Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Tóm tắt luận án tiến sĩ kỹ thuật

Tóm tắt luận án tiến sĩ kỹ thuật

Ratings: (0)|Views: 6 |Likes:
Published by Ly Ngoc Minh
Giới thiệu tóm tắt luận án tiến sĩ về xây dựng phương pháp đánh giá sự cố môi trường trong chế biến và sử dụng khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG).
Giới thiệu tóm tắt luận án tiến sĩ về xây dựng phương pháp đánh giá sự cố môi trường trong chế biến và sử dụng khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG).

More info:

Published by: Ly Ngoc Minh on Apr 16, 2010
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC or read online from Scribd
See more
See less

05/12/2014

 
DANH MC KÝ HIU
V
1
: Th tích ca môi cht trong TB (m
3
). Vi LPG trng thái o a, V
1
là tng th
 tích ca phn LPG lng
1
 L
và phn hi
ơ 
V  
V  
1
(m
3
);
V  
V  
1
: th tích hi LPG trc khi dãn n an nhit (m
ơưđ
3
);
1
 L
: th tích LPG lng trc khi dãn n an nhit (m
ưđ
3
);
1
 L
: Th tích hi sinh ra khi mt phn LPG lng trong TB dãn n an nhit t áp sut
ơđ
 trong TB ti áp sut kquyn (m
3
).
1
V
: Th tích hi sinh ra khi toàn b phn hi
ơơ 
V  
V  
1
(m
3
) LPG trong TB n n an
đọ
 nhit t áp sut trong TB ti áp sut khí quyn (m
3
);
2
: Tng th tích hi to thành sau v n TB cha LPG;
ơ
P
1
: Áp sut ca môi cht (hi LPG) trc quá trình dãn n an nhit (kG/m
ơưđ
2
);
P
2
: Áp sut ca môi cht (hi LPG) sau quá trình dãn n an nhit (kG/m
ơđ
2
), chính là ápsut khí quyn ti ni xy ra s c;
ơ
v, v
µ 
: Th ch riêng, ng vi 1 kg [m
ớ 
3
 /kg] hoc 1 kmol [m
3
 /kmol];
R
µ 
: Hng s ph bin ca cht khí, 8314 [J/kmol.K];
ế
T: Nhit tuyt i ca môi cht [K];
đđốủ
T
0
nhit o a ca LPG trong TB thi im u [K];
đđđ
H
rel
: m tng i ca không khí;
Đươđ
T
B
nhit sôi ca LPG áp sut khí quyn tiêu chun [K];
đ
T
m
: Nhit môi trng bên ngoài. Trng hp thit b t trong khí quyn, T
đưườợếđ
m
là nhit
 không khí ly thi im xy ra s c;
đđ
T
vc
: Nhit ng cháy, [K]; vi LPG T
đớ 
vc
= 2273 K;
T
o
: Nhit môi trng nhn nhit;
đư
LPGV   L
m
là khi lng phn LPG lng thoát ra ngoài và hoá hi;
ươ 
LPGatm L
1,
 ρ 
(kg/m
3
) la KLR cua LPG lng nhit m vic, áp sut 1atm
 ̀̉độ
, ,1
(/.)
 LPG p L atm
ckJkg
la NDR khôi lng ng ap cua LPG lng áp sut 1 atm và nhit
 ̀́ượđắ̉độ
 ng vi nhit ti thi im xy ra s c;
đđ
)/(
kk
 LPG L
la nht ân hoa hi cua LPG ng vi trang thai LPG thoat ra khi
 ̣̀̉́ợ̉́́́
 quyên ap suât 1 atm;
 ̉́́
A: ng dãn n sinh ra khi n TB (kG.m);
đl 
α 
: H s trao i nhit i lu ca khói, [W/m
đđư
2
K];
F
l
đ
: Din tích b mt trao i nhit i lu [m
đđư
2
];
bx
 F 
: Din tích b mt trao i nhit bc x [m
đ
2
];
o
σ 
: H s bc x ca vt en tuyt i,
đđ
o
σ 
= 5,67 W/m
2
.K
4
;
 
2
CO
ε 
: và
2
 H O
ε 
: en ca CO
Đđ
2
và H
2
O nhit nh toán.
đ
β 
: H s k n nh hng ca phân áp sut hi nc c xác nh bng cách tra
đếươưđưđđ
 th nhit nh tn.
ệđ
ε 
: Gía tr hiu chnh, bng khang 2-4%
ệỉ
ε 
.
Q
*m
: Lng cht ô nhim trong qu cu la sau v n (kg);
ư
C(x,y,z,t): nng cht ô nhim trong qu cu la (kg/m
đ
3
) trong không gian, sau khong
 thi gian t (s);
ờ 
x, y, z: Khong cách qu cu la di chuyn theo các hng, tính t ni xy ra s c (m).
ươ
t: Thi gian ám mây hi di chuyn khi ngun (s); t=0 (s) là thi im xy ra s c,
đơđ
 xut hin qu cu la.
x: Khong cách (m) ám y hi di chuyn sau khong thi gian t (s) : x=u.t
đơờ 
: m tng i ca không khí ti ni và thi im xy ra s c (%);
Đươđơđ
, ,
 x y
σ σ σ 
: h s khuych tán theo phng dc, phng ngang và phng ng (m).
ếươọươươđ
q: Mt dòng nhit t qu cu la ti vt nhn nhit [W/m
đừả
2
];
H: Nhit tr ca môi cht.
Vi
ớ 
LPG, H=46.333 J/kg;
m: Khi lng LPG tham gia v cháy to qu cu la (kg);
ư
R
: H s bc x ca ngun nhit (không th nguyên);
L: Khang cách t qu cu la ti vt nhn nhit (m);
ậậ
H
r
: chiu cao ngun thi (m).
k: S m on nhit ca môi cht. Vi propane: k = 1,131; butane: k = 1,094.
ũđớ 
C
p
: Nhit dung riêng khi lng ng áp ca LPG (kJ/kg.K);
ưđă
C
v
: Nhit dung riêng khi lng ng tích ca LPG (kJ/m
ưđă
3tc
.K).
CDI: Lng cht nguy hi vào c th hàng ngày (mg/kg.ngày);
ươ
C: Nng cht nguy hi trong môi trng (mg/lít);
đườ 
IR: Tc hp (m3/h);
đ
RR: T l không khí c lu gi trong c th khi hô hp (%);
đưươ
ABS: Phn trm lng cht nguy hi c hp th vào phi (%);
ầưđư
ET: Thi gian phi nhim (gi/ngày);
ơờ 
EF: Tn s phi nhim (ngày/nm);
ơ
ED: Thi gian phi nhim (nm);
ơ
BW: Trng lng trung bình ca i tng b phi nhim (kg);
ưđươ
AT: Thi gian phi nhim trung nh (ny).
ơ
VCE: Vapor cloud explosion-N ám y hi;
đơ 
FF: Flash fire-Cháy bùng;
Fire ball: Qa cu la;
 
1
M U
ĐẦ
I.TÍNH CN THIT CA TÀI NGHIÊN CU
ĐỨ 
Bên cnh nhng
 óng góp có gtr cho s phát trin kinh t - xã hi (KT-XH), quá tnh
đế
 ch bin và s dng khí du m hóa lng (Liquefied Petroleum Gas-LPG) luôn tim n
ếế
 nhng nguy c gây s c môi trng (SCMT) nh: rò r, cháy, ngây thit hi v ngi,
ơưưườ 
 tài sn và môi trng. Trên th gii ã xy ra nhiu SCMT nghiêm trng trong lnh vc này.
ưếđĩ
 Vit Nam, mc dù nhng s c v LPG cha mang tính thm ha nhng cng cnh báo
ưưũ
 nhng SCMT nghiêm trng th xy ra. m tt công c phòng nga SCMT trong ch
Đế
 bin và s dng LPG, mt trong nhng công vic quan trng là xây dng c phng pháp
ếđưươ 
 ánh giá SCMT hu hiu da trên các c s khoa hc (CSKH), ch ra các nguy c gây
đơơ 
 SCMT, d báo mc thit hi và phm vi nh hng khi s c xy ra.
đư
Kt qu các nghiên
ế
 cu v
ánh giá
đ
SCMT trong ch bin và s dng LPG trên th gii ã c áp dng Vit Nam
ếếếđđư
 nhng ch yu thc hin cho các d án trng im quc gia nhng các báo cáo ánh giá tác ng
ưếđưđđ
 môi trng (TM), ánh giá ri ro môi trng (RM) cha cp y ti các tác ng mà s
ưĐđưĐưđđđđ
 c gây ra, c bit là s c
đặệ
n TB cha LPG loi s c din ra t ngt, gii phóng nng
ễđ
 lng cao, làm thoát ra nhiu LPG và có th to ra ám cháy ln.
ưđớ 
Còn i vi các c s s
đốớơ
 dng LPG, công tác ánh giá SCMT hu nh ch c cp mt cách nh tính.
đầưđưđđ
Do vy,
 nghiên cu xây dng phng pháp ánh giá SCMT y , nh lng, ra gii pháp
ươđđđđưđ
 phòng nga SCMT trong s dng LPG mt cách ng b, h thng, có kh nng áp dng
đ
 trong iu kin Vit Nam là cn thit.
đế
II.MC TIÊU NGHIÊN CU
Ứ 
Nghn cu xut phng pháp ánh giá SCMT và gii pháp phòng nga SCMT trong s
đươđ
 dng LPG phù hp vi iu kin Vit Nam và các nc có iu kin tng t.
đưđươ
III.NI DUNG NGHIÊN CU
Ứ 
Tổng quan về LPG, tình hình chế biến và sử dụng LPG ở Việt Nam; phân tích nguy cơ gâysự cố và hồi cứu một số sự cố đã xảy ra trong chế biến và sử dụng LPG trên thế giới và ở Việt Nam; đề xuất tiêu chí xây dựng kịch bản sự cố và lựa chọn kịch bản sự cố nổ hoàn toànTB chứa LPG là sự cố có nguy cơ xảy ra rất cao trong sử dụng LPG ở Việt Nam và gây thiệthại nghiêm trọng về người, tài sản và môi trường; xây dựng CSKH đánh giá tác động tới conngười và môi trường khi nổ thiết bị (TB) chứa LPG; nghiên cứu trường hợp điển hình: đánhgiá sự cố nổ bồn 20 tấn LPG nm 2007 tại Hà Nội; xây dựng quy trình đánh giá SCMT trongsử dụng LPG dựa trên các CSKH, phù hợp với điều kiện Việt Nam; đề xuất khái niệm, quanđiểm và xây dựng cơ sở QTRR kỹ thuật trong sử dụng LPG ở Việt Nam; đánh giá thựctrạng, phân tích nguyên nhân gây sự cố và đề xuất giải pháp phòng ngừa SCMT trong sửdụng LPG phù hợp với thực tế Việt Nam và những nước có điều kiện tương tự.
IV.ĐI TƯNG NGHIÊN CU
i tng nghiên cu là phng pháp ánh giá SCMT trong s dng LPG trên i tng
Đưươđđượ 
 c kho sát là LPG thng mi
đưươ
trong sn xut và i sng
đ
TB cha LPG.
V.PHM VI NGHIÊN CU
Ứ 
LPG c cp
đưđ
là LPG thng phâm
ưở
(propane 100% hoc butane 100% hoc hn hp
ợ 
 propane và butane vi t l 50%:
50% theo th ch
); TB cha LPG
(
ở 
trng ti bão hòa
dung tích t 150 lít tr lên
ở 
(i vi LPG
đốớ 
công nghip và thng mi
ươ
); dung ch t 0,45 m
3
tr lên
ở 
(i vi
đốớ 
h thng cp khí t trung m trong nhà
đở 
) hoc
bn LPG
tiêu chun
trên xechuyên dng
) t trong khi quyn
đ́
có áp sut
ở 
iu kin tiêu chun 760 mmHg
đ
. S c c
ốđượ 
 cp là s c
đ
n
TB cha LPG vi
ớ 
ánh giá
đ
thit hi
là ch yu
ế
. Quá trình c coi quá
đượ 
 trình dãn n an nhit
đ
do áp sut
ca LPG
gim
t ngt t
độừ
áp sut làm vic ti áp sut khí 
 quyn. Phn LPG lng cun theo ám mây hi coi nh không áng k.
ốđơưđ
Trong phm vi sai s
 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->