Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
219Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
George Calinescu - Istoria literaturii romane - Complendiu

George Calinescu - Istoria literaturii romane - Complendiu

Ratings:

4.75

(4)
|Views: 13,367 |Likes:
Published by oana usurelu

More info:

Published by: oana usurelu on May 17, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/04/2013

pdf

text

original

 
 
BIBLIOTECA
 
ªCOLARULUI
LITERA
CHIªINÃU 1998
G. C{LINESCU
ISTORIA LITERATURII ROM~NE(
COMPENDIU
)
 
NOT{ ASUPRA EDI|IEI
Textele se reproduc dup[:G e o r g e C [ l i n e s c u.
Istoria literaturii rom`ne.
 
C o m p e n d i u.
Editura Na\ional[ Mecu, S. A. Bucure=ti, 1945.G e o r g e C [ l i n e s c u.
Istoria literaturii rom`ne
.
 
C o m p e n d i u.
Editura pentru Literatur[. Bucure=ti, 1968.G e o r g e C [ l i n e s c u. Opere. Vol.15.
Principii de estetic[. Istorialiteraturii rom`ne.
C o m p e n d i u. Editura Minerva. Bucure=ti, 1979.G e o r g e C [ l i n e s c u.
Istoria literaturii rom`ne.
 
C o m p e n d i u.
Repere-istorico-literare de Andrei Rusu. Seria “Patrimoniu”. Editura Minerva.Bucure=ti, 1983.Textele, cu unele excep\ii \in`nd de limba =i stilul autorului (precum =i aautorilor cita\i...), respect[ normele ortografice ]n vigoare.
Coperta:
 Isai C`rmu
ISBN 9975-904-70-X © «LITERA», 1997CZU 859. 0. 09C 14
 
3
Tabel cronologic
TABEL CRONOLOGIC
1899 G. C[linescu s-a n[scut la 19 iunie la Bucure=ti. O parte din copil[rie =i-opetrece la Boto=ani, apoi la Ia=i, unde urmeaz[ primele dou[ clase primare,la =coala “Carol Idin strada Toma Cozma. Continu[ =coala primar[ laBucure=ti, apoi, tot aici, gimnaziul (la “+incai”) =i liceul (la “GheorgheLaz[r”), unde are ca profesori pe C. Giurescu, Gr. T[u=an, Hildebrand Frollo,poet =i traduc[tor din Catul.Referitor la anii copil[riei =i adolescen\ei sale, G. C[linescu noteaz[:Casa din Boto=ani, unde am copil[rit, mi se p[rea colosal[ (=i probabilera modest[), treptele peronului imense ca ale bisericii Sf`ntul Petru
[ ...]
.Exemplificarea lui Condillac cu trandafirul ca prim[ percep\ie ]mi vine ]nminte c`nd m[ g`ndesc la suavitatea care m[ umplea lu`nd ]n m`n[ =imirosind un trandafir din gr[din[
[ ...]
. Boto=anii ]mi de=teapt[ de asemenisenza\ia merelor. Am c[utat de atunci zadarnic un m[r ca acela mu=cat nupot s[ =tiu unde, la \ar[, l`ng[ Boto=ani. Poate am g[sit =i mai bune, numai aveam ]ns[ cerul gurii de la 4 ani. M[rul era imens, cu o carne rece caz[pada =i de o acreal[ paradiziac[. De la Ia=i mi-aduc aminte de o p`inecu lapte, un fel de chifl[ mai mare pe care am m`ncat-o ]ntr-o convalescen\[=i pe care, fire=te, ]nt[rindu-se superficia palatal[, n-o voi mai ]nt`lni-oniciodat[.
[
...
]
De Boto=ani se leag[ amintirea unei pagode enorme ]ntr-op[dure de arbori monstruo=i. P[durea era a=a de deas[ ]nc`t, merg`nd prinea, de oboseal[, m-am ]mboln[vit.
[
...
]
P[durea era parcul, dar azi, rev[-z`ndu-l, mi s-a p[rut c[ ]n definitiv impresia mea nu era prea exagerat[.El d[ o puternic[ senza\ie de labirint vegetal.Str[zile din Boto=ani sunt largi =i pustii =i de=i am fost dus prin ora= nu mi-ar[mas ]n minte dec`t ideea unui infinit...”}n timpul r[zboiului se refugiaz[ ]n Moldova, pierz`nd contactul cu =coala.Dup[ propria m[rturisire (
 Rememor[ri
, ]n
 Na\iunea
, 25 dec. 1947) ideeade literatur[ i-a ap[rut ]n mod spontan.1919 Dup[ r[zboi, ]n toamna anului 1919, se ]nscrie la Facultatea de litere dinBucure=ti. E custode la biblioteca facult[\ii. Are ca profesori pe: N. Iorga, P.P. Negulescu, M. Dragomirescu, Ovid Densusianu, V. P`rvan, Ramiro Ortiz,Onciul. Acesta din urm[, decanul Facult[\ii, ]l recomand[ ca paleograf laArhivele statului. G. C[linescu organizeaz[ biblioteca Arhivelor. Preg[te=te,

Activity (219)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Adriana Bezman liked this
Alina Maruntel liked this
Mangalea Ionut liked this
Dinulescu Marius liked this
Andreea Deciu liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->