Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Tạp chí Văn hiến Việt Nam số Tết Canh Dần 2010

Tạp chí Văn hiến Việt Nam số Tết Canh Dần 2010

Ratings: (0)|Views: 250 |Likes:
Published by Lê Tuấn

More info:

Published by: Lê Tuấn on Apr 16, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

01/13/2012

pdf

 
Taåp chñ xuêët baãn 02 kyâ /thaáng Kyâchñnh ra ngaây 25 haâng thaáng Kyâchuyïn àïìVùn hoáa - Kinh tïëra ngaây 10 haâng thaáng Giêëy pheáp hoaåt àöång baáo chñ söë397/GP-BVHTT vaâsöë 41/GP-SÀBS
Toaâ soaån - Trõ sûå
27 Hûúng Viïn - quêån Hai BaâTrûng - Haâ NöåiÀT&Fax: 04.39764693Website: vanhien.vnEmail: vanhienvietnam@yahoo.comvanhienvietnam1@gmail.com
Vùn phoâng Ban chuyïn àïì
Söë6 - lö 12 B Trung Yïn - Trung Hoâa - HaâNöåi ÀT/Fax: 04.37831962
Cú quan àaåi diïån taåi TP.HCM
288B, An Dûúng Vûúng, Quêån 5, TP.HCMÀT: 08.8353878
Cú quan àaåi diïån taåi miïìn Trung vaâTêy Nguyïn
Têìng 5 Khaách saån Eiffel, 117 Lï Àöå, ÀaâNùéng ÀT: 0511. 647529Fax: 0511. 811972
Chuãnhiïåm
GS Hoaâng Chûúng
Töí ng biïn têåp
TS Phaåm Viïåt Long
Phoá Töí ng Biïn têåp Thûúâng trûåc
NB Nguyïîn ThïëKhoa
Phoá Töí ng Biïn têåp
TS Nguyïîn Minh SanNB Trêìn Àûác Trung
Trûúãng ban Trõ sûå
NB Nguyïîn Hoaâng Mai
Giaám àöëc cú quan àaåi diïån taåi TP.HCM
NB Voä Thaânh Tên
Phoá Giaám àöëc cú quan àaåi diïån taåi TP.HCM
Ths Tõnh Haãi
Thû kyátoâa soaån
NB TûâMy SúnNB Thu Hiïìn
Höåi àöìng Biïn têåp
Thûúång tûúáng Nguyïîn Nam Khaánh - GS Vuä Khiïu - GS.NSND Trêìn Baãng - GSTS Trêìn VùnKhï - GS Trûúâng Lûu - GSVS HöìSô Võnh - NSVuäMaäo - GSTS Thaái Kim Lan - NSND. TS Phaåm Thõ Thaânh - NSND Àùång Nhêåt Minh - TS Àoaân Thõ Tònh - GSTS Nguyïîn Thuyïët Phong
Trònh baây
TûâMy Sún - Trõnh Tiïën Huâng
Bòa 1:
Xñch höí thêìn tûúángTranh dên gian Haâng Tröëng
Taâi trúåphaát haânh
Doanh nghiïåp saách Thaânh Nghôa TP. HöìChñ Minh
In taåi
Cöng ty Cöí phêìn in Sao Viïåt, HaâNöåi
Giaá
:44.000à
2010
G
iai Phaåm
VÙN HIÏËN
VIÏÅT NAM
4
. Nghòn nùm Thùng Long
THANH THAÃO
6
. Muâa xuên kïíchuyïån Baác Höì
TRÕNH TÖË LONG
8
. Muâa xuên trong voâng tay nöìngêëm cuãa Àaåi tûúáng Voä NguyïnGiaáp
ALMOST MARSAY
10
. Mai vaâng phûúng Nam
HOAÂI PHÛÚNG
12
. Nöîi niïìm Biïín Àöng
NGUYÏN NGOÅC
16
. 30 Canh Dêìn
HOAÂNG ÀÒNH TAÂI
18
. Caãm nghô sau khi nghe tinUNESCO tön vinh Ca truâ vaâQuan hoå
GS.TS TRÊÌN VÙN KHÏ
20
. Chuâm hoa àeåp muâa xuên
GS. HOAÂNG CHÛÚNG
24
. Nguyïîn Thõ Àõnh - Nûä tûúánghuyïìn thoaåi
TRÊÌM HÛÚNG
31
. Tïët Thùng Long giûäa thïë kyã 17
ÀÖÎ QUANG CHÑNH
34
. Nghòn nùm böîng vùèng tiïëngloa xûa
TRÊÌN NINH HÖÌ
36
. Taãn maån xñch lö
KÑNH HIÏÌN
38
. Haâ Nöåi phöë
PHAN VUÄ
42
. Tñnh caách Ngoåc Hên
NGUYÏÎN KHÙÆC QUYÁNH
44
. Ngûúâi thêìy àêìu tiïn
PHAÅM ÀÙNG MUÂI
 
46
. Nhaåc sû Nguyïîn Vônh Baão - Gúãi vúáiàûúâng tú muön maãnh loâng
THUYÁ BÒNH
48
. Chúå Tïët treã con
NGUYÏÎN VÙN HOAN
50
. Böën gûúng mùåt höåi hoaåViïåt Nam nûãacuöëi thïëkyã XX
ÀÖÎ THÕ PHÛÚNG QUYÂNH
55
. Trêìu cau quan hoå
PHAÅM ÀÙNG MUÂI
58
. Thûúng lùæm... Phûúång Loan
NGOÅC ANH
60
. Nhúá vïìàïm höåi haát Xoan
QUAÁCH THÕ SINH
62
. Sau phuát giêy vaän höåi
NGUYÏÎN THÏË PHIÏÅT
64
. NSÛT Quyá Traáng - 40 nùm möåt nöîiniïìm quan hoå
NGOÅC ANH
66
. Baáu vêåt cuãa laâng
LIÏÎU DIÏÎN CHÊU
68
. Bêët ngúâ Cheâo Bùæc Giang
NSÛT BÙÇNG THAÁI
70
. Nhûäng böng hoa sên khêëu Caãi lûúng
NGOÅC ANH - PHÛÚNG THAÃO
74
. Thïë hïå thêìy giaáo huyïìn thoaåi trïn quïhûúng Têy Bùæc
NGUYÏÎN ANH TUÊËN
78
. Khñ tiïët Àiïån Baân
HÛÄU DUÄNG
80
. Sún Têy tûá quyáNguyïîn Xuên Diïån
82
. NSNA Àaâo Tiïën Àaåt möåt nùm 81 giaãithûúãng quöëc tïë
P.V
84
. Mai Huy Duäng vúái nhûäng chuyïínàöång cuãa mònh
ÀÙÅNG TRÛÚÂNG LÛU
86
. Trûúng Thõ Tuyïët Nga: Ài lïn bùçng lyá trñ, nghõ lûåc vaâ caã traái tim
DUY ANH
90
. Chim yïën
MAI THUÅC
93
. Sûå tñch hoa huïå
HAÅ HUYÏÌN
94
. Chuyïån höí
ÀÖÎÀÛÁC
96
. Thùèm MeåNoán - Höåi cuãa ngûúâiMûúâng Quaáng
LÏ BAÁ
98
. “Xûåa Booåc Lau” cuãa cö dêuThaái
LÏ BAÁ LIÏÎU
100
. Cung bêåc tònh ca Möng
TRÊÌN VÊN HAÅC
102
. Thoaáng xuên Bònh Àõnh
MAI NGOÅC THUYÁ
104.
Xuöi doâng Nêåm Na
HAÅNH ÀÛÁC
108
. Cö Tö - Àö thõ ngoaâi biïín khúi
NGUYÏÎN SÚN HAÃI
112
. Möåt caânh mai
THAÁI KIM LAN
116
. Öng giaâ Baách Cöëc
THANH HOAÂ
118
. Chuâa Long Vên - Möëi duyïn“Quöëc tïë” nhiïåm mêìu
TRÑ NÙNG
120
. Saraswati - Nûä thêìn söng töëicao
KUMUD MOHAN
124
. Sarah Chang trïn sên khêëuHaâNöåi
ÀÛÁC DUY

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
anhtuan_daodien4 liked this
anhtuan_daodien4 liked this
haiau6161 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->