Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
6Activity
P. 1
Aftermath - The End Result Sequel

Aftermath - The End Result Sequel

Ratings: (0)|Views: 72 |Likes:
Published by miz-93
sequel to the end result, explores what happened after the bloodbath with the volturi. Edward is dead... Jacob is missing... what's a girl to do?
sequel to the end result, explores what happened after the bloodbath with the volturi. Edward is dead... Jacob is missing... what's a girl to do?

More info:

Published by: miz-93 on Apr 16, 2010
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/19/2011

pdf

text

original

 
NKZF2 Uk zdgnmu zk zdf jflgnj) C–qf prczzfn g xrkik`vfka ukrzu jfxcezcn` zdf gazfrlgzd ka zdf ac`dz cn —Zdf Fnj_fuviz–. Ca skv–qf nkz rfgj zdgz acruz) C cnucuz skv jk nkp)kzdfrpcuf zdcu uzkrs cu nk `kkj <$. C–l nkz fnzcrfis uvrfpdgz xgzd C–l `kcn` zk zgmf pczd zdcu uzkrs ca czu `kkj czlc`dz eknzcnvf gu g agnace... ―udrv`u skv zfii lf pdgzskv zdcnm. C pgnz zk zdgnm fqfrsknf pdk gezvgiis rfgjugnj ekllfnzu) zdvu avfiicn` ls prczcn`. tJ Giuk pdcifC–l dfrf edfem kvz ls kzdfr zpcic`dz agnaceu) —UklfZdcn`u Grf Nfqfr Akr`kzzfn–) —Zdf @cri–u @vcjf ZkJfgicn` Pczd Zdf Jgrm Ucjf– gnj g nfpocf zdgz C lc`dzeknucjfr edgn`cn` cnzk g aviis aifj`fj agnace) —G @iclxufCnzk Zdf @fncvu Lcnj Zdgz Cu Bgeko Oigem–.
Gazfrlgzd
’Fjpgrj–u.... Jfgj;“ Ofiig wvfuzcknfj) dfr qkcef ulgii gnj flxzs.Uivlxcn` kn zdf `rkvnj) udf dv``fj dfr mnffu) lclcemcn` g edcij. ’Dfegn–z of jfgj) df bvuz egn–z'“G udgmfn Egricuif rfuvlfj dcu agzdfris pgsu) gizdkv`d dcu ukn dgj bvuzoffn gnnkvnefj jfgj) df dgj sfz zk ikuf dcu zflxfr.Ikkmcn` vx pczd zfgrs fsfu) udf uzgrfj gz dcl gu df uxkmf.’Ofiig;“’Df–u nkz jfgj'“’Ofiig. Cz–u girc`dz pf–rf dfrf akr skv.“’Ovz df cun–z“Ergjicn` dfr dfgj cn dcu grlu) df dv``fj dfr zc`dzis gu udf ukoofj.Gu udf ercfj) udf nkzcefj zdgz zdf Eviifn aglcis zdflufiqfu pfrf cnzgzzfru. Fllfz dgj ikuz _kugicf= Fulf pgu lkvrncn` zdf ikuu ka zpk ka dfredcijrfn gnj Gicef gj Bguxfr gxxfgrfj zk of oiglcn` zdflufiqfu akr zdfjfgzdu. Edkmcn` kn dfr ukou) udf akrefaviis uzkxxfj dfrufia arkl erscn`.Pcxcn` jfuxfrgzfis gz dfr eguegjcn` zfgru) udf uzkkj vx) orfgmcn` gpgsarkl Egricuif–u dkij.
C nffj zk of uzrkn`) akr ls aglcis. Zdfs nffj lf
) udf zdkv`dz. Pczddfr cnucjfu rfxicegzcn` g udgzzfrfj lcrrkr) udf mnfp zdgz dfr cnzfnzcknupfrf `kcn` zk of fgucfr ugcj zdgn jknf. Jfuxfrgzfis pgnzcn` zk ers gnjlkvrn akr Fjpgrj) udf xviifj dfrufia zk`fzdfr)
nk lkrf xgzdfzce Ofiig)
udf ekneivjfj. Zdfrf–j of zclf akr erscn` igzfr) cn zdf ugafzs ka dfr rkkl.’C pgnz zk uff zdf okjs“ udf ugcj zk nk knf cn xgrzcevigr.G uzfgjs ucifnef akiikpfj.’Ka ekvruf skv jk“ lvrlvrfj Fulf. ’Gicef;“’Uff... zdgz–u zdf zdcn`) zdfrf cu nk okjs.’Pdgz;'“ Ofiig udrcfmfj.’Dgqf zdfs ovrnfj dcl;“ Fulf cnwvcrfj.’C dgqfn–z akvnj gns kzdfr acrfu kzdfr zdgn zdf knf pf vufj akr zdfqkizvrc.“’Jcj zdfs lgmf gns acrfu;“
 
’Nk. Nkz zdgz C rfegii. Zdfs nfqfr zdkv`dz ka ovrncn` gns ka kvr jfgj...pfii ftefxz arkl xgrzu ka _kugicf“ Gicef rfxicfj.Gnkzdfr ces pcnj rcxxfj gerkuu zdf ogzzifacfij. Egricuif acngiis bkcnfj zdfeknqfrugzckn) dcu fsfu ftdgvuzfj) uv``fuzcn` zdgz zdf ogzzif dgj gaafezfjdcl lkrf zdgn df pkvij icmf zdf rfuz ka zdfl zk oficfqf.’Uk pdgz skv grf ugscn` cu pf grf nkz efrzgcn ca Fjpgrj cu jfgj;“’Ftgezis“ Gicef gnupfrfj.’Uk df lgs of lcuucn` kr zgmfn xrcuknfr;“’Zdgz–u g xkuucociczs.“Zvrncn` zk g uklorf Fllfz) Egricuif cnwvcrfj) ’Pfrf zdfrf gns Qkizvrcgicqf gz zdf fnj ka zdf ogzzif;“’Grk gnj g afp `vgrju aifj.“’Uk df lgs of gicqf;“ Ofiig ercfj) dfr pkrju fnzdvucguzce.’Ofiig) C jkn–z pgnz zk of zdf ofgrfr ka ogj nfpu) ovz zdf rfgiczs ka ls uknofcn` gicqf) cu uicl zk nknf. Fqfn ca zdf Qkizvrc dgj zgmfn dcl xrcuknfr)zdfs–rf okvnj zk mcii dcl.“Jfacgnz) udf rfbkcnfj) ’Nk. Zdfrf–u g edgnef) fqfn skv gjlczzfj zdgz.“’Ofiig,“’C jkn–z egrf. Ugs pdgz skv pgnz ovz zklkrrkp C–l ifgqcn`. C–ii ufgred akrdcl gnj C–ii acnj dcl“ udf ugcj) cnzfrrvxzcn` Egricuif.’Ovz skv jkn–z fqfn mnkp pdfrf df cu'“ fteigclfj Fllfz) rfifgucn`uklf ka zdf flkzcknu df dgj pczddfij ucnef _kugicf–u jfgzd. ’Skv zdcnmskv egn bvuz ifgqf zdcu lfuu) acnj dcl gicqf gnj pfii gnj orcn` dcl dklf' Skv–rf uk ngcqf' Df–u jfgj' Agef cz) df jfgj bvuz icmf _kugicf' Gnj ca osuklf zpcuzfj lcrgeif zdf qkizvrc dgqf dcl) df–ii uzcii of jfgj'“’Nk skv icuzfn' Pf–rf cn zdcu lfuu ofegvuf ka lf gnj C–ii act cz. Df–u gicqf Cmnkp df cu' Gnj C–ii acnj dcl' Nk lgzzfr pdgz'“’Ofiig..“Edkkucn` zk c`nkrf Egricuif–u pgrncn`) udf zvrnfj zk Gicef) g ulciforfgmcn` gerkuu dfr icxu.’Egn skv uff gnszdcn` gokvz dcl;“Eknefnzrgzcn`) Gicef akevufj kn Fjpgrj. Udgmcn` dfr dfgj udf rfxicfj)’C egn–z acnj dcl. C egn–z akevu. Cz lc`dz of ofegvuf Bgnf–u gzzgemu dgqfpkrn lf kvz kr...“Nkz pgnzcn` zk dfgr gnkzdfr agmf xrkeiglgzckn rf`grjcn` dfrdvuognj–u jfgzd) Ofiig gjjrfuufj dfr aglcis.’C–l ifgqcn` zknc`dz. Gicef grf skv eklcn` pczd lf;“’Ofiig C–l nkz uvrf ca zdgz–u uved g `kkj cjfg.“’Zdfn C–ii `k kn ls kpn. Acruz gns uc`nu ka Bgeko gnj _fnfulf;“’Zdfs ifaz. Ofiig,“’Ca C–l ivems zdfs lgs uzcii of nfgr Akrmu.“’Ofiig'“ Bguxfr sfiifj) `rgoocn` dkij ka dfr.’Ikkm C `fz cz. Skv jkn–z pgnz zk eklf pczd lf ovz jkn–z uzkx lf fczdfr.“’Gezvgiis okzd C gnj Gicef grf eklcn` pczd skv.“G orkgj ulcif upfxz gerkuu dfr xgif agef) zdf aglcis jcjn–z oficfqfFjpgrj pgu gicqf= zdfs jcjn–z gxxrfecgzf dfr faakrzu ka rfzrcfqcn` dclfczdfr. Pfii os zdf zclf C–l rfvnczfj pczd _fnfulf) C–ii dgqf Fjpgrj ogempczd lf) _fnfulf pcii uff dfr agzdfr g`gcn) udf qkpfj...

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->