Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
6.4.2010.

6.4.2010.

Ratings:
(0)
|Views: 246|Likes:
Published by Boki

More info:

Published by: Boki on Apr 14, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/21/2010

pdf

text

original

 
DNEVNI LIST REPUBLIKE SRPSKEBAWA LUK
Cijena
0.80 KM
www.glassrpske.com
VIJESTI KROZ RSVIJESTI
Izgradwom ju`ne kapi je vra}a se sjajStarom graduTrebiwu
Zvani~nici SAD i[panije u Sarajevu 
U Androvi}imakod Zvornikaubio snahu,ranio sinovcai presudio sebi
Utorak 
6. april 2010.
Broj12.176Godina
LXVII
OS BiH trebada vrateRS avionevri jednemilione KM
Srbija
Male {anseza bilo kakavdogovor
Bawa Lu ka
Tri sredwe{kole bezfiskulturnih salaUhap{enubicadjevo jaka iz ]upri je
странa
5
странa
 4 
странa
28
странa
18
странa
5
странa
8
Slavni holivudski par ju~e kratko boravio u BiH
 An |e  lina i Bred obi{liiz bje glic
Velika o~ekivawa od novoformiranih privrednih sudova u Republici Srpskoj
Speci jalizaci ja sudova bila nu`na, jerve}ina dr`ava u okru`ewutako|e imaprivrednesudove.O~eku jemo efikasan radprivrednihsudova radi rje{avawavi{egodi{wih sporova ideblokadu milionskih suma ko je su u wimablokirane, rekao Ga ji}
 
 ]E U PRI VRE DU RS UNI JE TI STO TINE MI LIONA MARAKA 
странa
3
Sjedi{te Vi{eg privrednog su da u Bawoj Lu ci
 
Xerard Selman
   F   O   T   O  :   G .   [   U   R   L   A   N
Rekoh: “Vi ste meni poznati“, ka`e on meni: “Odakle sam poznat“, ja rek’o: “Sa televi zi je“. Ba{ je bio ganut i mo jom pri~om i svim, da me na kra ju fino i po~astio, dao mi je i novca, vjerujte, kazala [ehi}eva
 An |elina Xoli i Bred Pit u Me |e |i
F O O :  I [G   D  . I F O
странa
2
 
2
utorak, 6. april 2010.
GLAS SRPSKE
Vijesti dana
BEOGRAD-
Deklaraci ja o Srebrenici, ko ju je usvo-  jioparlamentSrbi je, veli- kije koraknapri jed za zemqu i pokazu jena{udis- tancupremamra~nojpro- {losti, izjavio je zamjenik  javnogtu`iocaSrbi je za ra- tnezlo~ineBrunoVekari}. Vekari} je za
RFE
kazaoda svaka`rtvatreba da do- bi jeizviwewe i po{to- vawe.- Mnogo bi zna~ajni je bilo da se i u nekimdrugim zemqama u regionu desi is- ta takva deklaraci ja. To bi nekakomeni, kao gra|aninu Srbi je, mnogovi{ezna~ilo - istakao je Vekari}. Premawegovimri je~i- ma, gotovo svi su posezali za ratnimzlo~inima, pogotovo kada im je to bilopotrebno. Cijeladr`ava, sve politi- ~kestranke, u jednomtrenut- kumora ju da pri hvate dio odgovornosti za ono {to se de{avalo na prostorimabi- v{eJugoslavi je,kazao je on. - Umesto da na tomegra- dimona{ubudu}nost i uz dobrepoliti~kegestove stvaramotakavambi jent da mo`emo sa Bosnom, sa Hrv- atskom, CrnomGorom i sv-imzemqama u regionuraz-govarati na pravina~in,  jo{ uvektemaratnihzlo~i- najestekamenspoticawa. I sada sa Sara jevom, u “slu- ~a juGani}“, to jestekamen spoticawa- naglasio je Ve- kari}.Dodao je da, ako se is-kqu~iSulejmanTi hi}, ono {to se emitu je iz Federa- ci je BiH, jesteopetneka politi~kakampawa, ko ja u svakompogledu{aqeveoma lo{eporukepremadobro- namjernimqudima. - Smawio se prostor zarazgovor, a s drugestrane, opetposto jimogu}nost da se ti problemire{edi jalo- gom i to je najboqina~in inajbr`i put - naglasio je Vekari}.
IZ FEDERA CIJE
BiH{aqu veomalo{e poruke
Sabin Frejzer, direktor MKG za Evropu
Deklaraci ja o Srebrenici izvanredan potez Srbi je
BEOGRAD- DirektorMe |unarodnekriznegrupe za Evro- pu(MKG) SabinFrejzer
izjavila je da je usva jaweDeklara- ci je o Srebrenici u parlamentuSrbi jevrlova`ankorak, ne samo za Srbi ju, nego i za budu}uregionalnusaradwu. - Usva jawerezoluci jepokazalo je da se posli jemnogogo- dina u Srbi jimo`eotvorenogovoriti o onome{to se de- {avalotokomrata, kao i o odgovornostite zemqe. U tom smislurezoluci ja je izvanredanpotezsrpskogparlamenta- smatra ona, prenosi B92. Izborri je~i, dodala je,mo`dani je bio eksplicitan, ali svima je jasno na {ta se ta~nomislilo. Rezoluci ja je poka- zala da Srbi jamo`e da ide napri jed. Nadam se da }e i zemqeregionaoci jenitiovajkorak kao pozitivan.
I dok su visoki predstavnici u BiH godinama gospo- darili `ivotom, zaboravili su da gra|anima BiH koji rade za wih uplate doprinose, ~ime su o{teti- li doma}e buxete za vi{e od 90 miliona maraka. Toliko o principijelnosti.
Email: radegavric@yahoo.com
Zaista su neprihvatqivi pozivi iz Maglaja i drugih gradova u BiH u kojima se nemuslimani i hri{}ani pozivaju da pre|u na islam. Vjerske i dr`avne stru- kture moraju hitno da reaguju zbog ovoga.
Email: dragana676@blic.net
www.glassrpske.com
PRIREDILA: VEDRANA KULAGA
vedranak@glassrpske.com
SA R JEVO, GORA @DE, VI[EGRAD- Holivudska glumicai
UNHCR
-ov amba-sadordobrevoqeAn |elina Yoliju~e je sa suprugomBre- domPitomboravila u BiH, gdje je posjetilaizbjeglice, povratnike i Rome, potvr|e- no je“GlasuSrpske“ iz sjedi- {ta ove organizaci je u Sara jevu.
Posjetaslavnogholivud- skogparabilajestrogo~uva- natajna. Brojnidoma}i, ali i straninovinari od ranezore poku{avalisu da locira ju i snimeslavni par, iako im ni-  jedozvoqeno da prateposjetu.  An|elina i Bredposjetili su Gora`de i izbjegli~kona- seqeBelvedere u tom gradu, posli je~ega su se uputili u Me|e|u kod Vi{egrada. Pre- tpostavqalo se da je wihovosqede}eodredi{teSrebreni- ca, ali se
UNHCR
-ov “konvoj“posli jetogavratio u Sara jevo. U Gora`du su se sastali odvo jeno sa dvi jeizbjegli~ke porodice. Suadu[e hi}, samo-  hranumajkuizbjeglicu iz Vi- {egradako ja sa sinomDeni- som ve}pet godina`ivi na Splavi{tu, posjetio je Pit. - Ostala sam jednostavno bez teksta, nisamznala da pri~am. On je pri{ao i fino me zagrlio. Rekoh: “Vi ste me- nipoznati“, ka`e on meni: “Odakle sam poznat“, ja rek’o:“Sa televizi je“.Ba{je bio ganut i mo jompri~om i svim, da me na kra jufino i po~as- tio, dao mi je i novca, vjerujte - pri~aSuada.Breda je, ka`e, zanimao wen `ivot i {ta je sve pre-`ivjela.- Ja sam wemu sve ispri~a- la, kako me nekozove da zara- dimnekihdeset, 20 maraka samo da se pre hranim. Jo{ sam  u {oku, vjerujte ne znam{ta pri~am- kazala je [e hi}eva. Na odlasku iz Gora`da za gluma~kimparomnastala je pravapotjera. - Tri automobila, od ~ega dvi jenovinarskeekipe, kre- nula su u potjeru za wima. Po- tom je vozilo u ko jem su se nalaziliYoli i Pitpre{lo na prvomjesto, a druga dva su usporila u mjestuKopa~i, s ciqem da se ri je{evozilako-  ja ih prate- rekao je agenci ja- mao~evidacOr han^o hodar. UPoto~arimase skupila velikagrupaqudi, ukqu~u ju}i mnogenovinarskeekipe, ko ja  je slavnigluma~ki par treba- lo dado~ekaprilikomposjete. Umjesto u Poto~are, Yoli i Pit su se vratili u Sara je- vo i oti{li u zgraduEvrop- skeuni je, gdje su se sastali sa predsjedava ju}imPredsje- dni{tvaBiH HarisomSi- lajyi}em. Sastanku je prisu- stvovao i ameri~kiambasador  u BiH^arlsIngli{.Premaizvje{ta jureporte- ra sa mjestadoga|a ja, obo je su se krili od fotoaparata i ka- mera. An|elina je navodno na glavustavilamaramukako bi se sakrila, dok se Bradsagnuo na zadwemsjedi{tu da izbje- gneobjektivefotoaparata i kamera. An|elinaYoli i Bred Pit napustili su BiH oko 17 ~asovai sletjeli na aerodrom Tivat u CrnojGori.
ZA GLU MA ^KIM
parom nastala prava potjera
Tawa Fajon, izvjestilac EP
Ne smi je se za ustaviti  ukidawe viza za BiH 
BRISEL- IzvjestilacEvropskogparlamenta(EP) za viznuliberalizaci ju
TawaFa jon u autorskomtekstu za Srnupi{e da je krajwevri jeme da gra|anima BiH budeomo- gu}eno da putu ju u zemqe EU bez viza, te da ukidaweviznog re`ima ne smi je daza ustavi ni nestabilnapoliti~kasitu- aci je, nitiizbornakampawa, kao ni nedostatakpoliti~ke voqe u Evropskojuni ji. Ako sredinomaprila, dodala je Fa-  jonova, u izvje{ta juevropskihstru~waka, ko ji su nedavno posjetilizemqu, budenavedeno da je BiH ispunilate hni- ~keuslove za bezviznire`im, posli jetogavi{ene}ebiti razloga za daqeka{wewe.
Rame{ Ponu ru, kolu mnista “Tajmsa“
Te{ko da }e Bal kan dobiti vi{e pa`we u Va {ingtonu
PRAG
- Kolumnistamaga- zina“Tajmsiurednik~a- sopisaNe{enelrivju“ Rame{Ponorukazao je da }e Balkansadaveomate{kodo- bitidovoqnopa`we u Va- {ingtonu.Ponoru je za RadioSlobo- dnaEvropakazao da mo`da posto ji{ansa da balkanske zemqe na nekina~inskrenu pa`wuameri~kogpredsje- dnikaBarakaObame. - Pitaweje kolikoautori- tetadr`avnasekretarka HilariKlinton,a posebno izaslanikRi~ardHolbruk ima ju u ovojadministraci ji, da li ih Obamazaistaslu- {a ili ih na izvjestanna- ~inkoristi da figurira ju- istakao je Ponoru.
Ne}u podle}i bilo ~ijim pritiscima, niti dozvoliti da gra|evinska mafija insti- tuciju Grada Sarajeva suo~ava sa svr{enim ~inom i daje sebi za pravo da sada i tuma~i gra|evinske propise.
 Alija Be hmen, gradona~elnik Sarajeva
Bruno Vekari}, zamjenik javnog tu`ioca Srbije za ratne zlo~ine
Svaka `rtva treba da dobi je izviwewe
Rekoh: “Vi ste meni poznati“, ka`e on meni: “Odakle sam poznat“, ja rek’o: “Sa televizije“. Ba{ je bio ganut i mojom pri~om i svim, da me na kraju fino i po~astio, dao mi je i novca, vjerujte, kazala [ehi}eva
F O O :  I [G   D  . I F O
Slavni holivudski par ju~e kratko boravio u BiH
 An |elina i Bred  obi {li iz bjeglice
Parfem
Bred Pit je u centru Gora- `da u jednoj parfimeriji zbunio prodava~icu u{av- {i i tra`e}i parfem “ar- mani kod”.- Nisam uop{te shvatila da je to on, dok nije iza-{ao iz radwe - rekla jeuzbu|ena prodava~ica.
 An |elina Xoli i Bred Pit  u Me |e |i kod Vi{egrada Tawa Fajon
F O O : G   L  S  S  S 
 
GLAS SRPSKE
utorak, 6. april 2010.
3
BAWA LUKA - Pripadnici MUP-a RS danas }e povodom obiqe`avawa Dana policije RS predati raport predsjedniku Srpske Rajku Kuzmanovi}u, poslije ~ega }e Kuzmanovi} polo`iti vijenac na spomen-plo ~u u zgradi MUP-a RS. Predvi|eno je da predsjednik Republike prisustvuje sve~anom prijemu povodom Dana policije. Kuzmanovi} }e tom prilikom u~iti Orden “Milo{a Obili}a“ na~elniku CJB Isto~no Sara- jevo Zoranu Mandi}u.
PI[E: MIROSLAV FILIPOVI]
miroslavf@glassrpske.com
BAWALU KA- Glavniza- dataknovoformiranihpri- vrednihsudova u Republici Srpskoj je da efikasnim iblagovremenimintervenci-  jamaodmrznunekolikostoti- namilionamarakako je su blokirane u sudskimpostup- cimakako bi bile“upumpa- ne“ u privredu RS.
Izjavio je ovo za “GlasSrpske“ predsjednikVi{eg privrednogsuda u BawojLuci BogdanGa ji}.- Speci jalizaci jasudova je bilanu`na, jer ve}inadr`ava  u okru`ewutako|e ima privre- dnesudove. O~eku jemoefikasan rad privrednihsudovaradirje- {avawavi{egodi{wihspo- rova i deblokadu milionskihsumako je su u wimablokirane- rekao  je Ga ji}.Visokisudski i tu- `ila~kisavjet BiH (VSTS) imenovao je~elnequde i 32 sudi je u privrednimsudovima u BawojLuci, Bi jeqini, Dobo ju, Isto- ~nomSara jevuiTrebiwuko ji sa radompo~iwu1. ma ja. Privrednisudovi}e biti nadle`ni za rje{avawepri- vrednihsporova, ste~a ja, li- kvidaci je i registraci je preduze}a. - Ako sve budekako je pla- nirano, ve}u ma jutrebalo bi da presu|u jemo u privrednim sporovima- istakao je Ga ji}. Za rad privrednihsudova  u RS u 2010. godiniplanira- no je sedammilionamaraka, a o~eku je se da oni znatnorastereteposto je}eosnovne sudove i doprinesubr`em rje{avawuprivrednihspo- rova.PredsjednikOkru`nog privrednogsuda u BawojLuciLejlaKosi}kazala je daovu pravosu- dnuinstitu- ci ju~eka11.088 predme-tako ji su dosadabilipredprivrednimodjeqewembawolu~kogOsnovnogsuda. - Privrednisporovira- ni je su u sudovimasta jali i po desetgodina. Sadao~eku jemo znatnobr`erje{avaweovih predmeta od ko jih}e privreda osjetitivelikukoristi,jer su nekiod wih milionskevri je- dnosti- kazala je Kosi}eva. PredOsnovnimsudom uBawojLucizakqu~no sa fe- bruarombilo je 4.540 privre- dnihsporova, 5.817 sporova malevri jednosti, 106 ste~a ja, 122 neri je{enelikvidaci je i 504 registraci je. - PrivrednaodjeqewaOsnovnogsuda u BawojLuci su bilazatrpanabrojnimpre- dmetima i nisubila u stawu da efikasnorje{ava ju ove sporove- rekla je Kosi}eva. Dodala je da je u interesu privrednika u RS da se pri- vrednisporovirje{ava ju{to br`e.- Kadaprivrednicinema ju solventnihsredstavaugro`e- no je wihovoposlovawe. Zato su bilipotrebnispeci jalizo- vaniprivrednisporovi- na- vela je Kosi}eva. PredsjednikUni jeudru- `ewaposlodavaca RS Ranko Mili}kazao je da poslodavci da jupunupodr{kuradupri- vrednihsudova. - Brzim i efikasnimpre- sudamaprivrednisudovi bi trebalo da, osimnaplatepo- tra`ivawa, uveduvi{ereda i odgovornosti u finansijsko poslovawa i izmirivawepri- vrednihobaveza u Srpskoj- re- kao je Mili}.Naglasio je da da su brojna preduze}abilaprimorana da stavekatanac na vrata, jer zbogpredugihsudskihsporova nisuuspi jevali da naplatepo- tra`ivawa.Na pozici jupredsjednika Okru`nogprivrednogsuda u Dobo juimenovana je Jovanka Jovanovi}, na ~elutrebiwskog Okru`nogprivrednogsuda}e bitiSma jilBegovi}, u Isto- ~nomSara jevu ovu funkci ju}e obavqatiAida[ain, a sudi ja MiroqubMitrovi} je imeno- van za vr{iocadu`nostipred- sjednikaOkru`nogprivrednog suda u Bi jeqini.
Policija raportira predsjedniku Srpske
KOSI]:
Okru`ni privredni sud u Bawoj Luci ~eka11.099 predmeta
Plata direktora Agenci je za bankarstvo FBiH 9.000 KM
SA R JEVO-
Premi jerFBiHMustafaMu jezinovi}pre- do~io je ju~espisak sa netoplatamanosilacaizvr{nih i zakonodavnihfunkci ja, direktora i predsjednikauprava nadzornihodborainstituci ja u FBiH, premako jemnajvi{u platu ima direktorAgenci je za bankarstvoFBiHZlatko Bar{ sa vi{e od 9.000 KM, javila je Srna. PredsjednikUpraveRazvojnebankeFBiHRamizYafe- rovi} ima netoplatu od oko 7.000 KM, a direktorHrvat- skepo{teMostarTomislavTopi} oko 5.700 KM, plata predsjednika i premi jeraFBiHBor janeKri{to i Mus- tafeMu jezinovi}a je oko 2.800 KM, a predsjednikaPred- stavni~kogdoma i DomanarodaParlamentaFBiH oko 3.500 KM.
Putin proda je oru`je za pet mili jardi dolara
MOSKVA-
Rusi ja bi mogla da pro- daVenecuelinaoru`awe u vri jednos- ti od pet mili jardidolara, saop{tio je ju~epremi jerVladimir Putinposli jeposjete toj ju`noame- ri~kojdr`avi, prenoseagenci je. Putin se pri je tri danasastao sa predsjednikomVenecueleUgom^ave- zomradirasprave o nafti, odbrani i saradwi u oblastinuklearneener- gi je, iakoni jepotpisanni jedanugovor o proda jinaoru- `awa.SAD izra`avazabrinutostzbogtoga{to Rusi ja proda jeoru`jeVenecueli.
Ti hi}: Nisam optimista povodom sastanka
SA R JEVO-
Predsjednik SDA SulejmanTi hi}ni jeopti- mista da }e predsto je}isastancipoliti~kihlidera iz BiH sa zamjenikomdr`avnogsekretara SAD Yejmsom[taj- nbergom i ministrominostranihposlova[pani jeMigu- elomAngelomMoratinosomdovesti do rje{ewaproblema u BiH.- Za hvaqujem na truduko jipokazu jupredstavnici[pani je i SAD, ali nisamoptimista- izjavio je Ti hi}Srni. Onje potvrdio je da }e se u sri jedu, 7. aprila, sastati sa [tajnbergom i Moratinosom. Ti hi} je podsjetio da je Predsjedni{tvo SDA ve} rani jezakqu~ilo da “Madrid- skadeklaraci ja“ ne}epomo}i u rje{avawuproblema u BiH.
Sastanak 
Predstavnici privre- dnih sudova u Republi- ci Srpskoj danas }eodr`ati sastanak sa ministrom pravde RS Xerardom Selmanom o ispuwavawu materijal- nih uslova potrebnih za rad ovih pravosu- dnih institucija.
Specijalizacija sudova bila nu `na, jer ve}ina dr`ava u okru`ewu tako|e ima privredne sudove. O~ekujemo efikasan rad privrednih sudova radi rje{avawa vi{egodi{wih sporova i deblokadu milionskih suma koje su u wima blokirane, rekao Gaji}
Sjedi{te Vi{eg privrednog su da u Bawoj Lu ci
FOTO: G. [URLAN
Velika o~eki vawa od novoformiranih privrednih sudova u Re publici Srpskoj
Su  do vi }e u pri vre du Srpske uni je ti sto tine miliona KM
Xerard Selman

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Tiskarnica liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->