Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
2.4.2010N

2.4.2010N

Ratings:
(0)
|Views: 294|Likes:
Published by Boki

More info:

Published by: Boki on Apr 14, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/21/2010

pdf

text

original

 
Petak 
2. april 2010.
Broj12.174Godina
LXVII
DNEVNI LIST REPUBLIKE SRPSKEBAWA LUK
Cijena
0.80 KM
www.glassrpske.com
KROZ RS BIZNISDRU[TVO
Irinej:Vaskrs izvorvjere i nadeu zemaqskom`ivotu[piri}:Stend-bajaran`manMMF-a nijeugro`en
Kolegiju mu Skup{tine Srbije podijeqen Nacrt deklaracije
Maska u~enice ZoraneDerikowakrasi galeri ju u Japanu
DANAS
 De klaraci ja ne  }e  nani je  ti {te  tu  ni Srbi ji niSrpskoj
U sedam gradova u FBiH odr`ane tribine sa pozivima za prelazak na islam
Odlu ka NBS
KK Crvenazvezda uste~a ju
 Doma }ini bi li i pred  stavnici IZ
Slavica \u ki}-Dejanovi}, predsjednik  Skup{tine Srbije, za “Glas Srpske“
странa
7
странa
9
странa
15
странa
 46
странa
 4 
 zlo ~ina nad Srbimapo sli je pra znika
Srbi ja poslala poruku da ne}e zaboraviti svo je `rtve i da }e insistirati da odgovorni za wihovo stradawe do|u pred lice pravde
странa
3
странa
2
 
Vlasnik kontrolnog paketa akci ja Jovan Vidovi}, biv{i direktori Nedeqko Roqi}, Dalibor Bjelica i Borislav Bi jeli} i biv{i predsjednik UO Zavoda  Aleksan dar Risti} osumwi~eni za {tetu nanesenu Zavodu u iznosu od najmawe 906.033KM, a buxetu RS od najmawe90.603 markeIstraga utvrdila da je Vidovi} kao lice ovla{ }eno za raspolagawe sredstvima na ra~unima od 2003. do 2010. uticao na svedirektore Zavoda da mu ne fakturi{u i ne naplate izvr{ene usluge. Time protivpravno stekaonajmawe 906.033 KM
O[TE TIO BUXET I ZVOD ZA VI[EOD MI LION KM
странa
5
CJB BAWA LU KA PODNIO IZVJE[TAJ TU  @ILA[TVU  U PREDMETU “URBANISTI^KI ZAVOD RS“
   F   O   T   O  :   G   L   A   S   S   R   P   S   K   E
 
2
petak, 2. april 2010.
GLAS SRPSKE
Vijesti dana
PRIREDILA: NADA VRANKOVI]
nadav@glassrpske.com
BEOGRAD- [efovima poslani~kihgrupanaKole- gi jumuuSkup{tiniSrbi je  ju~e je podi jeqentekstNa- crtadeklaraci jeoosudi zlo~inanadSrbima, a pri-  jedlog tog aktana }i se nadnevnomreduparlamenta odmahposli jevaskr{wih praznika.
- Skup{tinaSrbi jena-  jo{tri jeosu|u jezlo~ine  u~iwenena{tetusvo jihdr`avqanaisvihpripadni- kadrugihnarodatokomoru- `anihsukobauHrvatskoj, BosniiHercegovini, na KosovuiMeto hi ji, kaoiza vreme
NA TO
bombardovawa, pi{euNacrtudeklaraci jeo osudizlo~inanadSrbima. SjedniciKolegi juma predsjedavala je predsjedni- caparlamentaSlavica\u- ki}-De janovi}, aprisustvo- vali su {efposlani~kog kluba“ZaevropskuSrbi ju“ NadaKolunyija, {efovipo- slani~kihklubovaSPS, PUPS, SRS, LDP i maw-ina.[efposlani~kegrupe NoveSrbi jeVelimirIli} rekaojedajenapustiosje- dnicuKolegi jumajerjena woj“podeqenNacrtdekla- raci jeoosudizlo ~inanad srpskimnarodomko jijeza tustrankuneprihvatqiv, jersenepomiwukonkretnizlo- ~ini“.PredstavniciDSS-ata- ko|enisuu~estvovaliukon- sultaci jama. [efposla- ni~kegrupetestran keMi- lo{Aligrudi}rekao je da se “dono{ewemute{ne, dru- gorazrednedeklaraci jeo osudisvihzlo~ina, nevine `rtvevre|a ju“ ipozvaopo- slanikedaneusvo jenovude- klaraci ju. Onjeoptu`iovlada ju- }ukoalici judajeneodgo- vorno, nepotrebno, nemoral- noiprotivnointeresima srpskognarodaidr`ave nametnulausva jaweDekla- raci jeoSrebrenici“ i dodaoda}enegativnidugo- ro~niefektiDeklaraci je bitividqivitekubudu- }nosti.Upredlo`enomtekstu deklaraci jeozlo~inimapo- ~iwenimnadSrbimajo{sto jida“Skup{tinapru`a punupodr{kusvimorganima iinstituci jamau~i jojjena- dle`nostidaistra`u jupo- datkeozlo~inimau~iwenim na{tetusrpskognarodai prikupqajudokazeuskladu sanajvi{imkrivi~nopra- vnimstandardima“. Tako|e, Skup{tinapo- dr`avasaradwusame|unaro- dnimiorganimadrugih dr`avaugowewuosumwi~e-nihzaovezlo~ineiinsis- tiradasesvjetskajavnost naprikladanna~inupoz- nasazlo~inimako jejesrp- skinarodtrpiotokom20.vi jeka.Utekstuseisti~eda parlamentpru`apunupo- dr{kupravnomtimuSrbi je  upostupkuprotivHrvatske predMe|unarodnimsudom pravde.- Skup{tinaSrbi jepo- zivasvenarodeinacional- nemawinebiv{eJugosla-vijedanastaveprocespomi- rewaidau~iwenizlo~inivi{enikadanebudupo- novqeni- zakqu~u jeseuNacrtudeklaraci je~i ji  je potpisnikpredsjednik Skup{tineSlavica\uki}- De janovi}.
VA [INGTON, STRA - ZBUR
- SjediweneAmeri~ke Dr`avepozdravilesu Dekla- raci juSkup{tineSrbi jeko-  jom je na jo{tri jeosu|enzlo- ~inu Srebrenici, u julu 1995. godine,kao pozitivan korak ka pomirewu, javio je Tanjug.- Pozdravqamorezo- luci ju kao pozitivan korak ka pomirewu, okretawuzlo~ini- ma iz pro{los-ti, ja~awuregi- onalnihodnosa i unapre|ewusta- bilnosti u re-gionu- rekao jepredstavnik za{tampuStejtdepartmenta MarkTaner.On je na konferenci ji za {tampukazao da Va{ington pozdravqa,kao dio tog proce- sa, ri je{enostSrbi je, iz- ra`enu u Deklaraci ji, da nas- tavinapore da u potpunosti sara|u je sa Ha{kimtribuna- lom, ukqu~u ju}inapore za  hvatawe i izru~eweRatka Mladi}a i GoranaHayi}a. IzvjestilacParlamentar- neskup{tineSavjetaEvrope PjetroMarsenaropozdravio  je dono{eweDeklaraci je, oc-  jewuju}i da predstavqa“korak ka pomirewu“ u regionu.Marsenaro je istakao da je taj dokumentznak da je “Srbi-  javoqna da ra{~isti sa pro- {lo{}u i u~vrstisvo jemjesto  u Evropipo{tovawemmira i za jedni~kihvri jednosti“. Usva jawedeklaraci jepoz- dravili su i zvani~nici EU, Holandi je, Francuske i Ita- li je, ocjewuju}i da je to va`an korak za Srbi ju.
BAWALU KA- Predsjedava ju }iSavjetaministara BiH Ni- kola[piri}izjavio je da na java
“Madridskedeklaraci je“o us- tavnimpromjenama u BiH mo`eugrozitisprovo|eweodlukesuda  u Strazburu u slu~a ju“Sejdi} i Finci“, jer posto jenekeadrese u BiH ko jemisle da }e dokumentako jadolazeizvanaizgraditi dr`avu iz snova.[piri}smatra da za BiH ni jedobro da zemqa, ~lanica EU, ka- dapredsjedavaiznesesvo jepoliti~kedionice na me|unarodno tr`i{te i posveti ih BiH, jer posli jetogastignu{upqedekla- raci je od ko jihnikonemakoristi ni interesa.
www.glassrpske.com
Drago mi je {to }e kona~no u Srpskoj sa radom po~e- ti privredni sudovi. Nadam se da }e se tada kona~no rasteretiti osnovni sudovi, koju su pretrpani svaka- kvim predmetima.
Ema l: majci03@gma l.com
@alosno je da je sve mawe i mawe qudi koji nikuda ne mogu da odu. Iako su turisti~ke ponude iz godine u godinu sve povoqnije, qudi nemaju para da putuju. Ima, {to je `alosno, i onih koji nikada nigdje nisu otputovali i ni{ta nisu vidjeli.
Ema l: momci o_mk@yahoo.com
LONDON
- Profesorme|u- narodnogkrivi~nogprava na Univerzitetuu Utre htuGirt van Knopsrekao je za Bi-Bi-Sida bi porodice`rtavazlo~ina  u Srebrenicimogle da podnesu zahtjeve za od{tetupredsudo- vima u Srbi ji, zato{to se u  usvo jenojDeklaraci jiSkup- {tineSrbi jeizra`avasa-  u~e{}e i izviwewe{todr`avaSrbi jani jeu~inila vi{ekako bi spri je~ilatra- gedi ju u Srebrenici. To je, smatraprofesor Knops, dovoqanosnov za tu-`bu.- Usvo jena jeDeklaraci ja u ko joj se jasnoka`e da se Srbi ja ni jeponi jelakorektno u slu- ~a juSrebrenice i zbogtoga se ~ak i izviwava. Smatram da tomi jewastvariu odnosu na pre- suduHagai stvaranovupravnu situaci juko jaomogu}u jepodno- {ewezahtjeva za od{tetupred sudovima u Srbi ji- odgovorio  je Knops.
Glavni muftija IZ Srbije
U ime Bo{wakaodbacio Deklaraci ju
EU i Gr~ka molili su za pomo} MMF-a, pa kada nama taj novac ne treba, onda ga mo`emo uputiti Grcima, da bar jednoj dr`avi pomo- gnemo.
Vjekoslav Bevanda, ministar finansija FBiH 
Nikola [piri} o “Madridskoj deklaraciji“
Ni je put dodr`ave iz snova
SAD pozdravile usvajawe Deklaracije o Srebrenici u parlamentu Srbije
Korak ka po mirewu u re gionu 
 Holandski ek spert
 “Deklaraci ja omogu}ava od{tetu od Srbi je“
NOVIPA ZAR-Glavnimufti jaIslamskeza jednice u Srbi ji MuamerZukorli}odbacio je ju~e
kao “neadekvatnu, nesvrsis ho- dnu i nipoda{tava ju}u“ Deklaraci jusrpskogparlamenta o osudi zlo~ina u Srebrenici. - U ime Bo{waka i svihhumanihqudiodbacu jemDeklaraci ju o osudizlo~ina u Srebreniciko ju je usvo jilaSkup{tinaSrbi je- rekao je Zukorli}agenci jamau me{i hatuIslamskeza jednice u Srbi ji u NovomPazaru. On smatra da su usvo jenomDeklaraci jomvlasti u Srbi jipoka- zalesvo ju“moralnu, politi~ku i civilizacijskunemo} i propus- tilepriliku da otvorenovubelustranicuodnosa sa Bo{wacima, potvr|u ju}itime da su taocipolitikeko ja je dovela do genocida“.
Skup{tina Srbije najo{trije osu|uje zlo~ine u~iwene na {tetu svojih dr`avqana i svih pripadnika drugih naroda tokom oru`anih sukoba u Hrvatskoj, BiH, na Kosovu i Metohiji, kao i za vreme
NA TO
bombardovawa, pi{e u Nacrtu deklaracije
SRBIJA 
voqna da ra{~istisa pro{lo{}u
F O  O :  J  G  
UPOZNA TI
svijet sa zlo~inima nad Srbimau 20. vijeku
Muamer Zukorli}, glavni muftija IZ Srbije
FOTO: AGENCIJE
Kolegijum
Kolegijum parlamenta Srbije ustanovqen je nedavno usvojenim Za- konom o Narodnoj skup- {tini. Saziva ga predsjednik parlamen- ta radi koordinacije rada i obavqawa kon-sultacija u vezi sa ra- dom najvi{egzakonodavnog tijela. To tijelo ~ine predsje- dnik, potpredsjednici i predsjednici poslani- ~kih grupa, a sastanci- ma mogu da prisustvuju i oni koji nisu ~lano- vi, na poziv predsje- dnika parlamenta. Prva sjednica Kolegi- juma odr`ana je prije sedmicu, kada je ~lano- vima podijeqen tekst Deklaracije o osudi zlo~ina u Srebrenici.
 
Ban Ki Mun
WUJORK - Generalni sekretar UN Ban Ki Mun pozdravio je ju~e usva- jawe Deklaracije na na~in ut vr|en presudom Me|unarodnog suda prav- de. Svaki korak ka pomirewu u kri- znim dijelovima svijeta je dobrodo{ao, kazao je on.
^lanovi Kolegijuma Skup{tine Srbije
Kolegi jumu Skup{tine Srbije podijeqen Nacrt deklaracije
 
RAZGOVARAO: MIROSLAV FILIPOVI]
miroslavf@glassrpske.com
Usva jawemDeklaraci je o osudizlo~ina u Srebre- nici u Skup{tiniSrbi je, niti je Srbi janitiRepu- blikaSrpskapretrpjela politi~ku ili bilokakvu drugu{tetu, izjavila je u intervjuu“GlasuSrpske“ predsjednikSkup{tine Srbi jeSlavica\uki}-De-  janovi}.- Srbi ja i Srpskaovomdeklaraci jom ne moguimati nikakvenegativneme|una- rodno-pravneposledice. Ovajteksttreba da skine i posledwusumwu da su nekedr`ave ili narodiodgovor- ni za zlo~inepo jedinaca {to je su{tinasadr`a ja Deklaraci je- rekla je \u- ki}-De janovi}.
GLAS: Ko jajeosnovnaporukako jujeparlament Srbi jeposlaodoma }oji me |unarodnojjavnosti  usva jawemDeklaraci jeo osudizlo~ina u Srebreni- ci?\U KI]-DE JA NOVI]:
Usva jawemDeklaraci jeza- tvorilismojednoodtragi- ~nihpoglavqana{epro{losti, alismootvori- liinoveperspektivegene- raci jamako jedolaze. OsnovnaporukaDeklaraci-  jejedaSrbi janesto jiizapo~inilacatogzlo~ina, aliidanepravirazliku izme|u`rtava. Srbi jajeti- meposlalaporukusvimada ne}ezaboravitisvo je`rtve ida}einsistiratidaod- govornizawihovostradawe do|upredlicepravde.
GLAS:Odkakve}eko-ristizaSrbi jubitiova deklaraci ja? \U KI]-DE JA NOVI]:
Deklaraci jaoSrebrenici  jecivilizacijskopitawe, ko je, presvega, trebadapo- ka`edaSrbi jagledana pro{lostsapunomodgovor- no{}uidamo`edavodi zemqukaprosperitetu. Is- tovremeno, htelismodais- taknemodanemaposledica poSrbi juilipoRepubli- kuSrpsku, kaoidadopri-nesemopomirewuu regionu. Uverenasamda smoovim~inomSrbi jipo- boq{alime|unarodnikre- dibilitetiugled. @aomi  je{tonismosmoglisnage rani jedaosudimozlo~inu Srebreniciisvedruge zlo~inenaparlamentar- nomnivou. Uverenasamda }e, ~imsebudejasni jesa- gleda lapotrebaparlamen- tarnogizno{ewastavao osudizlo~ina, da}eipar- lamentisusednihzemaqa nasli~anna~inizraziti osuduzlo~inanadSrbima.
GLAS: Kakokomenta- ri{etestavoveopozici- onihparti jauparlamentu Srbi jei predstavnika vlastiSrpskedajeovomDeklaraci jomu~iwena “istorijskagre{ka“? \U KI]-DE JA NOVI]:
Usva jawemDeklaraci jeo SrebreniciuSkup{tini Srbi je, nitijeSrbi janiti pakRepublikaSrpskapre- trpelapoliti~kuilibilo kakvudrugu{tetu. Nema ju nikakvenegativneme|una- rodno-pravneposledice. Ovajteksttrebadaskinei posledwusumwudasunekedr`aveilinarodiodgo- vornizazlo~inepo jedina- ca{toijestesu{tina sadr`a jaDeklaraci je.
GLAS:Predstavnici nevladinihorganizaci ja izSrpske, ko jisuVampri jenekolikodanapred- stavili~iweniceostra- dawusrpskognarodauBiH, tako |esuoci jenili dajeizdvo jenoposmatrawe zlo~inauSrebreniciza wihneprihvatqivo?\U KI]-DE JA NOVI]:
Onisume, uveomasadr`aj- nomrazgovoru, informisa- liuvezisasadr`a jem deklaraci je. Naglasilasam,  urazgovoru, dausva jawem Deklaraci jeoosudizlo~i- nauSrebrenici, mipokazu-  jemorazumevaweza`rtve drugognaroda, alitako|e da}emoovimdokumentom pozvatidrugezemqedasa svo jestraneosudesvevrste zlo~inako jisupo~iweni naprostorimabiv{eJugo- slavi je. Mine}emozabora- vitina{e`rtveizanasje jakova`nodapoka`emo odnosprema`rtvamadru- gih, neponi{tava ju}iine negira ju}i`rtveko jesmo miimali.
GLAS:Iakojeparla-mentSrbi jejedini u re- gionuusvo jioovakvu deklaraci ju, bo{wa~ki politi~ariizSara jeva nezadovoqnisu. Me |u- tim, wihovotuma~ewe Deklaraci jesigurno}ebi- tiuperenoprotivSrpske. DaliimjeParlamentSrbi jeutomepomogao ovomdeklaraci jom? \U KI]-DE JA NOVI]:
Pa`qivosmoodmeravali svakusugesti ju, aliuSkup- {tinisedonosepoliti~ke deklaraci je, anepravnede- finici jeiovimtekstom smohtelidapostignemo {tovi{istepenkonsenzusa ive}ibrojposlanikako ji }epodr`atitakvuosudu.
GLAS: Mo `e li na- javqenadeklaraci jaSkup- {tineSrbi je o osudi zlo~ina nad Srbimabiti ravnopravanbalansDekla- raci ji o Srebrenici? \U KI]-DE JA NOVI]:
Kolegi jumSkup{tine Srbi je, potpredsednici, {efoviposlani~kihgrupa ija, razmatralismotekst deklaraci jeozlo~inima nadSrbimau~iwenimnaprostorimabiv{eJugosla- vi je. Ovimtekstom}emo pozvatinaodgovornostsve zemqeuokru`ewuko jetre- badasenaistina~inpos- taveprematome. Uverena samda}eseitekstovede-klaraci jebrzona}ipred poslanicimaNarodne skup{tineSrbi je.
GLAS SRPSKE
petak, 2. april 2010.
3
SARAJEVO - Poslanik SDS-a u Predstavni~kom domu Parlamenta BiH Savo Eri} povrijedio je Zakon o sukobu interesa u institucijama vlasti BiH, zbog ~ega mu je Centralna izborna komisija BiH ju~e izrekla kaznu zabrane kandidovawa u sqede}e ~etiri godine, javila je Srna. Eri} je istovremeno obavqao funkciju poslanika i funkciju ~lana Skup- {tine AD “Zvornikputevi“ Zvornik, koje je sklapalo ugovore sa instituci- jama koje se finansiraju iz buxeta u iznosu ve}em od 5.000 KM godi{we. Eri}u je izre~ena i nov~ana kazna od 7.000 KM, saop{tio je CIK.
Gavrilo Gra hovac podnio ostavku
SA R JEVO
- Ministarkulture i sportaFederaci je BiH Ga- vriloGra hovacpodnio je ju~eostavku na tu funkci ju, prenosiFe- deralnatelevizi ja. Gra hovac, ko ji je i potpredsjednikVlade FBiH, podnio je ostavku i na sve funkci je u Stranci za BiH. U izjavi za FTV, Gra hovac je rekao da je ostavkupodnio iz prin- cipi jelnihrazloga. Gra hovac je, prenosemedi ji, pismenoobavi jestionadle`ne da “vra}amandatministra i zamjenikapremi jeraSBiH, te da da je ostavku na mjestopotpredsjednika te politi~keparti je“. U oba slu~a ja, Gra hovac je decidiranonaveo da je to wegovakona~na odluka. On jeministar u VladiFBiHposqedwa tri mandata, jo{ od 2001. godine.
Lagumxija dao izjavuTu`ila{tvu BiH 
SA R JEVO
- Predsjednik SDP-a BiH ZlatkoLagumyijaju~eje u Tu`ila{tvu BiH dao izjavupovo- dompri javeko ju je protivruko- vodstva te strankepodnio direktor“ASA Holdinga“ Ni had Imamovi}.Iz SDP-a BiH je saop{teno da  je Lagumyija dao izjavu na li~noinsistirawe. Imamovi} jepri javio~lanoverukovodstva SDP-a da su od wega i drugihprivrednikapoku{ali da iznude2,2 mi- liona KM.
Osno vati institut za nestala lica RS
BR^KO-
Organizaci japorodicazarobqenih i poginu- lihboraca i nestalihcivilaRSuskoro}e pokrenuti aktivnosti na formirawuinstituta za nestalalica RS i osposobqavawuposto je}elaboratori je za DNK analizuka- ko bi se za ustavilamanipulaci ja`rtvama, ko ju ve} dvi je godine~iniInstitut za nestalalica BiH, a procestra- `ewa i identifikaci je`rtavaSrbapokrenuo samrtve ta~ke.PredsjednikOrganizaci japorodicazarobqenih i pogi- nulihboraca i nestalihcivila RS NedeqkoMitrovi}re- kao je ju~eSrniu Br~kom da je Organizaci jaduboko razo~aranadosada{wimrezultatimaradaInstituta.
Savi Eri }u ~etvorogodi{wa zabrana kandidovawa
PARLA MENTI
susjednih zemaqa treba da osudezlo~in nad Srbima
Srbija poslala poruku svima da ne}e zaboraviti svoje `rtve i da }e insistirati da odgovorni za wihovo stradawe do|u pred lice pravde, kazala Slavica \uki}-Dejanovi}
Slavica \uki}-Dejanovi}, predsjednik Skup{tine Srbije za “Glas Srpske“
 Deklara ci ja ne }e nani je ti {te tu ni Srbi ji ni Srpskoj
Slavica \u ki}-Dejanovi}
FO TO: GLAS SRPSKE
GLAS: Da li je Srbija usvojila Deklaraciju o Srebrenici pod me |u - narodnim pritiskom? \U KI]-DEJA NOVI]:
Ne. Skup{tina Srbije je usvojila Deklaraciju, jer je smatrala to neophodnim. A na{ je interes, kao i me|u- narodne zajednice da svaki zlo~in bude procesuiran, da svaki zlo~inac odgovara i da nema razlika me|u `rtvama.
NEMA RA ZLIKE

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Tiskarnica liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->