Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
8Activity
P. 1
The Quarry

The Quarry

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 717|Likes:
Published by Alikat747
All landscapes are vulnerable...especially those close to our hearts!
All landscapes are vulnerable...especially those close to our hearts!

More info:

Published by: Alikat747 on Apr 16, 2010
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF or read online from Scribd
See more
See less

01/16/2012

pdf

 
 
Pbo Zujxxy
"
 Jlapbox wpaxy exam J Eaxpuljpo Cieo º hy Jci Ujl [oo)
 
Il pbo dolpco# dxool# xaccild-biccw cjl`wgj~o ae Bty :>: ~jwp Gcauox`jco#Ba~cjl` jl` _fijb# pbo dcy wgjx ae pbo xagf zjxxy wapb ae Ticcipw louox ejicwpa eicc mo tipb j wj`loww pbjp wipw bojuy il my wpamjgb ¸ il my bojxp, Eax yojxw# jw I mjfo my ptigo-j-malpb pxof exam pbo Hjy Jxoj ~ pa pbo LaxpbGajwp pa w~ol` pimo tipb my mam# I bjuo tjpgbo` pbo wywpomjpig `owpxgpialae j algo cauocy biccwi`o gauoxo` tipb xo`taa`w jl` ajfw jl` apbox cowwox pxoow,I gjl bjx`cy hojx pa caaf jp ip jl` yop I gjl´p pjfo my oyow jtjy, I woo pbo pxoowpbjp jxo coep# hjxocy gcildild pa cieo6 wamo pa~~cild auox jw pboix xaapw jxol`oxmilo`# pboix gacaxw ej`ild pa j `ojpbcy ~jco, °Wpa~*¿ I wgxojm jp pbo dijlp`ixp-ojpild xagf ficcoxw, °Wpa~ dljtild jtjy jp pbiw hojpiec bicc, Gjl´p yawoo tbjp ya´xo `aild1¿ Ae gaxwo# la alo jlwtoxw ¸ pboy `al´p ouol woo mo`xiuo hy# wxxal`o` jw I jm hy apbox gjxw boj`ild laxpb jl` wapb al pbiwwx~xiwildcy hwy wpxopgb ae xaj`,
 
 P 
boxo´w j °toidb wpjpial¿ jp pbo pa~ ae Xi`dotaa` Wmmip "bidbowp ~jww al :>:il Gjcieaxlij jp jxal` :9?7 eoop), Ip´w bjx`cy ouox a~ol# hp aggjwialjccy I´uowool GB^ gjxw pboxo, Tbolouox I `a# I hxioecy olpoxpjil pbo i`oj ae wpa~~ild pawoo ie I gjl mjfo j gipi{ol´w jxxowp,
 P 
bjp´w xidbp, I tjlp pa jxxowp pbawo i`iapw jppbo zjxxy eax ilpolpialjc `owpxgpial ae hojpy# ae cieo* Gjl´p ya kwp woo ip1 I~cc ~ il my Corw Byhxi`# wpo~ exam pbo gjx# pawwild my cald# pjtly bjix jw Itjcf tipb gam~copo ~x~awo ~ pa pbo 7¿-pbigf "jp cojwp) dcjww til`at pa mjfomy gjwo, I´m pbilfild I tac`l´p dop uoxy ejx jl` gac` ol` ~ wamotboxo ilWalamj# galpild pbo lmhox ae zicpw il pbo ~j`w cilild pbo gocc* Hp pbo i`ojae jxxowpild pbawo hpgboxw kwp
 eoocw 
wa daa`,Ejlpjwy hobil` mo# I galpilo ~ pa Ticcipw jl` pbol gp auox pa pbo gajwp alBidbtjy 8>,
 P 
biw iw lap j xaj` eax pbo ejilp ae wpamjgb, Jgpjccy# la xaj`doppild pa Mol`agila iw ojwy,
 P 
boxo jxo pbxoo tjyw pa dop pboxo; Bidbtjy :tbigb iw ptiwpy-pxly# wpllild jl` pjfow eaxouox "dxojp ie ya bjuo wamoalo ya cifo xi`ild tipb ya)6 Bidbtjy :82 tbigb iw ptiwpy-pxly# wpllild jl`pjfow jhap jl bax jl` j bjce exam Gcauox`jco6 ax 8> ¸ tbigb iw ptiwpy-pxly#hxaa`ildcy `jxf jp pimow# hp pbo zigfowp# ouol pbadb ip´w pta baxw examGcauox`jco¦,bat `aow pbjp taxf ap1 I `al´p flat ¸ ip
woomw
pbo zigfowp* Idoww ip´w hogjwo ya w~ol` wa mgb pimo al :>: tboxo pxjeeig mauow jp"mawpcy jhauo) pbo w~oo` cimip,Jlytjy# I `a cauo Bty 8>, I eooc j xojc wolwo ae jlpigi~jpial ouoxy pimo I pxlal pa ip, Tbol ya xojgb pbo pa~ ae pbo malpjil pbjp wo~jxjpow pbo ilcjl`ujccoyw jl` uiloyjx`w exam pbo gajwp# pbo uiot iw hxojpb-pjfild, Jcpbadb I´uolouox wpa~~o` pa pjfo j caldox caaf# I `a pjfo ip jcc il eax pbawo eot mamolpwhoeaxo pbo `owgolp hodilw, I´m il j bxxy# I´m jctjyw il j bxxy# jl` I kwptjlp pa dop pboxo¦I loo` pa dop pboxo,My cjxdox-pbjl-cieo-boxaig ejpbox `io` jcmawp pol yojxw jda, Ip´w coep j bdo uai`il my cieo jl` I´m wpicc eicco` tipb wj`loww tbol I pbilf ae jcc to hapb bjuomiwwo` hoild jhco pa wbjxo il pbo olwild yojxw, To toxo gcawo ¸ gcawox pbjlgcawo "il j daa` tjy# af) jl` bo wjuo` mo exam j poxxihco ejpo jw j cippcodixc¦my hiacadigjc mapbox, Ilwpoj`# bo mjxxio` my 
mam 
jl` padopbox# pboy hapb wjuo` mo, I jgpjccy hoddo` bim pa mjxxy box jl` bjuo hool dxjpoec ouoxwilgo "my pool-jdo jgpild ap yojxw oui`olgo pa pbo galpxjxy),
 P 
bo hal` to
 
bjuo bjw dxatl ilgxojwildcy wpxald wilgo my `j` `io` jl` I gjl´p imjdilo cieotipbap box* Ip´w gamild ¸ iloraxjhcy# jw ip ticc eax jcc ae w ¸ hp I´m il labxxy lat¦lap eax pbiw,My mam tjw jl orpxomocy wggowwec hwiloww tamjl tipb xojc ljpxjchxiccijlgo, Wbo tjw j ziop uiwialjxy tba `i`l´p mil` coppild apboxw pjfo pbogxo`ip eax tbjp tjw xojccy box taxf, Jl`# wbo bjw hool pbo µdco´ pbjp bjw boc`lap alcy mjkax ~xakogpw il Wjl Exjlgiwga padopbox# hp ~oa~co jw tocc, Box ciwpae exiol`w iw jw codial jw box jggam~ciwbmolpw jl` ouoxyalo tba moopw box#cauow box, Jp jcmawp 9?# pboy wpicc `a*
 P 
bjp´w hogjwo wbo wpicc bjw wa mgb padiuo# wgb tiwo galwoc pa aeeox# j xj~iox tip pbjp gjl ecy xidbp hy ie ya´xo lapzigf oladb pa foo~ ~, I mjy ho j baw~igo lxwo jl` ejmicijx tipb `ojpbjl` `yild# hp I tjlp my mam pa ciuo eaxouox, Jl`# I tjlp jw mgb pimo tipbbox jw ~awwihco tbigb iw tby I mjfo pbiw `xiuo ouoxy :>-:0 `jyw ax wa pa w~ol`? ax 5 `jyw jp j pimo,Jw I mjfo my tjy `atl pbo apbox wi`o ae pbo malpjil jl` galpilo jcald Kjmow Gxoof ilpa pbo xo`taa`w# I aepol pbilf ae bat cauocy box cieo iw jl` boxjmj{ild wolwo ae dxjpip`o, Wbo jhwacpocy hxojpbow dxjpip`o il jl` ap tipbouoxy hxojpb jl` louox ejicw pa wpa~ jl` j~~xogijpo box bamo# bat pbo cidbp iw kwp xidbp# box daxdoaw ecatoxw jl` hojpiec jxp,
 P 
bjp ip´w j pily bawo latgam~jxo` pa pbo alo my ~jxolpw toxo jhco pa hic` il Mol`agila yojxw jda# iwae la xodxop ¸ ip´w ~oxeogp eax box jl` xoecogpw box il ouoxy jldco, I cauo pa hopboxo tipb box ¸ pa `apo al box# gaaf eax box# gp jl` wpyco box bjix# `a µdixcio´ w~j pxojpmolpw eax box# ~xamiwild pa wmaapb ap pbo xocjpiuocy eot txilfcow wbobjw, I tjpgb auox box¦cifo j¦mam, Bat ojwicy lat pbo xacow xouoxwo, Tipbla eaxmjc goxomaly pa ~jww pbo paxgb jw ip toxo, To´uo kwp ziopcy wci~~o` ilpaax lot xacow jl` olkay ax pimo padopbox,I xoecogp al wa mjly momaxiow jw I mjfo my `xiuo ¸ my ~icdximjdo# xojccy ¸ pabox zjilp cippco bawo tipb pbo hojpiec djx`olw,
 P 
boxo iw mgb pa `xjt alexam jcc pbo yojxw to bjuo bj`, Yop# jw I ~cc alpa box wpxoop# jl` ilpa pbo`xiuotjy# my mil` w``olcy woow pbo xagf zjxxy ¸ pbo xagf zjxxy ae 
box 
mil`# hoild wcatcy ojpol jtjy hy wbaxp-poxm momaxy caww# jl` I tjlp pawgxojm# °Wpa~*¿ °I tjlp pa mjfo j gipi{ol´w jxxowp*¿ °
 P 
bo hojpiec cjl`wgj~o ae box mil` iw ejccild uigpim pa pbo gocc-ojpild mil` ficcoxw jl` pboy mwp ho

Activity (8)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Helen Winslow Black added this note
Congrats on the feature, and I hope this means no more Performance Anxiety! :) I like the story of your monthly pilgrimages to your mother, and like Charles I feel that this is the story you want to tell. Focus on that, weave in the drive, and use a really light hand with the metaphor, and you'll polish this little gem....in time for Mother's Day
warrenanderson liked this
oorrccee liked this
mike carvell liked this
mike carvell liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->