Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
13. i 14. 03.2010.

13. i 14. 03.2010.

Ratings:
(0)
|Views: 317|Likes:
Published by Boki

More info:

Published by: Boki on Apr 14, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/22/2010

pdf

text

original

 
Subotai nedjeqa
13. i 14. mart 2010.
Broj12.157
DNEVNI LIST REPUBLIKE SRPSKEBAWA LUK
Cijena
0.80 KM
www.glassrpske.com
REGION KROZ RSVIJESTI
Kalabi}:Poru~u ju da za Srbe nemamjesta uParlamentu
strana 20.strana 12.
Mladiharmonika{i iz Ugqevikaosvo jilipubliku
strana 5.
Krim policija saslu{ava u~esnike u aferi “Urbanisti~ki zavod RS” Ko je najbogatiji ~ovjek na svijetu
U Zadruosnovana"hrvatskapravoslavna crkva"
Ubistvom premijeraza ustavqene promjene i napredak zemqe
 
DANAS
Alkalaj dodijelio Gani}u diplomatski paso{ u julu 2007. na osnovu diskrecionog prava. Pored ovoga, policijske slu`be treba da istra`e i zloupotrebe DKP mre`e BiHu obavje{tajne svrhe, kazala Tri{i}-Babi}
In`eweri Zavoda izjave da ju usvojstvu svjedoka
Ana Tri{i}-Babi} o zloupotrebama institucija BiH u “slu~aju Gani}“
Silajxi} i Alkalaj djelu ju antidejtonski
strana 2.
 Heluodmalena u biznisu
Tribina povodom sedme godi{wice smrti Zorana \in|i}a
strana 19.
Ra  dma no vi} na gla sio da srpski pred sta vni ci u  in sti tu ci ja ma BiH, ko ji se pro ti ve pro ti vus ta vnom  dje lo vawu bo{wa ~kih po li ti ~a ra, u sqede }im  da ni ma mo ra }e da ra zmi sle i odlu ~e ka ko }e i da  li }e uop {te ubu  du }e ra  di ti  u tim in sti tu ci ja ma  Umjes to mo  der ne, evrop ske dr`a ve, BiH  sve vi {e li ~i na pri va tnu dr`a vu, a ta ko se po na {a ju po je  di ni ~la no vi  Pred sje  dni{ tva BiH, po sla ni ci, mi nis tri,  di plo ma te i dr`a vni slu `be ni ci, is ta kao Ra  dma no vi}
strana 3.
Toga dana ubijena je nada ve}ine gra|ana Srbije da nisu poru{eni svi mostovi koji nas povezuju sa velikim civilizacijskim tekovinama slo bode, jednakosti, de mokratije i vladavine prava, ocijeweno na tribini
strana 22.
 
Neboj{a Radmanovi}, ~lan Predsjedni{tva BiH iz RS
Neboj{a Radmanovi}
   F   O    T   O  :   M .   R   A   D   U   L   O    V   I   ]
 Ana Tri{i}-Babi}Urbanisti~ki zavod RS
strana 7.
 
2
13. i 14. mart 2010.
GLAS SRPSKE
Vijesti dana
Velika Britanija treba da se izvini Ejupu Ga ni}u zbog lo{eg postu- pawa prema wemu u pritvoru.
 Haris Silajxi},predsjedavaju  }i Predsjedni{tva BiH 
SA RA  JEVO
- VisokipredstavnikuBiHValentin Inckoizjavio je u petak u Sa- ra jevudajeukontaktusapo- rodicomratnog~lana Predsjedni{tvaRBiHEjupa Gani}a,ko ji je osumwi~en za zlo~ine u Dobrovoqa~kojuli- ci u Sara jevu1992. godinei ponoviodajedobro{tojeGa- ni}pu{tenizzatvora. -Sadasemo`ebranitisa slobodeimo`euzetinajboqe advokateuLondonu ipravosu- |emo`eda nastavisvojposao. Gani}}eimatimogu}nostda svo jestavovetamoobjasnii dasebrani. Odlukaengleskog pravosu|adaGani}mo`eda sebranisaslobode}erela- ksiratisituaci ju- kazaoje Incko.Nakonstataci judasura- ni jivisokipredstavnici smjewivalizvani~nikeRepu- blikeSrpskezbognavodne podr{keosumwi~enimazara- tnezlo~ine, tedaje~iwenica dajeiGani}tako|ejedanod osumwi~enihko jimapodr{ku da jumnogizvani~niciiz FBiH, tedaonkaovisokipredstavniknereagu je, Incko  jekazao“danerazumi je{tasu wegovipret hodniciradili“. - Ni jeta~nodajesmi je- wenovi{e od100 zvani~nika RSsajavnihfunkci ja- na- glasio je Incko.Komentari{u}inegodo- vawezvani~nikaRS, i~lana Predsjedni{tvaBiH izRS Neboj{eRadmanovi}azbog putovawapredsjedava ju}eg Predsjedni{tvaBiHHarisa Silajyi}auLondon, Inckoje kazaodajeistinadajeSi- lajyi}oti{aouLondonida jenaputuzanekearapske zemqe.-Tolikosamupu}en. U Londonjeoti{aodapru`i moralnupodr{kuGani}ui tra`iizviweweVelikeBri- tani je. Tek samsevratioiz Be~aine`elimdakomenta- ri{emputovaweiizjaveSi- lajyi}a- kazaojeIncko.@.D.
INCKO:
Gani} sada mo`e da uzme najboqe advokate
[tefan File, evropski komesar za pro{irewe
BiH mora dareformi{e Ustav
BE^ - Evropskikomesarza pro{irewe[tefanFile izjavio je u intervjuube~kom
dnevniku“Standard“ da BiH mora da reformi{eUstav. - BiH morareformisatiUstav i usaglasiti ga saEvrop- skomkonvenci jom o qudskimpravima. Kao svakadruga zemqako jate`ipristupawu EU, BiHmoragovoritijednim glasom i imatiinstituci jeko jeefektivnofunkcioni{u i ko jedr`aviomogu}u ju da pri hvatazakone, da ih primjewuje i progurapravilaUni je- istakao je File, prenosiSrna. Dodao je da, ako do toga ne do|e, posto jiopasnost da zemqa zaostane za svo jimsusjedima.
Milorad Dodik, premijer RS
Silajxi} ni je mo }an ni  u Sara jevu, ni u Londonu
BAWALU KA- Premi jer RSMiloradDodikoci jenioje daodlazakuLondon
predsjedava ju}egPredsjedni{tvaBiH HarisaSilajyi}ani jedopriniopu{tawuratnog~lana Predsjedni{tvaRBiHEjupaGani}anaslobodu, jeronni je tolikomo}anniuSara jevu, akamoliuLondonu. - Iontoznainekomujesavjetovaodado|euLondonda seuslikakakobikodbo{wa~kogti jelabiokaone{tova- `an. Smatramdajeonzlo upotri jebiofunkci jupredsjedava-  ju}egPredsjedni{tvaBiH, jernemaodlukePredsjedni{tva daSilajyi}putu je, {togovoridaontoidaqedo`ivqava kaosvojprivatniposaoiprivatnufunkci juini{tadrugo - rekaojeDodiku ~etvrtakuve~enovinarimauBawojLuci.
www.glassrpske.com
Nevjerovatna je koli~ina mr`we koju Bo{waci siju prema Srbima na razne na~ine, pa evo sada i na in- ternetu. ^itala sam tekst sa nevjericom, a poruke Bo{waka sa tog portala su mi utjerale strah i jezu u kosti i vratile u nesre}ne devedesete.
Ema l: ma i a_gr38@inecco.net
Svuda u svijetu je sasvim normalno da mladi pored {kolskih i fakultetskih obaveza imaju priliku da za- rade xeparac, rade}i poslove sa skra}enim radnim vremenom. Pohvalno je i da kod nas postoji ta mogu- }nost, ali svakako nije dovoqna. Trebalo bi se na to- me vi{e poraditi.
Ema l: vidrabl142@yahoo.com
LONDON-
Britanskevlas- titokomtemeqneistrageni- suprona{lenikakavdokaz o lo{emtretmanubiv{eg~lana ratnogPredsjedni{tvaRBiH EjupaGani}aposli jeha- p{ewa u Londonu, izjavio je izvor iz britanskevlade. - Istragomni jeprona|en nikakavdokaz o lo{empostu- pawu- ka`e za Bi-Bi-Si ovajneimenovaniizvor, nakon {to jepredsjedava ju}iPred- sjedni{tva BiH HarisSi- lajyi}zatra`ioizviwewe odVelikeBritani jezbogtre- tmanaGani}a. Izvortvrdi da je bilodogo- voreno da se Gani}sastane sa advokatom i zvani~nicima iz  Ambasade BiH u Londonu3. marta u 18.30 ~asova po lokal- nomvremenu, ali su oni sti- gli sat kasni je i posli je istekavremenapredvi|enog za posjetezatvoru.
Britanske vlasti
Nema dokaza o lo{em tretmanu Gani}a
Valentin Incko, visoki predstavnik me|unarodne zajednice u BiH
"Gani }evo pu {tawe opus ti }e si tu aci ju"
PI[E: MIROSLAV FILIPOVI]
miroslavf@glassrpske.com
BAWALU KA- Predsta- vniciRepublikeSrpske u instituci jama BiH ima ju legitimnopravo da se odre-de da li }e i kakonastavi- ti rad u Sara jevuzbog zlo upotrebaovihinstitu- ci ja u slu~a juEjupaGani }a i direktnogkr{ewaDej- tonskogsporazuma i Ustava BiH.
To je “GlasuSrpske“ izja-vilazamjenikministra inostranihposlova BiH Ana Tri{i}-Babi}.- Uplitawepredsjedava ju- }egPredsjedni{tva BiH Ha- risaSilajyi}a i ministra inostranihposlova BiH Sve- naAlkala ja i instituci ja BiH u slu~ajEjupaGani}aje direktnokr{eweDejtonskog sporazumai vrlo je bitnoka- ko}e se me|unarodnaza jedni- caodreditipremaovome- kazala je Tri{i}-Babi}. Istakla je da su se insti-tucije BiH ko je, po Ustavu, treba da {titeinterese svihgra|anazemqe iwenihentiteta, stavile u funkci juodbranepo jedi- nacaosumwi~enih za ratne zlo~ine.- HarisSilajyi} je na jod- govorni ji{to se instituci je BiH zlo upotrebqava ju i stavqaju u funkci juostvari- vawaratnihbo{wa~kihciqeva i programaStranke za BiH - istakla jeTri{i}-Ba- bi}.Naglasila je da su svi zvani~nici BiH, po Dejton- skomsporazumu, du`ni da stvoreuslove u ko jima}e od- govorni za ratnezlo~ine za to morati daodgovara ju. - Sta jawem u odbranu EjupaGani}a, Silajyi} i  Alkalajotvorenodjelu juan- tidejtonski i anti ustavno- rekla je Tri{i}-Babi}. Dodala je da je Alkalaj dodi jelioGani}udiplomat- skipaso{ u julu2007. godine iako po Pravilniku o diplo- matskimpaso{ima na to ni je imaopravo.- Alkalajje na osnovudis- krecionogpravadodi jelio Gani}udiplomatskipaso{. Zlo upotrebamaunutar MIP-a BiH u vezi saizdavawemdi- plomatskihpaso{a iz poli- ti~kih i finansijskihinte- resamora ju da se pozabavena- dle`neinstituci je ove zemqe - ka`eTri{i}-Babi}. Navela je da, osimtoga, policijskeslu`betreba da istra`e i zloupotrebediplo- matsko-konzularnemre`e BiH  u obavje{tajnesvrhe. - Parlament BiH mora da se izjasni o svimovimneza- konitostima i zlo upotrebama  u MIP-u BiH - rekla je Tri-{i}Babi}.
ZA NIMQIVO
kako }e reagovati me|unarodna zajednica
Ana Tri{i}-Babi} o zloupotrebama institucija BiH u “slu~aju Gani}“
Silajxi} i Al kalaj djelu  ju an ti dej ton ski
Milorad Dodik 
FOTO: GLAS SRPSKE
Alkalaj dodijelio Gani}u diplomatski paso{ u julu 2007. na osnovu diskrecionog prava. Pored ovoga, policijske slu`be treba da istra`e i zloupotrebe DKP mre`e BiH u obavje{tajne svrhe, kazala Tri{i}-Babi}
Prema nezvani~nim infor- macijama, prvi diplomatski paso{ Ejup Gani} je dobio 2006. godine kada je minis- tar inostranih poslova BiH bio Mladen Ivani}, ali jetaj paso{ progla{en nea- ktivnim i poni{ten. U to vrijeme na ~elu Sekto- ra za paso{e u MIP-u BiHbio je Bori{a Arnaut, am- basador BiH u Srbiji, ko- jem je i zbog ovog problemadugo trajao proces davawa agremana.Zanimqivo je i to da je Ga-ni}, koji je ro|en u Ra{koj u Srbiji, dr`avqanstvoBiH dobio tek 1998. godi- ne. To zna~i da Gani} kao~lan ratnog Predsjedni{- tva BiH, pa ni u vrijemezlo~ina u Dobrovoqa~koj, nije bio dr`avqanin BiH.
PRVI PA SO[
 Ana Tri{i}-Babi}
   F   O    T   O  :   G   L   A   S   S   R   P   S   K   E
 
GLAS SRPSKE
13. i 14. mart 2010.
3
BAWA LUKA - Premijer Srpske Milorad Dodik rekao je u petak da podr`ava rad Organizacije za evropsko ja vno pravo (
EPLO
)te da je Vlada RS spremna da pru`i svu raspolo`ivu pomo} ovoj organizaciji, saop{teno je iz Vlade RS. Direktor
EPLO
-a Spiridon Flogaitis upoznao je Dodika u Bawoj Luci sa nastojawima ove organizacije da BiH pristupi ovoj organizaciji i izrazio zainteresovanost za realizaciju projeka ta iz oblasti reforme javne uprave i obrazovawa.
PI[E: MIROSLAV FILIPOVI]
miroslavf@glassrpske.com
BAWALU KA- Srpskipredstavnici u instituci ja- ma BiH, ko ji se protivepro- tivustavnomdjelovawubo{- wa~kihpoliti~ara i poku- {a jupravqewaprivatnedr-  `ave, idu }ihdanamora }e da razmisle i odlu~ekako}e i da li }e uop{teubudu }eradi- ti u tim instituci jama.
Izjavio je to u petak uBawojLuci~lanPredsje- dni{tva BiH iz Republike SrpskeNeboj{aRadmanovi} i dodao da je u posqedwevri jeme  u BiH do{lo do dramati~nog eskalirawanegativnihten- denci ja.- To jeprouzrokovaobo{- wa~kipoliti~kiestabli- {ment iz Sara jevako jidjelu je protivustavno i protivzakoni- to. Niko iz RS ne}eu~estvova- ti u pravqewuprivatnedr-`ave- istakao je Radmanovi}. Dodao je da BiH, umjestomoderne, evropskedr`ave, sve vi{eli~i na privatnudr`avu, a tako se pona{a jupo jedini ~lanoviPredsjedni{tva BiH, poslanici, ministri, diplo- mate i dr`avnislu`benici. - Predsjedava ju}iPredsje- dni{tvaHarisSilajyi}oti- {aoje u London ne obavi jes- tiv{idruga dva ~lanaPred- sjedni{tva o tome i ono {to je govorio u Britani ji je wegov li~nistav, a ne stavPredsje- dni{tva BiH - rekao je Radma- novi}.Posqedweistupepredsje- dnika SDP-a ZlatkaLagumyije  u Parlamentu BiH Radmanovi}  je oci jenionepristojnim i  uli~arskimpona{awem. - ProtestnanotaMinis- tarstvainostranihposlova BiH ko ja je upu}enaSrbi ji je tako|ejednostran~in, ali o wemu ne `ele da raspravqajuSilajyi} i ~lanPredsjedni{- tva@eqkoKom{i}. Ako za je- dni~keinstituci je BiH nas- tavesa ovakvompraksom, srp- skipredstavnici}e morati da odlu~e da li }e nastaviti rad u wima- rekao je Radmanovi}. Istakao je da uprkosovomkr{ewuUstava BiH, visoki predstavnik u BiH Valentin Incko ne reagu je. - Incko je zaboravio da je vrhovnituma~Dejtonskogspo- razuma, a ne ~ovjekko jikomen- tari{epresudelondonskog suda. Nepri hvatqivo je da In- ckoocjewujeodlukubritan- skogsudau vezisa pu{tawem EjupaGani}a na slobodu kao ne{todobro- naveo je Radma- novi}.Naglasio je da je BiH sas- tavqena od dva entiteta, da u woj `ive tri konstitutivna naroda i da samotakomo`e funkcionisati. - Ako se odlukebududono- silezaobilaze}i dva naroda i  jedanentitet, on da BiH ne mo- `efunkcionisati- upozorio  je Radmanovi}. Kazao je da Sara jevone}e da priznaUstav BiH i ~i-wenicu da je BiH sastavqenaod dva entiteta, da u woj `ive tri konstitutivnanaroda i da se kqu~nestvarirje{ava judo- govorom.- Umjestotoga, u Sara jevu posqedwihsedmicaimamo  uvrede u Parlamentu BiH, pri-  jetwe na ulici, negirawepra- va na istraguprotivosumwi- ~enih za ratnizlo~in. Sve je to zemqudovelo u posebnusi- tuaci ju- rekao je Radmanovi}. Dodaoje da odgovorni za ratnezlo~ine na prostoru BiH mora juodgovarati i da ta pitawatrebaprepustitiis- kqu~ivopravosu|u. - Ako neko u Sara jevumi- sli da mi ne znamo da se ve}radetajnidogovori u okviru Suda BiH sa advokatima, onda su se prevarili- kazao je Ra- dmanovi}.
Vlada Repu blike Srpske spremna da pomogne
EPLO
SA RA JEVSKI
politi~ari djeluju protivustavno
Aleksandar Xombi}
Tvrdwe SDS-anerealne
BAWALU KA 
- Ministarfinansi jaRSAleksandar Yombi}rekao je da su ne- realnetvrdweSDS-a daVlada RS diskrimini{e i vr{ipoliti~kipritisak na op{tine, po{to se Pri-  jedlogzakona o izmjenama i dopunamaZakona o zadu- `ewu, dugu i garanci jama odnosi na sve op{tine. Mogu se pregledati sve sa- glasnostiop{tina pa }e se vidjeti da su saglasnost dobile i op{tine u ko jima su na vlasti i SDS i drugeparti je, kazao jeYombi} u petakSrni.
Goran Kr~mar
Toka~aistinu
BAWALU KA-
Rukovodi- lacOperativnogtima za tra`ewenestalihlicaRS GoranKr~martvrdi da jedirektorIDC iz Sara jeva MirsadToka~a u svom“Bo- sanskomatlasuzlo~ina“ zlo upotri jebioistinuo stradawusrpskognaroda u BiH, jer je od1.600 lokaci-  jamasovnih i po jedina~nih grobnicau ko jima je na|e- no4.200 srpskihti jela, u svomatlasuprikazaosa- moosamlokaci ja, preno- siSrna.
Bo`o Qubi}
Neodr`ivaovako ure |ena BiH 
LIVNO
- PredsjednikHDZ-a 1990 Bo`oQubi}smatra da ovakoure|ena BiH ne mo`eopstati, jer diskrimini{e ne samona- cionalnemawine, ve}i na- rode, i da se to morami je- wati, javila je Srna.On je u petakkazaoda su Hrvati diskriminisani i neravno- pravni u oba entiteta i na nivoudr`ave.
SIPA 
Korisneinformaci je
SA R JEVO
-Slu`benici Dr`avneagenci je za istra- ge i za{titu(
SIPA 
) tokomfebruararegistrovali su 744 poziva na telefonskoj lini ji“krimolovci“, od ko jih suzaprimqene74 ko- risneinformaci je o po- ~iwenim ili planiranim krivi~nimdjelima, te o wihovimpo~iniocima, na osnovuko jih je sa~iweno istotolikoizvje{ta ja, pre- noseagenci je.
Vijesti
Umjesto moderne, evropske dr`ave, BiH sve vi{e li~i na pri vatnu dr`avu, a tako se pona{aju pojedini ~lanovi Predsjedni{tva BiH, poslanici, ministri, diplomate i dr`avni slu`benici, istakao Radmanovi}
Preminuo tokom saslu{awa
BI JEQINA 
- NedeqkoRadman(59) izBi jeqine preminuojeu petaktokomsaslu{awaupros tori-  jamaSektorakrim-polici jeCJBBi jeqina, rekli suuOkru`nomtu`ila{tvuBi jeqina. Usaop{tewusepreciziradajeRadmanuoko 12.30 ~asovapozliloprilikomsaslu{awa, o~emu  jeobavi je{tenaSlu`bahitnepomo}iDoma zdravqaBi jeqinako jajeiza{lanalicemjestai konstatovaladajeume|uvremenupreminuo. PonaredbiOkru`nogtu`ila{tvabi}e obavqenaobdukci jati jela, a ouzrokusmrtiNe- deqkaRadmana, ro|enogumjestuRadoj~i}i, uop- {tiniTravnik, javnost}ebitinaknadno obavi je{tena.
Incko se mi je{a u stvari izvan svog mandata
NOVIGRAD
- PredsjednikNa- rodneskup{tine RS IgorRado ji- ~i}oci jenio je u petak da je stav visokogpredstavnikaValentina Incka, ko ji je pozdravioodluku britanskogsuda da se EjupGani} brani sa slobode, nepotrebnomi je- {awe u stvariko jenisu u wegovom mandatu, prenosiSrna. - Incko je mogao,daje htio, uticati na procesu- irawe“slu~a jaDobrovoqa~ka“, jer je kra jempro{le godinestranitu`ilacoglasiozavr{etakistrage i da ne}ebitiprocesa za zlo~ine nad kolonomvojnika JNA- rekao je Rado ji~i} u NovomGradu.
Pretres u Br~kom zbogteroristi~kog portala
BR^KO
- Policija Br~ko distrikta pretresla jedvije lokacije koje koristi A.S. (26) iz Br~kog zboginternet portala
 www.bosnahistorija.com.
Potvrdio je to u petak “Glasu Srpske” portparolpolicije Br~ko distrikta Halid Emki},dodaju}i dave} du`e vrijeme policija prati rad i pisawe toginternet sajta.- O tome smo Tu`ila{tvu Br~ko distrikta podni- jeli izvje{taj. Osnovano se sumwa da je A.S. po~iniokrivi~no djelo izazivawe rasne i vjerske mr`we,razdora i netrpeqivosti - ka`e Emki}, dodaju}i da jepretres obavqen s ciqempronalaska novih dokaza.G. M.
Neboj{a Radmanovi} najavio da }e predstavnici iz RS razmisliti o radu u bh. institucijama
Srbi ne }e u~es tvova ti pravqewu priva tne BiH 
Govore}i o sastanku na Brdu kod Krawa, zakazanom za 20. mart, na kojem }e zvani- ~nici iz regiona govoriti o napretku zemaqa zapadnog Balkana na putu ka EU, Ra- dmanovi} je rekao da je to korak naprijed ka po- boq{awu odnosa u regionu. - Na`alost, zbog sarajevskog politi~kog kruga BiH izosta- je iz tog procesa. Beograd je vi{e puta pru`ao ruku Sa- rajevu, ali je to odbijeno i odnosi su pogor{ani upu}i- vawem protestne note Srbi- ji - rekao je Radmanovi}. Istakao je da BiH nije pri- znala nezavisnost Kosova i Metohije i da to moraju po- {tovati svi weni zvani~ni- ci i slu`benici.
REGIONRezolu cija
Radmanovi} je kazao da je pitawe rezolucije o Sre- brenici o kojoj }e ras- pravqati ParlamentSrbije veoma osjetqivo.- Srbija treba ozbiqnoda razmisli kako }e to eventualno uticati na po- ziciji svih naroda u BiH i posebno na polo`aj RS. To je wihovo pravo, alitreba da razmisle o tome - ka`e Radmanovi}.
F O  O :  M . D  L  O  I 
 
Neboj{aRadmanovi}
NEPRIM JERENOpona{awe Zla ta Lag umxije

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Tiskarnica liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->