Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more ➡
Standard view
Full view
of .
Add note
Save to My Library
Sync to mobile
Look up keyword
Like this
2Activity
×
P. 1
Zeit.Reise. | Ausgabe 01/2010

Zeit.Reise. | Ausgabe 01/2010

Ratings: (0)|Views: 2,511|Likes:
Published by Wolfgang Kornfeld
Gästemagazin aus dem Chiemgau, Bayerns Lächeln | Informatives, Interessantes und Humorvolles erfahren Sie in der aktuellen Ausgabe unseres Gästemagazins.
Wenn Sie mehr über den Chiemgau und Bayerns Lächeln erfahren möchten: www.chiemgau-tourismus.de
Gästemagazin aus dem Chiemgau, Bayerns Lächeln | Informatives, Interessantes und Humorvolles erfahren Sie in der aktuellen Ausgabe unseres Gästemagazins.
Wenn Sie mehr über den Chiemgau und Bayerns Lächeln erfahren möchten: www.chiemgau-tourismus.de

More info:

Published by: Wolfgang Kornfeld on Apr 15, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See More
See less

10/20/2010

 
 Yjmt +\jmpj +
Mb|j Gäptjyjmtzkg ma @bmjagfz
Ma @bmjagfz \ó`hjkwmkd puó|jk
_nk Bn`byjmtphm|`bjk zkd Cmjljpmkpjck# Um|ftjkp`bmoojk zkd Hjctjklnntjk
Fzpgflj 6O|óbifb| <565
D
mj ‛P`bnhncfdjkpjmtjdjp @bmjapjjp– kjk!kjk dmj Jmkbjmamp`bjk dfpKn|dnptzoj| djp ‛Lf}j|m!p`bjk Ajj|jp–+ Ywmp`bjk@bmjamkg zkd Gptfdt lmj!tjk pm`b maaj| wmjdj| zk!j|gjppcm`bj Fzplcm`hj ólj|dmj wjmtj Ocä`bj djp Pjjpzkd dmj dfbmktj| cmjgjkdjk@bmjagfzj| Fcujk+ Fa lj!ptjk cäppt pm`b dmj flwj`bp!czkgp|jm`bj Tnz| amt djaOfb||fd j|hzkdjk+ Fzp!gfkgpuzkht mpt dj| Uf|h!ucfty fk dj| Hcmkmh ‛Fcujk!bno– mk @bmjamkg+ Yz| j|!ptjk N|mjktmj|zkg gjbt jpdm|jht fk djk Pjj fzo dmjLjnlf`btzkgpucftton|a+Dn|t j|bäct afk fzo t|fkp!uf|jktjk Mkon|aftmnkptf!ojck jmkjk Ólj|lcm`h ólj|dmj @bmjagfzj| Lj|gj+Dfkk gjbt dmj Ofb|t cnp9 fc!cjmkj# amt dj| Ofamcmj ndj|amt O|jzkdjk+ Lj|jmtp kf`bwjkmgjk Bzkdj|t Ajtj|k !kn`b n| Ptÿttbfa ! cmjgtjmkj hcjmkj Fkbÿbj# dmjdjk Lcm`h ólj| djk Pjj amtpjmkjk P`bmcoojcdj|k zkdHmjpläkhjk o|jmgmlt+ Wjmtj|wfkdj|t dj| Lcm`h kf`bPódjk+ Mk dj| Oj|kj |fgtdfp Ojcpafppm djp ‛WmcdjkHfmpj|– mk djk lcfzjk O|ób!cmkgpbmaajc+ Hz|y bmktj|dja Gfptbno –Pjjbäzpc‑ywjmgt jmk hcjmkj| Wjg yz|Hfujccj Pt+ Inbfkk fl+ Fzo dj| Wmjpj# dmj dmj ljcmjltjBn`byjmtphm|`bj zagmlt#lcóbjk dmj j|ptjk O|ób!cmkgplczajk+ P`bkjjgcÿ`h!`bjk wmjgjk mb|j wjmÞjkHÿuoj ma Wmkd zkdP`bcóppjclczajk pt|fbcjkamt dja Gjcl dj| Pnkkjza dmj Wjttj+ Fa Pjjzoj|p`bcäkgjct pm`b dj| Wjgbmkólj| kf`b P`bótymkg+Maaj| wmjdj| ywjmgjkhcjmkj Uofdj na \fdwjgfl# dmj dz|`b djk Fzwfcdzkd dm`btjk P`bmcowz`bpyz Hmjpläkhjk zkd o|jmyzgäkgcm`bjk Bncyptjgjkoób|jk+
Mkbfct
0@bmjagfzj| \ó`hjkwmkd:Dfp Gjpm`bt dj| Lj|gj?Cn`h|zo dj| Lf}j|k7@cfzdmf Hn|j`h=Hzctz|lcótjk65_j|fkptfctzkgjk<0 P`bzblj`hp P`bafkhj|c
On|tpjtyzkg Pjmtj 0
 
Lmcdj|
6
@bmjapjj ljm Pjjl|z`h
<
\npf!A}ptmhf!Hfujccjljm P`bfc`bjk
0
Zktj|wjgp fzo dja@bmjapjj!Zoj|wjg
4
Lnntpj|cjmb fa Pjj
:
Dfauoj|ptjg mk @bmjamkg
?
\fpt fa @bmjapjj
7
Ofb|t amt djaP`bfzojc|fd!Dfauoj|
2
Hjctjklnnt mk Pjjl|z`h
P@BßKJ YJMT
@bmjagfzj|
|zkd zap \fdofb|jk
<Yjmt+\jmpj+
6< 04:
 
0Yjmt+\jmpj+
\ó`hjkwmkd puó|jk
nk Af|mf N|tkj| zkd Af|mf Uj||jmtj|
\zkd za dfp ‛Lf}j|mp`bj Ajj|–#
wmj dj| g|ÿÞtj Pjj Lf}j|kp gj|k gjkfkkt wm|d# j|cäzot dj| @bmjapjj!Zoj|wjg# dj| djk \fdcj| yz ptmccjk Kftz|nfpjk# pujhtfhzcä|jk Fzp!pm`btpptjccjk zkd fljktjzj|cm`bjk Pumjcucätyjk oób|t+
Mk P`bótymkg bfljk Zkljhfkktj ofktfpmjnccj Hzkptwj|hjzkd Tó|a`bjk fzo dja wjmtjk Hmjppt|fkd j||m`btjt+ Dj||mjpmgj Lfzaptzauo# dj| ljm jmkja Bn`bwfppj| fk dmjPtz|awf|kfkcfgj fkgjp`bwjaat wz|dj# mpt nk Hmkdj|kcäkgpt yza Um|ftjkp`bmoo zaozkhtmnkmj|t+ Bmj| tnljkhcjmkj Pjj|äzlj| fzp fccj| Bj||jk Cäkdj| dz|`b dmj L|fk!dzkg+
Dmj J|wf`bpjkjk bmkgjgjk ljnlf`btjk dfp pfkotj Ucät!p`bj|k dj| Wjccjk zkd jktpufkkjk dfljm+ Jktjk zkdP`bwäkj dóaujck gjcfppjk fzo dja Wfppj|+
Wjmtj| d|fzÞjk ymjbt dj| fctj \fddfauoj| ‛Czdwmg OjÞ!cj|– pjmkj Lfbk bmkólj| yz djk @bmjapjj!Mkpjck+ Wnbcmghmtyjct dmj Pnkkj fzo dj| Kfpjkpumtyj+ Jmk wf|ajp Gjoóbcl|jmtjt pm`b fzp ! jkdcm`b Z|cfzl& Kf`b dj| \fpt gjbt jpwjmtj| kf`b F|cf`bmkg+ _nk dn|t mpt jp kz| jmk Hftyjk!pu|zkg yz| puätgntmp`bjk Wfccofb|tphm|`bj ‛Af|mf Bma!ajcofb|t– mk Mpmkg+ Wmjdj| yz|ó`h fa Wfppj| oób|t dj|Zoj|wjg lmp kf`b Pjjl|z`h# dja g|ÿÞtjk Pjgjcbfojk fa@bmjapjj+ _na _ngjcljnlf`btzkgptz|a ma Hz|uf|h lj!wzkdj|t afk dmj mjcoäctmgjk _ngjcf|tjk# dmj |zkd za djkPjj cjljk+ Df|zktj| fz`b djk –_ngjc djp Ifb|jp‑# djk Hn|!an|fk# Omp`b! zkd Pmclj||jmbj| pnwmj j|p`bmjdjkj Jk!tjkf|tjk+ Fa Zoj| bft dfp ‛Hjctjklnnt–# jmkj Phzcutz|djp @bmjagfzj| Hókptcj|p Wfctj| Fkgj|j|# dj| Iókgj|j fk!gjcjgt+
Dj| _nchpazkd kjkkt djk Uf|h fz`b ‛Cmjljpmkpjc– wjgjk pjmkj| |nafktmp`bjk Cfgj zkd dja ptmaazkgp! nccjk Lcm`h ólj| djk Pjj+
_nk Pjjl|z`h cäzot dj| \fdwjg jmk hz|yjp Ptó`h na Pjjwjg# n|ljm fa \ÿaj|azpjza zkd dj| Dn|ohm|`bj# bmk!ólj| kf`b Cfalf`b+ Mk dj| fctjk Unptbfctj|jm bfljk p`bnkKfuncjnk zkd Hÿkmg Czdwmg MM+ gj|kj Jmkhjb| gjbfctjk+Bjztj pujmpt afk fz`b ma ‛Afcj|wmkhjc– amt dja g|n!Þjk Hmkdj|pumjcucfty zkd dj| wmkdgjp`bótytjk Pnkkjk!tj||fppj+ Wmjpjk zkd Wäcdj| pn|gjk oó| Cm`bt zkd P`bft!tjk# oó| pujhtfhzcä|j Fzppm`btjk zkd P`bfttjk pujkdjkdjHóbcj fzo dja Wjg kf`b Gnccjkpbfzpjk+ Kz| kn`b wj!kmgj Hmcnajtj| pmkd jp nk dn|t lmp kf`b Gptfdt+ Dm|jhtfa N|tpjmkgfkg cmjgt dj| Kftz|uf|h Bnofkgj| amt jmkjaPtjmkcfl}|mktb zkd H|äztj|gf|tjk+ _nk Gptfdt l|mkgt dfpP`bmoo fz`b \fdcj| bmkólj| yz| O|fzjkmkpjc amt dja@bmjagfzj| Wfb|yjm`bjk# dja @faufkmcj# ndj| yz| Bj|!|jkmkpjc amt dja Aä|`bjkp`bcnpp nk Hÿkmg Czdwmg MM+Amt P`bmoo# Lzp ndj| \fd gjbt jp wmjdj| yz|ó`h kf`b@bmjamkg+ \fdljgjmptj|tj hÿkkjk mk |zkd pj`bp lmp f`btPtzkdjk fzo dja ljp`bmcdj|tjk @bmjapjj!Zoj|wjg fz`bdjk gfkyjk Pjj za|zkdjk+
Tmuu&
Fl Afm oäb|t dmj @bmjapjj!\mkglzpcmkmj |zkd za djk Pjj+Ofb||fdamtkfbaj mpt aÿgcm`b+Amt dj| @bmjapjj!P`bmooofb|t dmjMkpjck jktdj`hjk zkd dmj \fdtnz|za djk Pjj flhó|yjk+Fz`b fzo djk P`bmoojk wj|djkdmj Ofb||ädj| t|fkpun|tmj|t+Ofb|ucäkj oó| Lzp zkd P`bmoo gmltjp ljm djk Tnz|mpt!Mkon|aftmnkjkma @bmjagfz+
Tmuu&
‛@bmjagfzj| \ó`hjkwmkd–puó|jk# amt djk \ädj|k nk‛fddmtmj lmhjp–+ Mk djk Bntjcpdj| \jgmnk ptjbjk Cjmb|ädj|yza Tjptjk lj|jmt+ Ma \fd|fbajkmpt jmk ‛\z`hpf`h– mktjg|mj|t+Df lcjmlt dj| \ó`hjk cjm`bt zkd o|jm+www+`bmjagfz!tnz|mpazp+djwww+fddmtmj!lmhjp+`na
?72

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->