Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
38Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
livre d'éducation technologique Activitées 7 base

livre d'éducation technologique Activitées 7 base

Ratings: (0)|Views: 22,455 |Likes:
Published by Aouinti
كتاب الأنشطة مع الإصلاح التربية التكنولوجية السابعة أساسي الجمهورية التونسية
كتاب الأنشطة مع الإصلاح التربية التكنولوجية السابعة أساسي الجمهورية التونسية

More info:

Published by: Aouinti on Apr 15, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/17/2013

pdf

text

original

 
 5
 
ﺔﻄﺸﻧﻷا
 
ساّﺮآ دﺪـــﻋ
 
سرّﺪﻟا
 1:
ﻲﺟﻮﻟﻮﻨﻜّﺘﻟا
 
ﻂﻴﺤﻤﻟا
 
     ل      ّ    و      ﻷ     ا   ر    ﻮ    ﺤ   ﻤ     ﻟ     ا
   :
     ﺎ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ    ﻴ    ﺟ    ﻮ     ﻟ    ﻮ     ﻨ     ﻜ      ّ     ﺘ     ﻟ     ا
 
ّﺘﻟاﺎــــــﻴﺟﻮﻟﻮــــﻨﻜ 
 
ّﺪﻟاﻋ
 
سر ــ دﺪ 
1 
ّﺘﻟا
 
ﻂﻴﺤﻤﻟاﻲﺟﻮﻟﻮﻨﻜ 
 
-
ّﻨﻟاﻲﻓﺎﺸﻜﺘﺳﻻا
 
طﺎﺸ 
:
ّﺘﻟا
 
مّﺪﻘﺘﻟا
 
ﺮﻴﺛﺄﺗ 
 
ةﺎﻴﺣ 
 
ﻲﻓ 
 
ﻲﺟﻮﻟﻮﻨﻜ نﺎﺴﻧﻹا
 
-
ّﻨﻟاّﺘﻟا
 
طﺎﺸ ﻲﻘﻴﺒﻄ 
:
ّﺘﻟاّﻮﻄﺘﻟا
 
ﻰﻟإ
 
فﺮﻌ ّﺘﻟا
 
ر ﻲﺟﻮﻟﻮﻨﻜ 
.
ّوﻷا
 
رﻮﺤﻤﻟال 
 
 6
 
دﺪـــﻋ
 
سرّﺪﻟا
 
ﺔﻄﺸﻧﻷا
 
ساّﺮآ 
1:
ﻲﺟﻮﻟﻮﻨﻜّﺘﻟا
 
ﻂﻴﺤﻤﻟا
     ل      ّ    و      ﻷ     ا   ر    ﻮ    ﺤ   ﻤ     ﻟ     ا
   :
     ﺎ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ    ﻴ    ﺟ    ﻮ     ﻟ    ﻮ     ﻨ     ﻜ      ّ     ﺘ     ﻟ     ا
 
ّﺪﻟادﺪــــــﻋ
 
سر 
1 
ّﺘﻟا
 
ﻂﻴﺤﻤﻟاﻲـــــﺟﻮﻟﻮـــﻨﻜ 
1-
ّﻨﻟا
 
ﻲﻓﺎﺸﻜﺘﺳﻻا
 
طﺎﺸ 
: 1 – 1
ّﺺﻨﻟا
 
أﺮﻗأ
 
1 – 2
ّﻮﻟأ
 
ﻰﻟإ
 
ﺮﻴﺸﺗ 
 
ﻲﺘﻟا
 
تارﺎﺒﻌﻟا
 
ﺮّﻄﺳأ
 
وأ
 
ن ّﻘﺤﺗ 
 
ﺎﻣ اﺬه
 
ﺎﻧﺮﺼﻋ
 
ﻲﻓ 
 
ﻖ 
 
ّﺒﻨﺗ 
 
ﻲﺟﻮﻟﻮﻨﻜﺗ 
 
مّﺪﻘﺗ 
 
ﻦﻣ 
 
ﺦﻴّﺸﻟا
 
ﻪﺑ 
 
ﺄ 
. 
ﻦﻳﺮﺸﻌﻟاو 
 
ﺪﺣاﻮﻟا
 
نﺮﻘﻟا
 
نﺎﺴﻧإ
)1( 
1 – 
لﺎﻗو 
 
ﻪﻴﺑأ
 
ﻦﻣ 
 
ﺪﻤﺣأ
 
ﺎﻧد 
 
:>>
ّﺪﻌﺘﺴﻧ 
 
ﺎﻨّﻧإﺪﻳﺪﺠﻟا
 
نﺮﻘﻟا
 
لﺎﺒﻘﺘﺳﻻ
 .
ﻪﻴﻓ 
 
وﺪﺒﺘﺳ 
 
ﻒﻴآ 
 
؟نﺎﺴﻧﻹا
 
ﺮﻈﺘﻨﺗ 
 
ﻲﺘﻟا
 
تﺂﺟﺎﻔﻤﻟا
 
ﻲه
 
ﺎﻣو 
 
؟
 
ةﺎﻴﺤﻟا
<< 2 – 
لﺎﻗو 
 
اﺮﻳﺪﻘﺗو 
 
ﺎﻣاﺮﺘﺣا
 
ﻪﻨﺑا
 
ﻒﺘآ 
 
ﻰﻠﻋ
 
ﺖﺑرو 
 
ﺦﻴّﺸﻟا
 
ﻢﺴﺘﺑا
:
>>
تﺎﺒﺳﺎﺤﻠﻟ 
 
نﻮﻜﻴﺳ ّﻴﻧوﺮﺘﻜﻟﻹاتﻮﻴﺒﻟا
 
ّﻞﺟ 
 
ﻲﻓ 
 
لّوﻷا
 
مﺎﻘﻤﻟا
 
ﻮﻳﺪﻴﻔﻟا
 
تﺎﺷﺎﺷو 
 
ﺔ نارﺪﺟ 
 
ﻞﺒﻘﺘﺴﻤﻟا
 
لزﺎﻨﻤﻟ 
 
نﻮﻜﺘﺳو 
 
ُﻳ ﻲﻬﺘﺸﺗ 
 
ﺎﻤﺒﺴﺣ 
 
ﺮﻐﺻأ
 
وأ
 
ﺎﻤﺠﺣ 
 
ﺮﺒآأ
 
فﺮﻐﻟا
 
ﻞﻌﺠﺘﻟ 
 
ﺮﺴﻴﺑ 
 
ﺎﻬآّﺮﺤﺗ 
 
نأ
 
ﻦﻜﻤ 
...
نﺎﺴﻧﻹا
 
مﻮﻘﻴﺳ 
 
ﺖﻗﻮﻟا
 
ﻦﻣ 
 
اﺪﻳﺰﻣ 
 
نوﺮﻓﻮﺘﺳو 
 
ﻞﻣﺎﻌﻤﻟا
 
ﻲﻓ 
 
ﻢﻜﻠﻤﻋ
 
ّﻞﻘﻴﻓ 
 
ﺎﻨﻠهاﻮآ 
 
ﻦﻋ
 
ﻞﻤﻌﻟا
 
ءﺎﺒﻋأ
 
ﻊﻓﺮﺑ 
 
ﻲﻟﻵاا
 
ﻲﻓ 
 
ﻢﻜﺗﺎﺒﺟاو 
 
ءادﻷﻢﻜﺋﺎﻨﺑﺄﺑ 
 
ءﺎﻨﺘﻋﻻاو 
 
ﺖﻴﺒﻟ 
... 
ﺎﻳ 
 
يﺮﺘﺸﺘﺳ ّﻀﻟا
 
دﺮﺠﻤﺑ 
 
ﻚﺘﻴﺑ 
 
ﻲﻓ 
 
ﺖﻧأو 
 
ﺪﻳﺮﺗ 
 
ﺎﻣ 
 
ﻲﻨﺑ زﺎﻬﺟ 
 
ﻲﻓ 
 
ﺔﻨّﻴﻌﻣ 
 
رارزأ
 
ﻰﻠﻋ
 
ﻂﻐ ّﻀﻟﺎﺑ 
 
ﻦﻤﺜﻟا
 
ﻊﻓﺪﺘﺳو 
 
ﺲﺑﻼﻤﻟاو 
 
ثﺎﺛﻷا
 
ﻦﻣ 
 
جذﺎﻤﻧ 
 
ﻚﻳﺮﻴﻟ 
 
ﻮﻳﺪﻴﻔﻟاّرز 
 
ﻰﻠﻋ
 
ﻂﻐ ّصﺎﺧ 
 ...
نﻮﻜﺘﺳ كﺮّآﺬﺗو 
 
ﺎهﺪﺼﻘﺗ 
 
ﻲﺘﻟا
 
ﻦآﺎﻣﻷاو 
 
عراﻮّﺸﻟا
 
ﻒﻠﺘﺨﻣ 
 
ﻞﺜﻤﺗ 
 
ﺔﺷﺎﺷ 
 
ﺔّﻴﺋﺎﺑﺮﻬﻜﻟا
 
ﻚﺗرﺎّﻴﺴﺑ ﺪﻨﻋ
 
ﺔﻗﺎﻴّﺴﻟا
 
ئدﺎﺒﻤﺑ 
 
ةروﺮّﻀﻟا
...
قﻼﻏإ
 
وأ
 
بﺎﺒﻟا
 
ﺢﺘﻔﺑ 
 
ﺎهﺮﻣﺄﺘﻟ 
 
ﻚﺗرﺎّﻴﺳ 
 
ﻰﻟإ
 
ثّﺪﺤﺘﺘﺳو 
 
ّﻨﻟاةﺬﻓﺎ 
...<< 3 – 
ّﺪﻟا
 
تﺎﻣﻼﻋو 
 
ﺪﻤﺣأ
 
لﺎﻗ ﻪﻬﺟو 
 
ﻰﻠﻋ
 
ﺔﻳدﺎﺑ 
 
ﺔﺸه
:
>>
ّيﻮﻗ ﻞﻬّﻨﻟا
 
ةروﺮﻀﺑ 
 
ﻲﻧﺎﻤﻳإ
 
ﻦﻣ 
 
ﺪﻳﺰﻤﻟا
 
ﺔّﻳﺮﺸﺒﻟا
 
ﻊﻄﻘﺗ 
 
ﻰﺘﺣ 
 
تﺎﻓﺎﺸﺘآﻻاو 
 
تﺎﻋاﺮﺘﺧﻻا
 
ﻞﺒﺤﺑ 
 
مﺎﺼﺘﻋﻻاو 
 
ﻢﻠﻌﻟا
 
ﻞهﺎﻨﻣ 
 
ﻦﻣ ﻷاّﺘﻟا
 
رّﻮﻄﺘﻟا
 
برد 
 
ﻲﻓ 
 
طاﻮﺷ ﻰﻗرﻷاو 
 
ﻞﻀﻓﻷا
 
ﻰﻟإ
 
ﺢﻤﻄﺗو 
 
ﺶﻴﻌﻟا
 
ﺪﻏﺮﺑ 
 
ﻢﻌﻨﺗو 
 
ﻲﺟﻮﻟﻮﻨﻜ 
. 
ّﻠﺧ 
 
ءﺎﻔﺻ 
 
ﻲﺻﻮ 
 )
ﺘﺑ 
 
فﺮﺼ 
( 
)1(
ّﻨﻟا
 
اﺬه
 
ﺐﺘآ ﻲﻟﺎﺤﻟا
 
نﺮﻘﻟا
 
ﻞﺒﻗ 
 
ﺺ 
. 
 
 7
 
ﺔﻄﺸﻧﻷا
 
ساّﺮآ دﺪـــﻋ
 
سرّﺪﻟا
 1:
ﻲﺟﻮﻟﻮﻨﻜّﺘﻟا
 
ﻂﻴﺤﻤﻟا
 
     ل      ّ    و      ﻷ     ا   ر    ﻮ    ﺤ   ﻤ     ﻟ     ا
   :
     ﺎ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ    ﻴ    ﺟ    ﻮ     ﻟ    ﻮ     ﻨ     ﻜ      ّ     ﺘ     ﻟ     ا
 
2 – 
ّﺘﻟا
 
ﺔﻄﺸﻧﻷا
 
ّﻴﻘﻴﺒﻄ ﺔ 
: 
-
ّﻨﻟاطﺎﺸ 
1:
*-
لﺎﻤﻌﺘﺳﻻا
 
لﺎﺠﻣ 
 
ﺐﺴﺣ 
 
تﺎﺠﺘﻨﻤﻟا
 
ﺮآذأ
 . -1- -2-
    ء     ﺎ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ     ﻀ     ﻔ     ﻟ     ا
 
ﺞَﺘﻨﻤﻟا
 1:
.....
ّﺚﺒﻟاو 
 
لﺎﺒﻘﺘﺳﻼﻟ 
 
ﻲﺋاﻮه
 
ﺞَﺘﻨﻤﻟا
 2:
...........
ﻲﻋﺎﻨﺻ 
 
ﺮﻤﻗ 
..
 -3- -4-
  ـ
 
  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ
 
  ـ  ـ  ـ      ﻗ
 
ﺞَﺘﻨﻤﻟا
 3:
................
ﺔﺑﺮﻋ
ﺞَﺘﻨﻤﻟا
 4:
............
ةرﺎّﻴﺳ 
 -5- -6-
      ﺔ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ    ﺑ     ﺎ  ـ  ـ  ـ     ﺘ  ـ  ـ  ـ     ﻜ     ﻟ     ا
 
ﺞَﺘﻨﻤﻟا
 5:
..........
ﺔﻨﻗار 
 
ﺔﻟﺁ
ﺞَﺘﻨﻤﻟا
 6:
.......
لﻮﻤﺤﻣ 
 
بﻮﺳﺎﺣ 
 -7- -8-
     ﻞ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ   ﺳ     ا   ﺮ      ّ     ﺘ     ﻟ     ا
 
ﺞَﺘﻨﻤﻟا
 7:
..........
ﺔﻴﻄﺧ 
 
ﺔﻟﺎﺳر 
ﺞَﺘﻨﻤﻟا
 8:
. ...........
ﺔﻴﻧوﺮﺘﻜﻟا
 
ﺔﻟﺎﺳر 
 

Activity (38)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Joujou Soltana liked this
Jertila Adham added this note
merciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Jertila Adham added this note
woooooooooooooooooow
Joujou Soltana liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->