržao kaznu na koju je u inostranstvu osu
en;2) u
inilac u inostranstvu pravnosnažnom presudom oslobo
en ili mu je kazna zastarela ili oproštena;3) prema neura
unljivom u
iniocu u inostranstvu izvršenaodgovaraju
a mera bezbednosti;4) za krivi
no delo po stranom zakonu za krivi
no gonjenje potrebanzahtev ošte
enog, a takav zahtev nije podnet.(2) U slu
aju iz
l. 8. i 9. ovog zakonika krivi
no gonjenje
e sepreduzeti samo kad se za krivi
no delo kažnjava i po zakonu zemlje u kojoj je delou
injeno. Kad se u slu
aju iz
l. 8. i 9. stav 1. ovog zakonika, po zakonu zemlje ukojoj je delo u
injeno za to krivi
no delo ne kažnjava, krivi
no gonjenje se možepreduzeti samo po odobrenju republi
kog javnog tužioca.

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Ivana Raicevic liked this
Emila Nokić liked this
bokica89 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->