Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
16.03.2010.

16.03.2010.

Ratings:
(0)
|Views: 209|Likes:
Published by Boki

More info:

Published by: Boki on Apr 14, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/22/2010

pdf

text

original

 
DNEVNI LIST REPUBLIKE SRPSKEBAWA LUK
Cijena
0.80 KM
www.glassrpske.com
VIJESTI KROZ RSVIJESTI
strana 2.strana 10.
Bratun~anka tri putaprvak RS izmatematike i fizike
U CIK-u razmatrajuodlagawe izbora
strana 3.
MinistarVidovi} ima{est savjetnika i trisekretarice
Utorak 
16. mart 2010.
Broj12.159Godina
LXVII
Osu|enoantiustavnodjelovawePredsjedni{tvai MIP-a BiH
Vladika Fotije pisao Ivi Josipovi}u
For mirawe HPCna javqujenovetragedi je
strana 20.
Napada~ Vojvodine na meti menaxera
strana 4.
Vidovi} kra|u 75 dunuma od “Betonskih proizvoda“ obavio fiktivnom zamjenom nekretnina preko nezakonitih odluka UO. U zamjenu za to zemqi{te dao je stanove u ulici Vase Pelagi}a u centru Bawe Luke vrijedne 500.000 KM. Tra`io sam te nekretnine i uvjerio se da ne postoje, tvrdi Mitrovi}
Stevo Mitrovi}, vlasnik 46 odsto akcija u “Betonskim proizvodima“
"Vi dovi} prisvo jio 75 du nu ma gra |evinskog zemqi{ta"
strana 7.
Izbori seodga|aju samoizmjenomzakona
Godi{wica ro|ewaBranka Ra di~evi}a
strana 27.
Neponovqivapjesni~kaenergi ja
Rasing i[alke `eleBilbi ju
strana 43.
Jasmin Odoba{i}, stru~wak za tra `ewe nestalih  i autor kwige “Sjaj i bijeda ek shu macija“
PROFI TER STVO NAD 
KOS TIMA MRTVIH 
U pro ce su tra  `ewa  nes ta lih u BiH be zo ~no se  ro  dio ne mo ral. Po  da ci o  lo ka ci ja mapo je  di nih  gro bni ca dr`e se u la  di ca ma po pet-{est  go  di na. Ogro mne  me |u na ro  dne do na ci je  po tro {e ne na ba sno slo vne  pla te stra na ca, is ta kao  Odo ba {i} Odo ba {i} na gla sio da je  ve li ka sra mo ta da se   do zvo li lo da Amor  Ma {o vi} bu  de na ~e lu  in sti tu ci je za tra  `ewe  nes ta lih pet go  di na kao  vo lon ter, a is to vre me no  kao pro fe si ona lac  mu  dru je u Fe  de ral nom  par la men tu 
strana 5.
Po sla li su me na dvi je   dis ci plin ske jer sam  pro na {ao ti je lo Av  de 
 
Pa li }a, spri je ~i li me da  tra  `im nes ta le pet go  di na,  po ku {a li da za bra ne da   da jem in ter vjue, dr`im  tri bi ne, os tva rim  uvid u do ku men ta ci ju...,  ka  `e Odo ba {i} 
Jasmin Odoba{i}
Zemqi{te koje je prisvojio Jovan Vidovi}
   F   O   T   O  :   G   L   A   S   S   R   P   S   K   E
 
2
utorak, 16. mart 2010.
GLAS SRPSKE
Vijesti dana
PI[E: @EQKA DOMAZET
glasss@teol.net
SA R JEVO- Ministar transportaikomunikaci ja BiHRudoVidovi}umjesto dva savjetnika, {efakabine- ta i jednesekretarice,kako je to praksa u svimministar- stvima, anga `ovaoje {estsa- vjetnika, {efakabinetai ~ak tri sekretarice.
Kakosazna jeGlas Srpske“, Vidovi} je tro jicusa- vjetnikaanga`ovao po ugovoru o djelu, a wihovamjese~nazara- da je oko 3.000 KM.Po tom principuanga`o- vani su penzionerBo`idar [kravan, DragoRadi} i Drago Bilanyija.Pored{efakabinetaDra- `enaGaguli}a,u stalnomra- dnomodnosu sa svimprivilegi jamaVidovi}asavje- tu juBrankoBrkan, MladenGo- lu`a i VlatkoDrmi}.UMinistarstvu,{to u ra- dnomodnosu,{to po ugovoru o djelu,anga`ovanesu i tri se- kretariceministraVidovi}a: ZvjezdanaMili}evi}, Ivana Kuluz i IngaIli}-Bakalar. Novacporeskihobveznika  u tomministarstvutro{e i dvo jicavoza~a, od ko jih je Ivi- caJuri},ko ji je vozioVidovi- }evogstrana~kog{efa i ministrakoga je nasli jedio Bo`uQubi}a,na bolovawu ve} osammjeseci.Zawegovuzamjenudoveden  je DavorMi{kovi},kome se  ugovorprodu`avasvaka tri mjeseca.- Donedavno je Vidovi} po  ugovoru o djeluanga`ovao na poslovimaprevodioca i izvje- snugospo|u iz Mostarako ja je bilastalnozaposlena u tom gradu u banci, a sa Vidovi}em  je ~estoi{la na putovawa i za posloveprevodiocaprimala novac iz kaseMinistarstva- ka`eizvor“GlasaSrpske“ izSavjetaministara BiH. Doda je da je anga`u ju}i iskqu~ivohrvatskekadrove, i touprvomreduonebliskewegovojstranci- HDZ-u1990,Vidovi}uvelikonaru{iona- cionalnibalansuMinistar- stvu.PoslanikSNSD-auPar- lamentuBiHi~lanKomisi je zasaobra}ajikomunikaci je ParlamentaBiH@eqkoKu- zmanovi}ka`eda je “~iwenica da Ministarstvotransportai komunikaci jaBiH, ko jeodavno potresa juaferesaCEMTdo- zvolama,neradinarealizaci-  jikqu~nihpro jekatazaBiH (izgradwiKoridora5Cidi- gitalizaci jijavnihemitera) negoslu`izapredizbornu kampawuHDZ-a 1990“.-UkabinetuministraVi- dovi}asjedivi{equdinegou kabinetuameri~kogpredsje- dnika- ka`eKuzmanovi}.
KU ZMA NOVI]:
Ministarstvo ne realizuje kqu~ne projekte za BiH
BR^KO-
Posli jepu- {tawaAbedinaSma ji}a(26), sinabr~anskogimamaBa hri je Sma ji}a, ko ji je uhap{enzbog pisawanacionalno  uvredqivihsadr`a ja na in- ternetu, da se brani sa slobo- de, nastavqena je istragazbog krivi~nogdjelaizazivawera- sne, vjerske i nacionalne mr`we, razdora i ne- trpeqivosti.Izjavio je to “GlasuSrpske“ glavnitu`ilacTu- `ila{tvaBr~kodistrikta Zekeri jaMujkanovi}i dodao da je, nakon{to je polici ja prosli jedilaizvje{tajtu`i- la{tvu, Sma ji}ispitan i sa- slu{an.- Tu`ila{tvo je odlu~ilo da ne za hti jevaodre|ivawe pritvora jer se nisustekli zakonskirazlozi za to. Istra- ga}e bitinastavqena. Nasto-  ja}emoje {to pri jeokon~ati i rasvi jetliti sve okolnostiko-  je se ti~uonihradwiko je sestavqaju na teret- ka`eMuj- kanovi}.Polici jaBr~kodistrikta  u petak je pretreslastanove na dvi jelokaci je i privelaSma-  ji}a. On je osumwi~en da je od5. januara na internetsajtu
 www.bosnahistori ja.com
pisao oplanirawuteroristi~kihna- pada na Srbe u i oko Br~kog.“GlasSrpske“ rani je jeobjaviorazgovorSma ji}a, ko ji  je bio registrovan kao
Elfatih-cd5
,
sa istomi{qenicima.Go- vorili su “o rasporedusnaga u i oko Br~kodistriktaradi oru`anognapada na pravo- slavce.G. M.
MUJKA NOVI]:
Nastoja}emo {to prije rasvijetliti okolnosti
BEOGRAD- MinistarstvopravdeSrbi je jo{ ni jedobi- lozvani~anzahtjevpravosudnih
organa BiH za ustupawe krivi~noggowewa~lanaratnogPredsjedni{tvaEjupaGa- ni}a, izjavio je dr`avnisekretar u tom ministarstvuSlo- bodanHomen, javio je Tanjug. On je rekao da }e Ministarstvopravde taj zahtjev, ako stigne, prosli jeditiVi je}u za ratnezlo~ine u Beogradu i daqepostupiti po wegovojodluci. Homen je napomenuo da je za MinistarstvopravdeSrbi je najva`ni je da svi optu`eni za ratnezlo~ineodgovara ju. - Srbi jao~eku je da odgovara ju i svi ko ji su ~inilizlo~i- ne nad Srbima- istakao je Homen.
www.glassrpske.com
Kao neko ko je proveo ve}i dio `ivota u Sarajevu, mogu da ka`em da uop{te ne treba da ~udi {to se ta- mo vi{e ne ra|aju srpska djeca. Oti{la sam sa svo- jom porodicom daleko odavde ba{ zato da moja djeca ne pro`ivqavaju traume od zastra{ivawa od strane Bo{waka koja su u~estala u Sarajevu.
Ema l: ma i adj45@yahoo.com
Interesantno zvu~i plan kako bi trebalo da izgleda u`i centar Bawe Luke, kako ka`u iz Administrativne slu`be grada, u “dogledno vrijeme”. Jako me zanima koje je to vrijeme...
Ema l: mrdja_260780@gma l.com
RI JAD-
Predsjedava ju}i Predsjedni{tva BiH Haris Silajyi}obavi jestio je lide- reSa udijskeArabi jetokom svo jeposjeteRi jadu o rastu}im politi~kimtenzi jama u BiH,  ukqu~u ju}ihap{ewe~lanara- tnogPredsjedni{tvaRBiH EjupaGani}a1. marta u Lon- donu.- Ministarinostranihpo- slova, princSa ud al-Fejsal, odvo jeno je razgovarao sa Si- lajyi}em o velikombro jubi- lateralnihpitawa, ukqu~u ju}i  hap{eweGani}azbognavo- dnihratnihzlo~ina- rekao je ambasador BiH u Sa udijskoj  Arabi jiRazim^oli}. Silajyi}a su primilisa-  udijskikraqAbdulah i krun- skiprincSultan, zamjenik premi jera i ministarodbrane i avi jaci je, prenose agencije.
Branislav Duki} o presudi za Dreteq
Vasvi ja Vidovi} relativizu je zlo~in
BiH i Kazahstan imaju obostrani interes za zna~ajnije pove}awe trgovinske razmjene i iskori{tavawa energetskih resursa i ru- darstva.
Sven Alkalaj, ministar inostranih poslova BiH 
Slobodan Homen o “slu~aju Gani}“
Srbi ja ni je dobila zahtjev BiH za Gani }a
 Haris Silajxi} u Rijadu 
Sa saudijskim vlastima o “slu~a ju Ejup Gani}“
BAWALU KA- PredsjednikSavezalogora{aRSBrani- slavDuki}smatra da je Vasvi jaVidovi},
advokatMirsa- daRepka, ko ji je optu`en za ratnezlo~ine u logoruDreteq kod ^apqine, objaviladetaqepresudepri jenadle`nogsu- da u Norve{koj,s ciqem da relativizu jezlo~in nad 70 Srp- kiwa u tom logoruko ji je po~inio wen brawenik. U saop{tewuovogsaveza se navodi da je Vidovi}evaobja- vila i ime za{ti}enogsvjedoka, qekaraOlgeDra{ko, nas- to je}i da na wu izvr{ipsi hi~kipritisak da bi odustala od u~e{}a u daqemsu|ewu.- Na taj na~inVidovi}eva je prekr{ila i pravnenorme tajnostiimenaza{ti}enogsvjedoka- navodiDuki}. Doda je da su Hrvatskeoru`anesnage, ko jima je pripadao i Repak, u logoruDretequbile i qekaraNikoluKuzmana i wegovusuprugu, doktorkuDu{anku.
Po ugovoru o djelu anga`ovani savjetnici Bo`idar [kravan, Drago Radi} i Drago Bilanxija, ~ija je plata po 3.000 KM. U stalnom radnom odnosu savjetnici Branko Brkan, Mladen Go lu`a i Vlatko Drmi}. Vidovi} ima tri sekretarice
 Haris Silajxi} u Rijadu 
FOTO: AGENCIJE
Zeke rija Mujkanovi} o ratnim planovima sa internet portala
www.bosnahistorija.com
Nas tavqena is traga zbog pri jetwi
Elfatihcd5
na forumu porta- la
www.bosnahistorija.com
pi{e o taktici oru`anog na- pada.- Za po~etak udariti na sela Vuji~i}e, Gajeve i Bukvik. Tu moramo da uni{timo pravo- slavne jer oni mogu da jave ~etnicima {ta ovi iz Mao~e planiraju - dio je wegovog razgovora sa foruma{ima tog internet portala.
TA KTIKA 
Rudo Vidovi} ka`e da ima tri stalno zaposlena savjetnika i da je podnio zahtjev za jo{ je- dnog koji bi se bavio pitawem vazduhoplovstva, ali da sis- tematizacijom to mjesto jo{ uvijek nije prihva}eno. - Anga`ovani su i neki qudi po ugovoru o djelu kao spona sa Ministarstvom. Imam dvi- je sekretarice, jednu adminis- trativnu i jednu tehni~ku. Ne znam napamet ko liko je po se- ktorima kojima se bavi Mi- nistarstvo anga`ovano qudi koji kao savjetnici rade po ugovoru o djelu, ali rije~ je o poslovima koji se moraju odvijati - istakao je Vidovi}. Dodao je da oni rade zbog ne- dostatka qudi, a i predvi|eni su novom sistematizacijom.
VIDOVI]
U Ministarstvu transporta i komu nikacija BiH rade i penzioneri
Ru do Vidovi}
F O  O : G   L  S  S  S 
 
GLAS SRPSKE
utorak, 16. mart 2010.
3
BAWA LUKA - Poslanici Narodne skup{tine Srpske razmatra- }e danas Prijedlog zakona o dopuni Zakona o privatizaciji dr`avnog kapitala u preduze}ima i bankama po hitnom postup- ku, prenosi Srna.Rije~ je o odre|enom broju neprivatizovanih preduze}a u RS ~i- ju imovinu, po Sporazumu o sukcesiji, posjeduju pravna lica sa sjedi{tem na teritoriji neke od biv{ih jugoslovenskih republi- ka, navodi se u obrazlo`ewu zakona.
PI[E: MIROSLAV FILIPOVI]
miroslavf@glassrpske.com
BAWALU KA- Pred-sjednikRepublikeSrpske RajkoKuzmanovi} i pred- stavnicisedamparlamen- tarnihparti ja iz RS ju~e su u BawojLuciosudili anti ustavnodjelovawe Predsjedni{tva BiH i Mi- nistarstvainostranihpo- slova BiH u slu~a juEjupa Gani }a.
Na sastanku je dogovore- noda predsjednik RS uskoro organizu jenovisastanak sa svimpredstavnicima RS u instituci jama BiH da bi se  utvrdilemjereko jima bi se spri je~ilo“uru{avawein- stituci ja BiH”. - Ko je}e to bitimjere  jo{ uvi jek ne mo`emore}i, ali sigurno je da }e bitius- tavne i demokratske- rekao  je Kuzmanovi}. Naglasio je da }e srpskipredstavnici u instituci ja- ma BiH nastaviti s radom u timinstituci jama, ali da }e bitiutvr|enokako}e nastaviti taj rad. - Nepri hvatqivo je da sezlo upotrebqava rad insti- tuci ja BiH ko je su u slu~a ju  hap{ewaGani}astale u od- branuosobeosumwi~ene za ratnizlo~in- rekao je Ku- zmanovi}.Kazao je da su politi~a- ri iz RS zabrinutizbog reakci jabo{wa~kihpoli- ti~ara i zvani~nikazbog “slu~a jaGani}“i da je o~i- todaseinstituci jeBiH stavqajuufunkci jupriva- tniharan`mana.Kada je ri je~ o popisu stanovni{tva u BiH i pi- tawupopisa i raspodjele imovine, Kuzmanovi} je is- takao da je na sastankupos- tignutna~elandogovor da se sva ova pitawamora ju rje{avati u skladu sa Usta- vom, zakonima i demokrat- skimprincipima. Kuzmanovi} je naveoda  jeza jedni~kistavsasastan- kadapredstavniciRStre- badau~estvu juupoliti~kim razgovorima, kakoonimna-  javqenimzaaprilu[pani- ji, takoionimplaniranim zakrajjunauSara jevu. - UMadridubisegovo- riloodokumentuko jibina odre|enna~intrebaloda pri hvatepoliti~kilideri BiH, alidejstvotog aktabibiloposli jeizbora- rekao  jeKuzmanovi}. Dodao je datemesastan- kaoBalkanuko jibitreba- lodaseodr`ikra jemjunauSara jevujo{ nisuprecizi- rane.Kuzmanovi}je pozvaosve parlamentarnestrankeiz RSdajednedrugeubje|u ju programimaistavovima, a neuvredama,i da wegu ju kulturudi jalogaradiza- {titeinstituci jaSrpske. Sastankusapredsjedni- komRSprisustvovalisu predsjedniciSNSD-a, DNS-a, SP-aiDP-aMilo-radDodik, MarkoPavi}, Petar\oki}iDragan^a- vi}, potpredsjedniciSDS-a iPDP-aBorislavBo ji}i SlobodanNagradi}, tege- neralnisekretarSRSRS MladenKrsmanovi}. Bo ji} jeposli jesastan- ka, u saop{tewu za javnost, naveo da je ovajsastanak bio bez dnevnogreda i da je pot- vrdio da predstavnici RS u instituci jama BiH ne mogu da se izbore za ravnopravan status u ovimorganima.
Poslanici o privati zaciji dr`avnog kapitala
INSTITU CIJE
BiH stavqaju se ufunkciju privatnih aran`mana
Vije}e naroda RS
Raspravao Zakonu oreferendumu
BAWALU KA-
RazmatraweOdluke za pokretaweproce- dure za za{tituvitalnogna- cionalnoginteresa na Zakon o referendumu i gra|anskoj inici jativijedina je ta~ka dnevnogreda za danasna-  javqenesjedniceVi je}ana- rodaRS. Zakon je usvo jila Narodnaskup{tina RS 10. februara, kadadvodnevnoj raspravi o ovojta~kidne- vnogredazbogbojkotanisu prisustvovaliposlanici iz redabo{wa~kognaroda, po- sli je~ega su ulo`iliveto.
Nikola [piri}
Susret saJadrankomKosor
SA R JEVO-
Predsjedava ju- }iSavjetaministara BiH Nikola[piri}razgovara}e danastokomslu`beneposjete Zagrebu sa predsjednikom VladeHrvatskeJadrankom Kosor. Programomposjete predvi|eno je da [piri} razgovara i sa predsjednikom HrvatskogsaboraLukomBe- bi}em, saop{teno je iz Savje- taministara BiH.
Rajko Kova~evi}
Spremniza ja~awesaradwe sa RS
PODGORICA 
- Demokrat- skaparti jasoci jalista, vlada ju}astranka u Crnoj Gori, saop{tila je da je spremna da razgovara o ja- ~awusaradwe sa Srpskom.Portparol DPS-a RajkoKo- va~evi}rekao je da zvani- ~naPodgoricapodr`ava cjelovitost BiH i nasto ji da razvi jenajboqedobrosu- sjedskeodnose sa BiH, pre- noseagenci je.
Slavi{a Guberini}
Za konzulatCrne Go re uBawoj Luci
PODGORICA 
- Crno-gorskaNarodnastranka u potpunostipodr`avaini- ci jativupremi jeraRS MiloradaDodika o uspos- tavqawuspeci jalnihveza sa CrnomGorom, i u vezi s timmu predla`eotvarawekon- zulataCrneGore u Bawoj Luci. PortparolNarodne strankeSlavi{aGuberi- ni}izjavio je za Srnu da jeova stranka i rani jepoziva- lavlast u Podgorici da otvorikonzulat u BawojLu- ci.
Vijesti
Neprihvatqivo da se zloupotrebqava rad institucija BiH koje su u slu~aju hap{ewa Ejupa Gani}a stale u odbranu osobe osumwi~ene za ratni zlo~in, rekao Kuzma novi}
Sastanak predsjednika RS i predsta vnika parlamentarnih partija iz Srpske
Osu  dili an ti us tavan rad insti tu ci ja BiH 
Rajko Ku zmanovi} na konferenciji za novinare u Bawoj Luci
FOTO: M. RADULOVI]
Pove }ati broj ~lanova Predsjedni{tva BiH 
SA R JEVO-
EkspertCentralnoevropskoguni- verziteta iz Budimpe{teDani jelBoslersmatra da bi pove}awebro ja~lanovaPredsjedni{tva BiH sa sada{wa tri na pet bio dobarna~inko jim bi se uspje{noimplementiralapresudaSuda u Strazburu u “slu~a juSejdi} i Finciprotiv BiH”. - Na ta dva novaslobodnamjestagra|ani ne bi biralipredstavnikeiskqu~ivo na osnovuetni- ~kepripadnosti, nego na osnovuza jedni~kihpo- liti~kihpro jekatako je bi oni predstavqali- istakao je Bosler, ko ji je bio moderatorradioni- ce“Reformaizbornogsistema i strategi jestra- naka“ odr`ane u Sarajevu.@. D.
Obnovqeno su |ewe jednom od vo |a “Hamzi“
SA R JEVO
- Obnovqenosu|ewe[efikuAli}u, ko-  ji je nepravosna`nooslo- bo|enoptu`ni ceko ja ga tereti za zlostavqaweza- robqenihvojnikaSrpskevojskeKra jine i nesprovo- |eweistrage za ubistva~etirizarobqenika, za- kazano je za 5. april, javila je Srna. Biv{ipomo}nikkomandantabataqona“Hamze“,  u sastavuPetogkorpusaArmi jeRBiH, [efik  Ali}, u aprilu2008. godine je nepravosna`no oslobo|ensvih{estta~akaoptu`nice.
Dvo jica priznala otmicu Ante Jelavi }a
ZA GREB
- Vlado]uri} i MarioMili~evi}pri- znali su ju~euzagreba~kom@upanijskomsudu da su  u~estvovaliu otmicibiv{eghrvatskog~lanaPred- sjedni{tva BiH AnteJelavi}a u aprilu2008, dok je DaliborPrgometnegiraokrivicu. ^etvrtooptu`enomVlatkuMili~evi}usudi se u odsutnosti jer se nalazi u bjekstvu, a postupakpro- tivSa{eSavinovi}apre uzelo je pravosu|eBiH. Su|ewe je ju~ezavr{enosaslu{awemokrivqenih, o{te}enogJelavi}a i ~itawemiskazasvjedoka iz istrage. ]uri} je izrazioka jawe za organizovawe otmiceJelavi}a, ko jeg su u Zagrebunatjerali da u|e  u vozilo i prebacili u BiH.
Komentari{u}i izjavu pred- sjednika Srbije Borisa Tadi- }a da se Srbija ne protivi da Gani} bude izru~en pravosu|u BiH, Kuzmanovi} je rekao da predsjednik Srbije smatra da je to pravosudno pitawe, ali da tako, na`alost, ne misli predsjedavaju}i Predsjedni{- tva BiH Haris Silajxi} i dru- gi bo{wa~ki zvani~nici. - Tadi} nije dovoqno infor- misan o odnosima u BiH, jer, ako je ta~no da je predsjednik Suda BiH Medxida Kresoizjavila da su svi u BiH Ga- ni}, kako onda mo`emo da imamo povjerewe u pravosu|e ove zemqe i da vjerujemo da }e Gani}a ~ekati korektan sudski proces - kazao je Ku- zmanovi}.
POVJEREWERezolu cija o Srebrenici
Kuzmanovi} je naveo da u ovom trenutku RS ne mo`e da podr`i rezoluciju o Srebrenici o kojoj bi tre- balo da raspravqa parla- ment Srbije.- Takva rezolucija bi je- dnostrano osudila samo jedan zlo~in, a mi tra`imo da budu osu|eni svi zlo~i- ni u proteklom ratu u BiH - rekao je Kuzmanovi}.

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Tiskarnica liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->