Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
46Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
expresii englezesti

expresii englezesti

Ratings: (0)|Views: 2,492 |Likes:
Published by Luchian
expresii folositoare in limba engleza
expresii folositoare in limba engleza

More info:

Published by: Luchian on Apr 17, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/18/2013

pdf

text

original

 
 
Section 2Index of English Idioms
Sec 
ţ 
iunea 2 Indexul expresiilor engleze
ş
ti 
 
 
Section 2 Index of English Idioms
Sec 
ţ 
iunea 2 Indexul expresiilor engleze
ş
ti 
A
from A to Z 
de la A la Z; de la început la sfâr 
ş
it
aback
be taken aback by 
a fi luat prin surprindere de
abandon
abandon hope all ye whoenter here
(from Dante)
l
ă
sa
ţ
i orice speran
ţă
voi cei care intra
ţ
iaici (Dante Alighieri: inscrip
ţ
ie la intrarea în infern)
abandon oneself to
a se l
ă
sa prad
ă
(+Dativ)
abandon ship! 
abandona
ţ
i vasul / nava!
with gay abandon
ă
ă
s
ă
 
ş
tie ce se întâmpl
ă
în jurul lor;din toat
ă
inima; din tot sufletul
ABC
as easy as ABC 
simplu ca bun
ă
ziua; floare la ureche; onimica toat
ă
the ABC of 
abecedarul (+Genitiv) (figurat); baza(+Genitiv)
abdicate
abdicate from the throne
a abdica de la tron
abdicate one’sresponsibilities
a nu î 
ş
i face datoria
abet
aid and abet 
a fi complice; a acorda sprijin încomiterea unei infrac
ţ
iuni / ilegalit
ăţ
i
abeyance
fall into abeyance
a ie
ş
i din vigoare
abhorrence
hold in abhorrence
a urî; a detesta
abide
abide by 
a respecta
abide by the law 
a respecta legea
ability
to the best of one’s abilities
cât poate de bine
ablaze
be ablaze with 1
a fi luminat a giorno datorit
ă
be ablaze with 2 
a fi plin de str 
ă
lucire
ş
i culoare gra
ţ
ie(+Dativ)
be ablaze with 3
a str 
ă
luci de (o emo
ţ
ie, un sentiment)
set sth ablaze
a incendia ceva; a pune / da foc la ceva
able
be able to breathe freely again
a putea respira lini
ş
tit / u
ş
urat din nou
be able to cut it 
(slang)
a fi în stare s
ă
duc
ă
ceva la cap
ă
t; a fi înstare s
ă
duc
ă
ceva la bun sfâr 
ş
it
abode
of no fixed abode
ă
ă
adres
ă
fix
ă
; f 
ă
ă
locuin
ţă
; f 
ă
ă
 domiciliu stabil
one’s humble abode
modesta / umila sa cas
ă
; micu
ţ
a salocuin
ţă
take up one’s abode
(formal, old)
a se a
ş
eza undeva (figurat); a î 
ş
i stabilidomiciliul undeva
abortion
abortion on demand 
chiuretaj la cerere
backstreet abortion
chiuretaj ilegal
have an abortion
a face un chiuretaj; a face un avort
abortionist
backstreet abortionist 
doctor, sau pretins doctor, care facechiuretaje ilegale
about
about right 
cam a
ş
a ceva; mai mult sau mai pu
ţ
inexact
bandy sth about / around 
a bate toba despre ceva; a tr 
ă
nc
ă
ni petoate drumurile despre ceva; a r 
ă
spândi/ vântura ceva (un zvon, o idee etc)
be about to do sth
a fi pe cale s
ă
fac
ă
ceva
be cross about 
a fi sup
ă
rat / furios din cauza; a fi cufundul în sus în ceea ce prive
ş
te(colocvial)
beat about the bush
a o lua pe ocolite; a bate câmpii; a seabate de la subiect; a t
ă
ă
g
ă
na odiscu
ţ
ie; a o lua pe dup
ă
piersic (figurat)
boss sb about / around 
a
ţ
ine sub papuc pe cineva; a îi daordine; a dirija pe cineva (figurat); a facepe
ş
eful cu cineva
bring about 
a provoca; a cauza
brood about sth
a se gândi adânc
ş
i melancolic la ceva;a medita asupra a ceva
carp about 
(disapproving)
a se v
ă
ita / plânge de; a face g
ă
l
ă
gie /gur 
ă
din cauza
chortle at / about 
a râde pe înfundate de; a îl bufni râsulla; a chicoti la
come about 
a avea loc; a se întâmpla
crab about 
a se plânge de; a se v
ă
ic
ă
ri de; a semiorl
ă
i de
crow about 
a se l
ă
uda cu; a se bate cu c
ă
ă
mida înpiept în privin
ţ
a
do an about face
a face stânga împrejur (figurat); a o întoarce ca la Ploie
ş
ti
fart around / about 
(slang, vulgar)
a se învârti ca un coi într-o c
ă
ldare(vulgar); a nu avea stare; a se
ţ
âi decolo-colo
fiddle about 
a pierde vremea; a t
ă
ia frunz
ă
la câini; afreca menta
have one’s doubts about 
a avea îndoieli în privin
ţ
a; a nu fi tocmaisigur de
how about …? 
dar …?; ce-ai zice dac
ă
…?; ce p
ă
rereai dac
ă
/ de …?
it’s about / high time
e momentul (s
ă
); era
ş
i timpul (s
ă
); era
ş
imomentul (s
ă
); e timpul (s
ă
)
 just about 
cam; aproape
knock about 
a umbla din loc în loc; a umbla hai-hui
loll about 
a t
ă
ia frunz
ă
la câini; a arde gazul depoman
ă
rake about 
a c
ă
uta cu mare aten
ţ
ie; a scotoci
rave about 
a ridica în sl
ă
vi; a l
ă
uda în exces
rove about / around 
a se mi
ş
ca de colo-colo; a cerceta cuprivirea; a î 
ş
i roti ochii
that’s about it! 
cam asta-i tot!
that’s about the size of it! 
cam a
ş
a st
ă
situa
ţ
ia!; cam a
ş
a ceva!;cam a
ş
a stau lucrurile!; cam a
ş
a st
ă
 treaba!
what about …? 
dar …?; ce-ai zice dac
ă
…?; ce p
ă
rereai dac
ă
…?
above
above all 
 înainte de toate
above all else
mai presus de orice (altceva)
above and beyond 
cu mult mai mult de / decât
above criticism
 în afara oric
ă
rei critici; mai presus deorice critic
ă
; de neatins (figurat)
above one’s head 
mai presus de în
ţ
elegerea sa; care îldep
ăş
e
ş
te (figurat)
above reproach
ă
ă
niciun repro
ş
; irepro
ş
abil; perfect;
ă
ă
pat
ă
all of the above
toate cele men
ţ
ionate anterior; toatecele spuse mai sus
be a cut above
a fi superior; a fi cu un cap peste
be above board / aboveboard 
a fi deschis; a fi cinstit; a fi sincer; a sepurta f 
ă
ă
ascunzi
ş
uri; a ac
ţ
iona pe fa
ţă
be streets above
a da clas
ă
(+Dativ); a fi cu mult superior (+Dativ)
live above the breadline
a tr 
ă
i bine; a o duce bine
over and above
mai mult de; care dep
ăş
e
ş
te
over one’s head 
prea complicat pentru cineva; maipresus de în
ţ
elegerea cuiva; caredep
ăş
e
ş
te pe cineva
 put sth above / before sth
a da prioritate la ceva; a considera cevamai important decât altceva
aboveboard
be above board / aboveboard 
a fi deschis; a fi cinstit; a fi sincer; a sepurta f 
ă
ă
ascunzi
ş
uri; a ac
ţ
iona pe fa
ţă
549
 
Section 2 Index of English Idioms
Sec 
ţ 
iunea 2 Indexul expresiilor engleze
ş
ti 
abreast
keep abreast of 
a fi la curent cu; a se
ţ
ine la zi cu
stay abreast of 
a fi la curent cu; a se
ţ
ine la curent cu
stay abreast of the times
a se
ţ
ine la curent cu vremurile
abroad
at home and abroad 
 în
ţ
ar 
ă
 
ş
i în afar 
ă
absence
absence makes the heart grow fonder 
absen
ţ
a înt
ă
re
ş
te sentimentul de iubire
be conspicuous by one’sabsence
a i se observa absen
ţ
a; a str 
ă
luci prinabsen
ţă
(glume
ţ
); a i se face sim
ţ
it
ă
 absen
ţ
a; a i se sim
ţ
i lipsa
leave of absence
permisie (armat
ă
)
absolution
grant absolution
a ierta / absolvi de p
ă
cate
absurdity
the height of absurdity 
culmea absurdului
abundantly
make sth abundantly clear to sb
a nu l
ă
sa loc de niciun dubiu; a îi vorbiclar 
ş
i r 
ă
spicat
abuse
a term of abuse
un termen insult
ă
tor / jignitor 
drug abuse
abuz de droguri
abuzz
be abuzz with
a vui de
academe
the groves of academe
totalitatea universit
ăţ
ilor; lumeauniversitar 
ă
the halls of academe
ambian
ţă
universitar 
ă
; mediu universitar / academic
academy
laughing academy 
(slang)
cas
ă
de nebuni; balamuc
accept
 please, accept our condolences
v
ă
rog s
ă
primi
ţ
i condolean
ţ
ele noastre
acceptance
give grudging support / admiration / acceptance
a nu avea încotro
ş
i a sprijini / admira /accepta; a sprijini / admira / accepta,scrâ
ş
nind din din
ţ
i (figurat); a sprijini /admira / accepta cu strângere de inim
ă
access
an access of rage / fury 
un acces de mânie / furie
deny access
a interzice intrarea / accesul
gain access to
a reu
ş
i s
ă
intre (într-un loc); a reu
ş
i s
ă
 g
ă
seasc
ă
/ vad
ă
get access to
a reu
ş
i s
ă
intre (într-un loc); a reu
ş
i s
ă
 g
ă
seasc
ă
/ vad
ă
grant access
a permite intrarea / accesul
have an access of remorse
a îl apuca remu
ş
c
ă
rile
accessory
accessory after the fact 
complice la acte / fapte s
ă
vâr 
ş
ite dup
ă
 comiterea unei ilegalit
ăţ
i / infrac
ţ
iuni
accessory before the fact 
complice la acte premerg
ă
toares
ă
vâr 
ş
irii unei ilegalit
ăţ
i / infrac
ţ
iuni
accident
a chapter of accidents
un
ş
ir / lan
ţ
de accidente
accident prone
predispus la accidente
accidents will happen
nu se
ş
tie niciodat
ă
când
ţ
i se întâmpl
ă
 vreun accident; se mai întâmpl
ă
 
ş
iaccidente; vrem nu vrem, mai au loc
ş
iaccidente
be accident prone
a fi predispus la accidente
by accident 
din întâmplare
hit-and-run accident 
accident în care vinovatul fuge de lalocul faptei
it is no accident that 
nu e întâmpl
ă
tor c
ă
; nu e de mirare c
ă
meet with an accident 
a suferi un accident; a da ghinionulpeste el
accidentally-on-purpose
accidentally-on-purpose
(humorous)
dinadins, dar ca din întâmplare;pretinzând c
ă
(o face) din întâmplare
acclaim
receive public acclaim
a se bucura de recunoa
ş
tere public
ă
win (great) acclaim
a avea (mare) succes
accolade
receive accolades
a fi elogiat; a primi laude
accord
of one’s own accord 
de bun
ă
voie
ş
i nesilit de nimeni
accordance
in accordance with
 în conformitate cu; conform cu
according
according to schedule
la timp; dup
ă
grafic; conform planului /graficului
account
account for 
a explica; a avea o explica
ţ
ie / justificarepentru
act on one’s own account 
a ac
ţ
iona de capul lui; a ac
ţ
iona dinproprie ini
ţ
iativ
ă
be of little / no account 
a nu avea mare / nicio importan
ţă
blow-by-blow account 
relatare detaliat
ă
; descriere am
ă
nun
ţ
it
ă
;povestire cu lux de am
ă
nunte
by all accounts
din spusele tuturor 
call to account 
a trage la r 
ă
spundere
checking account 
cont bancar; cont curent
close an account 
a închide un cont la o banc
ă
fail to take sth into account 
a sc
ă
pa ceva din vedere; a nu lua ceva în considera
ţ
ie
give a good account of oneself 
a fi la în
ă
l
ţ
ime (figurat); a se achita binede îndatoriri
on account of 
din cauza; datorit
ă
on no account 
 în niciun caz
on one’s own account 
din proprie ini
ţ
iativ
ă
; de capul lui
on sb’s account 
din cauza cuiva; de dragul cuiva
open an account 
a deschide un cont (la banc
ă
)
 put sth to good account 
a folosi ceva într-un scop nobil
render an account of one’sbehavior 
a da seam
ă
/ socoteal
ă
decomportamentul s
ă
u; a r 
ă
spunde decomportarea sa
render an account of oneself 
a da seam
ă
/ socoteal
ă
de faptele sale;a r 
ă
spunde de faptele sale
savings account 
cont de economii
settle accounts with sb
a îi pl
ă
ti cu vârf 
ş
i îndesat
settle an account (in full)
a pl
ă
ti (to
ţ
i) banii datora
ţ
i
settle one’s account with sb
a se r 
ă
zbuna pe cineva; a regla conturilecu cineva (figurat)
square accounts
a î 
ş
i aduce la zi situa
ţ
ia conturilor; a î 
ş
iclarifica socotelile
square accounts with sb
a încheia socotelile cu cineva (
ş
i figurat);a regla conturile cu cineva (figurat)
square one’s accountswith sb 1
a încheia socotelile cu cineva
square one’s accountswith sb 2 
a se r 
ă
zbuna pe cineva; a regla conturilecu cineva (figurat)
take sth into account 
a lua ceva în considera
ţ
ie
turn sth to good account 
a folosi ceva într-un scop nobil
accountable
hold sb accountable
a face pe cineva r 
ă
spunz
ă
tor /responsabil
accurate
accurate to a hairbreadth
respectat pân
ă
în cele mai miciam
ă
nunte; întocmai
accusation
refute an accusation
a respinge o acuza
ţ
ie
reject an accusation
a respinge o acuza
ţ
ie
accuse
stand accused of 
a fi acuzat de
accustom
become accustomed to …-ing 
a se obi
ş
nui cu …
ace
a flying ace
un as al pilotajului; neîntrecut înpilotarea avionului
ace an exam (out)
(informal)
a excela la un examen; a avea cel maibun rezultat la un examen; a ie
ş
i peprimul loc la un examen
550

Activity (46)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Alex Cristian liked this
Darau Monica liked this
Corina Mihalache liked this
Dinu Gabriela liked this
Octavian Fcp liked this
Cazaciuc Roxana liked this
Iulia Mihaela liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->