Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Překladač Google

Překladač Google

Ratings: (0)|Views: 3,069 |Likes:
Published by jantoulec

More info:

Published by: jantoulec on Apr 16, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as TXT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/16/2010

pdf

text

original

 
Web <http://www.google.com/search?sa=N&hl=cs&tab=Tw> Obrázky<http://images.google.com/images?sa=N&hl=cs&tab=Ti> Videa<http://video.google.com/videosearch?sa=N&hl=cs&tab=Tv> Mapy<http://maps.google.com/maps?sa=N&hl=cs&tab=Tl> Zprávy<http://news.google.com/news?sa=N&hl=cs&tab=Tn> *Překladač* Gmail<http://mail.google.com/mail/?hl=cs&tab=Tm> _další_ <http://www.google.com/intl/cs/options/>Blogy <http://blogsearch.google.com/blogsearch?sa=N&hl=cs&tab=Tb>YouTube <http://www.youtube.com/results?sa=N&hl=cs&tab=T1> Kalendář<http://www.google.com/calendar/render?hl=cs&tab=Tc> Fotografie<http://picasaweb.google.com/lh/view?sa=N&hl=cs&tab=Tq> Dokumenty<http://docs.google.com/?hl=cs&tab=To> Reader<http://www.google.com/reader/view/?hl=cs&tab=Ty> Weby<http://sites.google.com/?hl=cs&tab=T3> Skupiny<http://groups.google.com/groups?sa=N&hl=cs&tab=Tg>Nápověda <http://translate.google.com/support/#googtrans(encs)>[Zobrazení vedle sebe] </?hl=cs&eotf=1&layout=2&sl=en&tl=cs> [Zobrazenínad sebou (vybráno)] Google*Překlad*Přeložené vyhledávání</translate_s?hl=cs&layout=1&eotf=1&source=translation_tab>Translator Toolkit<http://translate.google.com/toolkit?hl=cs&layout=1&eotf=1&sl=en&tl=cs>Nástroje a zdroje </translate_tools?hl=cs&layout=1&eotf=1&sl=en&tl=cs>Překlad textu, webových stránek a dokumentůZadejte text nebo adresu URL webových stránek<javascript:ctr._select_text()>, nebo nahrajte dokument.Zadejte text nebo adresu URL webových stránek, nebo nahrajte dokument<javascript:ctr._select_document();javascript:_rollup()>.Terrorism is not new, and even though it has been used since thebeginning of recorded history it can be relatively hard to define.Terrorism has been described variously as both a tactic and strategy; acrime and a holy duty; a justified reaction to oppression and aninexcusable abomination. Obviously, a lot depends on whose point of viewis being represented. Terrorism has often been an effective tactic forthe weaker side in a conflict. As an asymmetric form of conflict, itconfers coercive power with many of the advantages of military force ata fraction of the cost. Due to the secretive nature and small size ofterrorist organizations, they often offer opponents no clearorganization to defend against or to deter. That is why preemption isbeing considered to be so important. In some cases, terrorism has been ameans to carry on a conflict without the adversary realizing the natureof the threat, mistaking terrorism for criminal activity. Because ofthese characteristics, terrorism has become increasingly common amongthose pursuing extreme goals throughout the world. But despite itspopularity, terrorism can be a nebulous concept. Even within the U.S.Government, agencies responsible for different functions in the ongoingfight against terrorism use different definitions. The United StatesDepartment of Defense defines terrorism as “the calculated use ofunlawful violence or threat of unlawful violence to inculcate fear;intended to coerce or to intimidate governments or societies in thepursuit of goals that are generally political, religious, orideological.” Within this definition, there are three keyelements—violence, fear, and intimidation—and each element produces
 
terror in its victims. The FBI uses this: "Terrorism is the unlawful useof force and violence against persons or property to intimidate orcoerce a government, the civilian population, or any segment thereof, infurtherance of political or social objectives." The U.S. Department ofState defines "terrorism" to be "premeditated politically-motivatedviolence perpetrated against non-combatant targets by sub-nationalgroups or clandestine agents, usually intended to influence an audience.Outside the United States Government, there are greater variations inwhat features of terrorism are emphasized in definitions. The UnitedNations produced this definition in 1992; "An anxiety-inspiring methodof repeated violent action, employed by (semi-) clandestine individual,group or state actors, for idiosyncratic, criminal or political reasons,whereby - in contrast to assassination - the direct targets of violenceare not the main targets." The most commonly accepted academicdefinition starts with the U.N. definition quoted above, and adds twosentences totaling another 77 words on the end; containing such verboseconcepts as "message generators" and 'violence based communicationprocesses." Less specific and considerably less verbose, the BritishGovernment definition of 1974 is"…the use of violence for politicalends, and includes any use of violence for the purpose of putting thepublic, or any section of the public, in fear." Terrorism is a criminalact that influences an audience beyond the immediate victim. Thestrategy of terrorists is to commit acts of violence that .draws theattention of the local populace, the government, and the world to theircause. The terrorists plan their attack to obtain the greatestpublicity, choosing targets that symbolize what they oppose. Theeffectiveness of the terrorist act lies not in the act itself, but inthe public
’s or government’s reaction to the act. For example, in 1972at the Munich Olympics, the Black September Organization killed 11Israelis. The Israelis were the immediate victims. But the true targetwas the estimated 1 billion people watching the televised event. TheBlack September Organization used the high visibility of the Olympics topublicize its views on the plight of the Palestinian refugees.Similarly, in October 1983, Middle Eastern terrorists bombed the MarineBattalion Landing Team Headquarters at Beirut International Airport.Their immediate victims were the 241 U.S. military personnel who werekilled and over 100 others who were wounded. Their true target was theAmerican people and the U.S. Congress. Their one act of violenceinfluenced the United States’ decision to withdraw the Marines fromBeirut and was therefore considered a terrorist success. There are threeperspectives of terrorism: the terrorist’s, the victim’s, and thegeneral public’s. The phrase “one man’s terrorist is another man’sfreedom fighter” is a view terrorists themselves would accept.Terrorists do not see themselves as evil. They believe they arelegitimate combatants, fighting for what they believe in, by whatevermeans possible. A victim of a terrorist act sees the terrorist as acriminal with no regard for human life. The general public’s view is themost unstable. The terrorists take great pains to foster a “Robin Hood”image in hope of swaying the general public’s point of view toward theircause. This sympathetic view of terrorism has become an integral part oftheir psychological warfare and needs to be countered vigorously.Copyright Terrorism-Research.com - Privacy PolicyP
řeložit z:Přeložit do:Překlad (anglicky > česky)Zobrazit romanizaciTerorismus není nic nového, a to i když byla využívána již od začátkuzaznamenané historie může být poměrně obtížné definovat. Terorismus byl
 
popsán různě jako i taktika a strategie, zločinu a svatá povinnost,oprávněná reakce na útisk a neomluvitelná ohavnost. Je zřejmé, že hodnězáleží, na jehož názor je ztvárnění. Terorismus často byl efektivnítaktiku pro slabší stranu v konfliktu. Jako asymetrický forma konfliktu,přiznává donucovací moc s mnoha výhodami vojenské síly za zlomeknákladů. Vzhledem k utajenou povahu a malou velikost teroristickýchorganizací, které často nabízejí oponenty žádný jasný plán organizace naobranu proti nebo odradit.To je důvod, proč se preempce byla považována za tak důležité. Vněkterých případech, terorismus byl prostředky k provedení konfliktu,aniž by si uvědomil, protivník povaze hrozby, zaměňovat terorismutrestné činnosti. Protože těchto vlastností, terorismus se stal stáleběžnější mezi těmi, které sledují extrémní cíle po celém světě. Ale ipřes jeho popularitu, může terorismus být nejasný koncept. I v rámciamerické vlády, subjekty odpovědné za různé funkce v probíhajícím bojiproti terorismu používat různé definice.Oddělení Spojených států obrany definuje terorismus jako "vypočítáváužití protiprávní násilí nebo hrozba protiprávního násilí vštípitstrach, má donutit nebo dohnat vlády nebo společnosti ve snaze o cíle,které jsou obecně politické, náboženské či ideologické." V rámci tétodefinice, jsou tam tři klíčové prvky-násilí, strachu a zastrašování-akaždý element vytváří teroru v jeho obětí. FBI používá tento:"Terorismus je nezákonné použití síly a násilí proti osobám nebo majetkus cílem zastrašit nebo donutit vládu, civilní obyvatelstvo, nebo segmenttéto smlouvy, na podporu politických nebo sociálních cílů." USDepartment of State definuje pojem "terorismus" být "promyšlené,politicky-motivované násilí spáchané proti non-bojovník cílů tím, žesub-národních skupin nebo tajných agentů, obvykle určené k ovlivňováníveřejnosti.Mimo Spojených států, tam jsou větší rozdíly v tom, co znaky terorismujsou zdůrazněny v definicích. Organizace spojených národů vyrábí tutodefinici v roce 1992, "úzkost-inspirující metodou opakované násilnéakce, který je zaměstnán (polo-) tajné individuálních, skupinových čistátní subjekty, pro výstřední, trestný čin nebo z politických důvodů,přičemž - na rozdíl od atentátu - přímé cíle násilí nejsou hlavní cíle." Nejčastěji přijala akademické definice začíná definicí OSN citovalvýše, a dodává, dvě věty v celkové výši dalších 77 slov na konci, kteréobsahují tyto verbose pojmy jako "zpráva generátory" a 'násilí nakomunikační procesy. "Méně konkrétní a podstatně méně upovídaný, Britskávláda definice z roku 1974 je "... použití násilí k politickým účelům, azahrnuje jakékoli použití násilí za účelem uvedení veřejnosti, nebojakékoli části veřejnosti, ve strachu."Terorismus je trestný čin, který ovlivňuje publika než jen přímýchobětí. Strategie teroristů je spáchat násilí, že. Upozorňuje místníchobyvatel, vláda, a ve světě pro svou věc. Teroristé plán jejich útoku kzískání co největší publicity, výběr cíle, které symbolizují to, co jimoponovat. Účinnost teroristického činu nespočívá v akt samotný, ale i veveřejných či vládní reakce na akt. Například v roce 1972 na mnichovskéolympiádě, organizace Černé září zabito 11 Izraelců. Izraelci bylibezprostřední oběti. Ale skutečný cíl byl přibližně 1 miliardu lidísleduje televizní událost.Černé září organizace používá vysoká viditelnost olympijských herzveřejňuje své názory na neutěšenou situaci palestinských uprchlíků.Podobně, v říjnu 1983, Středního východu teroristy bombardován námořníprapor Přistání týmu sídle v Bejrút mezinárodní letiště. Jejich okamžité

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->